- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon / XIX. Bind. Vind - Oetken. Rettelser og Tilføjelser. C. F. Brickas Biografi /
Zachariae, Georg Karl Christian, f. 1835, Officer

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
265

Zachariae, Georg Karl Christian,

f. 1835, Officer. Z. er født 5. Nov. 1835 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader, Georg Ludvig Z. var pensioneret Toldkontrollør, Moderen hed Marie Louise f. Brown. Efter at have været Landkadet fra 1849 til 1853 blev han sidstnævnte Aar Sekondlieutenant ved 17. Bataillon med Aldersorden fra Aaret forud og kom, efter at have gjennemgaaet den kongl. militære Højskole 1857-61, til Tjeneste ved Generalstabens topografiske Afdeling, ligesom han ogsaa gjennemgik de forskjellige Vaabens Skoler. I Dec. 1863 blev han Adjudant ved Infanterireserven og deltog i Forsvaret af Danevirkestillingen og af Dybbøl, fra 17. Marts som ansat ved 4. Infanteribrigade, hvormed han ogsaa deltog i Kampen om Als, i det han i April var avanceret til Premierlieutenant. Efter i nogen Tid at have været til Tjeneste hos Generalinspektøren for Fodfolket blev Z. i 1865 Suppleantlærer i Topografi og Geodæsi ved den kongl. militære Højskole; 1868 blev han, der 1867 var avanceret til Kapitajn, ansat som fast Lærer og var til udelukkende Raadighed for Skolen indtil 1878, da han kom til praktisk Tjeneste ved 2. Bataillon, hvorefter han 1879-82 var Souschef ved 1. Generalkommando. Sidstnævnte Aar forfremmedes Z. til Oberstlieutenant og Chef for 24. Bataillon; han opgav nu Lærervirksomheden ved Officersskolen og foretog i 1882 en længere Rejse til Udlandet for at indhente forskjellige Oplysninger om Jærnbanernes militære Benyttelse. I April 1884 ansattes han som Direktør for den danske Gradmaaling, og dette førte til, at han i 1886 valgtes til Medlem af den internationale Gradmaalings permanente Kommission, 1903 til dens Vicepræsident. I 1893 blev han desuden Medlem af Videnskabernes Selskab og var den ene af Selskabets delegerede ved Generalforsamlingen af den internationale Association af Akademier i Paris 1901; han
266
blev 1897 Medlem af kongl. svenska Krigsvetenskaps-Akademien. Fra 1888-93 var Z., som i 1889 avancerede til Oberst, Stabschef ved 2. Generalkommando, og derefter blev han Chef for 3. Regiment, men allerede i 1895 udnævntes han til Generalmajor og Chef for 2. jyske Brigade; han overtog i 1897 Kommandoen over 2. sjællandske Brigade og stilledes i 1901 i Spidsen for Generalstaben. I 1903 udnævntes Z. til Generallieutenant og kommanderende General i 1. Generalkommandodistrikt og ledede som saadan Manøvrerne paa Sjælland samme Efteraar efter mere moderne Principper.

General Z. har været Medlem af eller Formand for mange forskjellige Kommissioner, saaledes af Haandvaabenkommissionen (1888), af en Hærlovkommission (1893), af en Befæstningskommission (1898-1901) og af en Kommission til Udarbejdelse af en ny militær Rettergangslov (1900). Desuden overværede han i 1897 de større Manøvrer i Frankrig, fungerede i 1899 som Overkampdommer under de større Manøvrer paa Sjælland og ledede i 1902 en Generalstabsøvelse. I 1892 blev Z. Kommandør af Danebrog af 2. Grad, i 1897 af 1. Grad, 1905 Storkors. 29. Dec. 1863 blev han gift med Christine Catharina Mathilde Nielsen (d. 30. Juli 1900), Datter af Universitetsprofessor Rasmus Nielsen (XII, 276).

Nationaltidende Nr. 9550. Illustr. Tidende XXXV Nr. 5 og 45.
P. N. Nieuwenhuis.

— G. K. C. Zachariae ydede, navnlig efter at N. F. Ravn var bleven Minister, den væsentligste Bistand ved Udarbejdelsen af «Den danske Gradmaaling», med hvilken Andræ 1884 afsluttede sin Virksomhed som Chef for Gradmaalingen. Som dennes Efterfølger kom nu Z. til at planlægge og lede Gradmaalingens videre Arbejder, der i Hovedsagen kunne karakteriseres som gaaende ud paa en nærmere Undersøgelse af den mathematiske Jordoverflade, den saakaldte Geoideform, og navnlig dennes Afvigelser fra Sfæroiden som Grundform. Af de herhen hørende Arbejder paabegyndtes strax et Præcisionsnivellement, der efterhaanden er udstrakt over hele Landet og nu i det væsentlige fuldført. Hvad der ved dette særlig har vakt Opmærksomhed, er den særdeles omhyggelige og rationelle Maade, hvorpaa Nivellementet ved en original Fremgangsmaade er ført over de Landsdelene adskillende Vande. 1890 paabegyndtes Breddebestemmelser i Trekantspunkterne og 1895 relative Tyngdemaalinger, ligesom en ny Sammenslutning mellem det danske og svenske Trekantnet ved Sundet er under Arbejde. Om Fremgangen af disse Arbejder har Z. aflagt Beretninger paa de
267
internationale geodætiske Møder. Om forskjellige Problemer vedrørende Beregningen af Saadanne Arbejders Resultater har Z. offentliggjort Afhandlinger bl. a. i «Astronomische Nachrichten» og i «Vid. Selskabs Oversigter», saaledes «Om Middelfejlsbestemmelsen ved relative Pendulmaalinger» (Vid. Selsk. Overs. 1903). Af Lærebøger har Z. forfattet «De geodætiske Hovedpunkter og deres Koordinater» (1876), der indeholder flere originale Bidrag og er oversat paa Tysk, samt «De mindste Kvadraters Methode» (1871, 2. Udg. 1887), der udmærker sig ved stringent og klar Fremstilling. Endelig har Z. ogsaa gjennem sin mangeaarige Lærervirksomhed haft den største Indflydelse paa det geodætiske Studium i Danmark.

C. F. Pechille.


The above contents can be inspected in scanned images: 265, 266, 267

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:53:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/dbl/19/zachagkc.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free