- Project Runeberg -  Gutenberg / 1898 /
39

(1892-1900)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 22 (10)

GITTEXBEKG

39

mana fackafdelningarnas centralkomité att utse
en komité med två medlemmar ur hvarje
fackförening, hvilken komité skulle fa i uppdrag att
utarbeta program för framtida arbetaresoaréer.

— Följande cirkulär har Typografernes
förenings bestyrelse i Helsingfors tillsändt sina
medlemmar.

1 enlighet med Typ. För:s i H:fors vid sitt
månadsmöte den 28 Aug. fattade beslut uppmanar
härmed För:s Bestyrelse personalerna å
hufvudstadens tryckerier att inom sig stifta Sparkassor
hvilkas medel vid förefallande behof skulle åt
del-ägarne utdelas, efter hvar och ens insats.

I enlighet med vid samma möte fattade beslut
uppmanar Bestyreisen För:s medlemmar att
mot-värka och på inget sätt understöda sådana å
tryk-kerierna förekommande s. k. tiggare- etc. listor,
hvilka äro i saknad af Für:s ordförandes
godkännande.

Notiser. Uutisia.

— Landtdaysmannavalen. Som kändt stå
valena till urtima landtdag nu för dörren och
hoppas vi, att typografkåren, i motsats till
»Työmies" förslag mangrant skola deltaga i dessa val,
och som en man rösta för sådana personer, som
äro kända för att vara arbetarevänliga och ha
inblick i våra arbetareförhållanden.

Efter ett år väljes åter landtdagsmän, men då
till ordinarie landtdag. 1 följd däraf vore det
önskligt, att vi nu mangrant, såsom vid en
allvarlig generalrepetition till ordinarie landtdag
samlas kring valurnorna, för att där lämna våra
valsedlar till förmån för sådana personer, som
förstå landets nuvarande läge och utan räddhåga
framhålla folkets innersta tankar.

Landtdagsmannavalet i Helsingfors är utsatt
till den 29 oktober.

— Tariffkomitén torde i medio af
inneva-rando månad hinna slutföra sina arbeten på den
nya, hela landet omfattande lönetariffen.

— Komitén för deltagande i
Pariserutställningen har numera slutfört sina arbeten och
beslutit, att föreningen ej skulle deltaga i
utställningen emedan firman Weilin & Göös gifvit åt
komitén löfte om, att firman kommer att utställa
en kollektion boktryckerialster.

— Centralskolan för konstflit. Till vårt
upprop i senaste nummer af Gutenberg har,
glädjande nog, ett ganska stort antal ungdomar inom
hufvudstadens boktryckerier lystrat och anmält
sig såsom elever i ofvannämda skola. Det torde
hittils ej ha förekommit, att Centralskolan för
konstflit besökts af ett så stort antal typografer,
som innevarande hösttermin. Så småningom
kunna vi börja hoppas på, att i en snar framtid
erhålla en skild afdelning för typografer i denna
skola. Och ha vi en gång det, så kan den ock
anses såsom början till en egen fackskola för
typograferne!

I nästa nummer skola vi namnge de tryckerier
som erlagt terminsafgifterna för sina arbetare.
Till dess hinna de tryckerier, som försummat att
sända sina arbetare i nämda skola (i första
rummet eleverna) att reparera sina fel härutinnan.

— jDet lotteri, som af Typografernes förening
var anordnad söndagen den 25 septemper i
Brunnsparken var ett af de mest lyckade, som hittils
arrangerats af föreningen.

Vid folknöjet, som vidtog kl. 2 e. m. och var
besökt af c:a 2,000 personer, förekom fiske,
ringkastning, målskjutning och uppsläppning af
luft-ballpngèr.

A teaterscenen voro de talrika lotterivinsterne
smakfullt uppstälda under ledning af målaren J.
Löf. Till lotteriet hade personalen å ett tiotal
tryckerier inköpt särskilda dyrbara vinster.
Soarén på aftonen hade att glädja sig åt fullt hus.
Programmet bjöd på ouvertur af gardes
musikkåren, ett humoristiskt föredrag af hr V.
Pettersson om dagens händelser, finsk deklamation af
skådespelaren Lattu, vackra sångnummer af
typografernes förenings sångkör, tvänne af
målaren Löf förtjänstfullt arrangerade tablåer samt
dans. Lotterna blefvo i det närmaste slutsålda,
hvarför behållningen af lotteriet torde blifva
ganska god. Som en särdeles god vän af
typografernes sträfvanden visade sig en okänd herreman,
hvilken inköpte lotter för inemot 400 mk.

— Till faktor å Lilius & Hertzbergs nya
boktryckeri är hr K. Johansson antagen. — Hr J. har
hittils varit anstäld såsom underfaktor å Weilin
& Göös’ tryckeri.

— Administrativa förändringar. Den 1

oktober har faktor J. Berger å Weilin & Göös
boktryckeri blifvit utnämd till teknisk ledare för nämda
firmas fabriker. — Till faktor åter i hr Bergers
ställe har hr E. Eriksson, hittills sättare å nämda
officin, blifvit antagen*!. - Underfaktorsposten
hos firman torde blifva indragen.

*) Tiink er min förvåning öfver, att ej en tysk därtill
blef utsedd. Sätlurini anm.

— Eget tryckeri för tidningen „Työmies
För någon tid sedan sammankommo några
intresserade personer i arbetareföreningens lokal
tör att diskutera frågan om anskaffandet af eget
tryckeri åt tidningen »Työmies". Vid mötet
beslöts jämväl bilda ett bolag för ändamålet, sedan
dock först »Työmies" direktions åsikt i frågan
inhämtats. Direktionen har numera beslutit
vidtaga förberedande åtgärder tor bolagets bildande.
Aktiekapitalet har föreslagits till 30,000 mk.
fördeladt å 300 aktier à 100 mk. hvaraf »Työmies"
bolag skulle öfvertaga tredjedelen eller 100 aktier,
dock med det förbehåll, att tidningen »Työmies"
uppstälda vilkor skulle af bolaget iakttagas.
Därjämte föreslogs, att Työmies bolag skulle
berättigas årligen inlösa till nominelt pris ett visst parti
aktier, sä att tryckeriet slutligen blefve tidningen
»Työmies" eget

Vid möte d. 6 sept. beslöto de ofvan nämda
initiativtagarena i hufvudsak godkänna de af
Työmies-bolaget uppstälda vilkoren, hvarjämte en
interimsdirektion nedsattes for att utarbeta
förslag till stadgar m. m. Dessutom beslöts, att de,
soni hittils tecknat, skola inbetala fjärdedelen af
det tecknade beloppet inom september månad.
Till medlemmar i interimsdirektionen utsagos
»Työmies" ekonom hr O. Lähde, redaktör M.
Kurikka, linjeraren A. Järvenpää, förläggaren
Grönroos, typograferna V. Blomqvist och V. Taipale
samt målaren Kössi Koskinen.

Denna interimsbestyrelse har nu fullgjort sitt
arbete och införskaffat kostnadsförslag in. m. A
allmänt möte, som är utlyst till lördagen d. 8d:s
kommer interimsbestyrelsen att föreslå, det
aktiekapitalet höjas från 30,000 till 40,000 mark.

— Kirjapaino Gutenberg boktryckeri
kommer H. J. Forsström & söners boktryckeri
härstädes att heta.

— Utvidgningar pågå äfven detta år hos
firman Weilin & Göös. Isynnerhet gäller dessa
förfärdigandet af konsttryekpapper i alla format,
för hvars framställande nya lokaler iordningställs
och en mängd maskiner under sommaren
upp-stälts. För fyllandet af det väsentligen ökade
kraftbehofvet har en ny ångmaskin på sjuttiofem
hästkrafter anskaffats.

— Utlärde blefvo den 1 september å
Huvudstadsbladets tryckeri sättareeleverna Einar
Ahlberg och Alexander Maltseffsamt den 31 sept. från
Simelii arfvingars tryckeri eleverne Anna Mattsson.
Emil Enberg och Fredrik Blåberg. 1 anledning
häraf förärade de två sistnämda 50 mark hvardera
till Understödsföreningen. Vackert handladt!

— Typografernes förenings Sportklubbs
kapprodd försiggick söndagen den 11 september
Sträckan 915 meter och roddes på nedanstående
tider af de fyra i täflingen deltagande båtlagen:

Från Helsingfors Centraltryckeri: E. Englund,
! (båtförare). K. Johansson, (stråk). J. A. Kosk,
(III). O. Koskinen, (II). J. Saxberg, (1). Nämda
båtlag, som presterade en jämn och kraftig rodd,
inkom med en tid af 4 m. IS1/» sek., samt
eröfrade första priset, en förgyld silfverjetong för
hvarje man i laget.

Från Victor Pettersson & C:os tryckeri: K.
Skogster, (båtförare). J. Roth, (stråk). A.
Lindroos, (111). A. Malm, (II). A. Fagerström, (I).
Detta båtlag hedrade sig äfven för sin raska rodd;
tiden blef 4 m. 2’2l/t sek., och erhöls andra
priset, en silfverjetong lör hvarje man.

Närmast pristagarne inkom Hufvudstadsbladet^
tryckeris båtlag med en tid af 4 m. 28 sek.;
därnäst följde Nya Pressens tryckeris båtlag med
4 m. 34a/5 sek.

Utom klubbstyrelsen fungerade i prisnämden
hrr V. Blomqvist, A. Turunen, G. Nyholm och K.
Lundström.

— Östra Nylands nya tryckeri, levereradt
af Gumaelius & Komp. i Stockholm, skall
uppställas i Lovisa i medio af denna månad, och torde
tidningens profnummer komma att utgifvas inom
utgången af’ samma månad. Tryckeriet är afsedt
tör tidnings-, boktrycks- och aksidensarbeten. Som
faktor för tryckeriet liar engagerats hr J. Skarp,
senast anstäld vid Helsingfors accidenstryckeri.

— „Svenska Österbottens" tryckeri
utbju-des till salu. Vasa Nyheter framhåller
önskvärdheten af att tryckeriet och tidningen inköpas för
grannstaden Jakobstad, som ännu är i afsaknad
af såväl det ena som det andra. — Typografer:
tillfället är godt!

— Uusia johtajia. Weilin & Göösin
kirjapainon alijohtaja K. Johansson tulee johtajaksi
Lilius & Hertzbergin uuteen kirjapainoon. Weilin
& Göösin kirjapainon johtaja J. Berger on otettu
saman toiminimen teknilliseksi johtajaksi ja J.
E. Eriksson yli- ja K. Simstedt alijontajaksi
samaan kirjapainoon.

Aftonpostenin uuden kirjapainon alijohtajaksi
on otettu hra .4. Henriksson Simeliuksen
kirjapainosta.

Saltzensteinin kirjapainon johtajaksi on otettu
hra V. Nyholm.

— Muistolahjana ison juomasarven sai
vastaanottaa Weilin & Göösin kivipainon eronnut

johtaja G. Elfgren sanotun kivipainon työväestöltä.
Sarveen oh kaiverrettu sanat: »Minne ät Gunnar
Elfgren af W. & G. Lit. afdelning 18"/» 98". —
Hra E. näet muuttaa Lilius & Hertzbergin
kivipainon johtajaksi.

— Opista pääsi Syysk. 31 p. Simeliuksen
perill. kirjap. oppilaat Anna Mattsson. Emil Enberg
ja Fredrik Blåberg. — Enberg ja Blåberg
lahjoittivat tapauksen johdosta Kirj. Apuyhd. 50
markkaa kumpikin. Kiitettävästi tehty!

— Helsingin kirjalta jay hdistyksen
arpajaiset ynnä kansanjuhla ja iltama sunnuntaina
v. k. 25 p. Kaivopuistossa onnistui erinomaisesti,
vaikka myöhemmin sade teki haittaa
kansanjuhlan ohielman suoritukseen. Kansanjuhlaan, joka
alkoi klo 2 i. p., oli saapunut noin 2,000 henkeä.
Ohjelmaan kuului kalastusta, renkaanheittoa,
pilkkaan ampumista ja ilmapallojen laskemista.

Kaivohuoneen kesäteaatterin näyttämölle oli
maalari J. Löf aistikkaasti järjestänyt
arpajaisvoitot, joiden joukossa oli useita varsin
arvokkaitakin. Iltamaan oli saapunut runsaasti väkeä.
Ohjelmaan kuului kaartin soittokunnan
torvisoittoa, hra Victor Petterssonin humoristillinen
esitelmä päivän tapahtumista, näyttelijä Latun
lausuntoa, miesköörin lauluja, kaksi maalari Löfin
järjestämää sievää kuvaelmaa sekä tanssia.
Ar-I vat menivät melkein kaikki kaupaksi, joten tulos
lienee varsin hyvä. Muuan tuntematon
herrasmies osoitti erityistä suosiotaan kirjaltajia
kohtaan ostamalla arpoja lähes 400 markan arvosta.

Suurta kiitosta ansaitsevat yhdistyksen
käsi-työtoimikunnan naiset, jotka pitkät ajat ovat
ahkerasti, vaivojaan säästämättä työskennelleet
voittojen valmistamisessa. Innostus naisissa näiden
arpajaisten puuhassa ei ole vähäinen, sillä viime
aikaina, arpajaisten lähestyessä, uhrasivat he
vähäisenkin loma-aikansa hyvän asian eteen.

— Tampereen kirjalta jay hdistyksen
arpajaiset ja iltama olivat sunnuntaina v. k. 17
p. Tampereen seurahuoneella. Arpajaisiin oli
kä-räytynyt runsaasti yleisöä, mutta ostohalu ei
tahtonut päästä vauhtiin. Voittoja oli kertynyt
jotenkin tasan 1,000 numeroa ja tyhjiä lienee ollut
noin neljä sen vertaa, joten joka viides voitti.
Vaikka lopulta arpojen hintaakin alennettiin, jäi
kuitenkin pieni osa myymättä.
Avajaistilaisuudessa soitteli V. P. K:n soittokunta, joka
myöhemmin iltahuveissakin piti soitosta huolen.

Iltahuveihin oli kertynyt runsaasti väkeä,
vaikka enempikin olisi juhlasaliin sopinut.
Ohjelma oli erinomaisen hauska ja onnistunut. Se
alkoi mainitun soittokunnan soitolla, jonka
jälkeen lehtori V. Malin piti innostuttavan puheen
kirjapainotaidon keksinnön merkityksestä
sovittaen siihen lauseen »tulkoon vaikeus". Neiti
Hilma Villgren lausui onnistuneesti runon. Sitä
seurasi toimittaja Eino Vallinin laajaperäinen,
vilkkaasti esitetty, ja tarkkuudella kuunneltu
esitelmä Dreyfusin jutusta, johon hän Pariisissa
oleskellessaan tarkemmin tuli perehtyneeksi. Vielä
saatiin kuulla oivallista soololaulua taiteilija Arvi
Lindroosilta, joka osasi yleisöä niin laulullaan
miellyttää, ettei se ennen rauhoittunut, kuin sai
kuulla kaksi ylimääräistä numeroa. Kun sitten
vielä oli saatu kuulla varsin lystillinen ja
oivallisesti esitetty satu puutarhuri A. Rikkoselta,
nähtiin hyväksi lopuksi koristemaalari 1. Matilaisen
järjestämä, sangen komea, elementtejä esittävä
kuvaelma. Lopuksi tanssittiin varsiii hartaasti
tunnin aikaa ja sitten suoriutui kukin
tyytyväisenä kotiinsa lähtemään.

Tulo iltamasta ja arpajaisista ollenee noin
2,500 m:kaa.

Fria ord. Vapaita sanoja.

En förbundsfråga?

En arbetare — i hvilket yrke som hälst — blir
mer eller mindre behandlad som en frivillig slaf.
Han får ej hafva några pretensioner, ingen vilja
o. s. v. Vågar ban opponera sig mot makten och
ställa det åt sig bättre, så flyga telegrammen
kring landet, som meddela att där ocli där har
en sträjk brytit ut. Arbetarena ha stora
fordringar, de fordra 50 penni mer om dagen eller en
timme kortare arbetstid — ytterst stora
fordringar, jämförda med bättre lottade människors!
Han kan ej njuta — han måste äta, arbeta och
några timmar hvila — han är ett perpetum
mobile.

Arbetaren bör vara fri, och visa att ban
uppfattat det mänskliga lifvet som ett stort
gemensamt hemlif, där han är en af
familjemedlemmarna och har rätt att ha sitt ord mèd i laget.
Nej! så får det ej vara. Den arbetaren kallas
socialist, agitator och hvad de alt kallas.

Skall en ekonomisk fråga afgöras, genast
drages alla slags paraleller mellan arbetaren och
tjänstemän som just börjat sin bana.
Tjänstemännens eller nied en kam alla de burgnare
klasserna sörja nog för att deras löner höjas,
tjänstetimmarna minskas och tjänstledigheten om
sommaren ökas — hvem vill slita ut sin kropp

PIT cTörößen c^örßiinàeis cßeservfonà! *

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 19:55:17 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/gutenberg/1898/0039.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free