- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 20 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 20 Kapitlet

          Utrotningskriget mot Benjamin.

 1. Då drogo alla Israels barn ut, och menigheten församlade sig
   såsom en man, från Dan ända till Beer-Seba, så ock från Gileads
   land, inför HERREN i Mispa.
   >Dom. 11,11.
 2. Och de förnämsta i hela folket alla Israels stammar, trädde fram
   i Guds folks församling: fyra hundra tusen svärdbeväpnade mån
   till fots.
 3. Men Benjamins barn fingo höra att de övriga israeliterna hade
   dragit upp till Mispa.

   Och Israels barn sade: »Omtalen huru denna ogärning har
   tillgått.»
 4. Då tog den levitiske mannen, den mördade kvinnans man, till orda
   och sade: »Jag och min bihustru kommo till Gibea i Benjamin för
   att stanna där över natten.
   >Dom. 19,15 f.
 5. Då blev jag överfallen av Gibeas borgare; de omringade huset om
   natten för att våldföra sig på mig. Mig tänkte de dräpa, och
   min bihustru kränkte de, så att hon dog.
   >Dom. 19,22 f.
 6. Då tog jag min bihustru och styckade henne och sände styckena
   omkring över Israels arvedels hela område, eftersom de hade
   gjort en sådan skändlighet och galenskap i Israel.
 7. Se, nu ären I allasammans här, I Israels barn. Läggen nu fram
   förslag och råd här på stället.»
 8. Då stod allt folket upp såsom en man och sade: »Ingen av oss må
   gå hem till sin hydda, ingen må begiva sig hem till sitt hus.
 9. Detta är vad vi nu vilja göra med Gibea: vi skola låta lotten gå
   över det.
 10. På vart hundratal i alla Israels stammar må vi taga ut tio män,
   och på vart tusental hundra, och på vart tiotusental tusen, för
   att dessa må skaffa munförråd åt folket, så att folket, när det
   kommer till Geba i Benjamin, kan göra med staden såsom
   tillbörligt är för all den galenskap som den har gjort i
   Israel.»
 11. Så församlade sig vid staden alla män i Israel, endräktigt såsom
   en man.

 12. Och Israels stammar sände åstad män till alla Benjamins stammar
   och läto säga; »Vad är det för en ogärning som har blivit
   begången ibland eder!
 13. Lämnen nu ut de onda män som bo i Gibea, så att vi få döda dem
   och skaffa bort ifrån Israel vad ont är.» Men benjaminiterna
   ville icke lyssna till sina bröders, de övriga israeliternas,
   ord.
 14. I stället församlade sig Benjamins barn från sina städer till
   Gibea, för att draga ut till strid mot de övriga israeliterna.
 15. På den dagen mönstrades Benjamins barn, de utgjorde från dessa
   städer tjugusex tusen svärdbeväpnade män; vid denna mönstring
   medräknades icke de som bodde i Gibea, vilka utgjorde sju hundra
   utvalda män.
 16. Bland allt detta folk funnos sju hundra utvalda män som voro
   vänsterhänta; alla dessa kunde med slungstenen träffa på håret,
   utan att fela.
 17. Och när Israels män -- Benjamin frånräknad -- mönstrades,
   utgjorde de fyra hundra tusen svärdbeväpnade män; alla dessa
   voro krigsmän.
 18. Dessa bröto nu upp och drogo åstad till Betel och frågade Gud.
   Israels barn sade: »Vem bland oss skall först draga ut i striden
   mot Benjamins barn?» HERREN svarade: »Juda först.»
   >Dom. 1,1.

 19. Då bröto Israels barn upp följande morgon och lägrade sig
   framför Gibea.
 20. Därefter drogo Israels män ut till strid mot Benjamin; Israels
   män ställde upp sig till strid mot dem vid Gibea.
 21. Men Benjamins barn drogo ut ur Gibea och nedgjorde på den dagen
   tjugutvå tusen man av Israel.
 22. Folket, Israels män, tog dock åter mod till sig och ställde upp
   sig ännu en gång till strid på samma plats där de hade ställt
   upp sig första dagen.
 23. Israels barn gingo nämligen upp och gräto inför HERRENS ansikte
   ända till aftonen; och de frågade HERREN: »Skall jag ännu en
   gång inlåta mig i strid med min broder Benjamins barn?» Och
   HERREN svarade: »Dragen ut mot honom.»
   >Jos. 7,6.

 24. När så Israels barn dagen därefter ryckte fram mot Benjamins
   barn,
 25. drog ock Benjamin på andra dagen ut från Gibea mot Israels barn
   och nedgjorde av dem ytterligare aderton tusen man, allasammans
   svärdbeväpnade män.
 26. Då drogo alla Israels barn upp, allt folket, och kommo till
   Betel och gräto och stannade där inför HERRENS ansikte och
   fastade på den dagen ända till aftonen; och de offrade
   brännoffer och tackoffer inför HERRENS ansikte.
   >Dom. 21,2.
 27. Och Israels barn frågade HERREN (ty Guds förbundsark stod på den
   tiden där,
 28. och Pinehas, son till Eleasar, Arons son, gjorde tjänst inför
   den på den tiden); de sade: »Skall jag ännu en gång draga ut
   till strid mot min broder Benjamins barn, eller skall jag avstå
   därifrån?» HERREN svarade: »Dragen upp; ty i morgon skall jag
   giva honom i din hand.»
   >Jos. 22,13, 30. 24,33.

 29. Då lade Israel manskap i bakhåll mot Gibea, runt omkring det.
   >Jos. 8,12 f.
 30. Och därefter drogo Israels barn upp mot Benjamins barn, på
   tredje dagen, och ställde upp sig i slagordning mot Gibea
   likasom de förra gångerna.
 31. Och Benjamins barn drogo ut mot folket och blevo lockade långt
   bort ifrån staden; och likasom det hade skett de förra gångerna,
   fingo de i början slå ihjäl några av folket på vägarna (både på
   den som går upp till Betel och på den som går till Gibea över
   fältet), kanhända ett trettiotal av Israels män.
 32. Då tänkte Benjamins barn: »De äro slagna av oss, nu likasom
   förut.» Men Israels barn hade träffat det avtalet: »Vi vilja fly
   och så locka dem långt bort ifrån staden, ut på vägarna.
 33. Och alla Israels män hade brutit upp från platsen där de voro,
   och hade ställt upp sig i slagordning vid Baal-Tamar, under det
   att de israeliter som lågo i bakhåll bröto fram ifrån sin plats
   vid Maare-Geba.
 34. Så kommo då tio tusen man, utvalda ur hela Israel, fram gent
   emot Gibea, och striden blev hård, utan att någon visste att
   olyckan var dem så nära.
 35. Och HERREN lät Benjamin bliva slagen av Israel, och Israels barn
   nedgjorde av Benjamin på den dagen tjugufem tusen ett hundra
   man, allasammans svärdbeväpnade män.

 36. Nu sågo Benjamins barn att de voro slagna. Israels män gåvo
   nämligen plats åt Benjamin, ty de förlitade sig på bakhållet som
   de hade lagt mot Gibea.
   >Jos. 8,18 f.
 37. Då skyndade sig de som lågo i bakhåll att falla in i Gibea; de
   som lågo i bakhåll drogo åstad och slogo alla invånarna i staden
   med svärdsegg.
 38. Men de övriga israeliterna hade träffat det avtalet med dem som
   lågo i bakhåll, att dessa skulle låta en tjock rök såsom tecken
   stiga upp från staden.
 39. Israels män vände alltså ryggen i striden. Men sedan Benjamin i
   början hade fått slå ihjäl några av Israels man, kanhända ett
   trettiotal, och därvid hade tänkt: »Förvisso äro de slagna av
   oss, nu likasom i den förra striden»,
 40. då kommo de att vända sig om, vid det att rökpelaren, det
   avtalade tecknet, begynte stiga upp från staden. Och de fingo nu
   se hela staden förvandlad i lågor som slogo upp mot himmelen.
 41. När då Israels män åter vände om, blevo Benjamins män
   förskräckta, ty nu sågo de att olyckan var dem nära.
 42. Och de vände om för Israels män, bort åt öknen till, men
   fienderna hunno upp dem; och de som bodde i städerna där
   nedgjorde dem som hade kommit mitt emellan.
 43. De omringade benjaminiterna, de satte efter dem och trampade ned
   dem på deras viloplats, ända fram emot Gibea, österut.
 44. Så föllo av Benjamin aderton tusen man, allasammans tappert
   folk.
 45. Då vände de övriga sig mot öknen och flydde dit, till Rimmons
   klippa; men de andra gjorde en efterskörd bland dem på vägarna,
   fem tusen man, och satte så efter dem ända till Gideom och slogo
   av dem två tusen man.
 46. Alltså utgjorde de som på den dagen föllo av Benjamin
   tillsammans tjugufem tusen svärdbeväpnade män; alla dessa voro
   tappert folk.
 47. Men av dem som vände sig mot öknen och flydde dit, till Rimmons
   klippa, hunno sex hundra man ditfram; dessa stannade på Rimmons
   klippa i fyra månader.
 48. Emellertid vände Israels män tillbaka till Benjamins barn och
   slogo dem med svärdsegg, både dem av stadens befolkning, som
   ännu voro oskadda, och jämväl boskapen, korteligen, allt vad de
   träffade på; därtill satte de eld på alla städer som de träffade
   på.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_20.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free