- Project Runeberg -  Christlig läsebok för skolan och hemmet : 400 sannfärdiga berättelser ordnade efter Luthers katekes
(1876) [MARC] Author: Edvard Mau
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

CHRISTLIG LÄSEBOK för Skolan och Hemmet.

Ett hjelpmedel afsedt att göra religionsundervisningen fruktbar för lifvet, innehållande 400 sannfärdiga berättelser ordnade efter Luthers Katekes af Pastor E. MAU. Öfversättning från 3:dje danska upplagan af B. L. Andra svenska upplagan. Med porträtt af Martin Luther. STOCKHOLM. ALBERT BONNIERS FÖRLAG. STOCKHOLM. ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1876.

Förord till den elektroniska utgåvan

Den danske prästen Edvard Mau har skrivit dessa 400 Fortællinger for Skolen og Livet (1847); i november 1853 undertecknade han förordet till andra upplagan. På svenska utkom samlingen med titeln Christlig läsebok (1867). Översättaren B.L. är okänd för oss. Ett exemplar av den andra svenska upplagan (1876), som bygger på den tredje danska, digitaliserades i april 2018.

Berättelse 319. Den lycklige utan skjorta är samma legend som berättas av Anatole France rörande kung Kristoffer V i Skjortan. En variant på vers finns i Svenska familj-journalen 1885, med svensk text av Claës Lagergren, efter Eug. Tourneux.


The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelsida, titelbladets baksida, 327, 610, 611, 612

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - frontespis, titelsida, titelbladets baksida, 327, 610, 611, 612
Ur författarens förord till originalets andra upplaga - iii, iv, v
Berättelsernas öfverskrifter - vi, vii, viii, ix, x, xi
Språkregister - xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
    Tio Guds bud - 1
    Första budet - 1
    1. Guds väsende och egenskaper - 1
1. Astronomen och tviflaren - 1, 2
2. Den förödmjukade Gudsförnekaren - 2
3. Grönländaren och missionären - 3
4. Den lille predikanten - 3, 4
5. Den vise, blifven till dåre - 4, 5
6. Den förödmjukade lärde - 5
7. Den brede och den smale Guden - 5, 6
8. Den förfärade domaren - 6, 7
9. Konung Ferdinand och de båda bröderna - 7, 8
10. En soldat, som blef hängd - 8
11. Gud är helig - 8, 9
12. Gud är allestädes närvarande - 9
13. Guds allmakt och menniskornas vanmakt - 9, 10
14. Är himmelen din? - 11
15. Luther såsom kateket - 11
    2. Guds uppenbarelse i den Heliga skrift - 12
16. Juden i fängelset - 12, 13, 14
17. Evangelii sanning - 14, 15, 16
18. Verkan af bibelns läsande - 16, 17
    3. Sann Gudsfruktan - 17
19. En gudfruktig adelsman - 17, 18
20. Den frimodige hofpredikanten - 18, 19
21. Den fromma furstinnan - 19, 20, 21, 22
    4. Kärlek till Gud - 22
22. Elisabeth Rumpff - 22, 23, 24
23. Den fattige, men i Gud rike mannen - 24, 25
24. Den glade borgaren - 25, 26
25. Den gudfruktiga modren och den fromma dottern - 27, 28
26. Ett herrligt testamente - 28, 29, 30
    5. Förtröstan till Gud - 30
27. August Herman Franke - 30, 31, 32
28. Den fattige studenten - 32, 33
29. Den brandskadade - 33, 34
30. Kejsar Otto den förste - 34
31. Konung Wenzislaus den förste - 34, 35
32. Presten och de fiendtliga husarerna - 35
33. Fresenius och timglaset - 36
34. Befall Herranom din väg - 36, 37, 38
35. Barnets enfald - 38
36. Papperet - 39
    6. Vidskepelse - 39
37. Varulfven - 39, 40
38. Vidskepelse på Seland och Jutland - 40, 41
    Andra budet - 42
    7. Svordom och Guds namns missbruk - 42
39. En nyttig varning - 42, 43
40. Officeren och presten - 43, 44
41. Köparen och säljaren - 44
    8. Hädelse - 44
42. Den ogudaktige engelsmannen - 44, 45
43. En bespottares hastiga död - 46
44. Herrekarlen i regnväder - 47
    9. Guds lof och pris - 47
45. Herden och grodan - 47, 48
46. Den resande - 48, 49
    10. Tacksamhet mot Gud - 49
47. Herremannen och den fattige - 49, 50
48. Det rätta tackoffret - 50
    Tredje budet - 51
    11. Sabbatens helgande - 51
49. Det oförmodade arfvet - 51, 52
50. De afbrutna söndagsbesöken - 53
51. Köpmannen och dagakarlen - 53, 54, 55
    12. Kärlek till Guds ord - 56
52. Axel Oxenstjerna - 56
53. Skolbarnen på Ceylon - 57
54. Den rika brudgåfvan - 57, 58
55. Den tålige negergossen - 58, 59
56. Den första kärleken - 59, 60, 61, 62, 63
57. En ovanlig tiggare - 63, 64, 65
58. Dåraktig gifmildhet - 65
    Fjerde budet - 66
    13. Om Barn - 66
59. Den omsorgsfulla dottern - 66, 67
60. Ryttmästar Kurzhagen och hans föräldrar - 67, 68
61. Den fromma dotterns förbön - 68, 69
62. Köpmannen och hans fosterdotter - 70, 71, 72
63. De otacksamma barnen - 72, 73, 74
64. Den tacksamme sonen - 74
65. Träfatet - 75
66. Soldaten - 76
67. Barnslig kärlek - 77
    14. Om föräldrar - 77
68. Augustinus och Monika - 77, 78, 79, 80
69. Johan af Sachsen - 80, 81
70. Luther såsom barnauppfostrare - 81
71. Erkebiskop Anselm och klosterföreståndaren - 81, 82
72. Stadsskrifvaren Friese och hans barn - 82, 83
73. Den fattige Jakob - 83, 84, 85
74. En bergsmans sons underliga öden - 86, 87, 88
    15. Syskon - 89
75. Den ädelmodiga brodren - 89
76. Det lyckliga barnet - 90
    16. Tjenstefolk - 90
77. En sällsynt tjenstepiga - 90, 91, 92
78. Lovisa Scheppler - 92, 93
79. Den tålmodige apotekaregossen - 93
80. Den behjertade kusken - 94, 95
    17. Husbönder - 96
81. Walter Miflin och hans slaf - 96, 97, 98
82. Konungen i Preussen och hoflakejen - 98, 99
    18. Undersåter - 99
83. Den fosterlänskt sinnade bonden - 99
84. De hjeltemodiga borgarne - 100, 101
85. Kansleren Nils Kaas - 101, 102
86. Herdegossen som slutade med att blifva kunglig skattmästare - 102, 103, 104
    19. Konung och öfverhet - 104
87. Konungen af Preussen och mjölnaren - 104
88. Fursten och den fattiga qvinnan - 105, 106, 107
89. Fredrik VI af Danmark, folkets vän - 107, 108, 109
90. Sven Estridson och presten Sven - 109, 110
91. Kejsar Alexander i Ryssland - 110, 111
92. Kejsar Josef och landshöfdingen - 111, 112
93. Rådighet - 113, 114
    20. Lärare och Själasörjare - 115
94. Apostelen Johannes - 115, 116, 117
95. Presten och den fattige mannen - 117, 118
96. Ett raskt beslut - 118
97. Värfvaren - 119
98. Presten Schubert och konungens dröm - 119, 120
99. Det förändrade beslutet - 120, 121
100. Hofpredikanten Samuel Urlsperger - 121, 122
101. Fenelon, såsom baruauppfostrare - 123, 124, 125
    21. Lärjungar och åhörare - 125
102. Rowland Hills åhörare - 125, 126
103. Presten och godsherrn - 126, 127
104. En god tillämpning af fjerde budet - 128
105. Kramsfoglarna - 128, 129
    Femte budet - 130
    22. Kärlek till nästan - 130
106. En vigtig förmaning - 130
107. Arrendatorn och Juden - 130, 131, 132
108. Ett sinnrikt infall - 132, 133
109. Demetrius Poliorcetes och Athenienserna - 133, 134
110. En oväntad lycka - 135, 136, 137, 138, 139, 140
111. Det olika bytet - 140, 141
112. Herremannen på Jutland - 142
    23. Omsorg om nästans andliga väl - 143
113. Köpmannen Kiesling och mjölnardrängen - 143, 144
114. Generalen och kammartjenaren - 145, 146
115. En märkvärdig skoflickare - 146, 147, 148
166. Kejsar Otto och Nilus - 149
    24. Omsorg om nästans lekamliga väl - 150
117. Biskop Babylas i Antiokien - 150, 151
118. Den trogne handelsbetjenten - 152, 153
119. Det återfunna barnet - 153, 154, 155, 156, 157, 158
120. Ett sällsynt testamente - 159
121. Sann vänskap - 159, 160, 161
    25. Gifmildhet mot fattiga - 161
122. Luther och studenten - 161, 162
124. Georg Whitefield - 162, 163
125. Presten Flattich under den dyra tiden - 163, 164
126. Konungen af Preussen och den fattige gossen - 165, 166
127. Den hjelpsamme Fritz - 166, 167
128. Den rätta Välgöraren - 167, 168
129. Brödet och vattnet - 168, 169
130. Johannes Falk - 169, 170, 171, 172, 173, 174
131. Gellert och köpmannen - 175, 176, 177
132. Sparsamhet och gifmildhet - 177, 178
133. De hela strumporna - 178
    26. Barmhertighet mot sjuka och nödlidande - 179
134. Den andlige sjukvaktaren - 179
135. Den gudomliga festen - 179, 180
136. Skräddaren i Pensa - 181, 182, 183, 184
137. Den barmhertige Feligonde - 184, 185
138. Ett vänligt emottagande - 185
139. Ett godt recept - 185, 186
140. Den rike grefven och den fattiga hustrun - 187, 188
    27. Mord - 188
141. Konungen af Preussen och lönnmördaren - 188, 189, 190
142. Den förtviflade modern - 191, 192
143. Läkaren och Morianen - 192, 193
144. Missionären och negern - 193, 194
    28. Sjelfmord - 194
145. Den tungsinta qvinnan - 194, 195
146. Det tillintetgjorda sjelfmordet - 195
147. Den rike och den fattige mannen - 196, 197
    29. Vrede - 198
148. Presten vid sjuksängen - 198, 199, 200
149. Kejsaren och den vise mannen - 201
150. Solen går ned - 201, 202
151. Den vise Arkytas - 202
152. Den sluge slafven - 203
    30. Kärlek mot fiender - 204
153. Karl XII och de ryska soldaterna - 204
154. Den gode och den onde grannen - 204, 205
155. Negern och slafhandlaren - 206, 207
156. Doktor Georg Ernst Stahl - 207, 208
    31. Försonlighet - 209
157. De två krigarne - 209, 210
158. Ludvig XII - 210
159. Vännerna - 211
160. Kejserlig gästfrihet - 211, 212
    32. Saktmod - 212
161. Den saktmodige skolläraren - 212, 213, 214
162. Erkebiskop Cranmer - 214, 215, 216
163. Turenne - 216, 217
164. Mazarin och hans handsekter - 217
165. Biskop Brochman - 218
166. Snigeln - 219
    33. Ödmjukhet - 220
167. Biskop Georg och den unge presten - 220, 221, 222, 223
168. Kunglig ödmjukhet - 224
169. Antonius och skomakaren - 224, 225
170. Ludvig XI och hans kansler - 225, 226
171. Kunglig ödmjukhet - 226, 227
    Sjette budet - 228
    34. Äkta makar - 228
172. Den saktmodiga hustrun - 228, 229
173. Den brinnande ugnen - 230, 231
174. Urmakaren och hans hustru - 232, 233
175. Brudgåfvan - 233, 234
176. Den elaka mannen och den goda hustrun - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
    35. Äktenskapsskilsmessa - 241
177. Sigurd Jorsalafarare och biskop Magnus - 241, 242, 243
    36. Kyskhet - 244
178. Den blygsamma Potamiana - 244, 245
179. En märklig dom - 245, 246, 247, 248
    37. Frosseri - 248
180. Det kraftiga botemedlet - 248, 249, 250
181. Den oförnöjde tjenaren - 250, 251
    38. Dryckenskap - 251
182. Drinkaren - 251, 252
183. Den försupne handtverkaren - 252, 253
184. Galningarna - 253, 254, 255, 256, 257
    Sjunde budet - 258
    39. Stöld och Tjufveri - 258
185. Den fattiga bondhustrun - 258, 259
186. Nattvardsbarnet - 259, 260
187. En svår frestelse - 260, 261
    40. Oärlighet och Bedrägeri - 262
188. Negerslafven - 262
189. Den rike köpmannen - 262, 263
190. Den tunga bördan - 263, 264
191. Drömmen - 265, 266, 267, 268
192. Juvelerna - 268, 269
    41. Plundring och röfveri - 270
193. Alexander den Store och sjöröfvaren - 270
194. Qväkaren och röfvaren - 271, 272
195. Husaren i Neisse - 272, 273, 274
    42. Ärlighet och trohet - 274
196. Den gamla qvinnan och Holländaren - 274, 275
197. Den redlige köpmannen - 276, 277
198. Den trogne herdegossen - 278, 279
199. Officeren och den fattige mannen - 279, 280, 281
200. Adolf Hornberg - 281, 282, 283, 284, 285
201. Gossen och peruk-asken - 286, 287, 288
202. Den redlige skolläraren - 288, 289, 290
203. Napoleon och frukthandlerskan - 290, 291, 292
    43. Girighet - 292
204. Den rike bonden - 292, 293
205. Den girige köpmannen - 293, 294, 295
206. De dyrbara ädelstenarna - 296, 297
207. Den giriges gåfva - 297, 298
208. Ett välförtjent straff - 299, 300
209. Bonden och sakföraren - 300, 301
    Åttonde budet - 302
    44. Sanningskärlek - 302
210. Gossen, som ej kunde öfvertalas att ljuga - 302
211. Verkan af bibelläsning - 302, 303
212. En moder och hennes barn - 303, 304
213. Galerslafven - 305
214. Pastor Rauschenbusch och den sjuke mannen - 306
215. Sanningskärlek - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
    45. Förtal och falskt vittnesbörd - 313
216. Olof Wind och konung Kristian IV - 313, 314
217. Biskop Brochman och den förnäma frun - 314, 315
    Nionde och Tionde buden - 315
    46. Invärtes strid - 315
218 Den arbetssamme munken - 315, 316
219. Mannen, som drog sig ifrån verlden och lefde för sig sjelf - 316, 317
220. Guds ords kraft - 317, 318
221. De onda begärelsernas makt - 319
222. Sotargossen - 320, 321
223. Den nyfikna hustrun - 321, 322, 323
    47. Öfvergifvandet af djefvulen och hans gerningar - 323
224. Den resande och tullbetjenterna - 323, 324, 325
225. En skomakare på sjuksängen - 325, 326
226. Den olika striden - 326
    Den Apostoliska bekännelsen - 329
    Första Artikeln - 329
    48. Guds uppehållande nåd - 329
227. Johannes Brentz - 329, 330
228. En gifmild man dör ej af hunger - 331
229. Herberget bland röfvare - 331, 332
    49. Guds försyn - 333
230. Oväntad räddning - 333, 334
231. Dionysius och barberaren - 334, 335
232. Kanariefogeln - 335, 336
233. Den ovanliga klockringningen - 336, 337
234. Peter den store och den fattige bonden - 337, 338, 339
235. Det räddade barnet - 340, 341
236. Knappnålen - 341, 342, 343, 344, 345
237. Bondesonen från Grundet - 346, 347
238. Porträttet - 348, 349, 350, 351, 352
239. Den återfunna ringen - 353, 354
    50. Guds hjelp i nöden - 354
240. Den oväntade hushandeln - 354, 355
241. Väfvaren och den kringvandrande handelsmannen - 356, 357, 358, 359, 360, 361
242. Den öppna grafven - 362, 363, 364
243. Den fattige studenten - 364, 365, 366, 367, 368, 369
244. Det behagliga sammanträffandet - 369, 370, 371, 372, 373, 374
245. Den fattiga enkan i Elberfeld - 374, 375, 376
    51. De goda Englarna - 377
246. Biktfadern - 377
247. Barnet i lifsfara - 378
    52. Samvetet - 378
248. Den resande skomakaregesällen - 378, 379
249. Samvetsqval - 380, 381, 382
250. Den frimodige bonden - 382, 383
251. Altonas brand - 383, 384, 385
    Andra Artikeln - 386
    53. Jesus Christus, verldens Frälsare - 386
252. En märklig ordstrid - 386
253. Indianen och masken - 387
254. Presten och den dödssjuke - 387, 388, 389
255. Herden och lammet - 389, 390
256. Det sista ordet - 390, 391
257. Julklappen - 391, 392, 393
    54. Christi namn och gudom - 393
258. För Christi skull - 393, 394
259. Kejsar Theodosius och biskopen - 395
    55. Jesu lidande och död - 396
260. En kort men välsignelsebringande predikan - 396
261. Konung Alphons och hans drottning - 397, 398
262. Det är fullkomnadt - 398, 399
    56. Christi kors - 399
263. Den lätta bördan - 399, 400
264. Korset på Alperna - 400, 401
265. Kejsar Constantin och korstecknet - 402, 403
    57. Christi rättfärdighet - 403
266. Den ståndaktige biskopen - 403, 404
267. Indianen och den hvite mannen - 404, 405
268. Barnet vid konungens bord - 405, 406
    Tredje Artikeln - 407
    58. Den Helige Andes verk: Omvändelsen - 407
269. En omvänd bespottare - 407, 408
270. Mannen i skogen - 408, 409
271. Den omvände negern - 409, 410, 411
272. Guds Ords kraft - 411, 412
273. Till himmelen finnes ingen genväg - 412, 413
274. Bukanans omvändelse - 413
275. Gamla bekanta - 414, 415
276. Den lärde och tjenstepigan - 415, 416, 417
277. Gästgifvaren och flugan - 417, 418
278. Titus Klose - 418, 419, 420, 421
279. Ett besök i London - 421, 422, 423
    59. Om tron - 423
280. Den rika qvinnan - 423, 424
281. Martin Boos såsom själasörjare - 424, 425, 426
282. Modren och barnet - 426, 427, 428
283. Den frimodiga furstinnan - 428, 429
284. Häng dig fast vid Christum - 429
285. Ett märkvärdigt tillfrisknande - 430, 431
    60. Bekännelse af den christna tron - 431
286. Presten Moser och den sjuke - 431, 432
287. General Schmettau och konungen af Preussen - 432, 433
288. Herden och skogvaktaren - 434
289. Polykarpus - 435, 436, 437, 438
290. Kurfursten af Sachsen - 439
291. Apostelen Jakobs anklagare - 440
    61. Syndernas förlåtelse - 441
292. Nådens röst i naturen - 441, 442
293. Martin Boos och krögerskan - 442, 443, 444
    62. Förnyelsen efter Guds beläte - 445
294. Guldsmeden - 445, 446
295. Qvinnan och sållet - 446, 447
296. Enkan och hennes granne - 447, 448, 449, 450, 451
297. Den radikale presten - 452
298. Ett godt svar af en soldat - 453
299. Den gamle krigaren - 453, 454, 455
300. Trons frukter - 456, 457, 458, 459
    63. Arbetsamhet och flit - 459
301. Herremannen och förpaktaren - 459
302. Skatten och vinberget - 460
303. Den sorlande källan - 461
304. Bön och arbete - 462
305. En onyttig öfning - 463
306. Martha och Maria - 463, 464
307. Flattich och tiggrarna - 464, 465, 466
    64. Tålamod och hängifvenhet under Guds vilja - 467
308. Hvem vet hvartill det tjenar? - 467, 468
309. Rabbi Meyer - 468, 469
310. Gud är icke död - 469, 470
311. Bördan - 470, 471
312. Gud tager det bästa - 472
313. Den tålmodige biskopen - 473
314. Den ståndaktige ynglingen - 474, 475
315. Jordelifvets besvärligheter - 476
    65. Förnöjsamhet - 477
316. En oförmodad profpredikan - 477, 478, 479, 480
317. Den döende vedhuggaren - 481, 482
318. Medel mot dåligt lynne - 482, 483, 484
319. Den lycklige utan skjorta - 484
320. Presten Liekefot och bonden - 485
321. Tarfligt lefnadssätt - 485, 486
322. Ett nådigt herrskap - 486, 487
    66. Döden och evigheten - 487
323. Den kloke narren - 487, 488
324. Den sjuke gossen - 488, 489
325. Den döende studenten - 489, 490
326. En slående fråga - 490, 491
327. Den döende höfdingen - 491, 492
328. Johan Hedingers saliga död - 492, 493, 494, 495, 496
329. Den döende herden - 496, 497
330. Det döende barnet - 497, 498
331. Bergsmannen och hans brud - 498, 499, 500
332. Det himmelska fäderneslandet - 500, 501
    67. Domen - 501
333. Läkaren och hans gäst - 501, 502, 503
334. Presten och bonden - 503, 504
    Fader Vår - 505
    68. Användandet af Fader Vår - 505
335. Den döende snickaren - 505, 506, 507
336. Bonden såsom fredsdomare - 507, 508
    69. Bönen i allmänhet - 508
337. Gustaf Adolfs bön - 508, 509, 510
338. De små kämparne - 510
339. Den bedjande gossen - 511
340. Lärkan - 511, 512
341. Axel Walkendorffs bön - 512, 513
    70. Förbön - 513
342. Det rätta botemedlet - 513, 514
343. En församling som bad för sin prest - 514, 515
344. Speners bön för sin son - 515, 516
345. Schades bön för judebarnet - 516
346. Luthers bön för Melanchton - 517, 518
347 Den fromma och tålmodiga hustrun - 518, 519
348. Det goda rådet - 520
349. Luthers bön för Myconius - 520, 521, 522
350. Ett behagligt möte - 522
351. Den bedjande husmodern - 523
    71. Helgadt varde ditt namn - 523
352. En märklig bekännelse - 523, 524
353. Presten och hans granne - 525, 526
    72. Tillkomme Ditt rike - 526
354. De två bröderna - 526, 527, 528, 529, 530, 531
355. Ett sött och välsmakande Evangelium - 532
356. Iberiernas omvändelse - 532, 533, 534, 535, 536
357. Strömmen - 536, 537
    73. Ske Din vilje, så i himmelen, så ock på jorden - 537
358. Det oväntade mötet - 537, 538, 539, 540
359. Negerslafven - 540, 541
    74. Vårt dagliga bröd gif oss i dag - 541
369. Stilling och stenkolen - 541, 542
361. Den fattige skräddaren - 542, 543
362. Den fromme Johannes - 544, 545
363. Den gudfruktige handtverkaren - 545, 546
364. Hastig bönhörelse - 547
365. Luther beder om regn - 547, 548
366. De tvenne riksdalrarna - 548, 549
    75. Förlåt oss våra skulder - 549
367. Sven och Eskils resa till Jerusalem - 549, 550, 551
    76. Såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro - 551
368. Biskop Johannes af Alexandrien - 551, 552
369. Misags historia - 552, 553, 554, 555
370. De båda grannarne - 555, 556, 557, 558, 559
371. Den saktmodige Ny-Seeländaren - 560
    77. Led oss icke uti frestelse - 561
372. Luther, såsom sjukvaktare - 561
373. Den sjelfkloke braminen - 562
374. Vännen fångad i sina egna garn - 562, 563, 564
375. Ynglingen och uret - 564, 565, 566, 567
    78. Fräls oss ifrån ondo - 567
376. Den gamla mormodrens bön - 567, 568
377. Herren är när de sina - 568, 569
378. De skeppsbrutna - 569, 570, 571
379. Missionärerna och sjöröfvaren - 571, 572, 573, 574, 575
380. De bedjande barnen - 575, 576
    Det Heliga Dopet - 577
    79. Dopets kraft och betydelse - 577
381. Ludvig IX - 577
382. Luthers tröst - 577
383. Den gudfruklige läkaren - 578
384. Herrens trofasthet - 578
385. Juden Josefs dop - 579, 580, 581
386. Den rike arftagaren - 582
387. Hjertats renhet - 582, 583
    80. Missionen bland hedningarne - 583
388. En bondes rika gåfva - 583, 584, 585
389. Missionsvännen - 585
390. Honungskakan - 586
391. Penningarna - 587
392. Tacksamhet för Evangelium - 588, 589
393. Sann menniskokärlek - 589
394. Guds Ords verkan bland hedningarna - 590, 591, 592, 593
395. Den omvände röfvareanföraren - 593, 594, 595, 596
396. En grönländares dop, eller strid och slutlig seger - 597, 598, 599, 600, 601, 602
    Den Heliga Nattvarden - 603
    81. Kyrkans kalk - 603
397. Presten och Nattvardskalken - 603
    82. Kyrkobot och Skriftermål - 604
398. Kejsar Theodosius och Ambrosius - 604, 605
    83. Beredelse till döden och sjukbesök - 606
399. Gellert på dödsbädden - 606, 607
400. Ett märkvärdigt sjukbesök - 607, 608, 609

Project Runeberg, Tue Apr 24 11:51:43 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/maulaseb/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free