- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1375,1376,1377

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

ophørt med at opfylde de stillede
betingelser.

2. Generalsekretæren skal underrettes
officielt herom af retsskriveren.

3. Denne meddelelse medfører, at
pladsen betragtes som ledig.

Artikel 19.

Domstolens medlemmer nyder under
udøvelsen af deres hverv de diplomatiske
forrettigheder og immuniteter.

Artikel 20.

Ethvert medlem af domstolen skal
forinden at træde i virksomhed i et offentligt
møde afgive en højtidelig erklæring om
at ville udføre sit hverv upartisk og
samvittighedsfuldt.

Artikel 21.

1. Domstolen vælger sin formand og
sin næstformand for tre år; de kan
genvælges.

2. Domstolen udnævner sin retsskriver
og kan træffe bestemmelse om
udnævnelse af sådanne andre embedsmænd,
som måtte være nødvendige.

Artikel 22.

1. Domstolens sæde skal være i Haag.
Dette skal dog ikke forhindre domstolen
i at træde sammen og udøve sin
virksomhed andetsteds, nårsomhelst
domstolen anser det for ønskeligt.

2. Formanden og retsskriveren skal
have bopæl ved domstolens sæde.

Artikel 23.

1. Domstolen er til stadighed samlet,
bortset fra retsferierne, hvis tidspunkter
og varighed fastsættes af domstolen.

■2. Domstolens medlemmer har ret til
regelmæssig orlov, hvis tidspunkt og
varighed fastsættes af domstolen under
hensyntagen til afstanden mellem Haag og
hver enkelt dommers hjem.

3. Domstolens medlemmer skal,
bortset fra orlov, forhindring på grund af
sygdom eller anden alvorlig årsag, som
behørigt begrundes overfor formanden,
til enhver tid være til rådighed for
domstolen. Artikel 24.

1. Hvis et af domstolens medlemmer af
særlige grunde ikke mener at burde tage
del i pådømmelsen af en bestemt sag,
meddeler han dette til formanden.

2. Hvis formanden mener, at et af
rettens medlemmer af særlige grunde ikke
bør tage del i behandlingen af en bestemt
sag, underretter han den pågældende
derom.

3. Hvis der i sådanne tilfælde består
meningsforskel mellem det pågældende
medlem af domstolen og formanden,
træffer domstolen afgørelse.

Artikel 25.

1. Forså vidt andet ikke udtrykkelig
er bestemt i nærværende statut, udøver
domstolen sin virksomhed i møder, hvori
alle dens medlemmer er tilstede.

2. Med forbehold af, at det antal
dommere, der er til rådighed for at gøre
domstolen beslutningsdygtig, ikke derved
bringes under elleve, kan domstolens
reglement fastsætte, at en eller flere
dommere, efter omstændighederne og på
omgang, kan fritages for at give møde.

3. Et antal af ni dommere er
tilstrækkeligt til at gøre domstolen
beslutningsdygtig. Artikel 26.

1. Domstolen kan nårsomhelst
nedsætte en eller flere afdelinger, der består af i
det mindste tre dommere, eftersom
domstolen måtte bestemme, til behandling af
særlige arter af sager, for eksempel sager
vedrørende arbejdsforhold og sager
vedrørende transit og samfærdsel.

2. Domstolen kan nårsomhelst
nedsætte en afdeling til behandling af en
bestemt sag. Antallet af dommere i en sådan
afdeling skal fastsættes af domstolen med
godkendelse af parterne.

3. Sager skal behandles og afgøres af
de i nærværende artikel omhandlede
afdelinger, hvis parterne fremsætter
begæring herom.

Artikel 27.

En dom afsagt af en af de i artiklerne
26 og 29 omhandlede afdelinger skal
betragtes som afsagt af domstolen.

Artikel 28.

De i artiklerne 26 og 29 omhandlede
afdelinger kan med parternes samtykke
træde sammen og udøve deres
virksomhed andetsteds end i Haag.

Artikel 29.

For at fremme en hurtig behandling af
sagerne opretter domstolen hvert år en
afdeling bestående af fem dommere, som
har til opgave at behandle sagerne efter
en afkortet retsforhandling, når parterne
fremsætter begæring derom. Endvidere
skal to dommere udvælges for at afløse
dommere, som måtte være ude af stand
til at tage sæde.

Artikel 30.

1. Domstolen fastsætter i et reglement
den fremgangsmåde, hvorefter den udø ver
sin virksomhed. Den træffer navnlig
bestemmelse om sin retsforhandling.

2. Domstolens reglement kan give
bestemmelser om meddommere, som kan
tage sæde sammen med domstolen eller
i enhver af afdelingerne uden stemmeret.

Artikel 31.

1. Dommeré af en af parternes
nationalitet bevarer retten til at deltage i
behandlingen af den sag, som er forelagt
domstolen.

2. Hvis der i domstolen sidder en
dommer af den ene parts nationalitet, kan
enhver anden part udpege en person efter
eget valg til at deltage i sagens
behandling som dommer. Denne bør fortrinsvis
tages blandt sådanne personer, som har
været bragt i forslag i henhold til
artiklerne 4 og 5.

3. Hvis der i domstolen ikke sidder
nogen dommer af parternes nationalitet,
kan hver af parterne udpege en dommer
på samme måde som foreskrevet under
det foregående punkt.

4. Nærværende artikel finder
anvendelse i de artiklerne 26 og 29 omhandlede
tilfælde. I sådanne tilfælde skal formanden
anmode en eller om nødvendigt to af de
medlemmer af domstolen, der udgør
afdelingen, om at overlade deres pladser til
medlemmer af domstolen af de
interesserede parters nationalitet og, hvis sådanne
ikke findes eller er forhindrede, til
dommere, der særligt er udpeget af parterne.

5. Når flere parter optræder sammen
under en sag, anses de ved anvendelsen
af de ovennævnte bestemmelser kun som
een part. I tvivlstilfælde træffer
domstolen afgørelse.

6. Dommere, som er udpeget på den i
nærværende artikels punkter 2, 3 og 4
omhandlede måde, skal opfylde de i
nærværende statuts artikler 2; 17, pkt. 2;
20 og 24 omhandlede forskrifter. De
deltager i sagens afgørelse på fuldkommen
lige fod med de andre dommere.

Artikel 32.

1. Domstolens medlemmer erholder
et årligt vederlag.

2. Formanden erholder et særligt
årligt honorar.

3. Næstformanden erholder et særligt
honorar for hver dag, han udfører
formandens funktioner.

• 4. Dommere, som udpeges i henhold
til artikel 31 udover domstolens egne
medlemmer, erholder en godtgørelse for
hver dag, de udøver deres funktioner.

5. Disse vederlag, honorarer og
godtgørelser fastsættes af plenarforsamlingen.
De kan ikke nedsættes under
funktions-tiden.

6. Retsskriverens lønning fastsættes af
plenarforsamlingen efter forslag af
domstolen.

7. Et af plenarforsamlingen vedtaget
reglement fastsætter de nærmere
betingelser, hvorunder pension kan ydes
domstolens medlemmer og retsskriveren,
så-velsom de betingelser, hvorunder
domstolens medlemmer og retsskriveren får
deres rejseudgifter godtgjort.

8. De ovennævnte vederlag,
godtgørelser og honorarer er fritaget for enhver
beskatning. Artikei 33.

De med domstolen forbundne
omkostninger afholdes af De Forenede Nationer

på den måde, som plenarforsamlingen
beslutter.

Kapitel II.

Domstolens myndighedsområde.

Artikel 34.

1. Kun stater kan optræde som parter
for domstolen.

2. I overensstemmelse med de i
domstolens reglement indeholdte
bestemmelser kan domstolen anmode de offentlige
mellemfolkelige organisationer om
oplysninger vedrørende de sager, der er
indbragt for den, og sk4l ligeledes modtage
sådanne oplysninger, der forelægges den
af disse organisationer på deres eget
initiativ.

3. Når der i en sag for domstolen er
rejst spørgsmål om fortolkningen af en
offentlig mellemfolkelig organisations
op-rettelsesstatut eller af en i henhold til
denne indgået mellemfolkelig
overenskomst, skal retsskriveren give den
pågældende organisation meddelelse derom
og tilstille denne genparter af hele den
skriftlige retsforhandling.

Artikel 35.

1. Domstolen står åben for stater, der
er deltagere i nærværende statut.

2. De nærmere vilkår, på hvilke den
skal stå åben for andre stater, fastsættes
under forbehold af de særlige forskrifter
i de gældende traktater af
Sikkerhedsrådet; dog må parterne i intet tilfælde være
stillet ulige for domstolen.

3. Når en ståt, som ikke er medlem af
De Forenede Nationer, er part i en sag,
skal domstolen fastsætte det tilskud til
domstolens omkostninger, som denne
part skal bære. Denne bestemmelse finder
dog ikke anvendelse, hvis vedkommende
ståt bærer en del af domstolens udgifter.

Artikel 36.

1. Domstolens myndighedsområde
udstrækker sig til alle sager, som parterne
forelægger den, såvelsom til alle de
tilfælde, hvorom der særlig er truffet
bestemmelse i De Forenede Nationers pagt
eller i de gældende traktater og
konventioner.

2. De stater, der er deltagere i
nærværende statut, kan nårsomhelst erklære,
at de anerkender som bindende ipso facto
og uden særlig overenskomst, i forhold
til enhver anden ståt, som antager den
samme forpligtelse, domstolens
domsmyndighed i alle retstvister vedrørende:

a. Fortolkningen af en traktat.

b. Ethvert spørgsmål, som angår
mellemfolkelig ret.

c. Tilstedeværelsen af enhver
kendsgerning, som, hvis den forelå, ville
udgøre et brud på en mellemfolkelig
forpligtelse.

d. Arten og omfanget af den
erstatning, som bør ydes på grund af et brud
på nogen mellemfolkelig forpligtelse.

3. De ovennævnte erklæringer kan
afgives enten ubetinget eller på betingelse
af gensidighed med hensyn til flere eller
visse stater eller for et bestemt tidsrum.

4. Sådanne erklæringer skal deponeres
hos De Forenede Nationers
generalsekretær, som skal oversende kopier af disse
til deltagerne i statutten og retsskriveren.

5. Erklæringer, der er afgivet i henhold
til artikel 36 i statutten for Den Faste
Domstol for Mellemfolkelig Retspleje, og
som stadig er i kraft, skal, i forholdet
mellem deltagerne i nærværende statut,
betragtes som antagelse af domstolens
bindende domsmyndighed for den periode,
for hvilken erklæringerne endnu er
gældende og i overensstemmelse med disses
bestemmelser.

6. Retten afgør selv tvistigheder, som
måtte opstå med hensyn til spørgsmålet
om dens myndighedsområde.

Artikel 37.

Når en gældende traktat eller
konvention indeholder bestemmelse om
henvisning af en sag til en domstol, som skulle
oprettes af Folkeforbundet, eller til Den
Faste Domstol for Mellemfolkelig
Retspleje, skal sagen i forholdet mellem
deltagerne i nærværende statut henvises til
Den Mellemfolkelige Domstol,

1357

1358

1359

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0535.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free