- Project Runeberg -  Changes made to nkpgweko/1758/1014_1 <<
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

Return to Recent Changes
Changes made to nkpgweko/1758/1014_1 - (history)
VersionSize (words) Common Deleted Inserted Changed
1.1 381 250 = 66% 0 = 0%  131 = 34%
1.4 395 250 = 63%  8 = 2% 137 = 35%

<h1>N:o i.

Jönköpings Weko ^ Mdmngar.1.
Norrköpings Weko-Tidningar.</h1>

Den 14 October ÄrÅr 1758.

Foliande

<b>Följande Resande äro ankomne:</b>

General Audiianlen-AlexanderAuditanten Alexander Magnus von Hässen iftsnifrån Stockholm til Smaland.'
Wile HäradshSfdingenSmåland.
Wise Häradshöfdingen Kappelman til Nor-ladugsrd. Capil.Nor-ladugård. Capit. Cronstedt ifrån Calrscrona til
Stockholm. Wise Häradshöfdingen Wallöf ifränifrån Stockholm reste neder ätåt Landet. Ox-
handlaren Granting ifrän
Oxhandlaren Branting ifrån Stockholm til Bsräs. Oswersien SpreAgport.til Stock-
holm. Sfwermasmästaren QwiftBorås. Öfwersten Sprengport til Stockholm.
Öfwermasmästaren Qwist och SecrelerarenSecreteraren Christiernin i Bergs Collegio ifrän Öre-
broifrån Örebro
til Winäs. Secreleraren Secreteraren Boje ifrsnifrån Stockholm. Köpman Möller ifränmöller ifrån Stockholm
Logerar hos Källarmästaren Egg. Baron Lejonhjelm och AssetzorenAssessoren Yxström ifrän Linkö-
ping,ifrån
Linköping, samt Brukspatron Carlström ifrån Risinge. Och Brukspatron Helvig, samt Cor-
nelen
Corneten Helvig ifränifrån Rodiga Bruk Logera hos Hökaren GryM. GrefwinusnGrysell. Grefwinnan Taube ifrä»
Grafsten.ifrån
Gräfsten.

I dag reste Politie Borgmästaren här i Staden Gustav Henric HökerstedlHökerstedt til Stockholm.'

IfrsnStockholm.

Ifrån den 8 til den 14 Oclobr.Octobr. äro i Norrköping födde: « »Pillebarn,11 Piltebarn, 4 Flicke?
barn.
Flickebarn. 4 Brudepar wigde, samt begrafne 3 gamla Personer, och 1 Barn.

<b>Namnen de döde gamle Personer med t>eras slutdomar:deras sjukdomar:</b>

I Vt.St. Olofs Församling: Smeden Johan Walks Hustru, Anna Hellman af HöllHåll
och Sting. i1 Barn. I St. Johannes: Brokarlen Jonas Bergstedt af längsam Frotza.långsam Frossa.
Pet. Walkares Enka, Annika Jonsdotter.
^^UMr^oW^lMM^Mtt^^

Under Lossning liggande Fartyg: Capitain-Lieutenanten wid Kanal-Amiralitetet,
############################## med #### Sa##er och Sill. Lieutenanten wid Kongl.
Amiralitetet Ström ifrsn tttralsund,ifrån Stralsund, med Barlast. Capitain > Lieutenanten Capitain-Lieutenanten Blesing ifränifrån
Carlscrona med Hampa och Lin lc.&c. Skepparen Johan Fr. Frank ifränifrån Amsterdam, med
Tobaks »Blader,
Tobaks-Blader, Styckegods, Ost, Holländsk Sill och Takpannor. Skepparen HskanHåkan
Cullin ifränifrån Stockholm med Salt, Lin, Smsr,Smör, Lax, Lärft, Talg, Krut, Dref, tt&c.
Skepparen Lars Berlin ifränifrån Stockholm med lackjärn, Gärkoppar,Tackjärn, Gårkoppar, Bly, Stal, Gal«
meja, Näswer. Säpa, Trän,Stål,
Galmeja, Näfwer, Såpa, Tran, Lin, Smör. Hans Larsson ifrän Biandifrån Öland med grä Kalk.grå Kalk,
och Nötter. 18 stycken Wedbätar. " "Stycken Wedbåtar.

Under Lastning liggande Fartyg: Skepparen Johan Wendler, hemmahsr,hemma här, wil liltil
London. Johan Boström til Stockholm. Olof ShrÖhr til Stockholm. Bernson til Stock,
Holm.
Stockholm. Gustav Lind til Stockholm. »l « "» ^»v«

<b>I denna U?ekaWeka äro föi,andeföljande Fartyg här ifrän afgängnsifrån afgångne til nedannämde Orter.</b>

Gustaf SödergreuSödergren til Stockholm med Mjöl och Epannemäl.Spannemål. Olof GödergrenSödergren til
Stockholm med Diverse persedlar. Eric Nosenblom liiRosenblom til Marstrand och Hätta LotsgärdLotsgård
med SllstsseriSilfiskeri Förnödenheter. Petter Isberg til Stockholm »edmed Stångjärn och Diver-
seDiverse
persedlar. Petter Boots til Stockholm med Plank och Bräder.

<b>Nyligen inkomne Nctualie, N?arorVictualie-Waror finnas til rops:
Dans?köps:</b>

Dansk Sill, hos Joachim Lind: HolländstHolländsk dito, hos Algehr, Hellman, Dah-
a?ss «l bwilka syra lednart,Dahlin
och Houbert; hwilka fyra sednare, tillika med Johan Lindahl, haswa HMndsthafwa Holländsk Ost,
af flere Slag.Project Runeberg, Mon Nov 30 10:04:24 2015
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!