- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Förord

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Biography and Genealogy, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Förord.

Trettio år äro förgångna, sedan Herman Hofberg gjorde det dittills första försöket i vårt land att i en icke alltför stor och svårhandterlig prisbillig volym sammanföra alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar öfver Sveriges namnkunnigaste män och kvinnor allt från reformationens tid till våra dagar. Den framgång, som kom detta arbete till del, vittnade ock om, att detsamma, trots sina brister, verkligen fyllde en lucka i vår litteratur.

På senare år har det varit omöjligt att tillmötesgå den städse lifliga efterfrågan efter detsamma, enär det varit utgånget ur bokhandeln. Förlagsfirman har därför länge varit betänkt på en ny upplaga, hvars utarbetande dock kräft sin tid. Förutom fullföljandet till våra dagar af biografierna af de i den förra upplagan intagna då lefvande personerna och utarbetande af nya sådana öfver män och kvinnor, som efter denna tid gjort sin insats å samhällslifvets skilda områden, var det nämligen klart, att arbetet i väsentliga delar tålde att grundligt revideras, hvarvid man dock så vidt möjligt måste ha för ögonen att ej beröfva detsamma sina förtjänster i fråga om stil och framställning.

För att denna revision ej skulle draga alltför lång tid, har förlagsfirman fördelat arbetet mellan undertecknade på det sätt, att Rubenson reviderat gamla och utarbetat nya primärbiografier för hela arbetet, så när som på bokstäfverna K, N, O, Q-R, T-U och X-Ö samt halfva S, hvilka ombesörjts af Heurlin. Millqvist har vid genomgång i korrektur af hela arbetet föreslagit och vidtagit erforderliga ändringar, hvarjämte han själfständigt utarbetat omkring 400 biografier, öfver företrädesvis politiska personligheter.

Med bästa vilja i världen blir det en ytterst vansklig sak att vid urval af de personer, som intagas i ett arbete af sådant slag som detta, göra alla till lags. Det kan ej hjälpas, att en och annan blir »kvarlåten», som af andra synes förtjänt att upptagas, och vice versa. Bestämmandet, som, efter samråd med redaktionen, här slutgiltigt träffats af förläggaren har dock skett efter möjligast objektiva grunder, liksom uteslutningen af en del mindre märkliga personer från den föregående upplagan.

I ett afseende skiljer sig som synes denna upplaga från den föregående, nämligen genom de öfver 3,000 porträtt, hvilkas anskaffande helt legat i förlagsfirmans hand och endast kunnat ske med stora kostnader och besvär.

Vid revisionen af den föregående upplagan har redaktionen såvidt möjligt sökt bevara det goda gamla, på samma gång den sökt tillgodogöra sig resultaten af den för närvarande kraftigt uppblomstrande personalhistoriska forskningen. Att trots detta dock enstaka fel och luckor fortfarande förefinnas, ställa vi oss ej blinda för men trösta oss med, att som af kritiken under arbetets utgifvande häftesvis från flera håll framhållits, dessas antal dock i hög grad reducerats. I fråga om namns stafning ha vi sökt ställa oss som regel den af personerna själfva använda, där den för oss varit känd, men tvifvelsutan förekomma härutinnan flera inkonsekvenser liksom i fråga om stafning i allmänhet, hvilket dock hoppas vi ej må läggas oss alltför hårt till last i detta stafningsförbistringens tidehvarf. Till arbetets senare del är anknutet ett supplement med rättelser och tillägg intill nuvarande tid till de under loppet af sex år utarbetade biografierna, äfvensom ett fåtal nya sådana öfver personer, som under denna tid trängt fram till namnkunnighet eller af förbiseende eller annan anledning ej kommit med i själfva verket.

Till alla dem, hvilka i större eller mindre mån stått redaktionen bi i dess i mångt och mycket mödosamma värf, särskildt Kungl. Bibliotekets och Riksdagsbibliotekets tjänstemän, uttrycka vi vårt vördsamma och förbindliga tack. Alldeles speciellt riktas detta till den framstående personalhistorikern Birger Schöldström hvilken nu som alltid visat sin beredvillighet att göra sin rika minnesskatt tillgänglig för allmänheten, äfven då han ej själf för pennan.

Stockholm i november 1906.

Frithiof Heurlin. Viktor Millqvist. Olof Rubenson


The above contents can be inspected in scanned images: I:förord, I:förordets baksida

Project Runeberg, Mon Mar 24 00:35:07 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/0forord.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free