- Project Runeberg -  Kosmos
[MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Kosmos fysiska uppsatser


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll
    

Band 1. 1921
    Teorien angående den elektrolytiska dissociationen. Av prof. S. Arrhenius
    Elektronrören och deras användning. Av doc. C. Bergholm
    Nyare undersökningar över de ferromagnetiska fenomenens temperaturfunktioner. Av doc.G. Borelius
    Är solens strålning variabel? Av prof. G. Granqvist
    Om bandspektra. Av fil. mag. E. Hulthen
    Om det elektriska fältets inflytande på ljusemissionen. Av prof. J. Koch
    Omkring relativitetsteorien. Av prof. C. W. Oseen
    De sista årens framsteg på radioaktivitetens område. Av doc. Eva Ramstedt
    Röntgenspektra. Av prof. M. Siegbahn
    

Band 2. 1922
    Havsströmmarnas dynamiska problem. Av prof. V. W. Ekman
    Den Bohrska atomteorien. Av fil. d:r O. Klein
    De nyaste undersökningarna inom den ultravioletta delen av spektrum. Av doc. A. Odencrants
    Den Einsteinska lagen. Av prof. C. W. Oseen
    Havets dynamik. Av byrådirektör J. W. Sandström
    Den fotografiska processens problem. Av prof. Th. Svedberg
    Historiska instrument i Lund. Av fil. mag. J. G. Tandberg
    Prövningsmöjligheterna av Einsteins allmänna relativitetsteori. Av fil. kand. I. Waller
    

Band 3. 1923
    Gustaf Granqvist. Av doc. M. Sjöström
    Några ord om elementens och de enkla kemiska föreningarnas kristallstrukturer. Av prof. G. Aminoff
    Grundämnenas atombyggnad enligt Bohr. Not till ovanstående artikel. Av doc. H. Faxén
    Materiens formarter och betydelsen av Lehmanns »flytande kristaller» för deras systematik. Av prof. C. Benedicks
    Mikroskopavläsning vid galvanometrar och elektrometrar. Av doc. G. Ising
    Den Bohrska atomteorien; Av doc. O. Klein
    Sanning, verklighet och kausalitet. Av överingenjör R. Liljeblad
    Om resultaten av några försök rörande Hertz’ska vågor. Av prof. K. F. Lindman
    Aktuella frågor inom dispersionsteorien. Av lektor B. Lundblad
    Atomforskningen. Av. prof. M. Siegbahn
    Die Verschiebungen der Kontinente. Von Professor A. Wegener
    Röntgenkristallografi och metallografi. Av doc. A. Westgren
    

Band 4. 1924
    Viktor Theodor Homen. Av prof. HJ. Tallqvist
    Den elektrolytiska dissociationsteoriens senaste framsteg. Av prof. Sv. Arrhenius
    Om absoluta intensitetsbestämningar av röntgenstrålar. Av lektor T. E. Aurén
    Om hårdhet och härdning av kolstål, snabbstål och andra legeringar. Av prof. C. Benedicks
    Om de krafter som bärer aeroplanene. Av prof. V. Bjerknes
    Flytande kristaller eller mesomorfa kroppar. Av doc. H. Faxén
    Skeppsvågor och skeppsmotstånd. Av fil. lic, civ. ing. E. Hogner
    Nyare undersökningar av bandspektra. Av doc. E. Hultheń
    Hur avspeglar sig en stjärnas konstitution i dess spektrum? Av doc. B. Lindblad
    Röntgenspektra och kemisk bindning. Av doc. A. E. Lindh
    Det stereoskopiska seendet, dess natur och användningar. Av doc. A. Odencrants
    Grundämnenas sönderdelning. Av doc. H. Pettersson
    

Band 5. 1925-1926
    En svensk nobelpristagare. Av doc. A. E. Lindh
    De fysiska sällskapen i Sverige. Av fil. lic. S. Benner, doc. A. Odenctrans och doc. M. Sjöström
    Undersökningar å metalliska blandkristaller utförda vid Tekniska Högskolans fysiska institut. Av prof. G.Borelius
    Dispersion och materieforskning. Av prof. J. Koch
    Om röntgenstrålarnas spegling och brytning. Av fil. lic. A. Larsson
    Nyare mätningar inom området för långvågig röntgenstrålning. Av civ.ing. R. Thoræus
    Nordlyset og lyset fra fast kvelstoff. Av prof. L. Vegard
    

Band 6. 1927-1928
    Svante August Arrhenius av fil. lic. F. Thorén
    Torsten Heurlinger av prof. E. Hulthén
    Heike Kamerlingh-Onnes av laborator B. Beckman
    Metallernas supraledning av laborator B. Beckman
    Den ultravioletta solstrålningen av lektor T. E. Aurén
    Undersökningar rörande decimalskattning vid avläsning av skalor av fil. dr. Helmer Bäckström
    C. T. R. Wilsons metod att synliggöra korpuskelbanor och några av dess tillämpningar av doc. G. Ising
    Några drag ur den nyare kvantteorien av doc. I. Waller
    Om variationerna i atmosfärens temperaturstrålning och deras beroende av atmosfärens sammansättning av doc. A. Ångström
    

Band 7. 1929
    Hendrik Antoon Lorentz av lektor D. Enskog
    F. W. Astons undersökningar över isotopa element av fil. lic. S. Benner
    Experimentella undersökningar över elektronernas vågnatur av amanuens E. Fredlund
    Krystal-kemi av prof. V. M. Goldschmidt
    Raman-effekten av prof. E. Hulthén
    Röntgenstrålarnas absorption av lektor E. Jönsson
    Röntgenstrålarnas dispersion av docent A. Larsson
    Solens flashspektrum vid den totala solförmörkelsen den 29 juni 1927 av prof. B. Lindblad
    Radiovågorna som medel till den högre atmosfärens utforskande av fil. dr B. Rolf
    Comptoneffekten av docent E. Rudberg
    

Band 8. 1930
    Allvar Gullstrand av prof. H. Gertz
    Willhelm Wien av laborator B. Beckman
    Absolut mätning av röntgenstrålarnas våglängd av docent E. Bäcklin
    Gruppvågor och fasvågor av docent E. Hogner
    Nyare undersökningar över de fleratomiga molekylernas ultraröda frekvenser av prof. E. Hulthén
    Kausalitet och komplementaritet av professor O. Klein.
    Den genomträngande kosmiska strålningen av fil. dr. F. Lindholm
    Om värmestrålningen i Finland av prof. H. Lunelund
    Från ljuset till röntgenstrålningen av prof. M. Siegbahn
    Spektroskopiska isotopundersökningar av fil. lic. G. Stenvinkel
    

Band 9. 1931
    Michael Faraday av fil. lic. A. Beckman
    Elektronens egensvängningar i förtunnade gaser av fil. dr. S. Benner
    Isdannelsen i vore vassdrag av docent O. Devik
    Om vågföreställningens betydelse för atomteorien av prof. O. Klein
    Nyare undersökningar över elektron stötar av docent E. Rudberg
    Mätningar i starka centrifugalfält av prof. The Svedberg
    Intensitetsforlöp i seriespektra av dr. B. Trumpy
    Röntgenkristallografiska undersökningar av legeringars konstitution av prof. A. Westgren
    Om television av civ.-ing. Hj. Sundberg
    

Band 10. 1932
    Albert A. Michelson av fil. lic. Anna Beckman
    Anisotropa vätskors rörelse av docent A. Anzelius
    Energiutbytet mellan gasmolekyler och fasta kroppar av amanuens E. Fredlund
    Nyare undersökningar över atomkärnans konstitution av prof. E. Hulthen
    Vattenångans kondensation i atmosfären och molnens konstitution av docent H. Köhler
    Fysikens rumskonstruktion av prof. C. W. Oseen
    De höga tryckens fysik av fil. lic. J. Tandberg
    Röntgenstrålarnas användning inom den medicinska radiologien av fil. dr R. Thoræus
    Nyare undersökningar av de ferromagnetiska metallernas fysikaliska egenskaper av prof. G. Borelius
    Nyare teorier för ferromagnetismen av doc. I. Waller
    

Band 11. 1933
    Om den nya atomfysiken av prof. C. W. Oseen
    P. Ehrenfest av prof. O. Klein
    Glödelektrisk emission från rena metallytor av dr G. Siljeholm
    Belysningen från sol och himmel av lektor T. E. Auren
    Ljudets registrering och reproduktion vid tonfilmen av fil. dr H. Bäckström
    Atomernas elektronbyggnad enligt analysen av deras optiska spektra av fil. mag. B. Edlen
    Den tunga väteisotopen av prof. E. Hulthen
    Högspänningsmetoder för atomsprängning av docent G. Ising
    Några böjnings- och interferensförsök med långvågiga röntgenstrålar av docent G. Kellström
    Katodstråloscillografer och deras användning för undersökning av blixturladdningar av prof. H. Norinder
    

Band 12. 1934
    Bengt Beckman av lektor T. Wetterblad
    Marie Sklodowska Curie av lektor Eva Ramstedt
    Ljusets dispersion i gaser av fil. dr. S. Friberg
    Elektronmikroskop av fil. lic. S. v. Friesen
    Bandspektroskopiske undersökelser över Deuterium av dr. W. Holst
    De högre ädelgasernas normala spektra av docent N. Ryde
    Molekylstrålar av dr. R. Schurmann
    Metoder för strålningsmätning vid Radiumhemmets Fysiska laboratorium av fil. dr. R. M. Sievert
    Glödelektrisk emission från med främmande substanser beklädda metallytor av dr. G. Siljeholm
    

Band 13. 1935
    Vilhelm Carlheim-Gyllensköld som jordmagnetiker av lektor Kurt Molin
    Axel Wallén av docent Anders Ångström
    Några drag ur kärnfysiken av docent Hannes Alfvén
    Spektroskopiska studier över tvåatomiga molekylers absorption av fil. lic. Birger Grundström
    Fasta lösningar med variabelt atomtal i elementarcellen av docent Gunnar Hägg
    Temperaturområdets senaste utvidgning mot absoluta nollpunkten av fil. lic. Erik Ingelstam
    Moderna precisionsur och deras betydelse för tidsenhetens definition av fil. mag. Tryggve Johansson
    Den elektrolytiska dissociationsteorien av docent Erik Larsson
    Blixtens urladdningsegenskaper av professor Harald Norinder
    Register till banden 1—12 av Kosmos
    

Band 14. 1936
    Nobelpristagare i fysik och kemi år 1936.
    Nobelpristagare i fysik och kemi år 1936. Av fil. lic. Anna Beckman
    Teoretiska föreställningar om atomkärnorna. Av professor O. Klein
    Den kosmiska strålningen. Av fil. lic. Anna Beckman
    Det nya jätteteleskopet. Av docent Yngve Öhman
    Något om de elektriska och magnetiska storheterna. Av fil. lic. Erik Ingelstam
    Om värdena på c, e/m, e och h. Av docent Sten von Friesen
    Gasurladdningslampan. Av dr G. Siljeholm
    Några svenska industrilaboratorier. I. Av fil. dr Sven Fagerberg
    1928—1934 års jordmagnetiska uppmätning av Sveriges fastland. Av fil. dr Kurt Molik
    

Band 15. 1937
    Nobelpriset i fysik 1937. Av fil. dr Anna Beckman
    Ernest Rutherford. Av fil. dr Anna Beckman
    Guglielmi Marconi. Av civilingenjör Inge I:son Svedberg
    Ultraakustik. Av fil. mag. F. Pihlstrand
    Experimentella undersökningar av neutronernas egenskaper. Av docent Hannes Alfvén
    Nyare rön angående γ-strålar. Av fil. dr John Tandberg
    Temperaturen i ljusbågar. Av fil. dr A. E. Sandström
    Några svenska industrilaboratorier II. Av fil. dr Sven Fagerberg
    Aerodynamiska laboratorier. Av professor I. Malmer
    

Band 16. 1938
    Enrico Fermi, nobelpristagare i fysik 1938. Av fil. dr Anna Beckman
    Isaac Newton. Av professor C. W. Oseen
    Bolidengravimetern, ett nytt instrument för malmprospektering. Av fil. dr Axel Lindblad och fil. lic. David Malmqvist
    De nya elementarpartiklarna och deras roll i den moderna kärnforskningen. Av fil. lic. Folke Norling
    Norrskensforskning. Av professor Hilding Köhler
    Användning av elektronstrålning vid studiet av kristaller. Av professor G. Aminoff och fil. kand. B. Broome
    Färgmätning. Av fil. kand. Tryggve Johansson

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

1921
1922
1923
1924
19251926
19271928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938


Project Runeberg, Fri Jan 23 22:27:30 2009 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kosmos/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free