- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 10:e årg. 1891 /
214

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (490.) 20 maj 1891 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

214

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 20

markollegium har nyligen ålagt
forsamlingen dels att genom lämpligt stängsel emot
allmänna vägen och skoltomten
angränsande ägor skydda planteringslandet för ohägn
af kreatur, dels att undanrödja det hinder
för sagda jordlands begagnande för
brukning, som kunde förefinnas därigenom, att
en från ett afloppsdike uppkastad jordvall
funnes å landet kvarliggande.

Folkundervisningen i nordligaste
Sverige. På grund af ansökningar har
k. m:t medgifvit, att med afseende på
deras medellöshet Hietaniemi, Jukkasjärvi,
Karesuando och Korpilombolo skoldistrikt
må utöfver ordinarie lönetillskott åtnjuta
hvardera 200 kr. samt Öfver-Torneå
församling 400 kr. (för två lärare).

Till höjande af lön utöfver
minimibeloppet har k. m:t likaledes anvisat 150 kr.
åt hvardera af tre lärare i Gellivare, en
lärare och en lärarinna i Hietaniemi, en
lärare i Jukkasjärvi, en i Karesuando och en
i Tärendö samt en lärare och två
lärarinnor i Öfver-Torneå skoldistrikt. Åt en
lärare i Karl Gustafs skoldistrikt har
anvisats 75 kr. och åt en lärarinna i
Korpilombolo 100 kr.

För visadt nit vid undervisningen hafva
två lärarinnor vid mindre folkskolor i
Öfver-Torneå och en lärarinna vid Karl
Gustafs skoldistrikt såsom belöning
erhållit hvardera 25 kr. För höjande af lönen
för trenne lärare vid mindre folkskolor
inom Karesuando och Jukkasjärvi har
anvisats ett belopp af 150 kr.

Slutligen har k. m:t beviljat Gellivare
skoldistrikt 100 kr. till bestridande af
kostnaderna för lärarinnornas i de mindre
folkskolorna flyttningar mellan skolornas
olika stationer.

Folkskollärareseminarierna. Vid
nedannämda seminarier hafva gifvits
följande ämnen vid de skriftliga
afgångs-profven i modersmålet:

Karlstads folkskollårareseminarium: 1)
Honom, som icke håller sig vid gärningarna, utan
tror på honom, som den ogudaktige gör
rättfärdig, hans tro varder honom räknad till
rättfärdighet. (Rom. 4 k. 5 v.) 2) Israel i
Egypten. 3) Karl XLs reduktion. 4)
Hafsströmmarna. 5) Luftens elektricitet. 6) Belöningar
och uppmuntringar som uppfostringsmedel.

Lunds folkskollårareseminarium: 1)
Jämförelse mellan sakramenten och ordet såsom
nådemedel. 2) Afledda verbs bildning och
böjning. 3) Olaus Petri. 4) Pendeln. 5) Rousseaus
betydelse i pedagogiskt hänseende.

- Vid Uppsala
folkskollärareseminarium utexaminerades under förra veckan
16 elever, hvarjämte praktisk examen
afla-des af fil. kand. Joh:s Sandström.

Dödsfall. F. d. folkskoleinspektören,
kyrkoherden i Nysätra församling fil. d:r
And. Jakobi Nordenstam afled den 3 d:s,
78 år gammal. N. prästvigdes 1839 och
erhöll 1847 skolmästaretjänsten vid
Skytteanska lappskolan i Tärna
kapellförsamling, hvilken tjänst han innehade till dess
han 1854 utnämdes till kyrkoherde i
Nysätra. Under åren 1866-81, d. v. s.
under 41/2 inspektionsperioder, var han
folkskoleinspektör i Västerbottens län.

Tjänsters tillsättning.

Sökande. Till klockare- och
organistbefattningen vid Sofiakyrkan i Jönköping hafva
anmält sig 14 sökande, nämligen: Joh. Andersson
i Kviinge, G. E. Fromm i Ångarn, J. Antoni i
Gislöf, G. Lambére i Eksjö, P. J. Friström i
Hjälmseryd, P. Bergqvist i Ramsele, G. Fr.
Blomqvist i Motala, A. Liljeqvist i Bergsjö,
J. Andersson i Lindesberg, Ax Francke i
Göteborg samt N. V. Svensson, S. Laurin, P. G. L.
Hjort och J. Ch. Stålhammar i Stockholm.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Friltesås, Hall: Otto Olsson i Sörby
med 1,973 röster. (J. O. Lysén i Öja fick 364
röster. - 8 sökande.)

- Till folkskollärare i Asby, Östg.: vik.
därstädes B. Almqvist (enhälligt).

- Till folkskollärare i Gunnarskog, Vrml. :
A. H. Dahlberg (enhälligt).

- Till folkskollärare i Rödeby, Blek.: Axel
Dorph.

- Till folk skollärarinna i Vendel, Upps. :
Beata Alfrida Nilsson i Karlskrona.

- Till vik. folkskollärare och slöjdlärare i
Nyköping: ordinarie läraren i Nykyrka
församling Bror Örtengren.

- Till småskollärarinna i Sala: Rosalie
Löfgren.

- Till småskollärarinna i Söderhamn: Anna
Fredberg i Askesta.

Organist- och kyrkosångareexamen aflades i
Skara den 16 d:s af J. A. Josefsson från Östad.

- Konungen kommer under sommaren att
besöka Nääs slöjdlärareseminarium.

- Ennarbols skolhus i N. Ny socken, Vrml.,
nedbrann den 10 d:s. Byggnaden var
försäkrad för 3,000 kr.

- Seminarieadjunkten L. A. Cederbom i Skara
är förordnad att från den 4 juni tjänstgöra
såsom vice pastor i Norra Vånga.

- Pingstdagen svajade vid Veta folkskola
för första gången unionsflaggan, skänkt af patron
Karl Löfmarck på Berga.

- / följd af skarlakansfeber hafva skolorna
flerstädes inom Gäseneds härad i Älfsborgs län
måst inställas.

- Svenska trädgårdsföreningen utdelade under
förra året till 38 folkskolor kostnadsfritt 577
bärbuskar, 443 fruktträd, 332 parkbuskar, 30
parkträd och 2,075 häckväxter.

- Bland Svenska turistföreningens .ombud
märkas folkskoleinspektören R. Norén i Bollnäs
samt folkskollärarne Aug. Bejner å Kinnekulle
och J. N. Bergström i Vadstena.

- Vid kyrkostämmor nästa måndag kl. 6 e. m.
med de olika territoriella församlingarna
härstädes behandlas folkskoleöfverstyrelsens
förslag till stat för 1892.

- En norsk lärarinna, fröken Hartman från
Kristiania, studerar för närvarande den
kvinnliga slöjdundervisningen vid Stockholms
folkskolor och öfriga läroanstalter härstädes.

- Till föreståndare för fjärde
döfstumskoldi-striktets skola i Vänersborg har utsetts
föreståndaren för statens döfstumskola för
öfver-åriga i Skara, fil. kand. Fr. Nordin.

- Sunnerbo härads folkskollärareförening håller
sitt årsmöte i Lidhult den 10 nästa juni,
hvarvid bl. a. skall förekomma fråga om att
omgestalta föreningen till en krets af Sveriges
allmänna folkskollärareförening.

- Sorgligt. En folkskollärare har af
hofrätten öfver Skåne och Blekinge blifvit dömd
att böta 15 kr., för det han å allmän gata i
Eslöfs köping anträffats öfverlastad af starka
drycker.

- En pedagogisk kurs för utbildande af
lärarinnor i kvinnoslöjd anordnas genom
slöjd-styrelsens föranstaltande i Västerås instundande
sommar. Kursen kommer att ledas af
slöjdlärarinnan fröken Eva Hellström, som genom
stipendium från samma styrelse satt i tillfälle
att genomgå fröken Hulda Lundins slöjdkurs
härstädes.

- Donation. Aflidna enkan Greta Lisa
Jönsson från Vallsbergs Storgård i Väderstad har
skänkt därvarande skola 1,000 kr., hvaraf
räntan skall användas till inköp af skodon åt
fattiga skolbarn, berättar Östgöta Kur.

– En kurs i trädgårdsskötsel anordnas under
sommaren i Uppsala för i tjänst varande
skollärare och lärarinnor inom Uppsala län.
Ansökningar skola ingifvas före den 15 juni. Se
vidare en annons i dagens nummer!

- Till examenscensor vid d:r Stenkulas
privata småskollärarinneseminarium i Lund är af
chefen för ecklesiastikdepartementet förordnad
seminarieadjunkten och folkskoleinspektören d:r
N. Larsson i Lund.

- Sydöstra Helsinglands skollärareförenings
styrelse utgöres efter den 15 d:s skedd
komplettering af hr P. Sjölund (ordförande), fru Augusta
Vallin (sekreterare), hr O. Rödström (kassör)
samt fröken Anna Sundman och hr G. Nyberg.

- S. Gumaelii annonsbyrå härstädes, den äldsta
och mest kända annonsbyrån i vårt land, har
utsändt 21:a upplagan af »Skandinavisk
annonstaxa», upptagande annonspris m. m. för de
flesta tidningar och tidskrifter i norden.

- Vid Gäfle arbetareinstitut har hållits en
föreläsningsserie i geografi af d:r G. Fristedt,
vid hvilken, enligt Norrl,-P:n, antalet åhörare i
medeltal uppgått till den ovanligt höga siffran
af 769.

- Åstorpskretsen valde vid sitt möte den 16
d:s till ordförande hr K. Karlberg i V. Broby,
till vice ordförande hr F. P. Lundgren i Åstorp
och till sekreterare hr K. J. Svensson i
Her-ninge.

- / Eriksbergs pastorats skolor i Älfsborgs län
hafva antagits följande läroböcker:
Liljeholm-Andersons biblisk historia, Sundéns språklära.
Odhners svensk historia, Almquists geografi n :r
l, Berg-Lindens naturlära n-.r l samt Bergs
mindre räknelära.

- Åkerbrukskolonien Hall har af en person,
som vill vara okänd, erhållit ett belopp af 1,000
kr. till grundplåt för en fond, hvars afkastning
skall användas till beredande af uppmuntran
och förströelser för koloniens elever samt i
mån af tillgång äfven till belöningar åt
anstaltens tjänstepersonal.

- / femtiotre år hade hr P. Larsson innehaft
klockare- och organisttjänsten i Helgarö, då
han den 26 april å kyrkostämma beviljades
begärdt afsked från dessa befattningar.
Stämman uttalade därvid sitt tacksamma erkännande
för hr L:s långvariga verksamhet i
församlingens tjänst.

- Folkskolans vänners lokalafdelning härstädes
sammanträdde i onsdags, hvarvid pastor
Kjellman-Göransson höll föredrag om Hawaiiska
öarna. Till förtroendemän inom Folkskolans
vänner återvaldes kyrkoherden Sandblad,
skol-föreståndaren Rohde och skolläraren J. B.
Gauffin, hvilka äro i tur att afgå.

- Den slöjdkurs för utbildande af lärarinnor i
kvinnliga handarbeten, hvilken under ledning af
slöjdinspektrisen fröken Hulda Lundin pågått
härstädes sedan den 20 februari, afslöts i fredag?.
I kursen hafva deltagit 40 elever, däribland
slöjdföreståndarinnan fröken Karolina
Halvor-sen från Kristiania. Nästa kurs börjar enligt
annons här längre fram den l inst. september.

- / Söfvestads pastorat måtte ett eget
förhållande ha uppstått mellan lärarekåren och
skolrådets ordförande eller någon annan, enär,
enligt hvad Ystads Allehanda berättar, inom
kortare tid än en månad en ordinarie lärare
begärt afsked samt en lärare och en lärarinna
begärt tjänstgöringsbetyg för att söka annan
plats.

- Folkskolebyggnadsskyldigheten härstädes
åligger de särskilda församlingarna.
Folkskoleöfverstyrelsens revisorer hafva nu återupptagit
det gamla förslaget örn gemensam fördelning
af denna skyldighet på stadens samtliga
territoriella församlingar och bestyrets
öfverflyttande till kommunalstyrelsen, i det de föreslagit,
att öfverstyrelsen skulle hos
öfverståthållare-ämbetet anhålla om framställning i nämda
syfte till församlingarna.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:32:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1891/0218.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free