- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2461,2462,2463

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - kommissær ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

komælksidiosynkrasi

komælksidiosynkrasi, overfølsomhed

over for komælk hos det spæde barn.
kon- (lat. cum med), med-, sammen-.
Konakry
’krij, hovedstad og havneby i
Fr. Guinea, V-Afr.; 32 200 indb. (1946).
konation (lat. conari stræbe), psyk., [-stræben.

koncentration [-s-], samling om et
midtpunkt, 1) kem., a) udtryk for mængden af
et stof i en vis mængde af en homogen
blanding. Kan talmæssigt angives efter
forsk, systemer, f. eks. i g stof pr. 100 g
blanding (%). Opløsningers k angives
ofte som molaritet (den molære k),
luftformige blandingers k ofte ved
komponenternes partialtryk; b) udtryk for en
proces, hvorved koncentrationen a) af
et stof øges; 2) psyk., intensiv
indstilling mod noget; d.s.s. opmærksomheds-k.
koncentrationslejr, opr. betegnelse for
interneringslejr, hvor krigsførende magt
samler civile personer fra det fjendtl.
land, som man ikke tør lade færdes frit.
Anv. af Span. mod cubanske
civilbe-folkn. i 1890erne, af Engl. mod boerne
under krigen 1899-1902, af de
krigsførende efter 1914. - I diktaturstater
anvendes k til internering af polit,
modstandere, uden retshandling og uden
at de internerede har lejlighed til at
forsvare sig. I særlig stor udstrækn. anvendt
af Hitlerstyret i Tyskl. efter 1933; k
brugtes her til systematisk mishandling
og nedbrydning af fangernes legemlige
og åndelige modstandskraft. Under 2.
Verdenskrig oprettedes k i de af Tyskl.
erobrede lande, ligesom en mængde
jøder og modstandsfolk førtes til k i
Tyskl. for at uskadeliggøres ei. udryddes.
Lederne for de ty. k gjorde sig her
skyldige i massemord og bestialsk grusomhed,
bl a. ved at ty. læger anvendte fangerne
til operative eksperimenter og overførelse
af sygdomme. Visse lejre var
udryddelseslejre (Vernichtungslager), f. eks.
Maida-nek (1,5 millioner myrdet), Auschwitz
(4 mill.); i andre lejre fik den overv.
del af fangerne lov at leve, men under
sådan underernæring og mishandling, at
dødeligheden var enorm. Jan.
1943-maj 1945 døde i Buchenwald 22 800, i
Dachau 11 600. Efter Tyskl.s
sammenbrud dødsdømtes en række ansvarlige,
bl. a. fra Theresienstadt, Dachau,
Auschwitz, Belsen, Mauthausen.
koncentrationslæsning, d. s. s. 1)
periodelæsning (undervisningens samling om
et emne); 2) emneundervisning,
koncentrationsmaksimen, jur., d. s. s.

eventualmaksimen.
koncen’tre’re [-s-] (fr., kon- + centrum),
forstærke, fortætte; fremstille i kort,
sammentrængt form; kem., forøge et stofs
koncentration, f. eks. ved inddampning,
udfrysning, sedimentation m. m.
koncentrisk [-’sæn’-] (kon- + centrum),
med fælles midtpunkt. To figurer kaldes
k, når de har centrum i samme punkt,
koncept [-’sæpt] (lat. concipere affatte),
udkast, kladde; kon’cepter, i spøg:
fatning.

konception (lat. concipere undfange,
sammenfatte, affatte), sammenfatning,
be-griben; undfangelse (af idé ei. plan),
befrugtning.

konceptua’lisme (lat. concipere
sammenfatte, begribe), skolastisk teori, if. hvilken
almenbegreberne er tankedannelser i
menneskets bevidsthed. Mods. nominalisme
og begrebsrealisme,
koncern [-’sär’n] (eng. af concern angå,
interessere), ubestemt betegn, for større
truster o. 1.
koncert [-’sårt] (ital., af lat. concertare
kappes), 1) flerstemmigt musikstykke, i
hvilket der foregår et vekselspil ml. forsk,
instrumenter ei. stemmer. Opr. lille
komposition for sangstemmer og orgel.
Senere voksede kompositionen og der
føjedes instrumenter til. Fra 1698 udvikledes
instrumentalk, som bestod af et orkester
m. koncerterende sologrupper ei. et
enkelt soloinstrument. (Bach, Mozart,
Beethoven, Schumann, Brahms o. m. a.);
2) offentlig musikfremførelse,
koncert, stormagternes (fr. concert
enighed af lat. concertare kappes) ei. den
europæiske k, betegn, for det i 19. årh.

2461

stedfundne samarb. ml. stormagterne for
at hævde fælles polit, interesser,
koncertmester, lederen af
førsteviolingruppen i et orkester. Udfører
soloviolin-passager.

koncession [-s-] (lat. concessio
indrømmelse), bevilling; hyppigt om bevilling
fra et ministerium til udøvelse af en
privilegeret virksomhed (eks.
telefonselskaberne), herformå i alm.betalesenk-afgift.
koncha [’korjka] (gr.-lat: muslingeskal),
apsis- ei. rundnichehvælving dekoreret
m. radiære kannelurer; ofte =
kvart-kuglehvælv,
koncil [-’si’l] (lat. conciüum forsamling),
kirkeforsamling, k, der kendes fra 2.
årh., kan gælde et stift, en kirkeprovins,
en landskirke ei. hele kirken
(økumenisk k). Af sidstnævnte regner den kat.
kirke med 20 k (den ortodokse k
anerkender kun de 8 første): 1) 325, Nikæa
(arianske strid), 2) 381, Konstantinopel
(treenighedsdogmets afslutning); 3) 431,
Efesos (mod nestorianerne); 4) 451,
Kalkedon (kristologiske strid); 5) 553,
Konstantinopel (mod origenismen); 6) 680,
Konstantinopel (mod monoteletismen);
7) 787, Nikæa (billeddyrkeren); 8) 869
(efter rom., 879 efter gr. opfattelse),
Konstantinopel (striden ml. Rom og Byzans);

9) 1123, Lateranet (investiturstriden);

10) 1139, Lateranet (mod visse fyrster);

11) 1179, Lateranet (mod kættere); 12)
1215, Lateranet (bl. a.
transsubstantia-tionsdogmet); 13) 1245, Lyon (mod
Fred. 2.); 14) 1274, Lyon (bl. a. om union
med den ortodokse kirke); 15) 1311,
Vienne (mod tempelherrerne); 16)
1414-18, Konstanz og 17) 1431-49, Basel
(re-form-k-ier, søgte at stille sig over paven);
18) 1512-17, Lateranet (proklamerede
pavens overhøjhed); 19) 1545-63,Trento
(Tridentinerk, kat. kirkereformation);
20) 1870, Vatikanet
(ufejlbarlighedsdog-met).

koncilia’rismen, senmiddelalderlig kirk.
bevægelse, opstået ved paveskismaet;
ville råde bod på kirkens brøst gnm.
kirkemøder (koncilier); sådanne holdtes i
Pisa 1409, Konstanz 1414-18, og Basel
1431-49.

konci’pe’re [-s-] (lat.), udkaste, affatte;
undfange.

kon’ci’s [-s-] (lat. concisus nedskåret),
kortfattet, sammentrængt, skarp og klar.
Kondakov [-’kof],Nikodim Pavlovitj(
1844-1925), russ. arkæolog og kunsthistoriker.
Fra 1922 i Praha. Grundlæggende
værker om russ. og byzantinsk kunst. Efter
hans død grl.elever af ham Seminarium
Kondakovianum.
kondemnation (lat.), fordømmelse,
domfældelse; erklæring om, at et beskadiget
skib ikke er istandsættelse værd;
kon-dem’ne’re, dømme, fordømme;
erklære et skib for ubrugeligt,
kondensation (lat. condensus meget tæt),
1) fys., vanddamps fortætning til vand
(kondensvand); 2) kem., proces, hvorved
to molekyler forenes til et større under
fraspaltning af vand, alkohol ei. lign. k i
forb. med polymerisation finder hyppigt
sted ved fremst, af formstoffer,
kondensationshygrometer,
fugtighedsmåler, hvor luftens indhold af vanddamp
bestemmes ved at måle den temp.
(dugpunktet), hvortil luften skal afkøles for
at være mættet med vanddamp,
kondensationskerner, ioner,
støvpartikler ei. lign., om hvilke vanddampe kan
fortætte sig til små dråber,
kondensationsmaskiner,
dampmaskiner og -turbiner, hvor spildedampen
fortættes i en kondensator,
konden’sator 1) fys., apparat til
opsamling af elektricitet,
bestående af mange
tynde metalplader
anbragt tæt sm. m.
isolerende
mellemrum af luftel. etstof
med stor
dielektrici-tetskonstant, f. eks.
glimmer. En k-s
kapacitet er
proportional medpladearealet
og omv.
proportional med pladeafstanden og måles i en-

2462

konduite

heden farad ei. mikrofarad, anv. i elektr.
svingningskredse i radioapp.; 2)
maskin-tekn., apparat, der anv. til fortætning af
damp, især dampkraft- og køleanlæg. I
en indsprøjtningsk fortættes dampen v.
indsprøjtning af koldt vand, i overfladek
v. berøring m. køleslanger, der
gnm.-strømmes af kølevand. 111. viser
drejekondensator m. variabel kapacitet,
kondensatorlokomotiv,
damplokomotiv, hvor dampen efter at være blevet
udnyttet i cylindrene føres til en luftkølet
kondensator, som alm. er anbragt på
k-s tender. Her bliver dampen
kondenseret til vand, som atter tilføres
kedelanlægget. Herved opnås betydel.
besparelser i vandforbruget, og k-s vandtagning
under kørslen reduceres væsentlig (1000
km uden vandtagning mod 100 km for et
alm. damplokomotiv med samme
ydeevne). k anv. især i tyndt bebyggede
egne m. vandmangel ei. dårligt vand.
kondensatormikrofon, en ved film- og
radiofonioptagelser benyttet mikrofon,
hvor lydbølgerne bevirker variation af
kapaciteten ml. membranen og en
fast-elektrode.

konden’se’re (lat. condensus meget tæt),

sammenpresse, fortætte,
kondenseret mælk, se mælk, kondens,
kon’densor (lat. condensus meget tæt),
linse ei. linsesystem anv. i
forstørrelses-app., lysbilledapp., mikroskoper o. 1. for
at gøre belysningen af billedet stærk, k
anbringes ml. lyskilde og genstand,
kondition (lat. conditio overenskomst),
vilkår, betingelse; tilstand, beskaffenhed;
den gnm. træning opnåede ydeevne på
idrætslige områder; i varehandel’, a)
salgsbetingelse; b) varens sundhedsmæssige
tilstand (friskhed),
konditio’nalis (lat. conditio betingelse),
gramm., verbalform, der udtrykker det
betingede; i nogle sprog er k selvstændig
modus, i andre udtrykkes k ved
konjunktiv, på da. ved omskrivning med »ville«:
jeg ville gøre det, hvis jeg kunne,
konditiona1 lisme (lat.conditio betingelse),
opfattelse, der erstatter årsagsforh. med
betingelsesforh.
konditionerede reflekser, betingede
reflekser.

konditionering
lo’ne’-l (lat. conditio
tilstand), tekn., 1) behandling af luft
(luft-k) til opnåelse af en bestemt temp.
og fugtighedsgrad, hvilket er af stor bet.
f. eks. i tekstilindustrien; 2) bestemmelse
af tekstils fugtighedsindhold for at [-beregne den legale handelsvægt, d. v. s. den
vægt materialet ville få ved længere tids
opbevaring i middeltør luft (ca. 65%
relativ luftfugtighed). Fugtighedsgraden er
medbetingende for prisen. Det tilladte
fugtighedsindhold er for silke og
kunstsilke 11 % af tør vægten, for uld 17% (og
18’/4%). for bomuld 8V»%, for hør 12%.
kondito’ri’ (lat.condire sylte). If.
beværterloven af 15. 3. 1939 omfatter
konditornæring ret til tilvirkning af kager,
wienerbrød og k-sager, både til fortæring på
stedet og til salg ud af huset, til
udskænkning af drikkevarer undt. stærke drikke,
og t. forhandling af chokolade,
kondolence [-’lar;-] (fr., af kon- + lat.
dolere sørge), udtryk for deltagelse i sorg;
kondo’le’re, udtrykke deltagelse,
kon’do’m (efter opfinderen, en eng. læge

Conton (17. årh.)), d. s. s. præservativ,
kon’do’r (peruviansk) (’ Vultur ’gryphus),
største nulevende flyvende fugl, hører
til V-gribbene. Sort m. hvide vinger og
hvid dunkrave. Andesbjergene.
Kondratowicz [kondra’tovitj], Ludwik
(1823-62), po. digter, kendt under
pseudonymet Wladyslaw Syrokomla,
»Litauens nattergal«; skrev talrige
folkelig-romantiske hjemstavnsdigte med motiver
fra bondelivet i det gl. po. Litauen,
kondro- (gr.chöndros grød;brusk), brusk-,
kondrodystro’fi’ (chondro- + dystrofi),

form for dværgvækst,
kondroi’ti’nsvovlsyre (gr. chöndros
grød; brusk), kompliceret, org.
svovl-syreforb., som findes i brusk,
kon’dro’m (gr. chöndros korn + -om),

brusksvulst,
kondu’ite (fr.), optræden; evne til at klare
en vanskelig situation.

2463

Artikler rier e/7v«Af nrtflpr K har RCtVPS undpr C

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0921.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free