- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Samuelsboken, 14 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Samuelsboken, 14 Kapitlet

        Jonatans tappra bedrift. Filistéernas
         nederlag. Sauls obetänksamma förbud.
         Hans strider med grannfolken. Hans
             släktförhållanden.

 1. Så hände sig nu en dag att Jonatan, Sauls son, sade till sin
   vapendragare: »Kom, låt oss gå över till filistéernas utpost där
   på andra sidan.» Men han omtalade det icke för sin fader.
 2. Saul vistades då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron,
   och folket som han hade hos sig utgjorde vid pass sex hundra
   man;
   >1 Sam. 13,15.
 3. och Ahia, son till Ahitub, som var broder till I-Kabod, son till
   Pinehas, son till Eli, HERRENS präst i Silo, har då efoden. Och
   folket visste icke om, att Jonatan hade gått bort.
   >1 Sam 4,19 f.
 4. Men i passet, där Jonatan sökte gå över för att komma till
   filistéernas utpost, låg på vardera sidan en brant klippa; den
   ena hette Boses och den andra Sene.
   >1 Sam. 13,23.
 5. Den ena klippan reste sig i norr, mitt emot Mikmas, den andra i
   söder, mitt emot Geba.
 6. Och Jonatan sade till sin vapendragare: »Kom, låt oss gå över
   till dessa oomskurnas utpost, kanhända skall HERREN göra något
   för oss. Ty intet hindrar HERREN att giva seger genom få
   likasåväl som genom många.»
   >Dom. 7:4, 7. 2 Krön. 14:11. 1 Mack. 3:18.
 7. Hans vapendragare svarade honom: »Gör allt vad du har i sinnet.
   Gå du åstad; jag följer dig vart du vill.»
 8. Då sade Jonatan: »Välan, vi skola gå över till männen där och
   laga så, att de få se oss.
 9. Om de då säga till oss så: 'Stån stilla, till dess vi komma fram
   till eder', då skola vi stanna där vi äro och icke stiga upp
   till dem.
   >1 Mos. 24,12 f.
 10. Om de däremot säga så: 'Kommen hitupp till oss', då skola vi
   stiga ditupp, ty då har HERREN givit dem i vår hand; detta skall
   för oss vara tecknet härtill.»
 11. När nu de två hade blivit synliga för filistéernas utpost, sade
   filistéerna: »Se, hebréerna krypa ut ur hålen där de hava gömt
   sig.»
   >1 Sam. 13,6.
 12. Därpå ropade utpostens manskap till Jonatan och hans
   vapendragare och sade: »Kommen hitupp till oss, så skola vi väl
   lära eder!» Då sade Jonatan till sin vapendragare: »Följ mig
   ditupp, ty HERREN har givit dem i Israels hand.»
 13. Och Jonatan klättrade på händer och fötter uppför, och hans
   vapendragare följde honom. Och de föllo för Jonatan; och hans
   vapendragare gick efter honom och gav dem dödsstöten.
   >3 Mos. 26,7 f.
 14. I det första anfallet nedgjorde så Jonatan och hans
   vapendragare vid pass tjugu män, på en sträcka av vid pass ett
   halvt plogland.
 15. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt
   folket; utposterna och de som hade gått ut för att härja grepos
   ock av förskräckelse. Och marken darrade, så att en
   förskräckelse ifrån Gud uppstod.
   >1 Mos. 35,5. 2 Mos. 14,24 f. 1 Sam. 7,10. 13,16 f. Ps. 76,13.

 16. Och Sauls väktare i Gibea i Benjamin fingo se att hopen var i
   upplösning, och att man sprang hit och dit.
 17. Då sade Saul till folket som han hade hos sig: »Hållen mönstring
   och sen efter, vem som har gått ifrån oss.» När de då höllo
   mönstring, funno de att Jonatan och hans vapendragare icke voro
   där.
 18. Då sade Saul till Ahia: »För hit Guds ark.» Ty Guds ark fanns på
   den tiden bland Israels barn.
   >1 Sam. 4,3 f.
 19. Medan Saul ännu talade med prästen, tilltog larmet i
   filistéernas läger allt mer och mer. Då sade Saul till prästen:
   »Låt det vara.»
 20. Och Saul och allt det folk som han hade hos sig församlade sig
   och drogo till stridsplatsen; där fingo de se att den ene hade
   lyft sitt svärd mot den andre, så att en mycket stor förvirring
   hade uppstått.
   >Dom. 7,22. 2 Krön. 20,23.
 21. Och de hebréer som sedan gammalt lydde under filistéerna, och
   som hade dragit hitupp med dem och voro här och där i lägret,
   dessa slöto sig nu ock till de israeliter som anfördes av Saul
   och Jonatan.
 22. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd
   hörde att filistéerna flydde, satte alla dessa också efter dem
   och deltogo i striden.
 23. Så gav HERREN Israel seger på den dagen, och striden fortsattes
   ända bortom Bet-Aven.

 24. När nu Israels män på den dagen voro hårt ansträngda, band Saul
   folket med följande ed: »Förbannad vare den man som förtär någon
   föda före aftonen, och innan jag har tagit hämnd på mina
   fiender.» Så smakade då ingen av folket någon föda.
 25. Och när de allasammans kommo in i skogsbygden, låg honung på
   marken.
 26. Men när folket hade kommit in i skogsbygden och fått se den
   utflutna honungen, vågade dock ingen föra handen upp till
   munnen, ty folket fruktade för eden.
 27. Jonatan däremot hade icke hört, när hans fader band folket med
   eden; därför räckte han ut staven som han hade i sin hand och
   doppade dess ända i honungskakan, och förde så handen till
   munnen; då kunde hans ögon åter se klart.
 28. Men en man bland folket tog till orda och sade: »Din fader har
   bundit folket med en dyr ed och sagt: 'Förbannad vare den man
   som dag förtär någon föda.'» Och folket var uttröttat.
 29. Jonatan svarade: »Min fader har därmed dragit olycka över
   landet. Sen huru klara mina ögon hava blivit, därför att jag
   smakade något litet av honungen här.
 30. Huru mycket mer, om folket i dag hade fått äta sig mätta av
   bytet som de hade tagit från sina fiender -- huru mycket större
   skulle icke då filistéernas nederlag hava blivit!»
 31. Emellertid slogo de filistéerna på den dagen och förföljde dem
   från Mikmas till Ajalon. Och folket var mycket uttröttat.
 32. Därför kastade sig folket över bytet och tog får, oxar och
   kalvar och slaktade dem på marken; och folket åt sedan köttet
   med blodet i.
 33. När man berättade detta för Saul och sade: »Se, folket syndar
   mot HERREN genom att äta kött med blodet i», utropade han: »I
   haven handlat brottsligt. Vältren nu fram till mig en stor
   sten.»
   >1 Mos. 9:4. 3 Mos. 3:17. 7:26 f. 17:10 f., 13 f. 19:26.
   >5 Mos. 12:16, 23 f. 15:23.
 34. Och Saul sade vidare: »Gån ut bland folket och sägen till dem
   'Var och en före fram till mig sin oxe och sitt får, och slakten
   dem här och äten; synden icke mot HERREN genom att äta köttet
   med blodet i.'» Då förde allt folket, var och en med egen hand,
   om natten fram sina oxar och slaktade dem där.
 35. Och Saul byggde ett altare åt HERREN; detta var det första
   altare som han byggde åt HERREN.

 36. Och Saul sade: »Låt oss i natt draga ned och förfölja
   filistéerna och anställa plundring bland dem, ända till dess det
   bliver dager i morgon, och låt oss laga så, att ingen av dem
   bliver kvar.» De svarade: »Gör allt vad dig täckes.» Men prästen
   sade: »Låt oss träda fram hit till Gud.»
 37. Då frågade Saul Gud: »Skall jag draga ned och förfölja
   filistéerna? Vill du då giva dem i Israels hand?» Men han gav
   honom intet svar den dagen.
   >1 Sam. 28,6.
 38. Då sade Saul: »Kommen hitfram, alla I folkets förnämsta män, för
   att I mån få veta och se vari den synd består, som i dag har
   blivit begången.
 39. Ty så sant HERREN lever, han som har givit Israel seger: om den
   ock vore begången av min son Jonatan, skall han döden dö.» Men
   ingen bland allt folket svarade honom.
 40. Då sade han till hela Israel: »Ställen I eder på ena sidan, så
   vill jag med min son Jonatan ställa mig på andra sidan.» Folket
   svarade Saul: »Gör vad dig täckes.»
 41. Och Saul sade till HERREN, Israels Gud: »Låt sanningen komma i
   dagen.» Då träffades Jonatan och Saul av lotten, och folket gick
   fritt.
   >Jos. 7,14 f. Jon. 1,7.
 42. Saul sade: »Kasten lott mellan mig och min son Jonatan.» Då
   träffades Jonatan av lotten.
 43. Saul sade till Jonatan: »Omtala för mig vad du har gjort.» Då
   omtalade Jonatan det för honom och sade: »Med ändan av staven
   som jag hade i min hand tog jag litet honung och smakade därpå
   -- och så skall jag nu dö!»
 44. Saul svarade: »Ja, Gud straffe mig nu och framgent: du måste
   döden dö, Jonatan.»
 45. Men folket sade till Saul: »Skulle Jonatan dö, han som har
   förskaffat Israel denna stora seger? Bort det! Så sant HERREN
   lever, icke ett hår från hans huvud skall falla till jorden; ty
   med Guds hjälp har han i dag utfört detta.» Och folket köpte
   Jonatan fri ifrån döden.
 46. Och Saul drog hem, utan att vidare förfölja filistéerna;
   filistéerna begåvo sig ock hem till sitt.

 47. När Saul nu hade tagit konungadömet över Israel i besittning,
   förde han krig mot alla sina fiender runt omkring: mot Moab, mot
   Ammons barn, mot Edom, mot konungarna i Soba och mot
   filistéerna; och vart han vände sig tuktade han dem.
 48. Han gjorde mäktiga ting och slog Amalek och räddade så Israel
   från dess plundrares hand.
 49. Sauls söner voro Jonatan, Jisvi och Malki-Sua; och av hans båda
   döttrar hette den äldre Merab och den yngre Mikal.
   >1 Sam. 31,2. 1 Krön. 8,33. 9,39.
 50. Sauls hustru hette Ahinoam, Ahimaas' dotter. Hans härhövitsman
   hette Abiner, son till Ner, som var Sauls farbroder.
 51. Ty Kis, Sauls fader, och Ner, Abners fader, voro söner till
   Abiel.
   >1 Sam. 9,1

 52. Men kriget mot filistéerna pågick häftigt, så länge Saul
   levde. Och varhelst Saul såg någon rask och krigsduglig man tog
   han honom i sin tjänst.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/09_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free