- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 14:e årg. 1895 /
106

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9. (687.) 27 februari 1895 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

106

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 9

Lund, Göteborg, Kalmar, Karlstad och Umeå
200 kr. hvardera samt i Linköping, Falun och
Växjö 100 kr. hvardera.

Våra senaste skolkommittéer hade
intill 1893 års slut kostat statsverket
följande belopp:

Kronor.

Kommittén för utredning af vissa frågor
rörande undervisningen vid
universiteten.......................................- 21,803

Kommittén för omarbetning af läsebok

för folkskolan............................... 6,609

Kommittén för utredning i fråga om
statsbidrag till aflönande af vikarier vid
sjukdomsfall för ordinarie lärare och
lärarinnor vid folkskolor ___.......... 2,139

Kommittén för utredning af vissa frågor
rörande uppfostringsanstalter för
sinnesslöa barn m. m...................... 1,691

Femte svenska
seminarieläraremötet, som enligt förut fattadt beslut
skulle hållits under fjoråret, kommer enligt
hvad nu uppgifves i stället att hållas i
Skara den 22 och 23 nästkommande
augusti. De lärare och lärarinnor, som
vilja föreslå diskussionsämnen vid mötet,
hafva att vända sig till seminarieadjunkten
Klas Karlgren, Skara.

För tidigt lämnade profuppgifter.

Skolrådet i Näsums församling uppförde å
förslaget till lediga folkskollärarebefattningen
i Västanå bland fyra sökande: 1) vik.
folkskolläraren And. Haraldsson, 2)
folkskolläraren N. L. Hultgren från Helleberga och
3) folkskolläraren And. Karlen från
Gulla-bo. Vid det den 7 sistl. maj förrättade
valet erhöll Hultgren de flesta rösterna och
förklarades således vara vald till befattningen
i fråga.

Två församlingsmedlemmar öfverklagade
valet, därvid anförande bland annat:

att skolrådet fästat allt för ringa afseende
vid församlingsboarnes önskningar, då det från
förslaget uteslutit den af sökandena,
folkskolläraren J. A. Franzén, för hvilken, såsom
skolrådet också hade sig väl bekant, en ansenlig
del af församlingsboarne visat sig hysa ett
synnerligt förtroende;

att skolrådets ordförande samtidigt med
kallelsen till undervisningsprofvet tillställt
sökandena profuppgifterna, hvilka alltså i strid mot
stadgandet i § 19 mom. 4 af folkskolestadgan
blifvit dem delgifna flera dagar före den för
profven utsatta tid.

Domkapitlet i Lund fastställde
emellertid valet. Sedan besvären fullföljts, har
k. m:t den l d:s afkunnat följande utslag:

Enär i afseende på de lärareprof, hvilka
enligt skolrådets beslut förelagts sökande till
i-frågavarande läraretjänst, olagligen förfarits
därutinnan, att skolrådets ordförande, i strid
mot föreskriften i 19 § 4? mom. af förnyade
nådiga stadgan angående folkundervisningen
i riket den 20 januari 1882, låtit de sökande
mer än ett dygn före profvet erhålla uppgift
å de lärostycken, i hvilka de vid profvet skulle
undervisa, har k. m:t pröfvat rättvist, med
upphäfvande af ej mindre domkapitlets utslag än
äfven öfverklagade valet och förslaget,
förordna att, sedan vederbörande sökande i behörig
ordning fått tillfälle att undergå ny pröfning i
berörda afseende, de lagliga åtgärder, som i
öfrigt erfordras för tjänstens tillsättande, skola
vidtagas.

Vinterkurser för fattiga lappbarn.

Hos k. m:t har domkapitlet i Hernösand

anhållit om statsbidrag för anordnandet
vid folkskolan i Karesuando eller mindre
folkskolorna i Kuttoinen och Mertajärvi af
vinterkurser för nomadbarn. Dessa kurser
skulle fortgå samtidigt med undervisningen
af skolornas öfriga barn under 10 veckor
från den 15 januari. Statsbidraget skulle
anslås såsom dagtraktamente med 35 öre
för hvarje barn eller 24 kr. 50 öre för
hela kursen, under hvilken dessa barn
borde vara utackorderade.
Folkskoleinspektören P. O. Grape har uti infordradt
utlåtande förklarat dylika kurser
ovillkorligen nödvändiga, om man med allvar och
kraft ville stäfja den förvildning i
moraliskt hänseende, som syntes allt mer gripa
omkring sig bland lapparne i dessa trakter.
K. m:t har den l dennes medgifvit, att
för utackordering af 10 fattiga lappbarn
må tills vidare årligen utgå ett belopp af
245 kronor.

Afslagna dispensansökningar.
Läraren vid mindre folkskolan i Vasabygget
af Oderljunga församling Elof Malmström
har hos k. m:t anhållit om tillstånd att,
utan hinder däraf att han icke undergått
folkskollärarexamen, söka anställning vid
allmän folkskola och för den tid,
hvarunder han såsom lärare tjänstgjort vid
ofvannämda mindre folkskola, räkna
tjänsteår, men k. m:t har den l d:s ej funnit
skäl bifalla denna ansökning.

- K. m:t har likaledes afslagit en af
småskollärarinnan Augusta Almberg gjord
anhållan att, ehuru hon icke genomgått
föreskrifven kurs vid
folkskollärarinneseminarium, få vid sådant seminarium undergå
förhör i pedagogik och metodik samt
aflägga praktiskt undervisningsprof för att
därigenom vinna behörighet att söka och
innehafva ordinarie
folkskollärarinnebefatt-ning inom Helsingland.

Undervisningsprofven vid de
allmänna läroverken voro på tal vid
fjorårets riksdag. Den reform, som då
ifrågasattes af regeringen - inrättandet af en
särskild profkommission - vann icke
riksdagens godkännande. Statsutskottet
uttalade som sin mening, att reformen i
stället borde gå i den riktningen, att
undervisningsprofven afskaffades. Denna åsikt
synes äfven vinna understöd inom
lärarekåren.

Sålunda har frågan om
undervisnings-profvens reformerande eller afskaffande
tvänne gånger varit föremål för Göteborgs
läraresällskaps öfverläggningar, sista gången
vid det nyligen hållna första sammanträdet
under terminen. Inledande föredrag hölls
af doktor L. S. Blomgren, som fullständigt
utdömde dessa prof såsom orättvisa och
oändamålslösa, slutande med den önskan,
att från Göteborgs läraresällskap, som förut
tagit initiativ till nyttiga reformer på
skolväsendets område, äfven måtte gifva
väckelse till de »vanryktade lärareprofvens»
afskaffande.

Efter ett lifligt meningsutbyte, under
hvilket ingen försvarade den nuvarande
anordningen, enade sig sällskapet om föl-

jande af professor E. Carlson formulerade
uttalande:

att undervisningsprofvet i sin nuvarande
gestalt eller reformeradt efter liknande
principer måste blifva utan nämnvärdt gagn för
läroverken men till men för deras lugna
verksamhet och betungande så väl för den pröfvande
myndigheten som för den pröfvande;

att sådant prof därför bör såsom
kompetensvillkor för erhållande af ordinarie plats vid
läroverken afskaffas;

att för dylik kompetens borde fordras dels
betyg öfver vederbörligen aflagd akademisk
examen, hvilken mer än hittills bör lämpas
efter läroverkens behof, dels ock öfver
genomgången Profårskurs samt ett års därpå följande
tjänstgöring vid läroverk; samt

att för de lärare, som Önska vinna förbättrad
. kompetens, tillfälle bör beredas att vid de
läroverk, där Profårskurs är upprättad, inför en
för ändamålet tillsatt sakkunnig nämd aflägga
proflektioner och däröfver erhålla vitsord.

Uppfostran till själf verksamhet.

Vid Stockholms folkskollärareförenings
sammanträde sistlidna lördag inleddes
ofvanstående diskussionsämne af hr H.
Danielsson.

Talaren uppdrog till en början en
jämförelse mellan fjällemmelns vandringar och vissa
sträfvanden inom vår tids uppfostrings- och
undervisningsarbete. Fjällemmeln jäktar
oupphörligt framåt utan att låta sig hindras af
någonting, och dock känner han ej resans mål.
På samma sätt aflas man att med de små
9-och 10-åringarna ila framåt med ständig
brådska. De små skola nödvändigt fara hela
världen omkring och få reda på allt, antingen det
af dem kan fattas eller ej, under det de
lämnas i okunnighet om sin närmaste omgifning
och huru de skola reda sig i sådana lifvets
förhållanden, som dagligen möta dem. De finge
läsa om Saharas öken men kunde kanske ej
skilja mellan grus och svartmylla. De
inöfva-des att redogöra för Ganges osunda stränder
men förstode ej att förhindra en lampas
osande. Då skoltiden vore slut, kunde barnet draga
en lättnadens suck i medvetandet af den
myckna lärdomen. Det hade blifvit öfvermätt af
det myckna inpluggandet af otjänlig andlig
näring; det hade icke lärt sig att stå på egna
ben. Det myckna utsädet vore ju i och för
sig godt men jordmånen vore ej tillräckligt
beredd, och därför trängde det meddelade ej
längre än till minnet, därifrån det rätt snart
afdunstade.

Om det i minnet inpräglade skulle komma
till nytta och ej fördärfvas af >rost och mal»
måste det vara sådant, att det genast kunde
tagas i bruk, eller att barnet genom dess
användande kunde omvandla det till sin verkliga
egendom. En fruktbringande undervisning måste
ställas i direkt förhållande till barnens
utveckling. Man föreställer sig mången gång, att
barnen veta mera, än de verkligen veta. En
undersökning i detta afseende hade gifvit
följande öfverraskande resultat: 14 % af barnen
(7-ä 8-åringar) hade aldrig sett stjärnor, 20 %
visste ej, hvad en ko är, och 55 % hade ej
reda på, hvaraf föremål af trä göras. På
samma sätt visar det’ sig ock, att många
saker, hvarom läroböckerna orda, äro för barnen
fullkomligt obekanta, och undervisningen
kommer sålunda ofta att röra sig inom ett för dem
främmande område. Undervisningen bör
framför allt syfta därtill, att barnen läras stå för
sig själfva. Därför måste de genom åskådning
gifvas förutsättningar för ett själfverksamt
tankearbete. Innanläsningen är härvid af största
betydelse, och denna bör därför redan från
och med de första stadierna skötas med den
yttersta omsorg. Själfverksamheten tillgodoses
härvid, om barnen vänjas att tänka sig de
saker och händelser, hvarom de läsa,
hvarigenom läsningen blifver ett uppkallande af bilder
från den yttre världen och icke blott en öfning
i frambringandet af olika ljud och
ljudförbindelser. Vägen till vinnande af själfverksam-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:32:48 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1895/0110.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free