- Project Runeberg -  Bibeln /
Nehemja, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Nehemja, 11 Kapitlet

         Folkets fördelning på Jerusalem och
            landets övriga orter.

 1. Och folkets furstar bodde i Jerusalem; men det övriga folket
   kastade lott, för att så var tionde man skulle utses att bo i
   Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondedelar skulle bo i de
   andra städerna.
 2. Och folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i
   Jerusalem.

 3. Och de huvudmän i hövdingdömet, som bodde i Jerusalem, bodde var
   och en där han hade sin arvsbesittning, i sin stad; vanliga
   israeliter, präster, leviter och tempelträlar, så ock Salomos
   tjänares barn.
 4. I Jerusalem bodde en del av Juda barn och en del av Benjamins barn,
   nämligen:

   Av Juda barn: Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till
   Amarja, son till Sefatja, son till Mahalalel, av Peres' barn,
 5. så ock Maaseja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasaja,
   son till Adaja, son till Jojarib, son till Sakarja, silonitens son.
 6. Peres' barn som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans fyra hundra
   sextioåtta stridbara män.
 7. Och Benjamins barn voro dessa: Sallu, son till Mesullam, son till
   Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son till
   Itiel, son till Jesaja,
 8. och näst honom Gabbai och Sallai, nio hundra tjuguåtta.
 9. Joel, Sikris son, var tillsyningsman över dem, och Juda, Hassenuas
   son, var den andre i befälet över staden.

 10. Av prästerna: Jedaja, Jojaribs son, Jakin
 11. samt Seraja, son till Hilkia, son till Mesullam, son till Sadok,
   son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus,
 12. så ock deras bröder, som förrättade sysslorna i huset, åtta hundra
   tjugutvå; vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pelalja, son
   till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur, son till Malkia,
 13. så ock hans bröder, huvudmän för familjer, två hundra fyrtiotvå;
   vidare Amassai, son till Asarel, son till Asai, son till
   Mesillemot, son till Immer,
 14. så ock deras bröder, dugande män, ett hundra tjuguåtta; och
   tillsyningsman över dem var Sabdiel, Haggedolims son.

 15. Och av leviterna: Semaja, son till Hassub, son till Asrikam, son
   till Hasabja, son till Bunni,
 16. så ock Sabbetai och Josabad, som hade uppsikten över de yttre
   sysslorna vid Guds hus och hörde till leviternas huvudmän,
 17. vidare Mattanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf,
   sånganföraren, som vid bönen tog upp lovsången, och Bakbukja, den
   av hans bröder, som var närmast efter honom, och Abda, son till
   Sammua, son till Galal, son till Jeditun.
 18. Leviterna i den heliga staden utgjorde tillsammans två hundra
   åttiofyra.
 19. Och dörrvaktarna, Ackub, Talmon och deras bröder, som höllo vakt
   vid portarna, voro ett hundra sjuttiotvå.

 20. Och de övriga israeliterna, prästerna och leviterna bodde i alla de
   andra städerna i Juda, var och en i sin arvedel.
 21. Men tempelträlarna bodde på Ofel, och Siha och Gispa hade uppsikten
   över tempelträlarna.
 22. Och tillsyningsman bland leviterna i Jerusalem vid sysslorna i Guds
   hus var Ussi, son till Bani, son till Hasabja, son till Mattanja,
   son till Mika, av Asafs barn, sångarna.
 23. Ty ett kungligt påbud var utfärdat angående dem, och en bestämd
   utanordning var för var dag fastställd för sångarna.
 24. Och Petaja, Mesesabels son, av Seras, Judas sons, barn, gick
   konungen till handa i var sak som rörde folket.

 25. Och i byarna med tillhörande utmarker bodde ock en del av Juda
   barn: i Kirjat-Arba och underlydande orter, I Dibon och
   underlydande orter, i Jekabseel och dess byar,
 26. vidare i Jesua, Molada, Bet-Pelet
 27. och Hasar-Sual, så ock i Beer-Seba och underlydande orter,
 28. i Siklag, ävensom i Mekona och underlydande orter,
 29. i En-Rimmon, Sorga, Jarmut,
 30. Sanoa, Adullam och deras byar, i Lakis med dess utmarker, i Aseka
   och underlydande orter; och de hade sina boningsorter från Beer-
   Seba ända till Hinnoms dal.
 31. Och Benjamins barn hade sina boningsorter från Geba: i Mikmas och
   Aja, så ock i Betel och underlydande orter,
 32. i Anatot, Nob, Ananja,
 33. Hasor, Rama, Gittaim,
 34. Hadid, Seboim, Neballat,
 35. Lod, Ono, och Timmermansdalen.
 36. Och av leviterna blevo några avdelningar från Juda räknade till
   Benjamin.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/16_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free