- Project Runeberg -  Bibeln /
Esra, 10 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Esra, 10 Kapitlet

        Israel renar sig genom att avlägsna de
             främmande kvinnorna.

 1. Då nu Esra så bad och bekände, där han låg gråtande framför Guds
   hus, församlade sig till honom av Israel en mycket stor skara,
   män, kvinnor och barn; ty också folket grät bitterligen.
 2. Och Sekanja, Jehiels son, av Ulams barn, tog till orda och sade
   till Esra: »Ja, vi hava varit otrogna mot vår Gud, i det att vi
   hava tagit till oss främmande kvinnor från de andra folken här i
   landet. Dock finnes ännu hopp för Israel.
 3. Så låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud, att vi, i kraft av
   Herrens rådslut och de mäns som frukta för vår Guds bud, vilja
   avlägsna ifrån oss alla sådana kvinnor jämte deras barn; så bör
   ju ske efter lagen.
 4. Stå upp, ty dig åligger denna sak, och vi vilja vara med dig. 
   Var frimodig och grip verket an.»

 5. Då stod Esra upp och tog en ed av de översta bland prästerna,
   leviterna och hela Israel, att de skulle göra såsom det var
   sagt; och de gingo eden.
 6. Och Esra stod upp från platsen framför Guds hus och gick in i
   Johanans, Eljasibs sons, tempelkammare. Och när han hade kommit
   dit, kunde han varken äta eller dricka; så sörjde han över den
   otrohet som de återkomna fångarna hade begått.

 7. Och man lät utropa i Juda och Jerusalem, bland alla dem som hade
   återkommit ifrån fångenskapen, att de skulle församla sig i
   Jerusalem;
 8. och vilken som icke komme till den tredje dagen därefter, i
   enlighet med furstarnas och de äldstes beslut, hans hela egendom
   skulle givas till spillo, och han själv skulle avskiljas från de
   återkomna fångarnas församling.
   >3 Mos. 27,28.
 9. Så församlade sig då alla Judas och Benjamins män i Jerusalem
   till den tredje dagen, det är på tjugonde dagen i nionde
   månaden; och allt folket stannade på den öppna platsen vid Guds
   hus, skälvande både på grund av den sak som förelåg och på grund
   av det starka regnet.
 10. Och prästen Esra stod upp och sade till dem: »I haven varit
   otrogna, i det att I haven tagit till eder främmande kvinnor och
   därigenom ökat Israels skuld.
 11. Men bekännen det nu, HERREN, edra fäders Gud, till pris, och
   gören hans vilja: skiljen eder från de andra folken här i landet
   och från de främmande kvinnorna.»
 12. Då svarade hela församlingen och sade med hög röst: »Såsom du
   har sagt, så tillkommer det oss att göra.
 13. Men folket är talrikt, och regntiden är nu inne, och man kan
   icke stå härute; detta ärende kan ej heller avslutas på en dag
   eller två, ty vi hava mycket förbrutit oss härutinnan.
 14. Må därför våra furstar stå redo för hela församlingen, och må
   alla i våra städer, som hava tagit till sig främmande kvinnor,
   infinna sig på bestämda tider, och med dem de äldste i var stad
   och domarna där, till dess att vi hava avvänt ifrån oss vår Guds
   vredes glöd i denna sak.»
 15. Allenast Jonatan, Asaels son, och Jaseja, Tikvas son, trädde upp
   häremot, och Mesullam jämte leviten Sabbetai understödde dem.
 16. Men de som hade återkommit ifrån fångenskapen gjorde såsom det
   var sagt. Och man utsåg prästen Esra och några av huvudmännen
   för familjerna, efter de särskilda familjerna, alla namngivna;
   och på första dagen i tionde månaden satte de sig att rannsaka
   härom.
 17. Och till första dagen i första månaden hade de avslutat
   rannsakningen om allt som angick de män vilka hade tagit till
   sig främmande kvinnor.

 18. Bland prästernas söner befunnos följande hava tagit till sig
   främmande kvinnor: Av Jesuas, Josadaks sons, barn och hans
   bröder: Maaseja, Elieser, Jarib och Gedalja,
 19. vilka nu gåvo sin hand därpå att de skulle avlägsna ifrån sig
   sina kvinnor; och de skulle frambära en vädur såsom skuldoffer
   för den skuld de hade ådragit sig;
 20. av Immers barn: Hanani och Sebadja;
 21. av Harims barn: Maaseja, Elia, Semaja, Jehiel och Ussia;
 22. av Pashurs barn: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad och
   Eleasa.
 23. Av leviterna: Josabad, Simei och Kelaja, som ock hette Kelita,
   Petaja, Juda och Elieser;
 24. av sångarna: Eljasib; av dörrvaktarna: Sallum, Telem och Uri.
 25. Av det övriga Israel: av Pareos' barn: Ramja, Issia, Malkia
   Mijamin, Eleasar, Malkia och Benaja;
 26. av Elams barn: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot och
   Elia;
 27. av Sattus barn: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Sabad och
   Asisa;
 28. av Bebais barn: Johanan, Hananja, Sabbai, Atlai;
 29. av Banis barn: Mesullam, Malluk, Adaja, Jasub, Seal och Jeremot;
 30. av Pahat-Moabs barn: Adna och Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja,
   Besalel, Binnui och Manasse;
 31. vidare Harims barn: Elieser, Issia, Malkia, Semaja, Simeon,
 32. Benjamin, Malluk, Semarja;
 33. av Hasums barn: Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai,
   Manasse, Simei;
 34. av Banis barn: Maadai, Amram och Uel,
 35. Benaja, Bedeja, Keluhi,
 36. Vanja, Meremot, Eljasib,
 37. Mattanja, Mattenai och Jaasu,
 38. vidare Bani, Binnui, Simei,
 39. vidare Selemja, Natan och Adaja,
 40. Maknaddebai, Sasai, Sarai,
 41. Asarel, Selemja, Semarja,
 42. Sallum, Amarja, Josef;
 43. av Nebos barn: Jegiel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddu, Joel och
   Benaja.
 44. Alla dessa hade tagit främmande kvinnor till hustrur; och bland
   dessa funnos kvinnor som hade fött barn.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/15_10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free