- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1381,1382,1383

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De - Forenede Papirfabrikker ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Papirfabrikker

forfølgelsesløb

domstolen, meddelelse om anmodningen
om det pågældende responsum.

2. Endvidere skal retsskriveren ved
en særlig og direkte meddelelse underrette
enhver ståt, der er berettiget til at møde
for domstolen, eller enhver
mellemfolkelig organisation, som efter domstolens
eller, hvis den ikke er samlet, efter
formandens skøn må anses for egnet til at
give oplysninger vedrørende spørgsmålet
om, at domstolen er beredt til at modtage
skriftlige erklæringer indenfor en af
formanden fastsat frist eller til at påhøre
mundtlige erklæringer under et offentligt
i denne anledning afholdt møde.

3. Hvis en af disse stater ikke har
modtaget den i nærværende artikels pkt. 2
omhandlede særlige meddelelse og
udtrykker ønske om at forelægge en
skriftlig erklæring eller om at blive hørt,
træffer domstolen afgørelse.

4. De stater eller organisationer, der
har afgivet skriftlige eller mundtlige
erklæringer, skal have adgang til at
fremkomme med bemærkninger til de af andre
stater og organisationer afgivne
erklæringer på den måde, i den udstrækning
og indenfor de tidsfrister, som domstolen
eller, hvis den ikke er samlet, formanden
fastsætter i hvert enkelt tilfælde. I dette
øjemed skal retsskriveren i god tid sende
de skriftlige erklæringer til stater eller
organisationer, der selv har afgivet
så-ri anné. Artikel 67.

Domstolen afgiver sine responsa i et
offentligt møde, om hvilket
generalsekretæren og repræsentanterne for de direkte
interesserede medlemmer af De Forenede
Nationer, andre stater og
mellemfolkelige organisationer i forvejen skal
under-rettes. Artikel 68.

Ved afgivelsen af sine responsa skal
domstolen endvidere følge sådanne af
nærværende statuts bestemmelser, som
finder anvendelse i de processuelle sager,
i det omfang, den finder dem anvendelige.

Kapitel V.

Ændringer.

Artikel 69.

Ændringer til nærværende statut skal
gennemføres ved den samme
fremgangsmåde, som er fastsat i De Forenede
Nationers pagt med hensyn til ændringer til
denne pagt, dog med forbehold af sådanne
bestemmelser, som plenarforsamlingen
på Sikkerhedsrådets forslag måtte
vedtage vedrørende deltagelse af stater, som
er deltagere i nærværende statut, men
ikke er medlemmer af De Forenede
Natio-ner- Artikel 70.

Domstolen skal være beføjet til ved
skriftlige meddelelser til
generalsekretæren at foreslå til overvejelse i
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel
69 sådanne ændringer til nærværende
statut, som den måtte anse for nødvendige.

Forenede Papirfabrikker se Papirfabr.,
Forenede.

Forenede Stater, Amerikas, se USA.

Forenede Venstre, da. polit, parti, grl.
1870 ved saml. af’bondegrupper.
Opstillede demokr. program, fik
folketingsflertal 1872 og krævede under Bergs ledelse
parlamentarisme, men splittedes 1875
og fuldstændigt 1877-78 i uenighed om
kampmetoder mod Højre-regeringen,

forenet rigsdag. Medens den da. rigsdag
i reglen virker delt i Folketing og
Landsting, er der hjemmel i grl. for, at de
to ting kan træde sammen i een forsaml,
når der ved tronledighed ingen tronfølger
findes, f vælger da den nye konge og
fastsætter den fremtid, arvefølge. Tilsv.
regler gælder i visse tilf. om valg af
rigsforstander.

Foreningen til Beskyttelse af
Videnskabeligt Arbejde (fork. FBVA), da.
forening (grl. nov. 1943) til varetagelse
af åndsarbejderes økon. interesser.

foreningsfrihed, borgernes adgang til at
danne foreninger i ethvert lovligt
øjemed; i Danm. fastslået ved grundlovens
§ 85.

Forenings- og Sikkerhedsakten, sv.

grundlov, gennemtvunget 1789 af Gustav

1381

3. trods skarp modstand fra adelen. Gav
kongen næsten enevældig magt (rigsrådet
opløstes), formindskede
adelsrettighe-derne. F faldt ved revolutionen 1809.
Forenings-Registeret, offentl. register,
hvori da. foreninger o. 1. kan optages og
derved bl. a. opnå eneret på foreningens
navn.

fo’ren’sisk (lat. forum torv), retslig.
Forest [fo’ræ], flamsk Vorst, sydvestl.

forstad til Bruxelles; 46 000 indb. (1948).
Forest [’fårist], Lee De (f. 1873), arner,
radiotekniker. Opfandt i 1906 den for
radioteknikken vigtige triode.
Forester [’fårista], Cecil Scott (f. 1899),
eng. forfatter. Levende skildringer af
livet på havet. Kendtest Captain Horatio
Hornblower (1938, da. 1941).
forestilling, aktstykke, hvori ministeren
forelægger en sag for kongen for at opnå
dennes resolution,
forestillinger, psyk., 1) sansebilleder ei.
anskuelige reproduktioner af sådanne
(forestillingsbilleder); 2) fantasibilleder;
3) genstandsrettede tanker ei.
indstillinger (intentioner), begreber, ideer,
forestillingsforløb, den orden, i hvilken

forestillinger optræder i bevidstheden,
forestillingstyper, persongrupper, der
adskiller sig indbyrdes ved arten af deres
hyppigste forestillingsbilleder, f. eks.
visuel, auditiv, motorisk m. v. type.
forevisningsmarker, marker til
demonstrering af nye plantesorter og stammer
og forsk, gødningers virkning m. v., blev
tidl. i stor udstrækning anlagt af de
landøkon. foreninger, men lokale
markforsøg har nu i hovedsagen afløst f.
forevisningsstalde er velindrettede og
velholdte kvægstalde, f udpeges af Foren,
af Jydske Landboforeninger.
Forez, Monts du [mä dyfa’ræ], indtil
1640 m h. fr. bjergparti i Centralmassivet,
forfalden, en fordring er f, når den kan

kræves betalt af kreditor,
forfaldstid, det tidspunkt, da en fordring

bliver forfalden,
forfalskning, jur. 1) f af dokument:
det forhold, at man giver et dokument et
andet indhold, end det, der hidrører fra
den angivne udsteder; 2) f af mærke
foreligger, hvor en vare uberettiget er
forsynet med et mærke, der angiver
forhold, som er af bet. for vurderingen af
den; 3) fafpenge foreligger, hvor man
giver en mønt en ringere værdi end den
pålydende (kan ikke foreligge ved
skillemønt, der fra først af har en ringere
metalværdi end den pålydende); 4) f af
varer: en behandling, hvorved varerne
får en ringere værdi end den, køberen er
berettiget til at vente,
forfang, det stærke yderstykke på
medesnoren, der bærer krogen. Til f anv. tynd
wire, fosforbronze, naturgut (silkemasse),
ei. syntetisk gut.
for’fang’enhed (ty. verfangen, egl: hindre
i fri bevægelse), en hos hesten
forekommende lidelse, der viser sig som en
overfladisk, ikke infektiøs betændelse i
hovens læderhud med udsvedning af en
serøs vædske, hvilket medfører
karakteristiske symptomer, af hvilke det mest
fremtrædende er en fangen, d. v. s.
bundet og indskrænket bevægelse af de
angrebne lemmer. Lidelsen kan opstå
pludseligt ei. i tilslutning til infektiøse
lidelser som børbetændelser o. 1. I alm. er kun
forhovene angrebne. Lidelsen er
forbundet med bet. halthed. Ved rettidig og
intensiv behandling helbredes de fl. tilf.
af akut f, men kommer det ikke til
helbredelse ei. udvikler der sig fl. anfald,
bliver tilstanden kronisk, og der udvikler
sig da den kronisk forfangne hov
(knoldhov). f hos kvæg har intet med f hos
hesten at gøre, men er en gl. betegn, for
en ret godartet forløbende
betændelses-proces i haseleddene og bøjesenernes
nederste seneskeder,
for’fa’re (ty. verfahren transportere), søv.,

flytte noget,
forfatning, de øverste regler for statens
styrelse. Disse er ofte, men ikke nødven
digvis, formuleret i en særlig
forfatningslov (grundlov). Således bygger den eng.
f for en stor del på uskreven ret. Hvor
f hviler på en særlig grundlov, er det ofte

1382

bestemt, at ændringer i denne kun kan
ske i h. t. særl. regler, således at fer
vanskeligere at forandre end alm. love. I
Danm. kræves således ikke blot, at hele
rigsdagen opløses, og forslaget derefter
vedtages uforandret af den nyvalgte
rigsdag, men tillige at 45% af samtlige
folketingsvælgere dernæst ved en særlig
folkeafstemning skal have stemt for
forslaget.

forfatningsed. I de fl. forfatn. er
foreskrevet, at statsoverhovedet ved
rege-rin^stiltrædelse skal aflægge ed på
forfatn. Den da. grl. kræver dog kun en
»højtidelig forsikring om ubrødelig at
ville holde grundloven«. Et lign. løfte
må rigsdagsmænd og tjenestemænd afgive.

Forfatningskampen, konflikt ml.
partierne Højre og Venstre i Danm. ca.
1870-1901. Venstre krævede demokrati og
folketingsparlamentarisme, mens Højre
fastholdt kongens ret til frit at
udnævne ministerier uden hensyn til
folkeflertallets ønske. Under Estrups
ministerium, 1875-94, tilspidsedes F så vidt, at
Estrup 1885-94 styrede v. provisoriske
finanslove og mod Folketinget
gennemførte anlæg af Kbh.s befæstning. Da
Venstres yderligtgående ledere (Berg,
Hørup) forgæves havde søgt at tvinge
Estrup bort, opnåede de moderates leder
Bojsen 1894 et forlig, der fjernede Estrup,
men godkendte fæstningsanlægget, uden
dog at opnå folketingsparlamentarisme.
Forligsmodstanderne, ledet af I. C.
Christensen, opnåede da 1895 flertal i
Folketinget og svækkede de flg. svage højre
ministerier så vidt, at Højre og Chr. 9.
1901 opgav kampen og lod Venstre danne
regering (»systemskiftet«).

forfatterafgift, se biblioteksafgift.

For fatter fond, Dansk, institution til
administration af de midler, der
indkommer dels ved læsekredsenes afgifter dels
ved den statsbevilling på 5% af
grundtilskuddet til folkebibliotekerne, der siden
1947 årligt tilgår F. Heraf udbetales af
gifter til Lda. forfattere og deres enker.

Forfatterforening, Dansk, grl. 1894
til varetagelse af da. forf.s interesser i
ind- og udland, bl. a. over for forlagene
og staten. Fik 1904 gennemført forf.loven.
1945 forenedes F med det 1942 stiftede
»Forfatterforbundet«.

forfatterret, forfatterens eneret til of
fentliggørelse af sit værk, også ang.
oversættelser. Som krænkelse af f betragtes
efter da. ret også gengivelser, hvorved
der foretages forkortelser, tillæg,
omarbejdelser (herunder dramatisering m. m.),
når der ikke derved frembringes et
væsentlig nyt og selvstændigt værk. De
nærmere regler indeholdes i lov om f og
kunstnerret af 26.4. 1933. f består i
forfatterens levetid og 50 år efter udløbet
af hans dødsår. Krænkelse af f kan
medføre straf, erstatning samt tilintetgørelse
af de i strid m. loven frembragte og til
offentliggørelse bestemte eksemplarer.

forfeit [’forfit] (eng: mulkt), den pengesum,
ejeren skal betale for en hest, der er
anmeldt til væddeløb, men ikke deltager.

forfrysning, sygelig tilstand fremkaldt
ved kuldepåvirkning. Total f ytrer sig
ved søvnighed, ufølsomhed, gående over
i dyb søvn, hvor legemstemp. synker, og
døden kan indtræde. Ved lokale f er
følelsesløsheden det mest karakteristiske.
Langvarig og stærk kuldepåvirkning kan
føre til koldbrand. Behandlingen består
i langsom, gradvis opvarmning. Se
Første Hjælp sp. 1519 ff.

forfyr, fyrsted v. større kedelanlæg
placeret uden for den egl. kedel, f bruges i
reglen kun i forb. med brændsel af ringe
kvalitet ei. hvor et kedelanlæg er blevet
for lille.

forfædrekult, rel. kultus for de afdøde
forfædre, hører hjemme i de antikke
kulturer, hvor de døde stadig fornemmes
som slægtslivets forlængelse, der
kommer frem under kulten. Visse steder kan
dette moment få så stor bet., at rel. i
sin helhed får karakter af f, og den rel.
opgave for de levende bliver i et og alt
at være i overensstemmelse med
forfædrenes vilje, f. eks. Bantu, Afr.

forfølgelsesløb, cykleløb, hvori delta-

1383

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:50:12 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0537.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free