- Project Runeberg -  Solidaritet: Organ för den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark /
1:3

(1925)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nr. 1

–––––-SOLIDARITET_

3. Side

solidaritet

Organ for den syndikalistiske
Arbejderbevægelse i DanmarK.

Udgivet af revolutionært
Arbejderforbund.

Redigeret af et Udvalg.

Ansvarhavende Redaktor:
A. Nielsen.

Redaktion og Ekspedition:

Landemærket 4 l, K.
Aabent Tirsdag, Fredag og
Lørdag fra Kl. 5—.8

Bogtrykkeriet „Alliance".

Had.

—o—

Hadet til en uretfærdig
Samfundsordning, Hadet til det
System, der tdlader nogle faa at
føre et Liv i Luksus og
Over-jdaadighed, medens mange hder
den bitreste Nød og Elendighed,
Hadet til den Klasse, der tor at
tilfredsstille sit umættelige
begær eiter mere üuld, slåp
Verdenskrigens rorfærdende Gru
los paa Menneskene, dette Had
— Klassehadet, er den Følelse,
der besjæler os, og som gennem
Tiden har faaet de
Revolutionære til at bringe de største
personlige Ofre.

Racehadet og Nationalhadet
er ti-emproyokerede hclelser,
noget den besiddende Klasse
gennem sine dertil indrettede
Organer fremkalder, naar dens
Interesser kræver det, men
Klassehadet luer i Dybden af enhver
Proletars f-ølelsesliv, og er vel
det, der mere end noget andet
bærer al revolutionær
bevægelse op. For de bedst stillede
Arbejdere, de fastansatte,
Funktionærerne osv., er Klassehadet vel
mindre udpræget; men jo
længere man stiger nedj i
Arbejderklassen, jo klarere brænder
Hadet, jo mere udpræget bliver det.

Har du været arbejdsløs ug
tilhørt de arbejdsløses Skarer,
været blandt dem, der Dag ud
og Dag ind i lange, tunge og
trælse Tider har maattet vandre
fra dit Hjem til Kontrollokalet,
uden Mulighed for at skaffe
dine kære det mest nødtørftige,
har du prøvet denne haabløse
Vandring, denne fortærende
Lediggang, hvor man martres af et
brændende Ønske om bare at
faa lidt Arbejde igen, bare lidt
at sysselsætte Hænder og
Hjerne me’d, saa Livet da kan faa
lidt Indhold; har du prøvet
dette? Har du gaaet saa længe,
at du har brugt din ordinære
Understøttelse, har du prøvet at
opbruge den ekstraordinære
med, og har du saa maattet
ribbe dit lille Hjem for liver en
Trevl, saa kun de nøgne Vægge
grinede dig imøde, hver Smule
Hygge er borte, raat og koldt er
dit Hjem blevet, om dig har du

kun din Hustrus sporgende
Øj-"e. de smaa hungrende, frysende
Boms Ojnes stumme Bon om
Brod og lidt Varme og intet har
du haft at troste dem med; du
tav; men havde storst Lyst til
at skrige din Smerte, din
Elendighed ud over Byen, kræve
Mad til dme Kære, Arbejde til
dig selv, men du vidste, det
vilde intet hjælpe, havde du ikke
vandret den tiinge Gang til
Hjælpekasse og
Distriktsfor-stander, lidt under ydmygende
Undersøgelser af det offentliges
Tjenestemænd? — Du, som har
prøvet dette, kender det
brændende Had mod et saa
torban-det, forbryderisk Samfund, der
ikke engang vil anerkende vor
elementære Ret til sotn
Mennesker at faa Lov til at arbejde.
Og alle I andre, der maaske
ikke selv har fristet den yderste
v Elendighed, men som daglig har
været Vidne til den, uden at
kunne hjælpe med Eders fattige
Ører, — kan ikke undgaa, som
Proletarer, som de Undertrykte,
som Arbejdere, at blive
besjælet af dette Had.

Stil dig op blandt dem, der
■staar i Ko foran Hjælpekassens
Kontorer, dem, der staar og \
en-ter paa at blive indladt tor at
faa Lov til at fremstamme en
Bon om Hjælp, en Hjælp, der
burde være Samfundets PLgt at
yde, og i Dybet af disse
Menneskers resignerede Ansigters
bedende Øjne, vil du se Hadet
ulme.

’ Læg Mærke til den unge1
Arbejder, der uden beskæftigelse,
uden Understøttelse, uden
Hjælp er drevet ud, dér, hvor
Elendighed og Forbrydelse
mødes, frysende, elendig staar han
trykkende sig op mod M’.iren
og rækker Haanden frem mod i
den tilfældigt forbipasserende
og beder om en Almisse, — du
læser andet end den stumme
Bon om nogle Ører i hans Øjne.

Saa du den lille Fyr, der stod
henne paa Hjørnet ved Juletid
og solgte Sprællemænd?
Stakkels Dreng — tidligt forstaar
han Samfundets Uretfærdighed,
det Samfund, der skulde give
Barnet en lvs og lykkelig Barn-

dom, byder ogsaa den lille
Proletar den dybeste Elendighed
medens andre Born kan lege,
kan faa en gotl Ernæring og en
varm, ren Seng at sove i, maa
han staa i Kulden, sulten,
pjaltet, snavset og handle med
Sprællemænd, lor at tjene et
Par fattige Orer til Mad i Julen
— tro mig, han véd ogsaa, hvad
Hadet er.

Eller saa du „Pigen", der trak
paa Vesterbro, en sen
Nattetime? Pyntet, malet og jinilende
trak hun af med sin „Kavallér",
havde du set rigtigt paa hende,
havde du bag Sminken, bag det
forlorne Smil, set ned i et Dyb
af Elendighed, i hendes
inderste brændte Hadets klare
Flamme, Hadet t 1 det Samfund
^system, der gav hende Valget
mellem Sult og Kulde og —
Skogens forfærdende, tomme og
glædeslose Liv. Fordom ikke
hende, men forbandet være det
System, der tvang Jiende i
Dybet.

Hvis jeg kunde samle den
Sum af Lidelser og Savn, af Sult
og Kulde, af Taarer og
Ydmygelse paa én Gang som de
elendige, bare paa én Dag maatte
døje, vilde Verden forfærdes; —
men de fattige lider i Stilhed.

i ’- ’T A

J__ /

En Dag vil Bægeret flyde
over, en Dag vil Hadets
Flamme brænde igennem alle de
Isoleringer og Plastre, Samfundets
daarlige Samvittighed stadig
søger at lægge paa de fattiges
Nød.

Vi vil ikke nøjes med
Almisser, vi vil have Ret, t;g den Dag
Hadet bliver saa stort, at det
sprænger alle Rammer, vil der
ikke blive Sten paa Sten
tilbage af dette forbandede
Samfundssystem. Derfor vil vi
puste til Hadets Ild blandt
Proletarerne, derfor synger vi
Klassehadets Lovsang.

vort Blad.

—o—

Vi udsender hermed lorste
Numer af „Solidaritet", og er
det vort Haab, at „Solidaritet"
opfylder de Forventninger, de
revolutionære Arbejdere stiller
til det Organ, der skal
repræsentere den syndikalistiske
bevægelse i Danmark og tolke den
økonomiske Klassekamps Idé.

Vi har med det tørste Numer
konstateret, at vort format er
for lille, vi har ikke nær Plads
nok til at klargøre vort
Standpunkt og udrede vor btilling til
Tidens lJroblemer. Vi har gjort
en ringe begyndelse i dette Nr.
og i de tølgende skal vi
nærmere redegore tor vor
principielle Stilling til
Arbejderbevægelsens store Livsspørgsmaal,
citer det enkelte, navnlig det
iørste Nr., kan et
bladforetagende ikke dømmes, bladet har
endnu ikke rundet sin „Form", men
det er vor Overbevisning, at
meget store Dele af
Arbejderklassen vil stille sig forstaaende til
„Solidaritet" og den bevægelse,
vi repræsenterer.

Til Trods for, at vor Plads er
ringe — endnu — opfordrer vi
alligevel Aroejderne til at
benytte vore Spalter, hvor Talen
er om Stndigneder med
Arbejds-koberne og de i denne
Forbindelse opstaaende Spørgsmaal.
„Solidaritet" repræsenterer den
.^konømiskß Klassekamp* Vi vill
Kamp — hensynsløs Kamp —
mod det kapitalistiske
Samfundssystem i alle dens Former
og Afarter, vi vil Lonslaveriets
Afskaffelse. ,

Vi kæmper for
Arbejderklassens økonomiske Frigørelse, her
ligger vor Opgave som
Oplysnings- og Propagandaorgan. Vi
vil lære Arbejderne, at deres
Frigørelse ikke gennemføres af
„Repræsentanter" af den ene
eller anden Art, men skal være
deres eget Værk. Arbejderne
maa selv kæmpe og bringe Ofre
for at naa dette Maal.

„Revolutionært
örüeifler-loptiunä" i DanmarH

repræsenterer den
syndikalistiske Idé og er en
Sammenslutning af revolutionære
Arbejdere fra forskellige
Organisationer.

Revolutionært
Arbejderforbund vil ingen Splittelse af
Arbejderklassen, men tværtimod
stærkere Samling om
Arbejdernes økonomiske Organisationer.

Bevægelsen bygger paa
Udviklingslæren og de historiske
Kendsgerninger.

Ud fra Erkendelsen af, at det
nuværende Samfundssystem er
kulmineret og indenfor en
overskuelig Fremtid vil blive atlost
af et nyt, og at det er
Arbejderklassens historiske Opgave at
bygge det nye Samfundssystem
op, konstaterer vi, at
Arbejderklassen ikke hai søgt at indrette
sine Organisationer paa denne
Udvikling, og at Arbejderklassen
ikke gør noget for at opdrage
Arbejderne til de nye Opgaver.

Revolutionært
Arbejderforbunds Opgave er derfor at
rejse en bevægelse blandt
Arbejderne, der har til Maal at
udvikle Arbejdernes nuværende
faglige Organisationer til
saadanne Kamporganisationer, at de
kan yde Arbejderklassen den
fornødne Hjælp og beskyttelse,
medens Omiormnmgsprocessen
og Oplysningsarbejdet staar paa

Arbejderne skal her yde ey ^
stor Indsats og maa b ringe stx£p
personlige Ofre.

Revolutionært
Arbejderforbund kommer ikke med et
færdigt System og siger til
Arbejderne: følg os, og vi skal
skaffe Eder i Paradis, tværtimod,
vi gor Arbejderne
opmærksomme paa deres historiske
Opgaver og kræver af dem, at de
indretter sig efter
Kendsgerningerne, og vi siger til dem —
ikke vi — men 1 selv skal, ved
eget Arbejde, med egne Kræfter,
bringe Klassen frelst ud af det
nuværende Samfunds Ruiner,
frem til økonomisk Frigørelse.

Skaf „Solidaritet" en’ Abonnent!

Undertegnede tegner herved Abonent paa „Solidaritet" for

„Solidaritet" er kommet,

men

Januar Kvartal 1925.

talger vedlagt
Beløbet 25 Øre bedes opkrævet.

en Betingelse for, at vi kan
fortsætte, kan udkomme som
Ugeblad og i større Format — kort
sagt, kan blive i Stand til at
lotte de Opgaver, der venter os.
er, at de revolutionære
Arbejdere har Forstaaelsen af
„Solidaritets Betydning, som Kamp- I
og Propagandablad, og vil gore
et Stykke Arbejde for at udbrede
Bladet og skaffe de nødvendige j
Midler til Bladets Drift.

Derfor, Kammerater! — Skaf

Navn:

Stilling:

Adresse:

ritet’

Undertegnene bestiller herved
å 10 Øre pr. Nr. til Forhandling.

medlolqer_

Beløbet bedes opkrævet

Navn:

Stilling:

Adresse:

Ekspl. af „Solida-

Abonnenter til „Solidaritet",
forhandl „Solidaritet" paa din
Arbejdsplads og din Organisations Forhandl „Solidaritet" paa din Arbejdsplads.

Moder, tag en Bladfonds Ind- ––––-

samlingsliste med dig, og tegn
dig som Garant til bladfondet.

Agitér for „Solidaritet" og stot
Indsamlingen til Bladfondet, saa
„Solidaritet" i Løbet af kort
Tid kan udkomme i saa stort
et Oplag, at det kan bære sig
selv.

iBladudvalget.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 16:33:06 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/solidarit/0003.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free