- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 18 Kapitlet

        Uppenbarelsetältet i Silo. Anordningar
        till fördelning av landområden åt de sju
         stammar som ännu ej hade fått någon
         arvedel. Benjamins stams arvedel.

 1. Och Israels barns hela menighet församlade sig i Silo och
   uppsatte där uppenbarelsetältet, då nu landet var dem
   underdånigt.
 2. Men ännu återstodo av Israels barn sju stammar som icke hade
   fått sin arvedel sig tillskiftad.
 3. Därför sade Josua till Israels barn: »Huru länge viljen I
   försumma att gå åstad och taga i besittning det land som HERREN,
   edra fäders Gud, har givit eder?
 4. Utsen åt eder tre män för var stam, så skall jag sända dem
   åstad, för att de må stå upp och draga omkring i landet och
   sätta upp en beskrivning däröver, efter som vars och ens arvedel
   skall bliva, och så komma tillbaka till mig.
 5. De skola nämligen uppdela det åt sig i sju delar, varvid Juda
   skall förbliva vid sitt område i söder och Josefs hus förbliva
   vid sitt område i norr.
 6. Och sedan skolen I sätta upp beskrivningen över landet, efter
   dessa sju delar, och bära den hit till mig, så vill jag kasta
   lott för eder här inför HERREN, vår Gud.
 7. Ty leviterna få ingen särskild del bland eder, utan HERRENS
   prästadöme är deras arvedel; och Gad och Ruben och ena hälften
   av Manasse stam hava redan fått sin arvedel på andra sidan
   Jordan, på östra sidan, den arvedel som HERRENS tjänare Mose gav
   dem.»
 8. Och männen stodo upp och gingo åstad; och när de gingo åstad
   bjöd Josua dem att de skulle sätta upp en beskrivning över
   landet, i det han sade: »Gån åstad och dragen omkring i landet
   och sätten upp en beskrivning däröver, och vänden sedan tillbaka
   till mig, så vill jag kasta lott för eder här inför HERREN i
   Silo.»
 9. Så gingo då männen åstad och drogo genom landet och satte upp en
   beskrivning över det, efter dess sju delar, med dess städer, och
   kommo så tillbaka till Josua i lägret vid Silo.
 10. Sedan kastade Josua lott för dem i Silo inför HERREN, och Josua
   utskiftade där landet åt Israels barn, efter deras avdelningar.
 11. Då nu lotten drogs för Benjamins barns stam, efter deras
   släkter, föll den ut så, att det område som lotten gav dem låg
   mellan Juda barns och Josefs barns områden.
 12. Deras gräns på norra sidan begynte vid Jordan, och gränsen drog
   sig så upp mot Jerikos höjd i norr och uppåt bergsbygden
   västerut och gick så ut i öknen vid Bet-Aven.
 13. Därifrån gick gränsen fram till Lus, till höjden söder om Lus,
   det är Betel; sedan gick gränsen ned till Atrot-Addar över
   berget söder om Nedre Bet-Horon.
 14. Och gränsen drog sig vidare framåt och böjde sig på västra sidan
   söderut från berget som ligger gent emot Bet-Horon, söder därom,
   och gick så ut till Kirjat-Baal, det är staden Kirjat-Jearim
   inom Juda barns område. Detta var västra sidan.
 15. Och södra sidan begynte vid ändan av Kirjat-Jearims område, och
   gränsen gick så åt väster fram till Neftoavattnets källa.
 16. Sedan gick gränsen ned till ändan av det berg som ligger gent
   emot Hinnoms sons dal, norrut i Refaimsdalen, och därefter ned i
   Hinnomsdalen, på södra sidan om Jebus' höjd, och gick så ned
   till Rogelskällan.
 17. Därefter drog den sig norrut och gick fram till Semeskällan och
   vidare till Gelilot, som ligger mitt emot Adummimshöjden, och
   gick så ned till Bohans, Rubens sons, sten.
 18. Vidare gick den fram till den höjd som ligger framför Hedmarken,
   norrut, och så ned till Hedmarken.
 19. Sedan gick gränsen fram till Bet-Hoglas höjd, norrut, och så
   gick gränsen ut till Salthavets norra vik, vid Jordans södra
   ända. Detta var södra gränsen.
 20. Men på östra sidan var Jordan gränsen. Detta var Benjamins barns
   arvedel med dess gränser runt omkring, efter deras släkter.
 21. Och de städer som tillföllo Benjamins barns stam, efter deras
   släkter, voro: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
 22. Bet-Haaraba, Semaraim, Betel,
 23. Avim, Para, Ofra,
 24. Kefar-Haammoni, Ofni och Geba -- tolv städer med sina byar;
 25. Gibeon, Rama, Beerot,
 26. Mispe, Kefira, Mosa,
 27. Rekem, Jirpeel, Tarala,
 28. Sela, Elef, Jebus, det är Jerusalem, Gibeat och Kirjat --
   fjorton städer med sina byar. Detta var nu Benjamins barns
   arvedel, efter deras släkter.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free