- Project Runeberg -  Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial organisation i början af sjuttonde århundradet (1602-1634)
(1902) [MARC] [MARC] Author: Nils Edén
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. VIII.2.

DEN SVENSKA CENTRALREGERINGENS UTVECKLING TILL KOLLEGIAL ORGANISATION I BÖRJAN AF SJUTTONDE ÅRHUNDRADET (1602—1634)

AF NILS EDÉN
UPPSALA
AKADEMISKA BOKHANDELN
(C. J. LUNDSTRÖM)
   LEIPZIG
OTTO HARRASSOWITZ
UPPSALA 1902 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk från 1902 har i februari 2017 digitaliserats av Göteborgs universitetsbibliotek, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i september 2018 har kopierats till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas.

This volume was scanned by the Gothenburg University Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii
Förord - ix, x
Källor och litteratur - xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix
    A. Otryckta samlingar - xi
    B. Tryckta handlingar och urkundspublikationer - xvi
    C. Litteratur - xviii
Första perioden. Organisationens förarbeten under Karl IX:s tid (1602—1611) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    Inledning: grundläggningen af Karl IX:s regering; riksstyrelsens reorganisation vid 1602 års riksdag - 3
    Riksrådet och hofråden - 5
    Hofrådens ställning - 6
    hofråden upphöjas till riksråd - 11
    Riksrådens börjande tjänstgöring - 13
    underdånighet gentemot hertigen - 15
    fortsatt tjänstgöring - 16
    Rådsherrarne organ för den kungliga regeringen - 24
    Adelns ställning till statstjänsten - 25
    Det nya lagförslagets äldsta redaktion om adeln - 25
    Karl IX:s yrkanden 1604 och 1605 samt adelns svar - 27
    Frågan i samband med förhandlingar om adelsprivilegierna - 31
    Karl IX:s hållning till adelns statstjänst - 34
    Centrala ämbeten - 35
    Drotsen, grefve Mauritz Leijonhufvud - 35
    kanslern, Svante Bielke - 36
    amiralen, Axel Ryning - 37
    hofkanslern, Nils Chesnecopherus - 38
    underamiral - 39
    (öfverste) tygmästare - 39
    ämbeten i det nya lagförslagets äldsta redaktion - 40
    öfverste (ränt- eller) skattmästare 1604 - 43
    kammarrådsämbetet återupprättadt - 44
    marskvärdigheten 1607 - 45
    1608 års förslag till adelsprivil. om riksrådet och ämbetena, »de fem höga (riks)ämbeten» - 46
    lagförslagets sista redaktion om ämbetena - 50
    Rosengrenska förslaget - 52
    Kansliet - 56
    Hofkansleren - 56
    sekreterare (riksens secretarius) - 57
    tyska kansliet - 60
    koncipientens ansvarighet - 61
    Kammaren - 62
    Öfverste skattmästaren (räntmästaren) - 62
    kammarråden - 63
    skattmästaren och kammarrådet - 66
    kamrerare, kammarskrifvare - 68
    räntekammaren - 70
    naturainkomsternas förvaltning - 72
    Flottans förvaltning - 72
    Underamiral, holmamiral, gårdskapten
    Den högsta rättskipningen - 74
    Förslag om konungsdom vid marknader - 75
    förslag till ordning för rättegångar vid hofvet - 77
    praxis efter förslagets fall - 80
    Den allmänna karaktären af Karl IX:s riksstyrelse - 81
    Andra perioden. Organisationens utförande genom Gustaf II Adolf (1611—1634) - 83
I. Centralregeringens allmänna utveckling under Gustaf Adolfs tid - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
    Grundläggningen af Gustaf Adolfs regering - 85
    Ständernas särskilda och gemensamma yrkanden 1611 - 85
    Konungens försäkran - 89
    Rådets konstituerande - 90
    Adelsprivilegierna - 92
    Riksämbeten besatta - 93
    Kansliet och kammaren vid tronskiftet - 96
    Sammanfattning: fasta statsämbeten, adeln ämbetsmannastånd - 97
    Ämbetsprincipens seger och de två första rikskollegierna (1612—1621) - 98
    Riksstyrelsen under danska kriget - 98
    åter i normal ordning - 100
    Instruktion för kammarråden 1613 - 100
    Öfverste jägmästare - 100
    Rådslag i dec. 1613 - 101
    Hofrättens tillkomst - 101
    Riksstyrelsen under konungens första ryska fälttåg: kammarråden, drotsen, kanslern - 107
    Konungens resor i landet - 110
    Hofrådsvärdigheten i ny gestalt - 111
    Rättegångsprocessen 1615 - 113
    Jesper Matsson skattmästare - 114
    Riksstyrelsen under konungens frånvaro 1615—1616 - 114
    Hans återkomst - 115
    resor - 116
    Riksrådsutnämningar - 116
    Personliga öfverläggningar mellan konung och råd - 117
    Fredsåren 1617—1620: konungens resor - 119
    öfverläggningar med rådet - 120
    amiral och marsk tillsatta - 121
    kansliordning, ämbetsprincipen inom kansliet - 121
    kammarordning 1618, expedition af kungliga bref genom kammaren - 122
    En totalbild af centralregeringen - 126
    Rådsregeringarna och kollegialsystemets fullbordan (1621—1632) - 128
    Rådsregeringar 1621—1632 - 128
    sammansättning - 129
    uppgift - 131
    arbetsformer - 133
    Rådet under konungens vistelse i Sverige: rådsmöten och deras sammansättning - 136
    ledda af konungen - 139
    rådslag - 143
    Rådets ställning vid Gustaf Adolfs död - 144
    Hofråd 1621—1632 - 144
    Allmänna förutsättningar för ämbetsorganisationen: adeln som ämbetsmannastånd - 147
    undervisningsväsendet - 148
    utvecklingen mot penningehushållning - 149
    Ämbetsorganisationen systematiseras: misslyckadt försök inom kyrkostyrelsen - 151
    begreppen amiralitet, krigsråd, krigsrätt - 152
    kansliordning 1626: kansliråd, krigsråd, kansliet administrerande - 153
    de fem collegia stadgade i princip - 157
    Sammanfattning: organisationens nationella karaktär - 158
II. Kansliet - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
    Kansliet före organisationen som kollegialt ämbetsverk (1611—1626) - 162
    Axel Oxenstierna som rikskansler - 161
    Kansliordningar 1612, 1613 (?), 1618, 1620 - 163
    Riksens sekreterare - 163
    Sekreteraregraden - 165
    referendarier - 166
    Kansliets poster fixerade - 168
    Kansliets uppgift: expedierande - 170
    Kansliets arbetsordning: förhållandet mellan graderna - 172
    ärendenas fördelning 1612 - 173
    1615 (?) - 174
    1618 - 176
    1620 - 178
    grupperna färre på 1620-talet - 179
    Arkivvården - 180
    Registratur - 181
    diarier - 182
    Kansliets öfvergång till kollegialt ämbetsverk: kansliordningen af 1626 och dess tillämpning (1626—1634) - 183
    Kansliordningen 1626 - 183
    rikskanslern och kanslirådet - 184
    sekreterare, skrifvare, kopister - 184
    kansliets uppgift - 185
    arbetslokaler och arbetstider - 186
    arbetsordning - 187
    arkivet och historieskrifningen - 189
    Kansliråd tillsatta - 190
    deras tjänstgöring - 191
    Stats- (riks-) sekreterare - 192
    Sekreterare - 193
    Referendarier - 195
    Kanslerns handskrifvare - 195
    Kansliskrifvare och kopister - 196
    Kansliordningen ej genomförd - 196
III. Kammaren - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    Kammarens utveckling tillfullständig kollegial organisation (1612—1618) - 198
    Skattmästare och kammarråd - 198
    kammarrådens tjänstgöring - 200
    Instruktioner - 202
    Kamrerare och kammarskrifvare - 203
    Skattmästarens och kammarrådets samarbete - 204
    Kammarrådets myndighet - 207
    Räknekammarens arbete - 207
    Räntekammaren - 209
    Varuhus - 209
    Proviant - 210
    Kammarordningen af år 1618 - 210
    Tillkomst - 210
    Riksens räkningekammar, styrd såsom kollegium - 211
    arbetsformer och arbetstider - 212
    Kamrerare och kammarskrifvare - 213
    Kammarrådets uppgifter - 214
    Anmärkningar mot kammarordningen - 218
    Kammarkollegium på grundvalen af 1618 års kammarordning (1618—1634) - 219
    Kompletterande instruktioner - 219
    Skattmästaren - 220
    Kammarråden - 222
    Pfalzgrefven i kammaren - 223
    Kamrerare - 225
    Generalbokhållare och bokhållare - 226
    Kammarskrifvare - 226
    Kammarens kansli - 226
    Kammarfiskal - 227
    Revisionsarbetets förenkling - 227
    Riksstater - 229
    Rikshufvudböcker - 230
    Kammaren såsom förvaltande - 232
    Förhållande till konungen - 233
    Räknekammarens arbetsordning: kammarråd och kamrerare - 235
    kammarrådet såsom kollegium - 236
    arbetsfördelningar - 237
    Räntekammaren: generalreceveur - 238
    vidlyftigare former - 239
    faktor - 240
    Naturainkomsternas förvaltning - 243
    Finansförvaltning i fält - 243
IV. Den högsta rättskipningen och hofrätten - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    Hofrätten afsedd till högsta centralmyndighet - 245
    Dess administrativa uppgift - 245
    efter finska hofrättens tillkomst ej central - 246
    Dess domsmakt: möjlighet för konungens ingripande enl. ordinantian - 247
    nya förbehåll i fullmakten och rättegångsprocessen (revisionen) - 247
    Konungens ingripande i olika fall - 250
    former härför - 251
    Samverkan mellan rådet och hofrätten - 252
    Revision genom rådet: i enskilda fall 1621 - 253
    regel 1630 - 256
    Hofrättens första personal - 257
    Dess riksrådsklass - 258
    Öfriga assessorer - 261
    Vice president - 263
    Lägre personal - 263
    Rättegångsterminer - 263
    Sessionsort - 265
    Arbetsformer - 266
V. Härens styrelse; krigsrätten - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    Axel Ryning som marsk - 268
    Jakob de la Gardie fältherre - 268
    marsk - 269
    Tillfälliga anordningar för härens styrelse - 269
    Rikstygmästaren - 271
    Riksstallmästaren - 273
    Härens styrelse utskiftad 1630 - 274
    Förslag om ett krigsråd - 275
    Central krigsrätt: fullmakt - 277
    organisation - 279
    endast rättskipande - 279
    Pfalzgrefven och marsken inom krigsväsendet - 280
    marsken ledande - 281
VI. Flottans styrelse: amiralitetet och dess utveckling mot kollegial organisation - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    Riksamiralen Jören Gyllenstierna - 283
    Riksens underamiral och holmamiralen - 285
    Amiralitet - 285
    Holmkapten - 286
    Gyllenhielm riksamiral - 287
    Claes Fleming viceamiral - 288
    Flera viceamiraler i amiralitetet - 289
    Sekreterare, bokhållare, kassör - 290
    Registratur - 291
    Förslag till organisation 1630 - 292
    Holmrätten - 292
    Nytt förslag - 293
    Rättskipningen hufvudsak i förslagen - 294
    Förslagen ej utförda - 294
VII. Centrala organ och organisationsförsök vid sidan af de fem rikskollegierna - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
    Rikstygmästaren, riksstallmästaren, riksjägmästaren - 296
    Förslag till kyrkostyrelse: förutsättningar - 297
    kungligt förslag 1623 - 298
    motförslag från biskopar - 299
    frågan vid 1624 års riksdag - 300
    nytt förslag från prästerskapet - 302
    frågan vid 1625 års riksdag - 304
    fallen - 306
    Landtmäteristyrelse - 307
    Förslag om bergsamt - 307
VIII. Den centrala organisationens sammanfattning i 1634 års regeringsform - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
    Det äldsta utkastet till regeringsform - 309
    Dess ålder - 312
    Kanslerns senare förslag: tillkomst - 313
    förslaget inför konungen - 314
    inför ständerna - 315
    Regeringsformens fastställelse - 318
    Regeringsformens motivering - 319
    Organisationen såsom princip - 320
    Centralregeringen enligt regeringsformen - 320
    Regeringsformens indelning - 320
    Riksrådet - 321
    De 5 kollegierna - 322
    Hofrätten - 323
    Krigsrådet - 326
    förhållandet till krigsrätten - 328
    Amiralitetet - 329
    Kansliet - 330
    dess förhållande till andra kollegier - 332
    Räknekammaren - 333
    Allmänna bestämmelser om kollegierna - 334
    Lägre riksämbeten: Riksmarskalk - 337
    Rikstygmästare - 338
    Riksstallmästare - 339
    Riksjägmästare - 339
    Ämbetsmännens ansvarighet - 340
    Kollegiernas redovisning - 341
    hofrätternas - 342
    Rättegångar - 342
    Ämbetsmännens aflöning - 344
    Tillförordnad regering: Femmannastyrelsen - 345
    Dess förhållande till rådet - 346
    Karaktären af regeringsformens centrala organisation - 348
    Bilaga - 351
Gustaf Adolfs fullmakt till krigsrättens instiftande - 351, 352, 353
Rättelser och tillägg - 354
Résumé: Die schwedische Zentralregierung in ihrer Entwicklung zur kollegialen Organisation am Anfang des 17. Jahrhunderts (1602—1634) - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Utgivarens reklam - baksidans insida, baksida

Project Runeberg, Wed Sep 5 23:31:07 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/centrkol/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free