- Project Runeberg -  Bibeln /
Nehemja, 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Nehemja, 12 Kapitlet

        Förteckning på de präster och leviter
        som återvände med Serubbabel. Murens
          invigning. Prästers och leviters
           tjänstgöring och avlöning.

 1. Och dessa voro de präster och leviter som drogo upp med Serubbabel,
   Sealtiels son, och Jesua: Seraja, Jeremia, Esra,
 2. Amarja, Malluk, Hattus,
 3. Sekanja, Rehum, Meremot,
 4. Iddo, Ginnetoi, Abia,
 5. Mijamin, Maadja, Bilga,
 6. Semaja, Jojarib, Jedaja,
 7. Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa voro huvudmän för prästerna
   och för sina bröder i Jesuas tid.
 8. Och leviterna voro: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda och
   Mattanja, som jämte sina bröder förestod lovsången;
 9. vidare Bakbukja och Unno, deras bröder, som hade sina platser mitt
   emot dem, så att var avdelning hade sin tjänstgöring.

 10. Och Jesua födde Jojakim, och Jojakim födde Eljasib, och Eljasib
   Jojada,
 11. och Jojada födde Jonatan, och Jonatan födde Jaddua.

 12. Och i Jojakims tid voro huvudmännen för prästernas familjer
   följande: för Seraja Meraja, för Jeremia Hananja,
 13. för Esra Mesullam, för Amarja Johanan,
 14. för Malluki Jonatan, för Sebanja Josef,
 15. för Harim Adna, för Merajot Helkai,
 16. för Iddo Sakarja, för Ginneton Mesullam,
 17. för Abia Sikri, för Minjamin, för Moadja Piltai,
 18. för Bilga Sammua, för Semaja Jonatan,
 19. för Jojarib Mattenai, för Jedaja Ussi,
 20. för Sallai Kallai, för Amok Eber,
 21. för Hilkia Hasabja, för Jedaja Netanel.

 22. I Eljasibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid blevo
   huvudmännen för leviternas familjer upptecknade, ävenså prästerna
   under persern Darejaves' regering.
 23. Huvudmännen för Levi barns familjer äro upptecknade i krönikeboken,
   ända till Johanans, Eljasibs sons, tid.
 24. Och leviternas huvudmän voro Hasabja, Serebja och Jesua, Kadmiels
   son, samt deras bröder, som stodo mitt emot dem för att lova och
   tacka, såsom gudsmannen David hade bjudit, den ena tjänstgörande
   avdelningen jämte den andra.
 25. Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon och Ackub höllo såsom
   dörrvaktare vakt över förrådshusen vid portarna.

 26. Dessa levde i Jojakims, Jesuas sons, Josadaks sons, tid, och i
   Nehemjas, ståthållarens, och i prästen Esras, den skriftlärdes,
   tid.

 27. Och när Jerusalems mur skulle invigas, uppsökte man leviterna på
   alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla
   invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med
   cymbaler, psaltare och harpor.
 28. Då församlade sig sångarnas barn såväl från nejden runt omkring
   Jerusalem som från netofatiternas byar,
 29. ävensom från Bet-Haggilgal och från Gebas och Asmavets utmarker; ty
   sångarna hade byggt sig byar runt omkring Jerusalem.
 30. Och prästerna och leviterna renade sig och renade sedan folket,
   portarna och muren.

 31. Och jag lät Juda furstar stiga upp på muren. Därefter anordnade jag
   två stora lovsångskörer och högtidståg; den ena kören gick till
   höger ovanpå muren, fram till Dyngporten.
 32. Och dem följde Hosaja och ena hälften av Juda furstar
 33. samt Asarja, Esra och Mesullam,
 34. Juda, Benjamin, Semaja och Jeremia,
 35. ävensom några av prästerna söner med trumpeter, vidare Sakarja, son
   till Jonatan, son till Semaja, son till Mattanja, son till Mikaja,
   son till Sackur, son till Asaf,
 36. så ock hans bröder Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel
   och Juda samt Hanani, med gudsmannen Davids musikinstrumenter; och
   Esra, den skriftlärde, gick i spetsen för dem.
 37. Och de gingo över Källporten och rakt fram uppför trapporna till
   Davids stad, på trappan i muren ovanför Davids hus, ända fram till
   Vattenporten mot öster.
 38. Och efter den andra lovsångskören, som gick åt motsatt håll, följde
   jag med andra hälften av folket, ovanpå muren, upp genom Ugnstornet
   ända till Breda muren,
 39. vidare över Efraimsporten, Gamla porten och Fiskporten och genom
   Hananeltornet, ända fram till Fårporten; och de stannade vid
   Fängelseporten.
 40. Sedan trädde de båda lovsångskörerna upp i Guds hus, och likaså jag
   och ena hälften av föreståndarna jämte mig,
 41. så ock prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai,
   Sakarja och Hananja, med trumpeterna,
 42. och Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser.
   Och sångarna läto sången ljuda under Jisrajas anförarskap.
 43. Och de offrade på den dagen stora offer och voro glada, ty Gud hade
   berett dem stor glädje; också kvinnor och barn voro glada. Och
   glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

 44. Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förrådskamrarna
   där offergärder, förstling och tionde nedlades; de skulle i dem
   hopsamla från stadsåkrarna det som efter lagen tillkom prästerna
   och leviterna. Ty glädje rådde i Juda över att prästerna och
   leviterna nu gjorde sin tjänst.
 45. Dessa iakttogo nu vad som var att iakttaga vid gudstjänsten och vid
   reningarna, och likaså gjorde sångarna och dörrvaktarna sin tjänst,
   såsom David och hans son Salomo hade bjudit.
 46. Ty redan i fordom tid, på Davids och Asafs tid, hans som var
   anförare för sångarna, sjöngos lov- och tacksägelsesånger till Gud.
 47. Och nu under Serubbabels och Nehemjas tid gav hela Israel åt
   sångarna och dörrvaktarna vad som tillkom dem för var dag; och man
   gav åt leviterna deras helgade andel, och leviterna gåvo åt Arons
   söner deras helgade andel.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/16_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free