- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
1115-1116

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Unter den linden ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1115

Uppsala län-Uppsala universitet

1116

sammanfattande benämning i trafikeringshänseende
å G ä f l e-O ckelbo järnväg och Uppsala
-G äfle järnväg, hvilka båda trafikeras af
Uppsala-Gäfle järnvägs-a.-b. F- p-

* Uppsala län hade l jan. 1926 139,954 inv.,
hvaraf mankön 68,650 och kvinnkön 71,304, på
landsbygden 104,019 och i städerna 35,935, d. v. s.
27 inv. på l kvkm. land. Folkökningen sedan l
jan. 1920 var 4,787 pers. eller 3,54 proc., något
mer än íör hela Sverige samma tid (3,53 proc.).
Tiunda fögderi har 5 landsfìskalsdistrikt. Antalet
hela kontrakt, hvarmed U. ingår i Uppsala stift,
är 9 (Domprosteriet, Hagunda, Lagunda, Trögd,
Åsunda, Håbo, Ulleråker, Norunda och örbyhus)
och antalet delade kontrakt, som ingå i U., är 2
(Vaksala kontrakt samt Olands och Frösåkers kon-
trakt), pastoratens antal är 49 samt delar af 3
och församlingarnas antal 86. Länet är nu deladt i
3 landtmäteridistrikt. Provinsialläkardistrikten äro
nu 4 förutom 3 extra provinsialläkardistrikt. Länet
har nu 6 distriktsveterinärer. Länet bildar tills,
med Stockholms län en valkrets för val till riksda-
gens Första kammare med 10 riksdagsmän. E. A-t.

"Uppsala universitet. Lärare (sp. 1237-38).
Af teologiska fakultetens 7 professorer innehar nu-
mera endast professorn i praktisk teologi prebende.
Sedan nämligen riksdagen 1920 fattat beslut om
successiv indragning af de teologiska professorspre-
bendena, beslöt 1923 års riksdag, att domkyrkoför-
samlingen i Uppsala tills vidare skulle vara såsom
prebende förenad med professuren i praktisk teologi.
Innehafvaren af denna lärostol är sålunda kyrko-
herde i domkyrkoförsamlingen, domprost samt vice
preses i domkapitlet. I samband med denna för-
ändring borttogs titeln "förste teologie professor".
Juridiska fak-ulteten räknar nu (vårterminen 1926)

8 professorer, medicinska 15 professorer (hvaraf l
är prosektor), 3 laboratorer, l lärare i epidemi-
ologi samt 3 biträdande lärare på ord. stat. Fr. o.
m. l juli 1926 är en af dessa lärarbefattningar för-
ändrad till en professur i öron-, näs- och halssjuk-
domar. Humanistiska sektionen af filos. fakulteten
har 22 professorer, 4 utländska lektorer i l ef vande
språk och l dylik biträdande lärare i ryska; i mate-
matisk-naturvetenskapliga sektionen finnas 18 profes-
sorer och l laborator, under det attobservatorsbefatt-
ningen icke skall tillsättas, så länge professor E.
H. von Zeipel bekläder en för honom inrättad per-
sonlig professur i astronomi. Vårterminen 1926 ut-
gjorde docenternas antal 92, af hvilka åtskilliga
tillika voro biträdande lärare. Samtidigt uppgick
hela lärarpersonalen till 176; däraf voro 5 pro-
fessurer och 3 laboratorsbeíattningar lediga. Af
de 70 professurerna äro 4 personliga. - Tjän-
stemän (sp. 1238). I följd af den 1925 af riks-
dagen antagna nya aflöningsstaten för universitetet
utgöres den på ordinarie stat uppförda tjänsteper-
sonalen af följande. Vid kansliet: l sekreterare, l
akademinotarie och ombudsman och l kanslibiträde.
Vid drätselverket: l räntmästare, l kamrerare, l
andre kamrerare och l kanslibiträde. Vid universi-
tetets egendoms- och skogsförvaltning: l fogde, l
assistent vid egendomsförvaltningen, l skogsförval-
tare och l assistent vid skogsförvaltningen. Vid uni-
versitetsbiblioteket: l öíverbibliotekarie, 4 förste
bibliotekarier, föreståndare för hvar sin afdelning,

9 andre bibliotekarier, l kanslibiträde och 2 kon-

torsbiträden. Dessutom äro f. n. följande extra tjän-
stepersonal anställd: vid kansliet l kanslist - den
nuvarande innehafvaren af befattningen skall dock
bibehålla sin ställning som ordinarie tjänsteinne-
hafvare - och l e. o. amanuens, vid drätselver-
ket l e. o. amanuens och vid universitetsbibliote-
ket 5 amanuenser, hvilka sistnämnda åtnjuta fast
arfvode, samt 4 extra kvinnliga biträden. Vid de
medicinska klinikerna och institutionerna åtnjuta
f. n. lön å ord. stat: l underläkare, l underkirurg,

1 assistent och 18 amanuenser, vid de naturveten-
skapliga institutionerna finnas 2 konservatorer (i
zoologi och i botanik), l akademiörtagårdsmästare,

2 assistenter och 16 amanuenser. Vid de till den
humanistiska sektionen hörande institutionerna fin-
nas 4 fast aflönade amanuenser.

Studenterna (sp. 1238-39). Af student-
nationerna är Norrlands fortfarande störst med 365
medlemmar (vårterminen 1926); därnäst komma
Östgöta och Västmanlands-Dala nationer med resp.
323 och 305 medlemmar. Minst äro Kalmar och
Gotlands nationer med resp. 55 och 61 medlemmar.
Antalet närvarande studenter, inkl. i nationerna
kvarstående docenter och tjänstemän, uppgick vår-
terminen 1926 till 2,809, fördelade på fakulteter
sålunda: teol. 206, jur. 608, med. 526, filos. 1,464
och 5 utan angiíven studieriktning. Af de i filo-
sofiska fakulteten inskrifna förberedde sig 92 för
teol.-filos, examen, 1,008 egnade sig åt humanis-
tiska, 359 åt naturvetenskapliga studier, under det
att 5 ej tillhörde någon af dessa kategorier. I stu-
dentkårsdirektionens sammansättning har den för-
ändring företagits, att närmast föregående års kår-
ordförande är själfskrifven medlem i direktionen.
Sedan flera år tillbaka ha planer varit å bane att
bereda kåren egen byggnad, och åtskilliga för-
slag därtill ha under den senaste tiden framlagts
och diskuterats, men ännu icke ledt till något re-
sultat. Den fond, som studentkåren förfogar of ver
för ändamålet, uppgick vid slutet af år 1925 till
of ver 530,000 kr. En skildring af studentkårens
uppkomst framlades vid dess 75-årsfest af A. Hj.
Uggla ("Minnesskrift vid Upsala studentkårs sjut-
tiofemårsjubileum", 1924). Den ända sedan 1871
brännande frågan om Sten-Sture-monumentet (se
Sture, sp. 507-508 och i Suppl.) fick 1924 sin
slutliga lösning, då kåren 12 maj beslöt, att monu-
mentet skulle resas på Kronåsen; 13 febr. 1925 för-
siggick den högtidliga invigningen. - Den ter-
minliga afgift för fri sjukvård å Akademiska sjuk-
huset, hvilken samtliga nationer åtagit sig, utgår
numera med l kr. 20 öre för hvarje närvarande
medlem. - Utgifningen af universitetets gamla
matrikel har fortskridit fram till 1750.

Universitetets stat (sp. 1240-41).
Efter föregående utredningar antog riksdagen 1925
en ny löne- och pensionsreglering för befattnings-
hafvare vid rikets universitet samt Karolinska in-
stitutet att gälla fr. o. m. l juli s. å. Enligt den-
na åtnjuter hvarje professor i lön 12,000 kr., hvar-
af lönen utgår med 8,OCO kr. och tjänstgörings-
penningarna med 4,000 kr.; därtill komma dyrtids-
tillägg enligt samma grunder som för öfriga tjänste-
män i riket. Efter 5 år höjes lönen för ordinarie
professor med 1,OCO kr. Tjänstemännen däremot
blefvo i regel inrangerade i det aflöningssystem,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:49 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcr/0602.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free