- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4738,4739,4740

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - uglebjælke ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

underglasur

undervandsbåd

teresses værdi. Forsikr, tageren bærer da
selv risikoen for den udækkede værdi;
skader erstattes kun med den brøkdel,
forsikr.summen udgør af værdien,
underglasur, betegn, for keramisk
teknik, hvorved dekorationen males på
skærven. Derefter blankbrændes ved ca.
1350°. Til u kan kun anv. farver, som
tåler den høje temp., f. eks. koboltblåt,
kromgrønt, uransort og en bestemt, rød
guldfarve. Den Kgl. Porcelainsfabr. er
førende på u-tekn.s område,
undergraduate [änds’grädjuit], eng.
studerende, der forbereder sig til en grad
ved et univ.
undergrund, 1) i jordbundsvidenskab, den
del af jordbunden, der ikke er påvirket
af plantevæksten; 2) geol., dannelser
ældre end kvartær (dybgrund); 3) jur., se
bjergret.

undergrundsbane, en under
jordoverfladen anlagt bybane, som enten indgår
i vedk. bys øvrige nærtrafik- og
bybanenet (f. eks. den projekterede u i Kbh.)
ei. er anlagt som et selvstændigt
hurtigbanenet (f. eks. Metroen i Paris og i
Moskva). Der skelnes ml. dybtliggende
u, f. eks. Londons »tubes« (rør), som
bygges tunnelmæssigt, hvorfor man er
meget frit stillet m. h. t. linieføringen og
kan undgå berøring med
husfundamen-ter, ledninger og kabler, og u, som er
anlagt tæt under gadeniveauet, og hvor
der må træffes særl. og alm. ret kostbare
foranstaltn. til understøtning af
fundamenter, forlægn. af ledninger og kabler
o. 1. Ved u anv. ofte et særl. vognprofil,
som er mindre end det normale, således
at tunnelprofilet kan blive det mindst
mulige, hvilket nedsætter
anlægsudgifterne. u er det mest effektive middel til
aflastning af gade trafikken i en storby,
u udstyres alm. med automatisk blok,
som muliggør en tæt togfølge,
undergrundsgravning ei. hollandsk
gravning består i løsning af jorden i to
spadestiks dybde, men således, at de to
spadestik beholder deres opr. plads i forh. til
hinanden (mods. kulegravning), u anv.
nu kun til spec. havekulturer,
undergær, type af gær, anv. i bryggeriet,
der under gæringen bundfælder sig i
gærkarret (sml. overgær). Anv. ved fremst,
af f. eks. alm. pilsner- og lagerøl.
underholdsbidrag. If. lov om ægteskabs
retsvirkninger af 18. 3. 1925 påhviler der
ægtefællerne underholdspligt over for
hinanden og børnene. Forsømmes denne,
ei. er der tvivl om bidragets størrelse,
skal der pålægges den forpligtede part
bidrag til den anden part. Almindeligvis
ydes u ved separation og skilsmisse samt
som børnebidrag.
Underhuset, eng. House of Commons
[’haus av ’kDmanzJ, det brit. parlaments
folkevalgte kammer. U stammer fra 13.
årh.; dets magt voksede stærkt i 14. årh.,
hvor det lærte at stille betingelser for
skattebevillingen. U kunne dog i de flg.
årh. tilsidesættes af reg., og først efter
Peels anerkendelse af parlamentarismen
1835 var dette udelukket. Vetoloven 1911,
der begrænsede Overhusets indflydelse
til suspensivt veto og gav U enerådighed
i finansspørgsm., fastslog U-s førerstill,
underilte, iltforb., der indeholder mindre

ilt end de normale iltforb.
underjordiske, væsener, der bor under
jorden; minder om bjergfolk og
elverfolk; bliver på Bornholm betragtet som
landvætter,
’underkali’brede projektiler,
projektiler med mindre diameter end det løb,
hvoraf de udskydes; de omgives derfor
under udskydningen med en til
sønderdeling forberedt kappe af letmetal. Det

lette projektil har, når det har afkastet
kappen uden for mundingen en 50 %
større hastighed end det til pjecen
hørende normalprojektil og derfor stor pan-

serbrydende virkning. Benyttet som
nødhjælp under 2. Verdenskrig,
under konsumtionsteori, socialøkon.,
teori om. at økon. kriser skyldes
svigtende efterspørgsel i forh. til den ved
investeringerne muliggjorte produktion,
altså for lille forbrug og dermed for stor
opsparing.

underkorporal, laveste befalingsmands-

grad i den da. hær.
under kropsstilling, med., fosterleje med

underkroppen forliggende,
under kvartermester, officiant af laveste
grad i flåden; kan avancere til
kvarter-mester.

underkæbe (mandibula), den bevægelige

del af kæberne,
underled, gramm., ord, sætningsled ei.

sætning, der er underordnet et overled.
underliv, anat., abdomen.
underlivsbetændelse, populær betegn.

for salpingitis.
underlivssygdom, lidelse i et af
bughulens organer,
underlæge, lægegrad i da. hær;
batail-lonslæge med premierløjtnants rang 1842
-67, derefter værnepligtig læge, der
genindkaldt har sekondløjtnants rang.
underofficer, stand ml. en hærs ei. flådes

officerer og menige,
underordning, gramm., en gramm. forb.
af to led, hvoraf det ene er en
bibestem-melse til det andet, enten som apposition
(min onkel, en sirlig ældre herre, trådte
ind) ei. som attribution (min gamle
onkel). Det overordnede led kaldes overled,
det andet underled (adled),
underpant, pant, som i modsætn. til
håndpant forbliver i pantsætterens
besiddelse.

underplan, det underste bæreplan på et
biplan.

underret, da. domstol, der pådømmer
visse straffe- og civilsager i 1. instans;
Danm. er inddelt i 92 u-skredse, foruden
Kbh., hvor byretten er u, og Færøerne,
underretssagfører, sagfører, der som
hovedregel kun er berettiget til at møde
for underretterne,
undersalg, salg af varer til lavere pris
end fastsat af fabrikanten, u
fremkommer ved, at forhandlere for at fremme
deres salg giver afkald på en del af
deres avance. Fabrikanterne søger at
modvirke u, især af mærkevarer, men
lovgivn. og domspraksis herom er ikke
helt afklaret,
underslæb foreligger, hvor en person
tilegner sig en fremmed rørlig ting, som er
i hans varetægt - medmindre der
foreligger ulovlig omgang med hittegods
-ei. fragår pengelån ei. andet lån til eje
ei. en ydelse, for hvilken der skal svares
vederlag, ei. uretmæssig forbruger
betroede midler, selv om han ikke var
pligtig til at holde dem afsondrede fra
sin egen formue. I alle tre tilf. er det en
betingelse, at forbrydelsen sker for at
skaffe gerningsmanden ei. andre
uberettiget vinding. Straffen er fængsel i indt.
2, i gentagelsestilf. 3 år, men kan
nedsættes til bøde ei. hæfte (f. eks. p. gr. af
det lidte formuetabs ringe bet.) og under
formildende omstændigh. bortfalde. Er
forbrydelsen af særl. grov beskaffenhed
ei. er et større antal forbrydelser begået,
kan straffen stige til fængsel i 8 år.
understatssekretær, i Engl. 1) den
højeste embedsmand i et ministerium;
2) polit, mellemled ml. ministeren og den
ham undergivne forvaltningsgren,
understel, på en flyvemaskine den del,
.som optager landingspåvirkningerne og
som bærer maskinen, når den hviler på
jorden ei. på søen. u består som regel
af 2 hovedhjul (ved større maskiner
tvillinghjul), der sidder - eet på hver side
-enten under- kroppen ei. under
bæreplanerne. Desuden findes oftest styrbart
halehjul ei. - på nyere maskiner -
styrbart næsehjul. På de fleste større
flyvemaskiner er u indtrækkeligt for at
formindske luftmodstanden under
flyvningen. Maskiner, der starter og lander på
is og sne, forsynes undertiden med meder
i st. f. hjul. På pontonflyvemaskiner er
hjulene erstattet med pontoner.
Flyvebåde har intet egl. u, men har ofte støtte-

pontoner under bæreplanerne. På
landmaskiner består u-s »ben« af en
fjedrende støtte, hvorpå hjulet er anbragt,
understemme betegn, i reglen den
dybeste stemme i et flerstemmigt
musikstykke, men kan også anv. som betegn, for
en mellemstemme,
understrygning, tætning med mørtel

langs fuger på underside af tegltag.
Understøttelsesforening,Københavns,
stiftet 1874, privat filantropisk forening,
der søger at hjælpe værdige trængende
i samarb. m. offentl. og priv. faktorer,
undersædig, bot., kaldes en blomst, hvis
blomsterbund ikke er udvidet, og hvis
bioster og støvblade derfor siddet
umiddelbart under støvvejene, f. eks. valmue,
undersænkning, konisk fordybning
omkring et skrue- ei. naglehul til optagelse
af et undersænket hoved,
undersætning, i logikken den præmis i en

syllogisme, som er mindst almen,
undersøgelsesdommer, dommer, hvem
det er overdraget at foretage
undersøgelsen i en straffesag, medens påkendelsen
af denne sker ved de alm. domstole,
undersøgelseskommission, 1) i
straffesager domstol bestående af fl.
undersøgelsesdommere; 2) folkeret. Hvor en
internat, tvist beror på forsk, opfattelse
af faktiske forhold kan det være
hensigtsmæssigt at lade disse undersøge af en
upartisk kommission, hvis beretning kan
danne grundlaget for en fredelig
bilæggelse af tvisten. Haag-konventionen af 1899
anbefalede denne fremgangsmåde, der
hyppigt har været benyttet af
folkeforbundet og f. eks. i 1947 også af FN i
anledn. af Grækenlands beskyldninger
mod Jugoslavien for at støtte græske
partisaner.

undersøgelsesret, domstol, ved hvilken
forundersøgelsen og visse retshandl. i
straffesager foretages,
undersåt, medl. af et statssamfund,
hvorved der især tænkes på de ham påhvilende
pligter overfor staten, medens ordet
statsborger anv., hvor der også - ei.
navnlig - tænkes på de ham tilkommende
rettigheder,
undertoner, mus., den nedadgående
tone-række, der udgået fra en given tone
danner en pendant til dennes overtoner, u
er et teoretisk fænomen, da u ikke
indgår i grundtonens klang,
undervandsbåd, krigsskibstype, der kan
bevæge sig såvel under som på
vandoverfladen. u-s opgaver er torpedoangreb
mod fjendtl. skibe, mineudlægning og
(delvis) fremskudt observation.
Deplace-ment: 250-ca. 3000 t (herfra dog undt.
enmandstorpedoer og dværg-u),
arme-ring: 3-11 stk. torpedoudskydningsrør,
1 stk. 7,6-14 cm kanon, maskinskyts m.
v., fart: udykket op til 22 knob,
neddykket 6-10 knob. u består af et
tryk-skrog - enten med indbyggede
(enkelt-skrogbåde) ei. med omgivende tanke
(dobbeltskrogbåd) - konstrueret til at
modstå vandtryk til 100 m dybde, en
overbygning, der ved overfladesejlads
tjener som dæk, og et tårn midtskibs,
der ved tryktætte luger står i forb. m.
u-s indre, der er inddelt i forsk,
vandtætte rum, f. eks. torpedo- og
mandskabs-rum, kommandorum m. m. Under
overfladesejlads - samt evt. i neddykket tilst.,
såfremt u er forsynet med schnorkel,
-sker fremdrivning v. hj. af dieselmotorer,
under neddykket sejlads ved
elektromotorer. Aktionsradius i overfladen 5-10 000
sømil v. ca. 10 knob, neddykket ca. 100
sømil ved 6-10 knob.

Neddykning foregår ved at der lukkes
søvand ind i tankene gnm. bundventiler,
uddykning ved at der blæses trykluft i
tankene, hvorved vandet gnm.
bundventilerne trykkes ud. Tiden for dykning
resp. uddykning ligger omkr. 1U~l min.
Efter dykning holdes u i en bestemt
dybde v. hj. af vandrette for-og agterror.
Observationer foregår gnm. periskop
samt v. hj. af støjlytning (perifoner). I
u-s indre renses luften ved opsugning af
kulsyren v. hj. af kalipatroner og
tilsætning af ilt.

I tilf. af havari kan besætningen sluse
sig ud gnm. tårnet, iført iltredningsappa-

4738

4739

4740

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1754.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free