- Project Runeberg -  Ingenjörshandboken /
1. Allmänna delen

(1947-1948) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

INGENJÖRSHANDBOKEN

Redigerad av C. A. Strömberg

1. Allmänna delen

NORDISK ROTOGRAVYR / STOCKHOLM 1947 Copyright by Nordisk Rotogravyr, Stockholm, Sweden 1947

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, x, xi, xii, xiii, xiv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, x, xi, xii, xiii, xiv
Förord - v
Ingenjörshandboken omfattar följande delar - vi
Redaktion - vii, viii, ix
Allmänna anvisningar - xv, xvi
Speciella alfabet - xvi
Matematik - 1
    Förf.: Fil. lic. Ulf Hellsten under medverkan av pol. mag. B. Matérn (statistik) och civilingenjör B. Andersson (nomografi) samt genomgånget av civilingenjör, fil. lic. Hans Rudberg
    Detaljerad innehållsförteckning - 1
    Beteckningar - 3
    Tabeller - 4
    Anvisningar för användning av de matematiska tabellerna - 59
    Algebraiska formler - 63
    Ekvationslösning - 70
    Serier - 76
    Trigonometriska och hyperboliska funktioner - 82
    Differentialkalkyl - 89
    Integralkalkyl - 96
    Differentialekvationer - 109
    Analytisk plangeometri - 113
    Vektorer - 130
    Analytisk rymdgeometri - 133
    Fouriersserier - 142
    Sannolikhetskalkyl och statistik - 146
    Sammansatt ränta - 152
    Praktiska och numeriska räknemetoder - 155
    Beräkning av vinklar, ytor och volymer - 162
    Nomografi - 169
Enheter och måttsystem - 179
    Förf.: Fil. dr Torsten Swensson
    Grundläggande begrepp, beteckningar - 179
    CGS-systemet - 187
    MKS-ssystemet - 192
    Tekniska systemet - 197
    Enheter utanför CGS-, MKS- eller tekniskt system - 197
Engelska och amerikanska enheter - 203
    Reduktionstal - 203
    Omräkningstabeller - 214
Mekanik - 229
    Förf.: Civilingenjör Y. Axner och professor O. H. Faxén
    Detaljerad innehållsförteckning - 229
    Statikens grundsatser - 231
    Sammansättning och uppdelning av krafter vid stela kroppar - 232
    Böjliga trådars statik - 238
    Tyngdpunktsbestämningar - 241
    Friktion - 249
    Vätsketryck - 251
    En punkts rörelse - 253
    En stel kropps rörelse - 258
    Partikelns kinetik - 260
    Kroppars kinetik - 264
Teknisk strömningslära - 281
    Förf.: Ingenjör S. H:son Tideström i samråd med docent C H Johansson
    Strömmande vätskor - 281
    Strömmande gaser - 290
Hållfasthetslära - 299
    Förf.: Professor Gustaf Lundberg och civilingenjör T. Davisson
    Detaljerad innehållsförteckning - 299
    Beteckningar - 298
    Tabellförteckning - 301
    Grundbegrepp, spännings och deformationstillstånd - 302
    Materialens hållfasthetsegenskaper - 306
    Raka stänger och balkar - 325
    Statiskt bestämda plana fackverk - 368
    Ramar - 378
    Statiskt obestämbara konstruktioner. Arbetsekvationer - 390
    Krökta balkar och ringformiga kroppar - 395
    Plattor och behållare - 401
Allmänna tekniska mätningar - 411
    Förf.: Civilingenjör Ivar Weibull. Genomgånget av docent C. H. Johansson och docent J. O. Linde
    Detaljerad innehållsförteckning - 411
    Tabellförteckning - 410
    Mätfel - 413
    Längdmätning - 420
    Ytmätning - 427
    Vinkelmätning - 428
    Mängdmätning och täthetsbestämning - 430
    Mätning av strömmande vätskor, gaser och ångor - 438
    Tid- och hastighetsmätning; mätning av snabba förlopp - 446
    Temperaturmätning - 462
    Tryckmätning - 477
    Framställning och mätning av låga tryck (vakuumteknik) - 487
    Ytspänning - 496
    Viskositet - 499
Översikt av de kemiska avsnitten - 502
Fysikalisk-kemiska lagar och definitioner - 503
    Förf.: Fil. mag. Lars Melander. Genomgånget av civilingenjör Sven O. Månsson
    Grundläggande definitioner - 503
    Gaser - 503
    Enhetliga vätskor - 505
    Fasta kroppar - 506
    Fysikaliska egenskaper, som på enkelt sätt bero av molekylbyggnaden - 507
    Kemisk termodynamik - 509
    Lösningars egenskaper - 511
    Kolloider - 514
    Kemiska jämvikter - 514
    Reaktionskinetik - 517
    Elektrolyters ledningsförmåga - 518
    Elektrodpotentialer - 520
Oorganiska kemiska föreningar - 523
    Förf.: Docent Börje Steenberg. Genomgånget av civilingenjör Sven O. Månsson
    Metalloider - 523
    Väte - 523
    Syre - 523
    Kväve - 525
    Svavel - 527
    Fluor - 530
    Klor - 531
    Brom - 532
    Jod - 533
    Fosfor - 533
    Arsenik - 535
    Antimon - 536
    Kol - 536
    Kisel - 538
    Bor - 538
    Metaller - 539
    Alkalimetaller - 539
    Alkaliska jordmetaller - 540
    Magnesium och beryllium - 541
    Aluminium - 542
    De sällsynta jordarterna - 542
    Zink, kadmium och kvicksilver - 543
    Tenn och bly - 544
    Koppar, silver och guld - 545
    Järn, nickel, kobolt och mangan - 546
    Krom, molybden, wolfram och uran - 547
    Platinametaller - 548
Organiska kemiska föreningar - 549
    Förf.: Ingenjör R. Nylander. Genomgånget av civilingenjör Sven O. Månsson
    Inledning - 549
    Alifatiska föreningar - 551
    Isocykliska föreningar - 562
    Heterocykliska föreningar - 567
Kemiska trivialnamn - 570
    Sammanställda av diplomingenjör Kurt Schröder. Genomgånget av civilingenjör Sven O. Månsson
    De vanligaste kemiska trivialnamnen, deras sammansättning, formler, egenskaper och huvudsaklig användning, alfabetiskt ordnade - 570
Värme och fuktighet - 587
    Förf.: Docent C. H. Johansson
    Detaljerad innehållsförteckning - 587
    Viktigare diagram och tabeller - 586
    Litteraturförteckning - 589
    Enheter och beteckningar - 590
    Allmänt - 591
    Termiska egenskaper hos fasta, flytande och gasformiga ämnen - 593
    Värmeledning, värmeöverföring och värmeövergång - 609
    Mätteknik - 629
Bränslen och förbränning - 637
    Förf.: Civilingenjör Holger A. Lundberg
    Värmevärden - 637
    Fasta bränslen - 638
    Flytande bränslen - 647
    Gasformiga bränslen - 652
    Förbränning, beräkning av lufts och gasmängder, värmeinnehåll, förbrännings- och antändningstemperatur - 652
    Gasframställning - 660
Svängningar och vågrörelser - 663
    Förf.: Fil. dr Börje Svensson. Genomgånget av docent C. H. Johansson
    Detaljerad innehållsförteckning - 663
    Frekvensområden för mekaniska och elektromagnetiska svängningar - 662
    Allmänt - 664
    Jämförelse mellan mekaniska och elektromagnetiska svängningar - 668
    Enkla harmoniska svängningar - 670
    Kopplade svängningar - 675
    Vågrörelser - 678
    Mekaniska svängningar - 681
Akustik - 689
    Förf.: Fil. dr Börje Svensson. Genomgånget av docent C. H. Johansson
    Detaljerad innehållsförteckning - 689
    Litteraturförteckning - 691
    Grundläggande begrepp och definitioner - 692
    Ljudets utbredning - 697
    Ljudets reflexion och brytning - 698
    Ljudkällor och ljudfältet omkring en ljudkälla - 700
    Ljudmottagare - 710
    Ljudmätning - 715
    Rumsakustik - 721
    Ljudisolering och ljudfilter - 724
    Ultraakustik - 728
Optik - 739
    Förf.: Fil. dr Börje Svensson. Genomgånget av docent C. H. Johansson
    Detaljerad innehållsförteckning - 739
    Tabellförteckning - 740
    Litteraturförteckning - 741
    Ljusets natur - 742
    Ljuskällor och fotometriska grundbegrepp - 745
    Metoder och mätapparater för fotometriska storheter - 754
    Reflexion och brytning - 765
    Grundläggande mätningar, metoder och instrument - 782
    Foto- och projektionsoptik - 801
    Förstoringsinstrument - 805
    Interferens- och polarisationsmätningar - 815
    Spektralanalys - 820
Elektrotekniska grundbegrepp - 823
    Förf.: Civilingenjör Folke Petri och civilingenjör Lars Henning. Genomgånget av civilingenjör Enar Eskilsson
    Elektrostatik - 823
    Elektromagnetism - 824
    Stationär likström - 827
    Stationär växelström - 828
Allmän elektroteknik - 833
    Förf.: Civilingenjör Folke Petri. Genomgånget av civilingenjör Enar Eskilsson
    Detaljerad innehållsförteckning - 833
    Tabellförteckning - 834
    Elektriska installationer för lågspänning - 835
    Elektrisk belysning - 841
    Elektriskt värme - 848
    Elektrisk motordrift - 853
    Tariffer och övriga villkor för leverans av elkraft - 866
    Lagar och andra författningar samt normer - 869
    De elektriska olycksfallen och deras behandling - 871
Elektriska och magnetiska mätningar - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930
    Förf.: Civilingenjör Olle Källbäck. Genomgånget av docent C. H. Johansson, docent J. O. Linde och civilingeniör Enar Eskilsson
    Detaljerad innehållsförteckning - 873
    Tabellförteckning - 876
    Regler för formlers överförande från MKS-systemet till CGS-systemet - 876
    1. Hjälpapparater för elektriska mätningar - 877
    Normaler för spänning, motstånd, induktans och kapacitans - 877
    Spänningskällor - 879
    Ackumulatorer och torrbatterier
    Roterande maskiner
    Röroscillatorer
    Konstantspänningsdon
    Motstånd - 881
    Frekvensberoende
    Motståndsmaterial
    Proppmotstånd
    Rattmotstånd
    Skötsel av precisionsmotstånd
    Skjut- och vridmotstånd
    Högohmiga trådmotstånd
    Ytskiktsmotstånd
    Induktanser och reglertransformatorer - 883
    Formler för beräkning av induktanser - 883
    Reglerbara induktanser - 884
    Kondensatorer - 884
    Formler för beräkning av kapacitanser - 884
    Luftkondensatorer - 885
    Glimmer- och papperskondensatorer - 885
    Elektrolytkondensatorer - 885
    Kopplingselement - 885
    Ledningar - 885
    Förbindningar - 885
    Strömbrytare, omkopplare, polvändare - 885
    2. Instrument för ström- och spänningsmätning - 886
    Visarinstrument - 886
    Noggrannhetsklasser - 886
    Mekaniskt utförande - 886
    Instrumenttyper - 887
    Utvidgning av mätområde - 889
    Galvanometrar - 890
    Vridspolegalvanometerns konstruktion - 890
    Gräns för galvanometerns känslighet - 892
    Rörelseekvationer, dämpning - 892
    Inställningstid - 894
    Statiska galvanometerkonstanter - 894
    Ballistiska egenskaper - 894
    Experimentell bestämning av galvanometerkonstanter - 895
    Bestämning av den ballistiska konstanten - 895
    Praktiska anvisningar för användande av känsliga galvanometrar - 896
    Elektrometrar - 897
    Elektrometerns konstanter - 897
    Bladelektrometrar - 897
    Strängelektrometrar - 897
    Kvadrantelektrometrar - 898
    Isolation och skärmning - 899
    3. Mätmetoder för likström - 899
    Mätning av ström och spänning - 899
    Mätning av låga strömmar - 899
    Mätning av låga spänningar - 900
    Mätning av höga strömmar och spänningar - 900
    Kompensationsapparater - 900
    Princip - 900
    Tekniskt utförande - 901
    Kalibrering av mätinstrument - 901
    Motståndsmätning - 902
    Med ampere- och voltmeter - 902
    Med Wheatstone-brygga - 902
    Med Thomson-brygga - 902
    Med kompensator och normalmotstånd - 903
    4. Mätmetoder för växelström - 903
    Mätning av ström och spänning - 903
    Mätning av höga strömmar och spänningar - 903
    Mätning av låga strömmar och spänningar - 904
    Mekaniska mätlikriktare (»svänglikriktare») - 904
    Mätning av effekt - 904
    Växelströmsbryggor - 904
    Nollindikatorer - 904
    Skärmning, jordning - 905
    Bryggkopplingar - 905
    Mätning av induktans - 906
    Mätning av kapacitans - 907
    5. Mätningar med hjälp av elektronrör - 908
    Rörtyper och rördata - 908
    Rörtyper - 909
    Rörkurvor - 909
    Rörkonstanter - 910
    Elektrometerrör - 911
    Elektronrör som förstärkare - 911
    Gränser för förstärkningen - 911
    Växelströmsförstärkare - 911
    Likströmsförstärkare - 912
    Rörvoltmetrar - 913
    Anodlikriktande rörvoltmetrar - 913
    Diodlikriktande rörvoltmetrar - 913
    Rörvoltmetrar med negativt återkopplade förstärkare - 914
    Rörvoltmetrar för likspänning - 915
    Ström- och laddningsmätning med elektronrör - 916
    Mätning av ström genom spänningsfall över motstånd - 916
    Mätning av likström genom uppladdning av en kondensator - 916
    Mätning av laddning - 916
    6. Mätningar på ferromagnetiska material - 917
    Definition av magnetiska storheter - 917
    Magnetisering - 917
    Magnetiseringsdiagrammet - 917
    Avmagnetisering - 918
    Magnetisk efterverkan - 919
    Ackommodering - 919
    Avmagnetiseringsfaktor - 919
    Översikt av mätmetoder - 920
    Magnetometern - 921
    Injustering och mätning - 921
    Bestämning av koercitivkraften - 922
    Astatisk magnetometer - 922
    Ballistiska mätmetoder - 923
    Mätning på ellipsoid eller stavprov - 923
    Mätning på ringprov - 924
    Okmetoden - 924
    Växelströmsmätningar - 925
    7. Mätningar på dia- och paramagnetiska material och magnetiska fält - 926
    Mätmetoder för dia- och paramagnetiska material - 926
    Mätning av magnetfält - 927
    Den induktiva metoden - 927
    Magnetisk spänningsmätare (Rogowskispole) - 927
    Mätning med vismutspiral - 928
    Ur kraftverkan på en strömförande ledare - 928
    Framställning av magnetiska fält - 928
    Med luftspolar - 928
    Med elektromagneter - 930
    Med permanenta magneter - 930
    Mycket starka fält - 930
Fysikaliskt-tekniska tabeller - 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998
    Sammanställda av ingenjör C. Gunnar Persson i samråd med docent C. H. Johansson
    Detaljerad innehållsförteckning - 931
    Allmänna fysikaliska konstanter och diverse talvärden - 933
    Sammanställningstabeller - 934
    1. Fasta grundämnen - 934
    2. Vätskor - 940
    3. Gaser - 942
    4. Ljudhastigheten i vätskor - 944
    5. Ljudhastigheten i gaser - 944
    6. Normalatmosfär enligt CINA och tysk standard - 945
    7. Legeringar - 946
    8. Oorganiska, icke-metalliska material, mineral och liknande - 948
    9. Glas, konstmassor, diverse organiska material - 949
    10. Träslag - 950
    11. Volymvikter - 951
    12. Tidsjämförelser - 953
    13. a) Tyngdaccelerationen på olika breddgrader i Europa - 954
    b) Tyngdaccelerationen på olika breddgrader vid havets nivå - 954
    Täthet och ångtryck - 955
    14. Tätheten för torr luft vid 760 mm Hg - 955
    15. Täthet ρ i g/cm3 och specifik volym v i cm3/g för vatten - 955
    16. Täthet ρ i g/cm3 för kvicksilver vid 760 mm Hg - 956
    17. Tryck och täthet för mättad vattenånga - 956
    18. Ångtryck för kvicksilver - 959
    19. Ångtryck p mm Hg över kondenserade gaser och vätskor - 959
    a) Kolväten - 959
    b) Halogenkolväten - 960
    c) Organiska föreningar, innehållande syre - 960
    d) Oorganiska föreningar - 961
    Viskositet och friktion - 962
    20. Samband mellan empiriska viskositetsskalor och kinematisk viskositet μ i stok - 962
    21. Dynamisk viskositet η för vatten i centipoise (10-2 g/cm • s) - 962
    22. Dynamisk viskositet η för vätskor i centipoise (10-2 g/cm • s) - 962
    23. Dynamisk viskositet η för gaser i mikropoise (10-6 g/cm • s) - 963
    24. Dynamisk viskositet η för mättad och överhettad vattenånga i mikropoise (10-6 g/cm • s) - 963
    25. Friktionskoefficienter - 964
    Värmetekniska data för tekniskt viktiga material - 964
    26. Specifikt värme cp för vatten vid olika temperaturer - 964
    27. Specifikt värme cp för gaser - 965
    28. Specifikt värme cp för överhettad vattenånga - 965
    29. Värmeledningstal λ för vanliga byggnadsmaterial i kcal/m • h • °C - 966
    30. Värmeledningstal λ kcal/m • h • °C vid olika temperaturer - 968
    a) Eldfasta material - 968
    b) Vatten - 969
    c) Vätskor - 969
    d) Gaser och vattenånga - 969
    31. Absorptionskoefficienter för lågtemperaturstrålning (t < 100° C) - 969
    32. Absorptionskoefficienter för solstrålning - 970
    33. Smälttemperatur hos saltbad - 970
    34. Köldblandningar (salt + vatten eller is) - 971
    35. Köldblandningar, innehållande kolsyresnö - 971
    36. Sambandet mellan den keramiska smältp. SK—Segerkäglor o. °C - 971
    37. Längdsvinn genom stelning och avsvalning för gjutgods - 971
    Data beträffande fuktighet - 972
    38. Psykrometertabell - 972
    39. Hygroskopisk fuktkvot för div. material, huvudsakl. byggnadsmat. - 974
    40. Relativ fuktighet φ i ånga över mättade saltlösningar - 976
    41. Relativ fuktighet φ i ånga över H2SO4 — vattenblandningar - 976
    42. Fuktgenomgångstal kd vid +20°C för tunna skikt i g/m2 • h • mmHg - 977
    43. Fuktgenomgångstal kd vid +20°C vid 1 cm skikttjocklek i g/m2 • h • mmHg - 977
    Akustiska och optiska data - 978
    44. Ljudabsorption hos olika väggmaterial per m2 - 978
    45. Ljuddämpning - 978
    46. Optiska konstanter för metaller - 979
    47. Spektrala reflexionsförmågan hos metaller och legeringar i % - 980
    48. Spektrala diffusa reflexionsförmågan i % - 982
    49. Brytningsindex n vid +20° C - 983
    50. Transmissions- och absorptionskurvor för filter - 983
    51. Fraunhofers linjer - 990
    52. Våglängder, som användas vid kalibrering av spektralapparater - 990
    53. De vanligaste spektrallinjerna vid spektralanalys för olika grundämn. - 991
    Elektriska data - 993
    54. Normalpotentialer (spänningskedjan) - 993
    55. Elektrolyter - 994
    56. Ledningsförmåga för vissa elektrolyter vid +18°C i ohm-1 • cm-1 - 995
    57. Elmotstånd för isolationsmaterial - 995
    58. Elektriska egenskaper hos fasta isolatorer - 996
    59. Överslagsspänning i kV mellan kulor vid +20°C och 760 mmHg - 997
    60. Emk i mV för olika termoelement (Heraeus) - 997
    61. Magnetiska egenskaper - 998
Teknisk litteraturtjänst - 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
    Förf.: Överbibliotekarie Carl Björkbom
    Detaljerad innehållsförteckning - 999
    Inledning - 1000
    Offentliga bibliotek - 1000
    Bibliotekskalatoger och bibliografier - 1003
    Bibliografiska klassificeringssystem - 1007
    Allmänna tekniska handböcker och uppslagsverk - 1012
    Tekniska ordböcker - 1013
    De viktigaste tekniska tidskrifterna i olika länder - 1014
    Utförande och redigering av vetenskapliga uppsatser m. m. - 1015
Viktigare handelstermer - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
    Sammanställda av ingenjör S. H:son Tideström. Genomgånget av kamrer Sven Danielsson
Yrkeslagstiftning - 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041
    Genomgånget av sekreterare Filip Rune (arbetstids- och semesterlagstiftning) och byråchef G. W. Stenholm (arbetarskydd)
    Allmänna arbetstidslagen - 1031
    Semesterlagen - 1036
    Arbetarskydd - 1038
    Olycksfallsförsäkring - 1040
Patenträttsliga frågor - 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
    Förf.: Byråchef Rudolf Gertz
    Patenträttens omfattning - 1042
    Rättsliga frågor - 1043
    Patentansökan - 1043
    Rätten till arbetstagares uppfinningar - 1045
Sidor ... - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883
Rättelser och tillägg - 1047

Project Runeberg, Fri Nov 30 01:21:16 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/inghb/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free