- Project Runeberg -  Svenska kyrkans bekännelseskrifter
(1912) [MARC] Translator: Oscar Bensow, Johann Tobias Müller With: Martin Luther, Oscar Bensow
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA KYRKANS BEKÄNNELSESKRIFTER

UTGIFNA AF OSCAR BENSOW STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG STOCKHOLM. KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET. IDUNS TRYCKERI-A.-B. 1912. [110630]

Förord till den elektroniska utgåvan

"Konkordieboken" (latin: Concordia pia) är rubriken för huvuddelen av denna textsamling (sidorna 1–785 av 833) och det är också titeln på artikeln om den i Wikipedia och i Nordisk familjebok. Det är en samling av lutherska bekännelseskrifter, som första gången utgavs i Dresden i juni 1580 till 50-årsminnet av Augsburgska bekännelsen. Till svenska översattes konkordieboken första gången 1730 av Reinerus Reineri Broocman. På 1800-talet följde svenska utgåvor av Peter Fjellstedt och Gottfrid Billing (som vi också har digitaliserat).

Denna här aktuella versionen, som digitaliserades i maj 2017, utgavs 1912 av Oscar Bensow och grundar sig på Johann Tobias Müller, Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, deutsch und lateinisch (1848, 2:a upplagan 1860, 4:e upplagan 1875, 7:e upplagan 1890; i det svenska förordet kallas han I. T. Müller). Internet Archive har digitaliserat sjunde upplagan.

Senare har Samfundet Pro Fide et Christianismo inom Svenska kyrkan låtit utge nya versioner av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, nämligen 1944 under redaktion av Dick Helander, med översättningar av Sigfrid von Engeström, Hjalmar Lindroth och Gustaf Ljunggren, samt 1957 av Ruben Josefson (5:e upplagan 1985, 6:e upplagan 2005). Dessa personers verk omfattas emellertid fortfarande av upphovsrätt, varför 1912 års utgåva valdes för digitaliseringen.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix, x, xi
Förord - iii, iv, v, vi
    A. Konkordieboken - 1
Företal - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    I. De tre allmänkristna trosbekännelserna - 15
Den apostoliska trosbekännelsen - 17
Den nicenska trosbekännelsen - 17, 18
Den athanasianska trosbekännelsen - 18, 19, 20
    II. Augsburgska bekännelsen - 21
Företal till kejsar Karl V - 23, 24, 25
Del I. De förnämsta trosartiklarna - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Första artikeln. Om Gud - 26
    Andra artikeln. Om arfsynden - 27
    Tredje artikeln. Om Guds Son - 27
    Fjärde artikeln. Om rättfärdiggörelsen - 28
    Femte artikeln. Om predikoämbetet - 28
    Sjätte artikeln. Om den nya lydnaden - 28
    Sjunde artikeln. Om kyrkan - 29
    Åttonde artikeln. Hvad kyrkan är - 29
    Nionde artikeln. Om dopet - 30
    Tionde artikeln. Om Herrens nattvard - 30
    Elfte artikeln. Om skriftermål - 30
    Tolfte artikeln. Om boten - 31
    Trettonde artikeln. Om sakramentens bruk - 31
    Fjortonde artikeln. Om det kyrkliga ståndet - 32
    Femtonde artikeln. Om de kyrkliga sedvänjorna - 32
    Sextonde artikeln. Om de borgerliga tingen - 32
    Sjuttonde artikeln. Om Kristi återkomst till domen - 33
    Adertonde artikeln. Om den fria viljan - 34
    Nittonde artikeln. Om syndens orsak - 35
    Tjugonde artikeln. Om goda gärningar - 35
    Tjuguförsta artikeln. Om helgonkulten - 38
Del II. Artiklar, i hvilka uppräknas de missbruk, som hafva afskaffats - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
    I. (Tjuguandra artikeln.) Om nattvardens utdelande under båda gestalterna - 41
    II. (Tjugutredje artikeln.) Om prästernas äktenskap - 42
    III. (Tjugufjärde artikeln.) Om mässan - 44
    IV. (Tjugufemte artikeln.) Om skriftermål - 47
    V. (Tjugusjätte artikeln.) Om åtskillnad på mat (och andra späkningslagar) - 48
    VI. (Tjugusjunde artikeln.) Om klosterlöften - 53
    VII. (Tjuguåttonde artikeln.) Om den kyrkliga makten - 58
    III. Augsburgska bekännelsens Apologi - 69
Filip Melanchtons företal - 71, 72, 73
(Om Augsburgska bekännelsens första artikel) - 74
Första artikeln. Om arfsynden - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
(Om Augsburgska bekännelsens tredje artikel) - 84
Andra artikeln. Om rättfärdiggörelsen - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Tredje artikeln. Om kärleken och uppfyllandet af lagen - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Fjärde artikeln. Om kyrkan - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
(Om Augsburgska bekännelsens åttonde artikel) - 183, 184
(Om Augsburgska bekännelsens nionde artikel) - 184
(Om Augsburgska bekännelsens tionde artikel) - 185, 186
(Om Augsburgska bekännelsens elfte artikel) - 186, 187, 188
Femte artikeln. Om boten - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Sjätte artikeln. Om skriftermål och godtgörelse - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Sjunde artikeln. Om sakramentens antal och bruk - 229, 230, 231, 232, 233
(Om Augsburgska bekännelsens fjortonde artikel) - 233, 234
Åttonde artikeln. Om människostadgarna i kyrkan - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
(Om Augsburgska bekännelsens sextonde artikel) - 244, 245, 246, 247
(Om Augsburgska bekännelsens sjuttonde artikel) - 247
(Om Augsburgska bekännelsens adertonde artikel) - 247, 248, 249, 250
(Om Augsburgska bekännelsens nittonde artikel) - 250
(Om Augsburgska bekännelsens tjugonde artikel) - 250, 251, 252, 253
Nionde artikeln. Om åkallan af helgonen - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Tionde artikeln. Om nattvardens utdelande under båda gestalterna - 264, 265, 266, 267
Elfte artikeln. Om prästernas äktenskap - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Tolfte artikeln. Om mässan - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Trettonde artikeln. Om klosterlöften - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
Fjortonde artikeln. Om den kyrkliga makten - 327, 328, 329, 330, 331, 332
    IV. Schmalkaldiska artiklarna - 333
Dr. Martin Luthers företal - 335, 336, 337, 338
Del I. De höga artiklarna om det gudomliga majestätet - 339, 340
Del II. Artiklarna om Jesu Kristi ämbete och verk eller vår återlösning - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Första artikeln, hvilken är en hufvudartikel - 341
    Andra artikeln. Om mässan - 342
    Åkallandet af helgonen - 347
    Tredje artikeln. Om stift och kloster - 348
    Fjärde artikeln. Om påfvedömet - 349
Del III. Artiklar, om hvilka vi må öfverlägga - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
    Första artikeln. Om synden - 353
    Andra artikeln. Om lagen - 354
    Tredje artikeln. Om boten - 355
    Om de påfligas falska bot - 357
    Fjärde artikeln. Om evangelium - 364
    Femte artikeln. Om dopet - 364
    Sjätte artikeln. Om altarets sakrament - 365
    Sjunde artikeln. Om nyckelämbetet - 366
    Åttonde artikeln. Om skriftermål - 366
    Nionde artikeln. Om bannlysning - 369
    Tionde artikeln. Om prästvigning och kallelse till prästämbetet - 369
    Elfte artikeln. Om prästernas äktenskap - 370
    Tolfte artikeln. Om kyrkan - 370
    Trettonde artikeln. Huru en människa inför Gud varder rättfärdig samt om goda gärningar - 371
    Fjortonde artikeln. Om klosterlöften - 371
    Femtonde artikeln. Om människostadgar - 372
Slutord och underskrifter - 372, 373, 374
Om påfvens makt och öfverhöghet (primat) - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Förteckning på de lärare och predikanter, som hafva underskrifvit Augsburgska bekännelsen och Apologien 1537 - 393, 394, 395
    V. D:r Martin Luthers Lilla Katekes - 397
D:r Martin Luthers företal - 399, 400, 401, 402
I. De tio buden - 403, 404, 405, 406
II. Tron - 406, 407, 408
III. Fader vår - 408, 409, 410, 411
IV. Det heliga dopets sakrament - 411, 412, 413
V. Huru man skall lära de enfaldiga att skrifta sig - 413, 414, 415
VI. Altarets sakrament - 415, 416
Tillägg I. Huru en husfader bör lära sitt husfolk att läsa morgon- och aftonböner - 417, 418
Huru en husfader bör lara sitt husfolk välsignelsen till bords och tacksägelsen efter måltid - 418, 419
Tillägg II. Hustaflan - 419, 420, 421, 422
    VI. D:r Martin Luthers Stora Katekes - 423
Företal I. Ett kristligt, nyttigt och nödvändigt företal - 425, 426, 427, 428, 429, 430
Företal II. Kort företal af Doktor Martin Luther - 430, 431, 432, 433, 434
Första delen. De tio buden - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
    Första budet - 434
    Andra budet - 442
    Tredje budet - 447
    Fjärde budet - 452
    Femte budet - 465
    Sjätte budet - 469
    Sjunde budet - 473
    Åttonde budet - 479
    Nionde och tionde buden - 486
    De tio budens afslutning - 490
Andra delen. Om tron - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
    Första artikeln - 496
    Andra artikeln - 498
    Tredje artikeln - 500
Tredje delen. Fader vår - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
    Första bönen - 512
    Andra bönen - 514
    Tredje bönen - 517
    Fjärde bönen - 519
    Femte bönen - 522
    Sjätte bönen - 524
    Sjunde bönen - 526
Fjärde delen. Om dopet - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
    Om barndopet - 535
Femte delen. Om altarets sakrament - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
    VII. Konkordieformeln - 555
    Del I. Kort sammanfattning - 557
Om den korta sammanfattning, den regel och det rättesnöre, hvarefter alla läror böra pröfvas o. s. v. - 559, 560
Första artikeln. Om arfsynden - 561, 562, 563, 564, 565
Andra artikeln. Om den fria viljan - 566, 567, 568, 569, 570
Tredje artikeln. Om trons rättfärdighet inför Gud - 570, 571, 572, 573, 574
Fjärde artikeln. Om goda gärningar - 574, 575, 576, 577
Femte artikeln. Om lag och evangelium - 577, 578, 579, 580
Sjätte artikeln. Om lagens tredje användning - 580, 581, 582
Sjunde artikeln. Om Kristi heliga nattvard - 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Åttonde artikeln. Om Kristi person - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
Nionde artikeln. Om Kristi nedstigande till dödsriket - 595, 596
Tionde artikeln. Om de kyrkliga sedvänjorna - 596, 597, 598
Elfte artikeln. Om Guds eviga förutvetande och nådaval - 598, 599, 600, 601, 602, 603
Tolfte artikeln. Om andra partier och sekter, som aldrig hafva antagit Augsburgska bekännelsen - 603, 604, 605, 606, 607
    Del II. Grundlig etc. upprepning och förklaring af några Augsburgska bekännelsens artiklar - 609
Företal - 611, 612, 613
Om den korta sammanfattning o. s. v. - 614, 615, 616, 617, 618
Om de omstridda artiklarna - 618, 619, 620
Första artikeln. Om arfsynden - 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
Andra artikeln. Om den fria viljan eller de mänskliga krafterna - 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659
Tredje artikeln. Om trons rättfärdighet inför Gud - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
Fjärde artikeln. Om goda gärningar - 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683
Femte artikeln. Om lag och evangelium - 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691
Sjätte artikeln. Om lagens tredje användning - 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697
Sjunde artikeln. Om den heliga nattvarden - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
Åttonde artikeln. Om Kristi person - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751
Nionde artikeln. Om Kristi nedstigande till dödsriket - 751
Tionde artikeln. Om de kyrkliga sedvänjorna - 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758
Elfte artikeln. Om Guds eviga förutseende och nådaval - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Tolfte artikeln. Om andra partier och sekter, som aldrig hafva antagit Augsburgska bekännelsen - 780, 781, 782, 783, 784, 785
    B. Upsala mötes beslut - 787
Företalet - 789, 790
Beslutet - 791, 792, 793, 794, 795, 796
    Historiska uppgifter och förklarande anmärkningar till Svenska kyrkans bekännelseskrifter - 797
Den historiska anledningen till de särskilda bekännelseskrifternas uppställande, deras olika texter m. m. - 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
    Augsburgska bekännelsen - 799
    Augsburgska bekännelsens Apologi - 803
    Schmalkaldiska artiklarna - 806
    Luthers katekeser - 808
    Konkordieformeln och Konkordieboken - 809
    Upsala mötes beslut - 812
Förklarande anmärkningar - 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823
    1 ... - 815
    10 ... - 816
    22 ... - 817
    30 ... - 818
    43 ... - 819
    58 ... - 820
    77 ... - 821
    89 ... - 822
    103 ... - 823
Anförda bibelställen - 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833
    Första Mosebok ... - 824
    Ordspråksboken ... - 825
    Hesekiel ... - 826
    Markus ... - 827
    Apostlagärningarna ... - 828
    Första Korintierbrefvet ... - 829
    Andra Korintierbrefvet ... - 830
    Efesierbrefvet ... - 831
    Andra Timoteusbrefvet ... - 832
    Johannes' första bref ... - 833

Project Runeberg, Wed Jun 7 20:42:23 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/bekann12/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free