- Project Runeberg -  Sömngångarnätter på vakna dagar /
Anmärkningar

Author: August Strindberg
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Anmärkningar

av John Landquist

Ur Bonniers upplaga av år 1921

Läsarter i handskrifterna och de tryckta texterna (varibland tidigare upplagors tryckfel).

Till Sömngångarnätter (dikt 1-4) finns två handskrifter: dels originalkonceptet som författaren behöll i Paris och dels det manuskript, som sändes till Bonniers förlag i Stockholm och varefter arbetet trycktes.
Det förra befinner sig på Mauritzbergs arkiv i greve Birger Mörners ägo. Det skänktes av författaren till Verner von Heidenstam, som 1897 gav det till Birger Mörner enligt en inskrift av den förre i manuskriptet.
Det senare manuskriptet, som tillhör hr K.O. Bonnier, är endast delvis skrivet av Strindberg. Inledningsdikten är av Strindbergs hand. "Första natten" finnes dels i avskrift av fru Siri Strindberg - den version som trycktes i Dikter - dels i ett av Strindberg rättat tryckt exemplar av denna upplaga - varefter dikten sattes för Sömngångarnätter 1884. Andra natten förekommer blott i avskrift av fru Strindberg. Av tredje natten har Strindberg skrivit förra delen (t.o.m. strof 11: uselt var det - men det var dock stämning!); ett mellanparti fr.o.m. strof 12 t.o.m. strof 18 rad 18 är av fru Strindberg; slutet har återigen Strindberg skrivit. Av fjärde natten har fru Strindberg skrivit förra partiet (t.o.m. strof 17, rad 10: så oresonligt, så utan mening); det följande är av Strindberg. Slutet på fjärde natten (från och med strof 25) existerar - utom i konceptet - i två versioner; den första förkastades av Strindberg och en ny sändes.
Femte natten finnes i avskrift av fru Strindberg (med rättelser av Strindberg), inhäftad bland de övriga manuskripten till Tryckt och otryckt I.

Inledningsdikten

där ryker nyslaktat kött
Så hskr.2 (varefter uppl.1 sattes) och uppl.1-3. Hskr.1 (konceptet i Mauritzbergs arkiv): man köper det möraste kött.
Efter strof 2 i hskr.1 en sedermera struken strof:
På vita nickelkroken
där hänger filet och gigot,
och fattiga hungriga mänskor
därute stå och se på.

jag tyckte i kölden skalv
Så hskr.2. Hskr.1: jag tyckte av kölden skalv.

Det är ett urtaget hjärta - som dinglar där på sin krok.

Så uppl.1-3. Hskr.1:
Det är ett blodigt hjärta
som fryser där på en krok.
Hskr.2:
Det är ett urtaget hjärta
som fryser där på sin krok.

Första natten


Efter versrad 10 har Strindberg i korr. gjort tecken till versskillnad. Denna dock ej förut iakttagen i de tryckta uppl.; (beror på att följ. vers i uppl.1 börjar ny sida och mellanslag vid föregående sidas slut där ej iakttagits).

och blåser från fjädrarne järnvägsdammet
Hskr.1: och plockar från fjädrarne etc.

kring evigt samma den vänder och vrider - som pastorns fjärding i nyårstider.
Hskr.1: - den vrider och vänder - som pastorns fjärding av var man känder.

och sjöngo med den förfärliga sången
Uppl.3: och sjöngo med i etc.

men glömde också den tour de force
I Dikter 1883 lyder versen: men de glömde för stunden "la chose des forces"; ändringen gjord av Strindberg i det bevarade korr. till Sömngångarnätter (första natten).

som deras lamm så illa slaktat
I Dikter (1883): nyss så illa slaktat; ändringen gjord av Strindberg i korr. till Sömngångarnätter.

att han så falskligt fått gå sin ed
I Dikter: att han så tidigt fått etc.; ändringen gjord av Strindberg i korr. till Sömngångarnätter.

Apostlarne bredvid - - - sakens förlopp.
(ett blad) saknas i hskr.1.
apostlarne. Så i Dikter. I korr. till Sömngångarnätter -e rättat till -a, troligen dock icke av Strindberg (där finnas liksom i den följ. hskr. utom samma slags också ortografiska rättelser av samma hand vilka Strindberg icke kan ha gjort, då de strida mot hans stavningssätt). På samma sätt strof 10, rad 5: Ha, gamla tvivlare, ändrat till gamle i korr., vilken form bibehållit sig i uppl. 1-3.

där borta
I Dikter skrivet i ett ord, åtskilt i korr. till Sömngångarnätter i enlighet med Strindbergs vanliga skrivsätt; därför har ordskillnaden här också blivit gjord i samma strof rad 7 på vilket ställe samma uttryck hittills inkonsekvent tryckts i ett ord.

jag trodde min själ det var Prometeus - som hade sin démêlé med själve Zeus
Hskr.1 (konceptet): som hade sin affär med själve Zeus. Ändring till sista lydelsen i korr. till Sömngångarnätter.

till vite Krist en värdig pendant
Därefter är i konceptets marg. insatt:

Farväl du kyrka, här fann jag ej
en enda lösning av livets gåta,
här var dock skönt en gång få gråta,
när ödet endast gav grymma nej.
Dessa verser som saknas i Dikter, ha i Sömngångarnätter med några obetydliga förändringar ("du" till "nu", "av" till "på") placerats i slutet av strof 13, i stället för de två raderna i Dikter:
Vad en ande kan vara besynnerlig, tänk
som så narras av en gammal bänk!

och solen lyste på altaret i öster
Härefter i konceptets marg. följande i alla uppl. strukna vers:

Och tack för det nu, du gamla kyrka,
att hus du lånat åt ett kvalfyllt sinne.
Du är mig kär som ett barndomsminne.
Jag kan dig älska men icke dyrka.
På andra ställen jag nu vill leta
vad här i skymningen jag ej fann,
ty tron ej visshet mig skänka kan,
jag kan ej tro, nej, jag måste veta!

Men tåget det rasslar ren på perrongen
Denna strof saknas i hskr.1.

Andra natten.

sökte lugnet i Beauséjour
Hskr.1 (konceptet): som sökt lugnet i Beauséjour.

trädgårn
Så hskr.1. Hskr.2 (avskriften) och de tr. uppl.: trädgården. Den förra läsarten såsom Strindbergs här återinförd; härigenom kommer versen också att metriskt bättre korrespondera med rad 3, med vilken den bildar rimpar.

Solen skiner på vita murar - blåa druvor på grönt spaljér
Så hskr.1. Hskr.2 och uppl 1-3: blåa druvan (uppl. 2-3 därjämte: grön spaljér). Singularformen druvan antagligen felskrivning av avskriverskan; orig.-hskr:s. läsart är den naturligare och har här återinförts.

ingen druva kan liva anden
Hskr.1: där livar anden. Ändringen gjord av Strindbergs hand i hskr.2 (avskriften).

som själv av skapelsens jord är gjord
Hskr.1: skaparens jord. Ändringen gjord av Strindberg i avskriften.

Här dyrkar man endast det sköna skenet
"Endast" saknas i hskr.1, insatt av Strindberg i avskriften.

Jag hälsar er då, kasserade gudar.
Framför denna rad i avskriften tecken till versskillnad, som dock först i nuvarande uppl. iakttagits. I uppl.1 börjar denna vers ny sida. Samma förhållande mellan stroferna 9 och 10 samt mellan stroferna 14 och 15, där likaledes först i denna uppl. versskillnad blivit gjord enligt manuskriptets anvisningar.

När ingen fordrar på er man skall tro, - jag också lämnar er oskuld i ro.
Hskr.1:

Och ingen fordrar på er man skall tro,
och därför jag lämnar er oskuld i ro.
Av Strindberg i avskriften rättat till: När ingen - jag också lämnar etc. som i de tr. uppl.

den olympiske tropp
Så i hskr.1. E-ändelsen rättad till -a med blyerts i avskriften, icke av Strindberg. På samma sätt strof 14 rad 2: som vore dömde etc. och följ. rad kristne, strof 15 rad 17: stränge herrar och strof 15 rad 35: herrarne enligt hskr.1. E-ändelserna också här rättade till -a av annan hand i avskriften och ha därifrån influtit i de tr. uppl.

Jag tycker ni blivit etc.
Hskr.1: I blivit etc. Ändringen gjord av Strindberg i avskriften. Likaså längre ned: ni blivit så fula. Först: I blivit etc.

lindansarns puts
Hskr.1: clownens puts. Ändringen gjord av Strindberg i avskriften.

det hela berodde - på att den unge helt enkelt - trodde!
I uppl. 2-3 utropstecknet borta och nästa versrad fortsätter utan skiljetecken; tryckfel.

Ty svälja kameler
Hskr.1: Och svälja etc., rättelsen av Strindberg i avskriften.

och slut det blev på lek och på ras och glam
Så avskriften och uppl.1. Hskr.1: och slut blev på lek etc. Uppl.2-3: och slut det blev på lek och på ras och på glam.

jag medger nödd att I voren sköna - om ock I voren i botten flärd
Så uppl. 1-3. Hskr.1: om ock I vore i botten flärd. Avskriften: om ock I voro i botten (felskrivning). - Uppl.2-3 ha punkt efter rad 5, varigenom bisatsen "Om ock I voren i botten flärd" kommit att stå ensam; tryckfel.

giv fan personen, men tänk på saken
Så uppl.1-3 och även konceptets ursprungliga läsart, men sedan ändrad till: men håll dig till saken; så också avskriften. I korr. har Strindberg tydligen änsrat tillbaka till den första läsarten.

Tredje natten.

Första hälvten av sången till asterisken efter strof 11, saknas i hskr.1 i Mauritzbergs arkiv, men finns i stället, handskriven av Strindberg, i det Bonnierska förlagets sättningsmanuskript.

stenkolsröken rökelse skänker...
I uppl. 2-3 komma mellan herrar (herrar, herrar), vilket beror på ett missförstånd av texten. Det föreligger ej här en ren upprepning; det senare herrar = härskare (i motsats mot slavar), det förra apposition (titel).

jag vill ösa ur era brunnar
Härefter i hskr.1 en sedan utesluten vers: jag vill öppna de slutna munnar; saknas redan i avskriften; versradens försvinnande är i sammanhanget snarast en vinst, men "brunnar" har därigenom kommit att bliva utan korresponderande rim.

teologiska hatet som gått på lur
Hskr.1: stått på lur. Ändringen gjord av Strindbergs hand i avskriften.

Svart är genast den enas svar...
Den enas - den andras enligt hskr.1 och avskriften. Uppl. 1-3: den enes - den andres.

Och kom, Voltaire, kom...
Och kom, Voltaire, kom, lär mig att flina - när tvivlets tårar krupit i sitt skrin. Så uppl. 1-3 och avskriften efter Strindbergs rättelse. Hskr.1: Och kom, Voltaire, kom lär mig att grina när tårarne torkat vid tvivlets flin.

visade väg men bjöd ej på åka
Så uppl.1-3 och sättningshskr. (här skriven av Strindberg själv). Hskr.1: visade vägen men bjöd ej - etc.

höll för ögat och ropte gå på
Så uppl. 1-3 enligt hskr.2. Hskr.1: slog med piskan och ropte gå på.

lärde en ofta att hoppa kråka etc
Hskr.1: lärde till himlen oss hoppa kråka. Ändringen gjord av Strindberg i hskr.2.

Fjärde natten

och man skall vara anständigt klädd
Avskriften: ty man skall vara anständigt klädd, antagligen rättelse av Strindberg i korr.

och saken stöter ett grand på förpaktning
Hskr.1: en smula på förpaktning; rättelsen gjord i avskriften av Strindberg.

Och fåglar han I förlorat rösten - av stadens eviga, eviga larm
Hskr.1: av stadens eviga dumma larm. "Eviga" på andra stället inskrivet i avskriften på en tom plats i versraden av Strindberg.

där allt är falskt som de köpta skratten
Så uppl. 1-3. Hskr.1: där allt är falskt, falskt som de köpta skratten. Falskt på andra stället överstruket i avskriften.

och så litet med känslan stämmande
Hskr.1: - med honom stämmande. Ändringen gjord av Strindberg i avskriften.

Det är en trädgård med en titel något för lång
Denna versskillnad i hskr., icke iakttagen i tidigare uppl.

Det kan ju kallas att läran skärpa
Hskr.1: att lagen (d.v.s. naturlagen) skärpa; ändringen gjord av Strindberg i avskriften.

de lägre djuren, onämnda alla
Uppl.3: omnämnda alla, tryckfel.

och in i retorten ligger en apa
Hskr.1: in i kolven etc,; ändringen gjord av Strindberg i avskriften.

Man ser på ämnet; men den som gjorde't,
om han var mästare eller gesäll,
han finns ej till för vedersakarn,
som tror på skon, men förnekar skomakarn.

Genom missförstånd av manuskriptet har i tidigare uppl. satts punkt efter gesäll, varigenom den föregående satsen blir oavslutad och meningslös. I hskr.1 är denna passus längre och lyder:

- - - - - men den som gjorde't
om han var mästare eller gesäll,
skall han förnekas sin plats vid bordet?
Du köper här hemma en Wienerstöflett,
men fast du aldrig mästaren sett
och vet att ej han finns i denna stan,
så tvekar du ej att giva dig åt fan
på att skomakarn fanns på okänd ort
och att ej stöveln sig själv har gjort.

Avskriverskan har hunnit med raden: "Du köper här hemma en Wienerstövlett", då Strindberg ändrat sig, låtit stryka över de två sista raderna och själv tillskrivit de två raderna: han finns ej till för vedersakarn, - som tror på skon, men förnekar skomakarn. Dessa ansluta sig tydligen till det föreg., vilket dock ej vid sättningen uppfattats (frågetecken med blyerts i mskr.).

Ack, det jag visste väl långt förut
I avskriften: Och det etc.; skrivfel, rättat av Strindberg i korr.

som nu värderas så ynkligt föga
"Ynkligt" insatt av Strindberg först i avskriften.

och satt du icke i stolen fast - så låge du där, när ryggen brast
Hskr.1 och avskriften: så ligger du där, när ryggen brast; ändring i korr. av Strindberg.

Ty, höga lärdom, som hulpit makten
Här ingen versskillnad i avskriften, antagligen gjord av Strindberg i korr. Däremot efter "och dyrkat till himlahusen upp låsen" i strof 16 tecken till versskillnad i mskr., som i tidigare uppl. ej blivit efterföljd.

som prismat förrädiskt för ögat målar
Hskr.1: som prismats glas för ögat målar; ändring i avskriften av Strindberg.

det är dock alltid avundens tröst
Hskr.1: de nyktra en röst; rättelse i avskriften av Strindberg.

men på sin höjd en kemisk förening
Så hskr.2 och de tr. uppl. Hskr.1: endast en kemisk etc.

en stund så kort
Hskr.1: en stund helt kort.

där borta i tornet vid Johannis kyrka
Hskr.2 (här av Strindberg) först Johannisplanen, sedan kyrka överskrivet. Hskr.1: först kyrka, sedan planen överskrivet.

heldre
Uppl. 1-3: hellre.

en som är utom kåren
Hskr.1: som ej tillhör kåren.

och de stora planeter, man tror så gärna,
att de må vara de allra största,
de äro de minsta i själva verket
etc.

Hskr.1: - - att de som synas vara de största - i himlen räknas bland de första - de äro etc. Mellersta raden utesluten.

då halva vårt klot skall täckas av isar
Så uppl. 1-3. Hskr.1 och 2: halva klotet; rättelse i korr. av Strindberg.

då hjälpa ej kaklugnar eller spisar
Så hskr. och uppl. 2-3: kakelugnar (varigenom uppkommer en övertalig versfot).

då åkes skridsko på Bottnens vågor
Hskr.2: skidor. Hskr.1: på Östersjöns vågor.

som man kan räcka sin skyddande hand
Så hskr.2 och uppl. 1-3. Hskr.1: som man på allvar kan ta om hand.

de girige
Så hskr.2 (av Strindberg). Hskr.1:de giriga. Man ser här - som ofta - hur bägge formerna kunde ligga Strindberg lika nära.

och kölden åter sin kos har flytt
Så hskr.2. Hskr1. har: och kölden åter för solen flytt, vilket förefaller bättre; det är ej uteslutet att Strindberg i ren distraktion skrivit "sin kos har flytt", men då denna gissning naturligtvis är högst osäker, har den sista och till tryckning lämnade hskr:s läsart bibehållits.

känn så oändligt liten du är
Så hskr.2. Hskr.1: så ohyggligt liten etc.

i detta solars omätliga vimmel
Så hskr.2. Hskr.1: oändliga vimmel.

hon börjar mista sitt gyllne hår
Hskr.1 och 2: och börjar mista etc.; rättelse i korr. av Strindberg.

Nå, varför bösta och varför bråka
Här versskillnad enligt hskr., ej iakttagen förut (versen börjar i uppl. 1 ny sida).

och verifierat det med spektraln
Så hskr.2. Hskr.1: och satisfierat etc.

som när man vänder ett gammalt plagg
Så hskr.2. Hskr.1:vänder på gamla plagg.

Nej, låt oss taga för ovisst visst
Versskillnad enligt hskr.2 och uppl. 1, ej iakttagen i uppl. 2, 3.

ej såsom slavar, men frie män
enligt hskr.2. Hskr.1: ej såsom mesar men frie män.

Nu har jag talat, och räddat min själ
Denna vers förekommer på två ställen i hskr.2. På det först skrivna: räddar min själ.

Men morgonen gryr! Det är nyårsdagen!
Det manuskript (från rad 1 till slutet, 3 brevpappersblad), som först inlämnades, förkastades inom kort av förf. och ett annat insändes. Det förra finnes också bevarat, vadan alltså sista delen av fjärde sången finns i tre handskriftliga uppl.

Statt upp då tvivlare
Så hskr.2 och 3. Hskr.1: Statt upp du tvivlare.

Om ock din dröm blev oftast bedragen
Så hskr.3. Hskr.1-2: så ofta blev bedragen.

Och skulle än lasset ofta stjälpas
Enligt hskr.3. Hskr.1 och 2: om också lasset ofta skall stjälpas.

Ditt liv är väl ej förmer än de andras,
du må nu prisas eller klandras!

Så hskr.3. Hskr.1 och 2 ha därjämte två uteslutna rader; stället lyder där på följande sätt:

Ditt liv är väl icke mera värt än de andras,
om ock du prisas eller du klandras,
stor sak i det, när priset är falt
och klandret också kan ta betalt!

Denna strof tilldiktad i hskr.3.

Här duger ej längre på vers att leka,
och när de knotiga påkar dras

Hskr.2: Här duger ej längre att leka - och när de rasslande svärden dras etc.

Hell, hemland! Natten är över! och följ.
I hskr.2 och - med några obetydliga olikheter - hskr.1 har slutet följande lydelse (enligt hskr.2):

Hell hemland! Natten är över.
Det fega tvivlet som kraften söver,
för mogonsolen har vikit bort,
och middag ringer väl innan kort.
Då skall jag komma på ljusa dagen
och många gånger ännu bli slagen.
Men när han kommer den komma skall,
den rätte man och den sanne hjälte,
då spänner jag av mig stridens bälte,
och då är döparens dagar all!
Då skall jag hälsa den nye Messias,
som fick sitt elddop i tidens flod
och skulle krävas en droppe blod
och får Johannes ej än befrias
ifrån sitt tagna men tunga mandat,
då låt den trötte sitt hjärta behålla
och kasta't ej för hundar till mat,
då går jag hellre men utan prat
och lägger mitt huvud på Herodes' fat.

Se kring dig, tvivlare, hur andarne vakna
Här ingen versskillnad i hskr.3; antagligen gjord av Strindberg i korr.

Femte natten

Femte natten
har i hskr. till rubrik "Sömngångarnätter. Uppvaknandet", i Tryckt och otryckt I (1890): "Sömngångarnätter. Hemkomsten". I 1900 års uppl. har den införlivats med det övriga som Femte natten.

den hemsjuke
Så i Tryckt och otryckt I och uppl. 1-2. Hskr.: den hemsjuka, men då den blott är en avskrift, så har formen ej ansetts tillräckligt tillförlitlig att införas.

Nu då ändernas fylkade tropp etc
Dessa rader lyda i hskr.:

Livsled pilgrim drager till norden,
när som bokarne gå i knopp
och då ändernas fylkade tropp
visar vägen till fosterjorden.

ögat sjönk in i bleknat hull
Så uppl. 1-2 (1900 och 1912). I Tryckt och otryckt I: ögat sjunker in i bleknat hull.

Döda två! Och sårade resten
Hskr. och Tryckt och otryckt I ha kolon: döda: två! etc.

vaktande gathörn som vore det Rhen
Hskr.: som vaktade de Rhen.

unga Bonzer med chic och pli
Så hskr. och Tryckt och otryckt I. Sömngångarnätter 1900 och 1912: Bonzel, tryckfel.

uppåt bergen i ödemarken
Tryckt och otryckt I: uppå bergen etc. Uppl. 1900 och 1912: uppåt.

flyr han ut från den sjunkande stad
Hskr.: sjunkna stad.

John Landquist.


Inknappat av Bertil Rietz 1997


Project Runeberg, Fri Dec 14 21:08:57 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/somngang/99.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free