- Project Runeberg -  Finland framstäldt i teckningar
 Titel och innehåll | _Next >>_
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments?

118
18. Kastelholm.

Invid en vik af saltsjön, tre åttondedela mil från Sunds hyrka, ligger den gamla kungsgården Kastelholm, som fordom utgjorde läntagarnes förnämsta besittning på Åland, men sedan sköttes af konungens fogdar och slutligen utarrenderades. På dess ägor resa sig ännu ruinerna af Kastelholms slott, anlagdt på en udde oeh utan tvifvel fordom kringflutet, ehuru numera endast södra oeh vestra sidorna sköljas af hafsvågorna. Hvem dess anläggare varit, är outredt; man gissar utan synnerlig grund på Birger Jarl. Fordom var det väl befäst med tvenne borggårdar; den yttre är 53 alnar lång och 31 alnar bred samt har på tre sidor varit omgifven af boningsrum, på den fjerde af en mur med kanonportar åt sjösidan. Inre borggården är 16 alnar lång och 12 alnar bred. Hvaraf allt synes att slottet på sin tid varit ganska stort.

Också har det i äldre tider spelat en betydande roll och flera gånger varit belägradt. År 1419 innehades Kastelholm i förläning af Bengt Pogvisch (Pogevitsch, Pouviak; namnet skrifves olika), som förde i skölden en löpande varg. Efter hana död innehades slottet af hans enka Uda eller Ida af slägten Köningsmark och deras son Otto Pogvisch, som mente sig vara lika god som tre". ”Men,” tillägger rimkrönikan, ”såsnart han såg finska hären antåga (under Johan Folkeaon, ditskickad af Erik Puke år 1431) räddes han och bad dem för Guds skull unna sig lefva, han ville dem gerna slottet gifva.” Hvilket ock skedde. Erik Puke innehade slottet till 1437, hvarefter den berömde Hana Kröpelin tillöste sig Kastelholm för 1000 gyllen. Efter hans död år 1440 togs slottet i besittning af dåvarande riksföreståndaren Carl Knutson. Nägot sednare (1466) nämnes den genom Wiborgska smällen ryktbare Knut Posse som höfvidsman pä Kastelholm. År 1507, tisdagen efter jacobsmässodagen, uppbrändea slottet af Danskarne under fejden mellan Svante Sture oeh konung Hans. År 1510 intogs slottet för andra gången af Danskarne, som behöllo det till 1521, då Gustaf Wasa ditsände Hemming von Brockenhus med en här att belägra det. Kung Christierns befälhafvare hetta Lyder Frisman, oeh båda dessa tappre riddare beslöto att genom envig afgöra slottets öde. Dag utaattes och Lyder infann sig tidigt på stället. Hemming, osäker om sin fiendes uppriktighet, uppställde sitt manskap i slagordning, anbefallde dem vara noga på sin vakt och gaf den en ny anförare, ifall han skulle stupa. Vid det de rände tillsamman, sade Lyder; "Jag strider för alla fruar och jungfrur i Danmark.” ”Och jag,” svarade Hemming, ”strider för min herre Gustaf Erikson.” Som Hemming anat, föll han genast af hästen och blef upphämtad till slottet. Strax angrep Lyder hans manskap, men som de voro beredde, nödgades han med förlust draga sig tillbaka, och kort derefter föll slottet i Svenskarnes våld.

År 1571 i Juli månad fördes den afsatte konung Erik XIV från Åbo slott till Kastelholm, men redan om hösten samma år flyttades han till Gripsholm. 1599 vid början af året intogs slottet af konung Sigismunds anhängare och Salomon Ille sattes der till kommendant. Om hösten skickades Joachim Scheel af hertig Carl att återtaga detta fäste; Ille måste gifva sig på nåd och onåd och blef jemte 6 andra fångar halshuggen. Det berättas, att Ille, der han satt med sina kämpar kring bordet i borgsalen, blifvit öfverrumplad af fienden, dervid första kulan trängde in i salen; och ännu för 60 år sedan förvarades samma kula i Lappböle by.

Eldsvådor och fiendtlig sköfling hafva lagt slottet i ruiner; åren 1644, 1745 oeh 1771 afbrunno der trädbygnaderna. Sannolikt har det lemnats att förfalla, sedan ståthållareskapet förflyttades. Numera är Kästelholms slott en alltmera förfallande ruin, som snart skall sammanstörta till en grushög, derest icke någon välvillig omsorg hejdar dess fall. Murarna äro bevuxna med den i Finland sällsynta sorbus hybrida; kajor och skator bygga sina nästen i den åldriga bostad, der så många stolta höfdingar fordom kämpat och druckit. På sydöstra sidan finnas lemningar af ett torn; vestra delen är inredd till kronomagasin för Åland; allt del öfriga stlår öde.

Valid HTML 4.0!All our files are DRM-freeProject Runeberg, Mon Jan 27 18:19:28 2020
http://runeberg.org/