- Project Runeberg -  Changes made to uppfinn/5/0142 <<
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

Return to Recent Changes
Changes made to uppfinn/5/0142 - (history)
VersionSize (words) Common Deleted Inserted Changed
1.4 415 407 = 98% 0 = 0%  8 = 2%
1.5 415 407 = 98%  0 = 0% 8 = 2%

<b>Opium.</b> Kineserna äro det mest raffinerade folk
på jorden. Det ges knappast någon njutning, ja,
knappast någon varietet af njutning, som ej är
dem bekant. Af allt, hvad naturens tre riken kunna
lemna, taga de sin tribut, och framför allt är det åt
födoämnen och narkotika de egnat sin uppmärksamhet. Om
tobaksrökandet vunnit en sådan utbredning i Kina, att
man till och med får se åttaåriga flickor med pipan
i mun, är njutandet af opium ej mindre allmänt. Det
finnes der särskilda opiumhus, liksom det hos oss
finnes källare och schweizerier, och om man ännu ej gjort
sina nerver känslolösa för en dylik njutning,
kan man der få sig det herligaste rus för omkring
10 öre.

För öfrigt är njutningen af opium ej
inskränkt endast till Kina; tvärtom har hon en
långt större spridning, än man vanligen antager,
och räknar anhängare till och med i Europa. Opium
är, som bekant, den intorkade saft, som erhålles ur
de omogna fröhusen af vallmon, <spärr><sp>papaver somniferum</spärr></sp>
(fig. 82). Det är en brun massa af vidrig, bitter,
länge ihållande smak och beredes i Mindre Asien,
Persien och Indien. Araberna kalla preparatet <spärr><sp>afium</spärr></sp>,
perserna <spärr><sp>afiun</spärr></sp>, och häraf har vår benämning
opium uppstått. För opiumberedningen besås stora
fält med vallmo, och saften insamlas dagligen. Man
beräknar, att afkastningen af ett tunnland i medeltal
uppgår till 48--56 skålpund. I Frankrike, der man
försökt opiumodling i Normandie, har man ej kommit
längre än till 36 skålpund tunnlandet. I senaste tid
har man äfven försökt opiumodling i Tyskland, först
i trakten af Berlin och sedan i Würtemberg. Hela
afkastningen på ett tunnland uppgick till 15 skålpund,
produktionskostnaden till 90 riksdaler.

<img>
Fig. 82. Papaver somniferum.

Den förnämsta handelsplatsen för opium från
Mindre Asien och Persien är Smyrna. Den indiska och
kinesiska handeln ligger i händerna på den engelska
regeringen, som årligen afyttrar omkring 7 millioner
skålpund. En, om också obetydlig, dock årligen växande
andel deraf förbrukas inom Storbritannien sjelft, der
smaken derför i synnerhet tyckes vilja gripa omkring sig
bland fabriksbefolkningen.

Den narkotiska verkningen af vallmosaften söker
man för öfrigt ej endast i opium; det är, ty värr,
en sorglig sanning, att många okunniga mödrar,
för att bringa sina barn till ro, gifva dem att
dricka afkok på omogna vallmofröhus, och redan de
gamla grekerna gåfvo sömnens gud som sinnebild en
fruktbärande vallmostängel i handen. I Persien säljer
man offentligt en på omogna vallmofröhus beredd dryck,
<spärr>
<sp>kokemaar</spärr></sp>, och tataren lägger den


Project Runeberg, Wed May 4 19:25:12 2016
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!