- Project Runeberg -  Statens offentliga utredningar
(1922)
Översikt | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

STATENS
OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

Sedan 1922


Förord till den elektroniska utgåvan

Kungliga biblioteket har under 2012 och fram till halvårsskiftet 2013 digitaliserat följande 2855 (av totalt 5600) av den svenska Statens offentliga utredningar (SOU) och gjort dem tillgängliga som PDF-filer. Länkarna leder till Libris-katalogen, varifrån man finner länkar till dokumenten. Läs mer:

I oktober 2015 presenterades utvecklingsprojekt baserade på digitalseringen av SOU vid ett seminarium "SOU-hack", se material på Github. Bland annat redovisades då Linköpings universitets SOU-sök. I september 2018 utökades webbsajten Lagen.nu med texten från alla digitaliserade SOU, baserat på en ny OCR-tolkning.

Årtal: 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.

1922:
SOU 1922:1 Några iakttagelser från 1921 års riksdagsmannaval.
SOU 1922:2 Byggnadsarbetarsakkunnigas betänkande.
SOU 1922:3 Järnvägsstyrelsens skrivelser till Kungl. Maj:t den 28 april 1922 med förslag till taxeändring samt den 5 maj 1922 med yttrande över Tull- och traktatkommitténs utlåtande m. m.
SOU 1922:4 Klimatets inverkan på byggnader vid västkusten.
SOU 1922:5 Betänkande med förslag till förändrad kyrklig indelning och organisation inom de till Kristianstads och Malmöhus län hörande delarne av Lunds stift
SOU 1922:6 Tillägg till Betänkande och förslag beträffande förrådsverksamheten vid marinen
SOU 1922:7 Betänkande rörande fiskerinäringens främjande
SOU 1922:8 Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande
SOU 1922:9 Patentlagstiftningskommitténs betänkanden.
SOU 1922:10 Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling.
SOU 1922:11 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården.
SOU 1922:12 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården.
SOU 1922:13 Högskolornas löneregleringskommittés betänkanden.
SOU 1922:14 Statsmakterna och bränsleanskaffningen under krigsåren
SOU 1922:15 Statistiksakkunnigas betänkande
SOU 1922:16 Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd.
SOU 1922:17 Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet
SOU 1922:18 Det svenska lantbrukets produktionskostnader.
SOU 1922:19 Betänkande med förslag angående arrendators rätt till ersättning för elektrisk anläggning
SOU 1922:20 Mellanhandssakkunniges betänkande angående olägenheterna vid mellanhandssystemet inom livsmedelshandeln.
SOU 1922:21 Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922
SOU 1922:22 Förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna
SOU 1922:23 Betänkande och förslag angående utbildningskurser vid Tullverket
SOU 1922:24 Utredning rörande den s.k. Nyköpings kanal
SOU 1922:25 Förslag till författningar angående handel med och import av utsädesfrö ävensom till omorganisation av frökontrollverksamheten m. m.
SOU 1922:26 Utkast till lag om visst tryggande av byggnadsborgenärers fordringar m. m.
SOU 1922:27 Redogörelse för de ecklesiastika boställena.
SOU 1922:28 Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter för byggnader och lägenheter, använda som offentliga samlingslokaler eller för drivande av hotell- eller pensionatrörelse eller dylikt.
SOU 1922:29 Flottans skolsakkunnigas betänkande.
SOU 1922:30 Åtgärder mot godsanhopning i tullpackhus m. m.
SOU 1922:31 Sverges familjenamn 1920
SOU 1922:32 Redogörelser för inventering av odlingsjord
SOU 1922:33 Förslag till reviderad lag om arbetstidens begränsning
SOU 1922:34 Betänkande och förslag avgivna av den av Kungl. Maj:t den 31 augusti 1920 tillsatta kommitté för verkställande av utredning, huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas
SOU 1922:35 Utredning och förslag angående höjning av maximigränsen för den primära jordbruksfastighetskrediten
SOU 1922:36 Pappersindustriens produktionsförhållanden
SOU 1922:37 Underdånigt utlåtande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.
SOU 1922:38 Den svenska kautschukindustriens utveckling 1890-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget
SOU 1922:39 Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte därmed sammanhängande författningar
SOU 1922:40 Margarinindustriens utveckling med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget
SOU 1922:41 Huvuddragen av det svenska jordbrukets utveckling 1871-1919
SOU 1922:42 Översikt av jordbrukets utveckling i vissa främmande länder 1871-1913
SOU 1922:43 Betänkande med förslag till allmän sjukhusstadga m. m.
SOU 1922:44 Kommunikationsverkens lönekommitté.
SOU 1922:45 Odlingsorganisationens verksamhet åren 1918-1922
SOU 1922:46 Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m.
SOU 1922:47 Jordkommissionens betänkanden.
SOU 1922:48 Jordkommissionens betänkanden.
SOU 1922:49 Utredning angående omorganisation av polisväsendet i riket
SOU 1922:50 Bilaga till Statistiksakkunnigas betänkande
SOU 1922:51 Flottans skolsakkunnigas betänkande.
SOU 1922:52 Den svenska järnhanteringens utveckling med särskild hänsyn till åren 1890-1913
SOU 1922:53 Den svenska glasindustriens utveckling med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget
SOU 1922:54 Förslag om upprättande av ett under Kungl. Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse lydande statsapotek
SOU 1922:55 Bokföringen vid försvarsförvaltningen
SOU 1922:56 K. Socialstyrelsens utlåtande med förslag till lag angående hyresregleringens avveckling m. m.
SOU 1922:57 Utredning och förslag rörande förskaffande av lik för den för läkareutbildningen nödvändiga anatomiska undervisningen
SOU 1922:58 Utlåtande över förslag till omorganisation av polisväsendet i riket
SOU 1922:59 Socialförsäkringskommittén.

1923:
SOU 1923:1 Betänkande med förslag angående magistraternas befriande i visst avseende från ansvar för kronouppbörden m. m.
SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar
SOU 1923:3 Spannmålsmarknadssakkunnigas betänkande den 16 januari 1923.
SOU 1923:4 Betänkande med förslag till lag om församlingsstyrelse samt till bestämmelser om folkskoleärendenas överflyttning från den kyrkliga till den borgerliga kommunen m. m.
SOU 1923:5 Skolkommissionens betänkande.
SOU 1923:6 Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsen
SOU 1923:7 Statens ställning till järnvägarna i olika främmande länder
SOU 1923:8 Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas Förenta Stater
SOU 1923:9 Förslag till strafflag, allmänna delen, samt förslag till lag angående villkorlig frigivning jämte motiv
SOU 1923:10 Folkomröstningsinstitutet i den schweiziska demokratien
SOU 1923:11 Utredning rörande ombyggnad av Strömsholms kanal samt utsträckning av kanalen från Smedjebacken till Ludvika
SOU 1923:12 Betänkande och förslag angående det ecklesiastika arrendeväsendet
SOU 1923:13 Vägkommissionens betänkanden.
SOU 1923:14 Betänkande med förslag till avtal rörande Stockholms bangårdsfråga
SOU 1923:15 Försvarsrevisionens betänkande
SOU 1923:16 Försvarsrevisionens betänkande
SOU 1923:17 Försvarsrevisionens betänkande
SOU 1923:18 Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande.
SOU 1923:19 Betänkande angående decisiv folkomröstning
SOU 1923:20 Folkomröstningsinstitutet utanför Schweiz och Förenta Staterna.
SOU 1923:21 Betänkande angående ordnandet av Stockholms förortsbanefråga
SOU 1923:22 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster.
SOU 1923:23 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 25 maj 1894 angående jordfästning m. m.
SOU 1923:24 Utredning angående lämpliga distributionssystem för landsbygdselektrifiering.
SOU 1923:25 Inventering av odlingsjord längs inlandsbanan från Ströms södra sockengräns till Storuman
SOU 1923:26 1921 års pensionskommittés betänkande.
SOU 1923:27 Underdånigt betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare i domsagorna m. m.
SOU 1923:28 Underdånigt betänkande med förslag till förordning angående tillverkning av brännvin m. m.
SOU 1923:29 Den industriella demokratiens problem.
SOU 1923:30 Den industriella demokratiens problem.
SOU 1923:31 Den svenska mekaniska verkstadsindustriens utveckling intill krigsutbrottet
SOU 1923:32 Sveriges bryggeriindustri
SOU 1923:33 Garveriindustriens produktionsförhållanden
SOU 1923:34 Kvalitetsfrågan hos det svenska vetet
SOU 1923:35 Samorganisation av Riksdagsbiblioteket och den centrala statsförvaltningen i bok- och biblioteksavseende
SOU 1923:36 Betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare
SOU 1923:37 Översiktstabeller angående den svenska industriens utveckling 1891-1920 jämte anmärkningar
SOU 1923:38 Efterskrift till Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922
SOU 1923:39 Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922
SOU 1923:40 Jordkommissionens betänkanden.
SOU 1923:41 Skolkommissionens betänkande.
SOU 1923:42 Lagerhus- och kylhuskommitténs betänkanden.
SOU 1923:43 Förslag till tullstadga jämte motivering
SOU 1923:44 De svenska järn- och metallmanufakturindustriernas utveckling med särskild hänsyn till förhållandena vid tiden närmast före världskrigets utbrott
SOU 1923:45 Undersökning angående jordegendomsvärdenas utveckling i Sverige och vissa främmande länder
SOU 1923:46 Sammandrag av yttranden över Stadsplanelagskommitténs Betänkande med förslag till stadsplanelag och författningar som därmed hava samband samt Bostadskommissionens betänkande med förslag till byggnadsstadga.
SOU 1923:47 Kommunikationsverkens lönekommitté.
SOU 1923:48 Anvisningar rörande vissa åtgärder för möjliggörande av ökad spannmålsbelåning från jordbrukarnas sida
SOU 1923:49 Statens ställning till järnvägarna i Sverige
SOU 1923:50 Redegørelse fra det af de danske, norske og svenske Kraftoverføringskommissioner nedsatte elektrotekniske Udvalg angaaende elektrisk Kraftoverføring fra Norge til Danmark.
SOU 1923:51 Förslag angående lapparnas renskötsel m.m.
SOU 1923:52 Förslag till stadga angående nomadundervisningen i riket samt till instruktion för nomadskolinspektören
SOU 1923:53 Statens kolonisationsnämnds berättelse 1918-1922.
SOU 1923:54 Betänkande angående regelbunden automobiltrafik samt angående maskinell vägtrafik i de nordliga länen
SOU 1923:55 Betänkande och förslag angående statsbidrag till uppförande av byggnader för folkskoleväsendet i riket
SOU 1923:56 Sammanfattning av utlåtanden och yttranden i anledning av Skolkommissionens den 28 april 1922 avgivna betänkande.
SOU 1923:57 Vid virkesmätning erforderliga relationstal
SOU 1923:58 Förslag rörande tillgodogörande av kronans fiskevatten
SOU 1923:59 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1923:60 Utredning beträffande de allmänna förutsättningarna med avseende å krafttillgångar, kraftbehov och kraftöverföring för elektrifiering av Sveriges olika kraftdistrikt.
SOU 1923:61 Utredning och förslag angående de enskilda järnvägarnas bokföring
SOU 1923:62 Betänkande angående ordnandet av kvinnliga befattningshavares avlönings- och pensionsförhållanden m. m.
SOU 1923:63 Handledning vid utarbetandet av brandordningar för städer, köpingar och municipalsamhällen.
SOU 1923:64 V.P.M. med utkast till lag om gruppbolag för enskilda järnvägar.
SOU 1923:65 Förbättrade sjöfartsförbindelser mellan Sverige och Finland
SOU 1923:66 Sammanfattning av utlåtanden och yttranden i anledning av Skolkommissionens den 28 april 1922 avgivna betänkande.
SOU 1923:67 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Gävleborgs län.
SOU 1923:68 Yttrande och förslag i fråga om revision av gällande avlöningsbestämmelser för statsdepartement m. fl. verk
SOU 1923:69 Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt.
SOU 1923:70 Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt.
SOU 1923:71 Betänkande och förslag angående förvaltningen av kyrkofonden och övriga till prästerskapets avlöning anslagna medel
SOU 1923:72 Kort redogörelse för Elektrifieringskommitténs verksamhet samt förslag till organisation av statens verksamhet beträffande landets elektrifiering.
SOU 1923:73 Sammanknytning av de svenska och norska statsbanenäten över riksgränsen i norra Bohuslän
SOU 1923:74 Betänkande med förslag till lag om vård av sinnessjuka m. fl. författningar
SOU 1923:75 Normalreglementen för rikets sparbanker i anslutning till lagen om sparbanker den 29 juni 1923
SOU 1923:76 Förberedande utredning av vissa principer för reformering av hyresrätten.
SOU 1923:77 Vägkonferensen i Stockholm den 15 och 16 oktober 1923
SOU 1923:78 1922 års krigslagstiftningssakkunnigas betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914 m. m.

1924:
SOU 1924:1 Angående ordnandet av statens kommersiella informationsverksamhet
SOU 1924:2 Det svenska lantbrukets produktionskostnader.
SOU 1924:3 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kopparbergs län.
SOU 1924:4 Sverges familjenamn 1920
SOU 1924:5 Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet
SOU 1924:6 Utredning rörande ny vattenväg mellan Östersjön och Vänern, Göta kanal
SOU 1924:7 Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek
SOU 1924:8 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västmanlands län.
SOU 1924:9 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Värmlands län.
SOU 1924:10 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landbygden inom Blekinge län.
SOU 1924:11 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jämtlands län.
SOU 1924:12 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Gotlands län.
SOU 1924:13 Förslag till lönereglering för befattningshavare vid rikets allmänna läroverk samt vid folk- och småskolor m. fl. läroanstalter.
SOU 1924:14 Iakttagelser rörande socialiseringen i Österrike 1918-1922
SOU 1924:15 Det svenska tobaksmonopolet
SOU 1924:16 Betänkande med förslag till gruvlag
SOU 1924:17 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västernorrlands län.
SOU 1924:18 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Hallands län.
SOU 1924:19 Anvisningar rörande vägväsendet och automobiltrafiken
SOU 1924:20 Skeppstjänstkommitterades betänkande.
SOU 1924:21 Fastighetsregisterkommissionens meddelanden.
SOU 1924:22 Statens järnvägar
SOU 1924:23 Handledning vid utarbetandet av brandordningar för landskommuner
SOU 1924:24 Kungl. Skolöverstyrelsens utlåtande över Skolkommissionens betänkanden 1-5.
SOU 1924:25 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
SOU 1924:26 Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen.
SOU 1924:27 Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen.
SOU 1924:28 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Norrbottens län.
SOU 1924:29 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västerbottens län.
SOU 1924:30 Statens järnvägar som allmänt affärsverk
SOU 1924:31 Utredning rörande Kungl. teaterns ekonomi och konstnärliga verksamhet.
SOU 1924:32 Malmkommissionens slutbetänkande
SOU 1924:33 Malmtillgången i Norrbottens län
SOU 1924:34 Ljusindustrien samt tillverkningen av glycerin med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget
SOU 1924:35 Ylleindustriens produktionsförhållanden
SOU 1924:36 Den svenska tegelindustriens utveckling 1881-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget
SOU 1924:37 Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget.
SOU 1924:38 Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget.
SOU 1924:39 Sveriges vattenkrafttillgångar och vattenkraftproduktion
SOU 1924:40 Till frågan om ny jorddelningslagstiftning
SOU 1924:41 Utredning med förslag till lag om lärlingsväsendet i vissa yrken
SOU 1924:42 Förbrukningen av virke till husbehov på Värmlands läns landsbygd
SOU 1924:43 Domänstyrelsens utlåtande den 28 maj 1924 med förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna
SOU 1924:44 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jönköpings län.
SOU 1924:45 Kommunal affärsverksamhet i de svenska städerna
SOU 1924:46 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Östergötlands län.
SOU 1924:47 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kronobergs län.
SOU 1924:48 Förteckning övriga elektriska kraftanläggningar i Sverige år 1923.
SOU 1924:49 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kalmar län.
SOU 1924:50 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kristianstads län.
SOU 1924:51 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Örebro län.
SOU 1924:52 Utredning beträffande de elektriska distributionsföretagens å landsbygden ekonomiska svårigheter och möjligheterna för dessas avhjälpande
SOU 1924:53 1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen.
SOU 1924:54 1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen.
SOU 1924:55 Handels- och prisöversikter rörande spannmål
SOU 1924:56 1921 års pensionskommittés betänkande.
SOU 1924:57 Betänkande med förslag till lag om modershjälp
SOU 1924:58 Fattigvården bland lapparna
SOU 1924:59 Fattigvården bland lapparna
SOU 1924:60 Utredning och förslag angående ordnandet av väghållningsdistriktens räkenskaper.

1925:
SOU 1925:1 Utredning av vissa frågor rörande privatläroverken
SOU 1925:2 Den svenska tvättmedelsindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget
SOU 1925:3 Den svenska skoindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget
SOU 1925:4 Den svenska cementindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget
SOU 1925:5 Den svenska porslinsindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget
SOU 1925:6 Tryckeri- och pappersförädlingsindustri i Sverige
SOU 1925:7 Underofficerssakkunnigas yttrande och förslag angående: 1, Höjande av det fast anställda manskapets utbildning, i syfte att förbättra manskapsrekryteringen; 2, Underbefäls och underofficerares befordran till officerare och reservofficerare; samt 3: Förbättrande av underofficerarnas tjänsteställning
SOU 1925:8 Betänkande med utredning och förslag angående socialförsäkringens organisation
SOU 1925:9 Betänkande med förslag till grunder för avsättning till de under Kungl. Kommunikationsdepartementet lydande affärsdrivande verkens förnyelsefonder samt för användning och placering av förnyelsefondernas medel
SOU 1925:10 Förslag till förordning angående statlig inkomst- och förmögenhetsskatt jämte motiv
SOU 1925:11 Det svenska skogsbrukets förutsättningar och historia
SOU 1925:12 Sveriges enskilda skogar
SOU 1925:13 Byggnadsstyrelsesakkunnigas betänkande angående omorganisation av Byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå m. m.
SOU 1925:14 Utkast till ändrad lydelse av 1-12, 19, 21-24, 26, 28-35, 40 samt 48 och 49 §§ i Kungl. stadgan den 22 juni 1920 med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning.
SOU 1925:15 Betänkande angående ordnandet av statens byggnadsverksamhet inom Stockholm
SOU 1925:16 Konsumentkooperationen i Sverige
SOU 1925:17 Betänkande rörande det s. k. Genèveprotokollet angående avgörande på fredlig väg av internationella tvister
SOU 1925:18 Betänkande beträffande Vattenfallsstyrelsens landsbygdstaxor m. m.
SOU 1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster.
SOU 1925:20 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster.
SOU 1925:21 Förslag till lag om försäkringsavtal m. m.
SOU 1925:22 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1925:23 Förslag till lönereglering för landsfogdar och landsfiskaler m. m.
SOU 1925:24 1921 års pensionskommittés betänkande.
SOU 1925:25 Förslag till lag om dödande av förkommen handling m. m.
SOU 1925:26 Förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar
SOU 1925:27 1923 års taxeringssakkunnigas betänkande angående omorganisation av taxeringsväsendet
SOU 1925:28 Betänkande och förslag rörande ändring i strafflagens bestämmelser om preskription av straff
SOU 1925:29 Betänkande med förslag till motverkande av arbetslöshet genom anordnande av allmänna arbeten
SOU 1925:30 Studier rörande industriell demokrati i Norge, England, Tjeckoslovakien och Österrike
SOU 1925:31 Om vägbeskattningens ordnande
SOU 1925:32 Utredningar och förslag angående inrättande av fasta försöksgårdar.
SOU 1925:33 Betänkande och förslag angående ändrad organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet
SOU 1925:34 Betänkande med förslag till reviderad lag om arbetarskydd
SOU 1925:35 Betänkande angående den kommunala skatteutjämningen
SOU 1925:36 Betänkande och förslag angående beredande av förbättrad pensionering från prästerskapets änke- och pupillkassa m. m.
SOU 1925:37 Betänkande rörande Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation
SOU 1925:38 Betänkande med förslag till åtgärder för bekämpande av mul- och klövsjukan inom landet.
SOU 1925:39 Telegrafverket
SOU 1925:40 Betänkande angående statens medverkan för försäkringsverksamhet mot smittsamma husdjurssjukdomar
SOU 1925:41 1921 års pensionskommittés betänkande.
SOU 1925:42 1921 års pensionskommittés betänkande.
SOU 1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken.
SOU 1925:44 Förslag rörande åtgärder för enhetliggörande av det enskilda järnvägsnätet.
SOU 1925:45 Statistiska undersökningar angående åttatimmarslagens och bagerilagens verkningar

1926:
SOU 1926:1 Utredning rörande lagstiftningen om arbetstidens begränsning i vissa främmande länder
SOU 1926:2 Betänkande angående de icke rättsbildade domsagobiträdenas avlöningsförhållanden och anställningsvillkor
SOU 1926:3 1921 års pensionskommittés betänkande.
SOU 1926:4 Postverket
SOU 1926:5 Utredning angående det svenska skolväsendets organisation
SOU 1926:6 P. M. angående tätare tingssammanträden i häradsrätterna
SOU 1926:7 Betänkande och förslag
SOU 1926:8 Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom
SOU 1926:9 Betänkande med förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådliga m. fl. författningar
SOU 1926:10 Betänkande med förslag angående Gymnastiska centralinstitutets verksamhet och därmed sammanhängande frågor
SOU 1926:11 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg.
SOU 1926:12 Förslag till Handbok för Svenska kyrkan
SOU 1926:13 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
SOU 1926:14 Tilläggsbestämmelser (Tillägg nr 1) till de den 27 mars 1924 fastställda Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser)
SOU 1926:15 Betänkande med förslag till lag angående uppsikt å vissa jordbruk
SOU 1926:16 Betänkande och förslag angående ordnandet av bangårdsförhållandena i Göteborg
SOU 1926:17 Betänkande med förslag till lag angående åtgärder mot dryckenskap och fylleri
SOU 1926:18 Betänkande angående beskattning av inländska juridiska personers inkomst och förmögenhet
SOU 1926:19 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg.
SOU 1926:20 Betänkande angående ändringar i hovrätternas organisation, arbetssätt och löneförhållanden med mera
SOU 1926:21 Utlåtande med förslag angående statsbidrag till nyodling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk
SOU 1926:22 Betänkande rörande den ekonomiska försvarsberedskapens organisation
SOU 1926:23 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Stockholms län.
SOU 1926:24 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Uppsala län.
SOU 1926:25 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Södermanlands län.
SOU 1926:26 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Göteborgs och Bohus län.
SOU 1926:27 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Älvsborgs län.
SOU 1926:28 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Skaraborgs län.
SOU 1926:29 Betänkande angående statsbidrag för torrläggning av mark i ändamål av skogsbörd m. m.
SOU 1926:30 Betänkande och förslag angående värdering och disposition av kronan tillhörig mark i Vaxholm
SOU 1926:31 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1926:32 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1926:33 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1926:34 Betänkande och förslag rörande ersättningsbyggnad för flottan
SOU 1926:35 Sveriges allmänna skogar
SOU 1926:36 Betänkande angående omorganisation av det statsunderstödda sjukkasseväsendet m. m.
SOU 1926:37 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg.

1927:
SOU 1927:1 Betänkande angående åtgärder för tryggande av skogsvårdsstyrelsernas ekonomi m. m.
SOU 1927:2 Utredning med förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet
SOU 1927:3 Betänkande med förslag till lag om vissa av landsting eller kommuner drivna sjukhus m. m.
SOU 1927:4 Utredningar till belysande av arbetsfredsfrågan.
SOU 1927:5 Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid armén
SOU 1927:6 Sverges familjenamn 1920
SOU 1927:7 Betänkande angående sjöfartsavgifter
SOU 1927:8 Betänkande med förslag till ny civil pensionslag m. m.
SOU 1927:9 Hussvampen och konservering av trä mot röta
SOU 1927:10 Betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning angående sinnesbeskaffenhet m. m.
SOU 1927:11 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m.
SOU 1927:12 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda egnahemsverksamheten
SOU 1927:13 Betänkande med förslag angående vidgad rätt till utträde ur Svenska kyrkan jämte därmed sammanhängande frågor
SOU 1927:14 Yttrande angående allmänna principer för en ny gruvlagstiftning
SOU 1927:15 Yttranden i anledning av Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1927:16 Betänkande med förslag till åtgärder gentemot missbruk av alkoholhaltiga apoteksvaror m. m. samt av behörigheten att å recept utskriva spritdrycker m. m. från apoteksinrättning
SOU 1927:17 Järnvägs- och automobiltrafikkonferensen i Stockholm den 23-25 maj 1927.
SOU 1927:18 Sinnesslövårdssakkunnigas betänkande.
SOU 1927:19 Utlåtande angående tillverkning av alkoholsvaga extraktrika maltdrycker
SOU 1927:20 Betänkande med förslag till förordning med tulltaxa
SOU 1927:21 Betänkande med förslag till kungörelse angående anställande av kommissionärer hos statsdepartement och vissa ämbetsverk m. fl. myndigheter
SOU 1927:22 Utredning angående disposition av skogsavkastningen vid boställen anslagna till klockare och lärare vid de allmänna läroverken
SOU 1927:23 Promemorior rörande vissa beskattningsfrågor
SOU 1927:24 Tabeller rörande taxeringen av jordbruksfastighet år 1922 i rikets landskommuner
SOU 1927:25 Förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m.
SOU 1927:26 Betänkande och förslag angående ändrad organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet
SOU 1927:27 Utredning och förslag rörande inrättande av kommunala flickskolor
SOU 1927:28 Betänkande och förslag angående turistreklam- och upplysningsverksamheten i utlandet
SOU 1927:29 Betänkande och förslag rörande den centrala försvarsförvaltningen
SOU 1927:30 Förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad
SOU 1927:31 Betänkande med förslag angående avvecklingen av Aktiebolaget Kreditkassans av år 1922 engagemang
SOU 1927:33 Betänkande angående pensionering av arbetarpersonal vid försvarsväsendet och allmänna civilförvaltningen
SOU 1927:34 Betänkande med förslag till åtgärder gentemot spritsmuggling från fartyg, som uppehålla trafik med utlandet m.m.
SOU 1927:35 Utredning och förslag rörande ändrade grunder för val och valbarhet till riksdagens första kammare

1928:
SOU 1928:1 Utrikesdepartementets organisation
SOU 1928:2 Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad m. m.
SOU 1928:3 Betänkande angående familjepensionering för viss ickeordinarie personal i statens tjänst
SOU 1928:4 Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Vin- & spritcentralens verksamhet
SOU 1928:5 Betänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband
SOU 1928:6 Betänkande med förslag angående åtgärder till handelsjärnhanteringens stödjande
SOU 1928:7 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1928:8 Betänkande med förslag till vissa åtgärder beträffande emigrationen
SOU 1928:9 Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten
SOU 1928:10 Betänkande angående ordnandet av viss bostadskredit
SOU 1928:11 Betänkande med förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande automobilbesiktningsväsendet m. m.
SOU 1928:12 Betänkande med förslag angående omorganisation av Överståthållarämbetet samt ändrad fördelning mellan staten och Stockholms stad av kostnaderna för dess verksamhet
SOU 1928:13 Utredning och förslag angående en utvidgad folkhögskolutbildning
SOU 1928:14 Betänkande med utredning och förslag angående statstjänstemännens bisysslor
SOU 1928:15 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande tullrestitution
SOU 1928:16 Utlåtande jämte utkast till lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar
SOU 1928:17 Betänkande angående ordnande av folktandvård (allmännelig tandvård)
SOU 1928:18 Betänkande med förslag till stadga angående sinnessjukvården i riket m. m.
SOU 1928:19 Lagrådets utlåtande över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1928:20 Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen
SOU 1928:21 Städerna och rättegångsreformen.
SOU 1928:22 Betänkande med förslag
SOU 1928:23 Betänkande och förslag rörande försvarets centrala ledning och förvaltning
SOU 1928:24 Betänkande med förslag till lag om ägofred
SOU 1928:25 Betänkande med förslag rörande försäljningar och andra upplåtelser från kronans domäner
SOU 1928:26 Betänkande och förslag rörande uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m.
SOU 1928:27 Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Svenska tobaksmonopolets verksamhet
SOU 1928:28 Utlåtanden av lantmäteristyrelsen och kammarkollegium i vissa skogsfrågor.
SOU 1928:29 Register till betänkandet angående ordnandet av statens byggnadsverksamhet inom Stockholm.

1929:
SOU 1929:1 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg.
SOU 1929:2 Betänkande och förslag angående vissa ekonomiska spörsmål berörande enskilda järnvägar
SOU 1929:3 Betänkande och förslag angående tryggande av hos enskild arbetsgivare anställd personals rätt till utfäst pension
SOU 1929:4 Svenska aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925
SOU 1929:5 Redogörelse för de ecklesiastika boställena.
SOU 1929:6 Utredning och förslag rörande studieunderstöd åt lärjungar vid statens läroverk och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1929:7 Berättelse rörande studier i vissa sinnessjukvårdsfrågor, särskilt arbetsterapi och hjälpverksamhet, i Danmark, Tyskland, Holland och Schweiz
SOU 1929:8 1928 års tjänsteställningssakkunnigas utredning och förslag i fråga om underofficerarnas tjänsteställning
SOU 1929:9 Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av samhällsskadlig art
SOU 1929:10 Utredning och förslag rörande praktisk lärarkurs för blivande lärare vid de allmänna läroverken m. fl. undervisningsanstalter
SOU 1929:11 Förslag till omorganisation av rättsobducentväsendet m. m.
SOU 1929:12 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden.
SOU 1929:13 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden.
SOU 1929:14 Betänkande med förslag till steriliseringslag
SOU 1929:15 Betänkande med utkast till lagstiftning om ekonomiska föreningars rätt att driva inlåningsrörelse
SOU 1929:16 Betänkande med förslag till förordning om motorfordon m.m. jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafik å vägar och gator
SOU 1929:17 Betänkande angående rationell skatteuppbörd
SOU 1929:18 Förslag till lag ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootilag) och förordning med närmare föreskrifter ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootiförordning)
SOU 1929:19 Utredning beträffande Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet och en blivande högre lantbruksundervisnings inbördes ställning
SOU 1929:20 Utredning och förslag rörande lantmäteriundervisningens ordnande.
SOU 1929:21 Betänkande och förslag rörande understöd åt den civila luftfarten
SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken.
SOU 1929:23 Förslag till tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen med motivering jämte utkast till anvisningar till nämnda föreskrifter
SOU 1929:24 Betänkande angående en reformerad sjukförsäkring m. m.
SOU 1929:25 Yttranden av häradshövdingar och rådhusrätter över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1929:26 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1929:27 Betänkande angående statens medverkan för vinnande av ökad skogsproduktion å vissa marker
SOU 1929:28 Betänkande angående moderskapsskydd
SOU 1929:29 Betänkande med förslag till lagstiftning om alkoholistvård
SOU 1929:30 Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen.
SOU 1929:31 Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen.
SOU 1929:32 Utredning av vissa frågor rörande tillämpning av 1927 års skolorganisation
SOU 1929:33 Utredning rörande allmänna läroverk för flickor m. m.
SOU 1929:34 Betänkande angående statslån till kommuner för inköp av skogsmark i vissa fall
SOU 1929:35 Statskontorets utlåtande i fråga om grunderna för den olika verk och myndigheter åliggande placeringen av statsverkets jämte därtill hörande fonders kapital
SOU 1929:36 Betänkande angående primär jordbruks- och skogskredit
SOU 1929:37 Förslag till ändringar i lagstiftningen om rätt till litterära och konstnärliga verk
SOU 1929:38 Sammandrag av yttranden över 1928 års sakkunnigbetänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband.
SOU 1929:39 Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen.
SOU 1929:40 Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen.

1930:
SOU 1930:1 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1930:2 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1930:3 Skydd för äldre kulturföremål
SOU 1930:4 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1930:5 Förslag till vissa ändringar i vallagen för skyddande av partibeteckningar.
SOU 1930:6 Gränsen för Sveriges territorialvatten
SOU 1930:7 Betänkande med förslag till lotsförordning samt andra författningar och föreskrifter rörande lotsverket
SOU 1930:8 Domänverkets omfattning, uppgifter och organisation
SOU 1930:9 Betänkande med förslag angående ordnande av den lägre lantbruksundervisningen
SOU 1930:10 Utredning och förslag beträffande åtgärder för ökad användning av svenska lantbruksprodukter vid allmänna inrättningar m. m.
SOU 1930:11 Utkast till lagbestämmelser om befraktning (5 kap. 109-168 § sjölagen)
SOU 1930:12 Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge samt behov av försvarskrafter
SOU 1930:13 Utredning angående kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande
SOU 1930:14 Utredning och förslag rörande praktiska bildningslinjer på realskolans åldersstadium
SOU 1930:15 Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar.
SOU 1930:16 Betänkanden med förslag angående skärpta kontrollföreskrifter rörande landsfiskalers och med dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning m. m.
SOU 1930:17 Betänkande med förslag till allmänt avlöningsreglemente för ordinarie tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen
SOU 1930:18 Distriktsveterinärlönesakkunnigas utredning och förslag beträffande ordnandet av distriktsveterinärernas anställnings- och avlöningsförhållanden.
SOU 1930:19 Utredning angående beredande av större möjlighet för skoldistrikt, att vid minskning av antalet barn indraga skolor och skolavdelningar
SOU 1930:20 Betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare vid undervisningsväsendet
SOU 1930:21 Betänkande angående granskning av för vissa sjukhus gällande särbestämmelser
SOU 1930:22 Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag till epizootilag och epizootiförordning
SOU 1930:24 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1930:25 Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis m. m.
SOU 1930:26 Förslag till förordning angående film
SOU 1930:27 Sverges familjenamn 1920
SOU 1930:28 Förslag till förordning angående biografer och biografföreställningar m. m.
SOU 1930:29 Betänkande med förslag till lag om handläggning av inskrivningsärenden m.m.
SOU 1930:30 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
SOU 1930:31 Förberedande utredning angående omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m. m.
SOU 1930:32 Betänkande med förslag angående omorganisation av undervisningen vid navigationsskolorna och därmed sammanhängande frågor
SOU 1930:33 Utredning och förslag beträffande Stockholms flottstations förflyttning från huvudstaden
SOU 1930:34 Betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av Karolinska sjukhuset m. m.
SOU 1930:35 Utredning i sockerfrågan
SOU 1930:36 Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente m.m.

1931:
SOU 1931:1 Sammandrag av yttranden över 1927 års prästlöneregleringssakkunnigas Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen.
SOU 1931:2 Utredning och förslag rörande läroböcker vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1931:3 Betänkande med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom beredskapsarbeten
SOU 1931:4 Utredning och förslag av frågorna om ytterligare inskränkningar i den nuvarande folkskoleseminarieorganisationen samt om statens övertagande av de utav landstingen och vissa städer upprätthållna småskoleseminarierna m. m.
SOU 1931:5 Utlåtande angående utförselbevissystemets verkningar m. m.
SOU 1931:6 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1931:7 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1931:8 Ny värmeledning samt elektrisk belysningsanläggning i Nationalmuseibyggnaden i Stockholm.
SOU 1931:9 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden.
SOU 1931:10 Betänkande med förslag till lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. fl. områden
SOU 1931:11 Utredning med förslag angående premiering av välskötta mindre skogsbruk
SOU 1931:12 Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för extra ordinarie och extra tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen, m. m.
SOU 1931:13 Utlåtande över utkast till näringslag m. m.
SOU 1931:14 Förslag till växellag m. m.
SOU 1931:15 Provdebitering av fyr- och båkavgift samt sjömanshusavgift enligt av Sjöfartsavgiftssakkunniga av 1924 föreslagna grunder för avgifternas utgående
SOU 1931:16 Riktlinjer för vinnande av viss koncentration inom det svenska fångvårdsväsendet
SOU 1931:17 Utredning och förslag rörande fortsättningsskolans organisation
SOU 1931:18 Betänkande med förslag till lönereglering för landsfogdar, lappfogdar och landsfiskaler m. m.
SOU 1931:19 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län m.m.
SOU 1931:20 Arbetslöshetsutredningens betänkande.
SOU 1931:21 Arbetslöshetsutredningens betänkande.
SOU 1931:22 Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie personal vid försvarsväsendet
SOU 1931:23 Betänkande och förslag angående anskaffning, underhåll och drift av för tulltjänsten erforderlig fortskaffningsmateriel
SOU 1931:24 Betänkande med förslag till huvudgrunder för en decentraliserad förvaltning av prästlönejorden m. m.
SOU 1931:25 Betänkande med förslag till prästlönelag m. m.
SOU 1931:26 Betänkande med förslag angående vissa ändringar i riksdagens arbetsformer m.m.
SOU 1931:27 Betänkande och förslag rörande åtgärder för höjande av säkerheten vid flygning
SOU 1931:28 Förslag till checklag m.m.
SOU 1931:29 Betänkande angående Flygstyrelsens materielanskaffning m. m.
SOU 1931:30 Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser)
SOU 1931:31 Repartitionstalen för jordbruksfastighet
SOU 1931:32 Utredning och förslag rörande viss omläggning av Socialstyrelsens lönestatistik
SOU 1931:33 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1931:34 Betänkande med utredning rörande de statsunderstödda växtförädlingsanstalterna
SOU 1931:35 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1928 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1931:36 Betänkande angående ändrad lagstiftning om mått och vikt
SOU 1931:37 Betänkande med förslag rörande statlig hjälpaktion åt vissa egnahemslåntagare
SOU 1931:38 Betänkande med förslag angående den ekonomiska förvaltningen vid de allm. läroverken m. fl. läroanstalter och därmed sammanhängande frågor
SOU 1931:39 Lantmätarelönesakkunnigas utredning och förslag beträffande lönereglering för viss lantmäteripersonal m. m.
SOU 1931:40 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående beskattning av aktiebolag och andra näringsföretag m. m.

1932:
SOU 1932:1 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till vissa ändringar i den sociala arrendelagstiftningen
SOU 1932:2 Betänkande rörande erkännande och verkställighet av utländsk civildom
SOU 1932:3 Luftförsvarsutredningens betänkande
SOU 1932:4 Dödlighetsantaganden för livränteförsäkring
SOU 1932:5 Betänkande rörande frivilliga sammanslutningar mellan enskilda järnvägar i Skåne m. m.
SOU 1932:6 Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
SOU 1932:7 Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
SOU 1932:8 Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
SOU 1932:9 Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
SOU 1932:10 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1932:11 Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan
SOU 1932:12 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1932:13 Skatteutjämningsberedningen.
SOU 1932:14 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1932:15 De ekonomiska verkningarna för sjöfarten av 1928 års lotsförfattningssakkunnigas förslag till lotsavgifter
SOU 1932:16 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken.
SOU 1932:17 Utredning och förslag rörande ändrade grunder för biskoparnas avlöning och därmed sammanhängande frågor
SOU 1932:18 Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige
SOU 1932:19 Betänkande med förslag till reglemente angående tjänstepension för tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen, m. m.
SOU 1932:20 Betänkande med förslag till förordning angående handel med farmacevtiska specialiteter
SOU 1932:21 Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag om vägdistrikt m.m.
SOU 1932:22 Betänkande med förslag till reglemente angående tjänstepension för arbetare i statens tjänst
SOU 1932:23 Utredning och förslag angående de civila tjänsteläkarnas ställning i städer och stadsliknande samhällen
SOU 1932:24 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
SOU 1932:25 Betänkande med plan för statens byggnadsverksamhet under närmast kommande tioårsperiod
SOU 1932:26 Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-1929
SOU 1932:27 Betänkande angående reformering av vikariatssystemet vid häradsrätterna
SOU 1932:28 Lantmäterisakkunnigas utredning och förslag beträffande lantmäterikontorens organisation.
SOU 1932:29 Promemoria angående lagstiftning om vissa straffprocessuella tvångsmedel
SOU 1932:30 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m.
SOU 1932:31 Betänkande med förslag till undervisningsplaner för rikets allmänna läroverk och de kommunala mellanskolorna m. m.
SOU 1932:32 Betänkande med förslag till lag om vissa ändringar i förordningen angående patent m. m.
SOU 1932:33 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för beredande av ökade möjligheter för mindre bemedlade personer att erhålla egna jordbruk
SOU 1932:34 Betänkande med förslag angående omorganisation av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen jämte därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1932:35 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående tillsättning av prästerliga tjänster
SOU 1932:36 Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar.
SOU 1932:37 Betänkande angående skyddskoppympningen
SOU 1932:38 Betänkande med förslag rörande arbetsuppgifterna för och organisationen av rikets landkarteverk
SOU 1932:39 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till kungörelse angående bestämmelser om beviljande av uppskov för egnahemslåntagare att erlägga ränta och amortering å egnahemslån
SOU 1932:40 Normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enligt 49 § stadsplanelagen

1933:
SOU 1933:1 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden.
SOU 1933:2 Betänkande med förslag angående åtgärder för ett bättre utnyttjande av landets skogstillgångar
SOU 1933:3 Skatteutjämningsberedningen.
SOU 1933:4 Skatteutjämningsberedningen.
SOU 1933:5 Utredning och förslag rörande åtgärder för beredande av ökade möjligheter att indraga lärartjänster vid folkskoleväsendet
SOU 1933:6 Förberedande utkast till strafflag.
SOU 1933:7 Betänkande med förslag angående varningsmärken och säkerhetsanordningar vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg m. m.
SOU 1933:8 Betänkande beträffande Vattenfallsstyrelsens taxor för elektrisk kraft till abonnenter på landsbygden.
SOU 1933:9 Betänkande med förslag till lag om rätt att med motorfordon befara enskild väg m. m.
SOU 1933:10 Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet och prokanslersinstitutionen
SOU 1933:11 Betänkande med förslag till organisation av det frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar.
SOU 1933:12 Jordbruksutredningens betänkanden.
SOU 1933:13 Betänkande angående statsinlösen av Ostkustbanan och Uppsala-Gävle järnväg
SOU 1933:15 Utredning och förslag angående importmonopol på kaffe
SOU 1933:16 Automatisering av telefonnätet på Sveriges landsbygd
SOU 1933:17 Berättelse över Statens spannmålsnämnds verksamhet m.m. under år 1932.
SOU 1933:18 Betänkande med förslag angående ändrade bestämmelser om mjölkavgifters upptagande och användning
SOU 1933:19 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1933 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1933:20 Utredning rörande kostnaderna för vissa genom Statens arbetslöshetskommission utförda arbeten i jämförelse med kostnaderna för motsvarande i annan ordning utförda arbeten.
SOU 1933:21 Utredning och förslag rörande grunder och förfaringssätt för dyrortsgrupperingsarbetet ävensom rörande i samband därmed stående frågor
SOU 1933:22 Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer
SOU 1933:23 Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse i Stockholm m. m.
SOU 1933:24 Betänkande angående gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande m. m.
SOU 1933:25 Betänkande angående ordnandet av avsättningsförhållandena för inom riket tillverkad sprit m. m.
SOU 1933:26 Betänkande om förbättrad utbildning i stadsplanekonst jämte vad därmed äger sammanhang
SOU 1933:27 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående förbättrad deklarationskontroll och till förstärkt taxeringsorganisation m. m.
SOU 1933:28 Förslag till vissa ändringar i Kungl. Byggnadsstyrelsens Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
SOU 1933:30 Utredning och förslag rörande rätt för sparbankerna och Postsparbanken att anlita ombud m. m.
SOU 1933:31 Utredning angående ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande och om allmänna bestämmelser rörande rådhusrätternas rekrytering
SOU 1933:32 Betänkande rörande ändrade grunder för utarrendering av kronojord
SOU 1933:33 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att främja komplettering av ofullständiga jordbruk
SOU 1933:34 Betänkande med förslag rörande organisationen av Högre lärarinneseminariet och därmed sammanhängande frågor
SOU 1933:35 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden.
SOU 1933:36 Utredning angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter och därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1933:37 Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan, anordnande av bostadsinspektion på landsbygden m. m.
SOU 1933:38 Kungl. Socialstyrelsens utredning och förslag rörande förbättrande av skogs- och flottningsarbetarnas provianterings- och matlagningsförhållanden under vistelsen i skogarna

1934:
SOU 1934:1 Arbetslöshetsutredningens betänkande.
SOU 1934:2 Arbetslöshetsutredningens betänkande.
SOU 1934:3 1933 års teaterutrednings betänkande.
SOU 1934:4 Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av försöksverksamheten på växt- och trädgårdsodlingens område
SOU 1934:5 Betänkande med förslag angående frågan om lämpliga åtgärder till skydd för sjömän vid besök i utländska hamnar
SOU 1934:6 Utredning med förslag om åtgärder för åstadkommande av billiga egnahemsbyggnader
SOU 1934:7 Betänkande i fråga om inrättande av ett institut för medellång och långfristig kreditgivning åt företag inom näringslivet
SOU 1934:8 Betänkande med förslag till sjöarbetstidslag
SOU 1934:9 Medicinalstyrelsens förslag till nya författningsbestämmelser angående statsbidrag till avlöning åt distriktssköterskor m. m.
SOU 1934:10 Utlåtanden över utredningen angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter m. m.
SOU 1934:11 Utredning angående åtgärder för bekämpande av ungdomsarbetslösheten
SOU 1934:12 Arbetslöshetsutredningens betänkande.
SOU 1934:13 Stadshypotekssakkunnigas betänkande med förslag till förordningar angående Konungariket Sveriges stadshypotekskassa samt angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet m. m.
SOU 1934:14 Undersökningar angående det sociala hjälpklientelet
SOU 1934:15 Betänkande med förslag till bestämmelser angående upphandling av lantbruksprodukter m. m. för statens och kommunala inrättningars behov
SOU 1934:16 Betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m.
SOU 1934:17 Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934
SOU 1934:18 Betänkande med förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen
SOU 1934:19 Pensionsförsäkringsreformen
SOU 1934:20 Betänkande med förslag till bestämmelser angående upphandling av inhemskt bränsle för statens stationära anläggningar m. m.
SOU 1934:21 1933 års teaterutrednings betänkande.
SOU 1934:22 Betänkande angående den slutna kroppssjukvården i riket jämte vissa därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1934:23 Betänkande med förslag angående bemanning av svenska fartyg
SOU 1934:24 Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
SOU 1934:25 Förslag till alternativa koraler för vissa av Nya psalmer
SOU 1934:26 Utredning i fråga om användandet av Postsparbankens medel
SOU 1934:27 Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet.
SOU 1934:28 Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet.
SOU 1934:29 Betänkande rörande familjepensionering för tjänstemän vid den civila statsförvaltningen och för arbetare i statens tjänst
SOU 1934:30 Utlåtanden över Betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m. (Trettonmannakommissionens betänkande).
SOU 1934:31 Betänkande angående omorganisation av landsfogdetjänsterna
SOU 1934:32 Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m.
SOU 1934:33 Järnvägs- och automobiltrafik
SOU 1934:34 Varutrafiken med bil
SOU 1934:35 Betänkande med utredning och förslag angående sänkning av läkemedelspriserna, revision av apoteksvarustadgan m. m.
SOU 1934:36 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande frihamnsväsendet
SOU 1934:37 Betänkande med förslag till förordning angående statens lånefond för sekundärlån mot inteckning i jordegendom, m. m.
SOU 1934:38 Betänkande angående arbetsfördelning m. m. för tulltaxerings- och kontorsgöromål vid Tullverket
SOU 1934:39 Betänkande med förslag till spritdrycksförordning m.m.
SOU 1934:40 Utredning och förslag rörande de extra ordinarie lärarnas vid de allmänna läroverken anställningsförhållanden m. m.
SOU 1934:41 Utredning och förslag angående en förbättrad ställning för ämnena latin och grekiska vid de allmänna läroverken
SOU 1934:42 Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom allmänna civilförvaltningen
SOU 1934:43 Betänkande med förslag angående avsättningen av smör och andra fettämnen av inhemskt ursprung
SOU 1934:44 Allmänna arbeten för arbetslöshetens bekämpande i Sverige 1929-1934
SOU 1934:45 Betänkande med förslag till kungörelse om lån till jordbrukare för genomförande av ackord m. m.
SOU 1934:46 Betänkande med förslag rörande lotsverkets personalfråga och därmed sammanhängande förhållanden
SOU 1934:47 Betänkande och förslag angående statens övertagande av vissa kostnader för folkskoleväsendet m. m.
SOU 1934:48 Utredning rörande reguljär luftfart samt luftfartsmyndighetens organisation
SOU 1934:49 Betänkande med förslag till tjänstepensionsreglemente för befattningshavare vid försvarsväsendet
SOU 1934:50 Utredning angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen
SOU 1934:51 Statskontorets utlåtande angående undantag från tillämpningen av tjänstepensionsreglementet för arbetare
SOU 1934:52 Betänkande med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m.
SOU 1934:53 Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m.
SOU 1934:54 Betänkande angående tryckfrihetsprocessens ombildning
SOU 1934:55 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lagstiftning angående skogsfångs- och mulbetesservitut
SOU 1934:56 Betänkande och förslag rörande revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt m. m.

1935:
SOU 1935:1 Betänkande med förslag angående åtgärder för spannmålsodlingens stödjande
SOU 1935:2 Betänkande med förslag rörande lån och årliga bidrag av statsmedel för främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer jämte därtill hörande utredningar
SOU 1935:3 Kortfattad framställning av Organisationssakkunnigas Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m.
SOU 1935:4 Promemoria angående tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen
SOU 1935:5 Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet
SOU 1935:6 Arbetslöshetsutredningens betänkande.
SOU 1935:7 Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet.
SOU 1935:8 Betänkande med förslag angående åtgärder mot statsfientlig verksamhet
SOU 1935:9 Betänkande med förslag till omorganisation av den högre skogsundervisningen
SOU 1935:10 Utredning och förslag angående rundradion i Sverige
SOU 1935:11 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av en statsvetenskaplig examen
SOU 1935:12 Betänkande med förslag till förordning angående allmän automobiltrafik
SOU 1935:13 Yttranden över preliminärt förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap.
SOU 1935:14 Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m.
SOU 1935:15 Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap
SOU 1935:16 Konjunkturuppsvingets förlopp och orsaker 1932-1934.
SOU 1935:17 Yttrande och förslag rörande formulär för tjänstgöringsbetyg som av länsstyrelserna utfärdas
SOU 1935:18 Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal
SOU 1935:19 Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård
SOU 1935:20 Grunder för kollektiv och individuell pensionsförsäkring
SOU 1935:21 Utredning angående införande av ett dagordningsinstitut m. m.
SOU 1935:22 Utredning och förslag rörande frågan om avgift för hemlån av böcker från bibliotek
SOU 1935:23 Betänkande med förslag till motorfordonsförordning och vägtrafikstadga m. m.
SOU 1935:24 Betänkande med förslag till ändrad organisation av den statliga verksamheten för bekämpande av olovlig införsel av spritdrycker m. m.
SOU 1935:25 Förslag till nya avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom den allmänna civilförvaltningen
SOU 1935:26 Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet
SOU 1935:27 Betänkande med förslag till ändring i vissa delar av upphandlingsförordningen
SOU 1935:28 Utredning med förslag om egnahemskonsulenter hos hushållningssällskapen
SOU 1935:29 Betänkande angående husdjursförsöksverksamhetens organisation
SOU 1935:30 Berättelse över Statens spannmålsnämnds verksamhet m.m. under år 1934.
SOU 1935:31 Betänkande med förslag till lag om domkapitel m.m.
SOU 1935:32 Betänkande med förslag till förordning om jordbrukets kreditkassor m. m.
SOU 1935:33 Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående statsunderstödd dispensärverksamhet
SOU 1935:34 Betänkande med vissa synpunkter och förslag i fråga om den primära fastighetskrediten
SOU 1935:35 Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m.
SOU 1935:36 Betänkande angående råvaruförsörjning, produktion och arbetarantal m. m. vid skogsindustrierna
SOU 1935:37 Förslag rörande allmänna grunder för ordnandet av städnings- och rengöringsarbetet inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm samt beräknandet av ersättning för nämnda arbete
SOU 1935:38 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1935:39 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1935:40 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1935:41 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1935:42 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1935:43 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1935:44 Betänkande med utredning och förslag angående folk- och småskoleseminariernas organisation m. m.
SOU 1935:45 Utredning och förslag rörande läroböcker vid allmänna läroverk och folkskolor m. fl. undervisningsanstalter
SOU 1935:46 Betänkande angående folktandvård
SOU 1935:47 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 angående förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom
SOU 1935:48 Betänkande med förslag till lag om arbetstiden i jordbruk och trädgårdsskötsel (lantarbetstidslag) m. m.
SOU 1935:49 Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan samt anordnande av förbättrad bostadsinspektion i städer och stadsliknande samhällen m. m. jämte därtill hörande utredningar
SOU 1935:50 Promemoria angående avveckling av bestående fideikommiss
SOU 1935:51 Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1934
SOU 1935:52 Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena
SOU 1935:53 Betänkande angående behörighet att utföra elektriskt installationsarbete m.m.
SOU 1935:54 Bostadsproduktionssakkunnigas betänkande med förslag till lag om sparföreningar m. m.
SOU 1935:55 Betänkande med förslag till mejeristadga samt vissa andra åtgärder till mejerihanteringens befrämjande
SOU 1935:56 Promemoria angående ändrade bestämmelser rörande verkställighet och förvandling av bötesstraff.
SOU 1935:57 Promemoria angående omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna.
SOU 1935:58 Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig folkskola
SOU 1935:59 Betänkande med förslag till lag om förenings- och förhandlingsrätt
SOU 1935:60 Promemoria angående avskaffande av påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen jämte vissa andra straffpåföljder
SOU 1935:61 Betänkande angående import- och partihandelsmonopol å brännoljor
SOU 1935:62 Utredning med förslag rörande dyrortsgraderade folkpensioner
SOU 1935:63 De svenska enhetsprisföretagen
SOU 1935:64 Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m.
SOU 1935:65 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred.
SOU 1935:66 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred.
SOU 1935:67 Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran m. m.
SOU 1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m. m.

1936:
SOU 1936:1 Betänkanden: 1. rörande Serafimerlasarettets ekonomi, samt: 2. rörande lasarettets ställning och verksamhet.
SOU 1936:2 Förslag till konvention mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar m. m.
SOU 1936:3 Betänkande med förslag om vissa föreskrifter beträffande konsumtionsmjölk
SOU 1936:4 Betänkande med förslag till lag om behandling av förbrytare, hemfallna åt alkoholmissbruk, m. m.
SOU 1936:5 Betänkande med förslag angående revision av lagstiftningen rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker
SOU 1936:6 Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt föräldralösa barn
SOU 1936:7 Socialiseringsproblemet
SOU 1936:8 Ur socialiseringens "europeiska idékrets".
SOU 1936:9 Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen.
SOU 1936:10 Statligt kaffemonopol
SOU 1936:11 Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
SOU 1936:12 Betänkande angående förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård
SOU 1936:13 Betänkande angående familjebeskattningen
SOU 1936:14 Betänkande angående dels planmässigt sparande och dels statliga bosättningslån
SOU 1936:15 Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp
SOU 1936:16 Utredning rörande förhållandet mellan land- och sjötrafikmedel.
SOU 1936:17 Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m.
SOU 1936:18 Undersökningar rörande det samlade skattetrycket i Sverige och utlandet
SOU 1936:19 Betänkande med förslag till lagstiftning angående skyddsskogar m.m.
SOU 1936:20 Betänkande med förslag i anledning av verkställd granskning av 1932 års trafikutrednings förslag till förordning angående allmän automobiltrafik
SOU 1936:21 Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1935
SOU 1936:22 Den svenska sjöfartsnäringen
SOU 1936:23 Betänkande angående åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de kostnader som därav kunde föranledas m. m.
SOU 1936:24 Betänkande med förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m.
SOU 1936:25 Betänkande med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker m. m.
SOU 1936:26 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till revision av lagstiftningen angående avstyckning m.m.
SOU 1936:27 Angående kontrollen över elektriska starkströmsanläggningar
SOU 1936:28 Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid
SOU 1936:29 Betänkande om Socialstyrelsens organisation
SOU 1936:30 Betänkande med förslag till lagstiftning angående skogar å städer och enskilda tillhöriga flygsandsfält i Hallands län
SOU 1936:31 Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren
SOU 1936:32 Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914-1935
SOU 1936:33 Förslag till vissa ändringar i Kungl. Byggnadsstyrelsens normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enl. 49 § stadsplanelagen.
SOU 1936:34 Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas sociala och ekonomiska förhållanden
SOU 1936:35 Promemoria angående ändring av bestämmelserna rörande kommunernas underställningsfria lånerätt.
SOU 1936:36 Psalmbok för Svenska kyrkan
SOU 1936:37 Utredning angående revision av bestämmelserna om tingshusbyggnadsskyldigheten
SOU 1936:38 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor.
SOU 1936:39 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att bereda ökade möjligheter för den mindre bemedlade befolkningen på landsbygden att förena småbruk med hemindustri, hantverk, hemslöjd, pälsdjursuppfödning m.m.
SOU 1936:40 Betänkande med förslag till omorganisation av den med statsmedel understödda kemiska analys- och kontrollverksamheten
SOU 1936:41 Betänkande med förslag rörande förhandlingsordning för statstjänstemän
SOU 1936:42 Betänkande med utredning och förslag rörande rikets ekonomiska kartläggning, och därmed sammanhängande organisationsspörsmål angående rikets landkartverk
SOU 1936:43 Betänkande.
SOU 1936:44 Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna och Främre Orienten
SOU 1936:45 Rationaliserings- och ersättningsfrågor i samband med ifrågasatt införande av statligt brännoljemonopol
SOU 1936:46 Betänkande angående sterilisering
SOU 1936:47 Utredning med förslag rörande förskottering av underhållsbidrag till barn utom äktenskap m. fl.
SOU 1936:48 Betänkande med förslag till lönereglering för lärare vid folk- och småskolor
SOU 1936:49 Utredning med förslag angående omorganisation av dövstumundervisningsväsendet
SOU 1936:50 Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer
SOU 1936:51 Yttrande angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen m. m.
SOU 1936:52 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1933 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1936:53 Utredning angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas och därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1936:54 Förslag till lag om befordran med luftfartyg m.m.
SOU 1936:55 Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1935
SOU 1936:56 Betänkande med förslag angående länsstyrelsernas organisation jämte därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1936:57 Betänkande angående det civila luftskyddet
SOU 1936:58 Utlåtande rörande finansieringen av vägförbättringsföretag, den budgettekniska regleringen av statsbidragen till vägunderhållet på landet, särskilda vägar till fjällområdena, statsbidragen till städernas väg- och gatuhållning samt automobilskattemedlens fördelning m. m.
SOU 1936:59 Betänkande i sexualfrågan

1937:
SOU 1937:1 Socialiseringsproblemet
SOU 1937:2 Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen.
SOU 1937:3 Betänkande med förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna m. m.
SOU 1937:4 Betänkande med förslag rörande svenskt penninglotteri
SOU 1937:5 Betänkande med förslag till lagstiftning angående särskilda husbehovsskogar i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. m.
SOU 1937:6 Yttrande i abortfrågan
SOU 1937:9 Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland med vissa förslag till åtgärder till förbättrande av den norrländska jordbrukarbefolkningens ekonomiska ställning
SOU 1937:10 Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.
SOU 1937:11 Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.
SOU 1937:13 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser m. m.
SOU 1937:15 Utredning med förslag till vissa åtgärder för trafiksäkerhetens höjande vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg samt järnvägarnas beredande av bidrag av automobilskattemedel till säkerhetsanordningarna vid dylika korsningar
SOU 1937:16 Betänkande och förslag i fråga om utbildning av hembiträden
SOU 1937:18 Promemoria angående grunderna för en reform av lagstiftningen om rätt till litterära och musikaliska verk
SOU 1937:22 Efterskrift till "Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid"
SOU 1937:24 Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av brott jämte motiv
SOU 1937:25 Utredning rörande flottans fartygstyper m. m.
SOU 1937:27 Betänkande med förslag till lönereglering för lärarpersonalen vid kommunala mellanskolor, kommunala flickskolor och högre folkskolor
SOU 1937:28 Betänkande med förslag till lag om skyddskoppympning m. m.
SOU 1937:29 Betänkande med förslag till lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m.m.
SOU 1937:30 Redogörelse för inventering av odlingsjord å kronoparkerna nedanför odlingsgränsen i de två nordligaste Norrlandslänen ävensom för vissa andra uppdrag
SOU 1937:31 Betänkande med förslag angående inrättande av ett statens institut för folkhälsan
SOU 1937:32 Betänkande med utredning och förslag angående dyrortsgrupperingen
SOU 1937:33 Betänkande med förslag angående den fasta lantbruksundervisningens ordnande
SOU 1937:34 Betänkande med förslag till åtgärder för förbättrande av de blindas och de dövstummas arbetsförhållanden och förvärvsmöjligheter
SOU 1937:35 Betänkande med förslag till lagstiftning om grundvatten m. m.
SOU 1937:36 Utredning i fråga om universitetens verksamhet och organisation
SOU 1937:37 Efterlämnade anteckningar till Förberedande utkast till strafflag
SOU 1937:38 Betänkande med förslag till lag om villkorlig dom m. m.
SOU 1937:39 Betänkande med förslag till kungörelse om kommissionärer hos överrätter och stadsdomstolar
SOU 1937:40 Särskilda inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunnigas yttrande med anledning av det åt dem lämnade uppdraget att biträda vid utredigeringen av det utav 1936 års kyrkomöte antagna psalmboksförslaget.
SOU 1937:41 Betänkande rörande fiskerinäringens avsättningsförhållanden m. m.
SOU 1937:42 Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m.
SOU 1937:43 Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. jämte därtill hörande utredningar
SOU 1937:44 Betänkande med utredning och förslag angående understöd i form av fria bostäder och fri kost åt studerande vid universiteten i Uppsala och Lund samt Karolinska mediko-kirurgiska institutet
SOU 1937:45 Betänkande med utredning och förslag angående studentexamen
SOU 1937:46 Betänkande och förslag rörande vården av själsligt abnorma manliga skyddshemselever samt av vanartade sinnesslöa gossar m. m.
SOU 1937:47 Folktandvård
SOU 1937:48 Betänkande med förslag till civilt avlöningsreglemente
SOU 1937:49 Betänkande med förslag till lag om semester
SOU 1937:50 Sverges familjenamn 1920
SOU 1937:51 Betänkande med förslag till lagstiftning om vitaminiserade livsmedel och om kringföringshandel med kött och charkuterivaror
SOU 1937:52 Betänkande med förslag angående effektivisering av yrkesinspektionen
SOU 1937:53 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande automobilbeskattningen
SOU 1937:54 Betänkande angående anordnande av lagringsutrymmen för flytande bränslen m. m.
SOU 1937:55 Betänkande med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln och butikstängningslag
SOU 1937:56 Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan
SOU 1937:57 Normalförslag till byggnadsordningar m. m.

1938:
SOU 1938:1 Betänkande angående omorganisation av Polisskolan i Stockholm m. m.
SOU 1938:2 Förslag till revision av Den svenska kyrkohandboken
SOU 1938:3 Byggnadsindustrien i Sverige
SOU 1938:4 Byggnadsindustrien i Sverige
SOU 1938:5 Betänkande med utredning och förslag rörande produktions- och avsättningsförhållandena inom trädgårdsnäringen
SOU 1938:6 Betänkande i näringsfrågan
SOU 1938:7 Betänkande angående barnbeklädnadsbidrag m. m.
SOU 1938:8 Betänkande med förslag rörande omorganisation av vissa delar av Tekniska skolan i Stockholm
SOU 1938:9 Utlåtande rörande flottans fartygstyper m. m.
SOU 1938:10 Byggnadsindustrien i Sverige
SOU 1938:11 Riktlinjer för en lagstiftning om ägareförbehåll och avbetalningsköp
SOU 1938:12 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1938 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1938:13 Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd
SOU 1938:14 Betänkande och förslag angående Skolöverstyrelsens organisation avgivna av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga.
SOU 1938:15 Betänkande angående "landsbygdens avfolkning"
SOU 1938:16 Betänkande och förslag angående verksamheten vid Kungl. Dramatiska teatern, dess förvaltning och ledning
SOU 1938:17 Betänkande med förslag till lotteriförordning m. m.
SOU 1938:18 Betänkande med förslag till lag om frivillig pensionering av i enskild tjänst anställda m. m.
SOU 1938:19 Yttrande med socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan
SOU 1938:20 Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier m. m.
SOU 1938:21 Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937.
SOU 1938:22 Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning
SOU 1938:23 Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m. m.
SOU 1938:24 Betänkande med vissa demografiska utredningar
SOU 1938:25 Betänkande med förslag till lag om villkorlig frigivning m. m.
SOU 1938:26 Betänkande med utredning och förslag angående centrala verkstadsskolor m. m.
SOU 1938:27 Betänkande med förslag till trafikförsäkringslag jämte därmed sammanhängande författningar
SOU 1938:28 Betänkande rörande åtgärder för enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet
SOU 1938:29 Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i första klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1938:30 Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutbildningen inom hantverket och den mindre industrien
SOU 1938:31 Försöksutredning beträffande omfattningen av yrkesmässig godstrafik med automobil eller släpvagn under år 1937
SOU 1938:32 Betänkande med utredning och förslag angående begynnelsespråket i realskolan
SOU 1938:33 Betänkande och förslag rörande den andliga vården inom försvarsväsendet
SOU 1938:34 Den statliga egnahemsverksamheten
SOU 1938:35 Betänkande och förslag angående utsträckning av den årliga lästiden vid folkskolan m. m.
SOU 1938:36 Betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftning
SOU 1938:37 Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser)
SOU 1938:38 Betänkande med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen
SOU 1938:39 Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige
SOU 1938:40 Betänkande med utredning och förslag rörande statsbidrag till anordnande av bostäder åt åldringar och änkor i s. k. pensionärshem
SOU 1938:41 Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m.
SOU 1938:42 Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder till den svenska exportnäringens främjande
SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk.
SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk.
SOU 1938:45 Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m.
SOU 1938:46 Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m.
SOU 1938:47 Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m.
SOU 1938:48 Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m.
SOU 1938:49 Betänkande med förslag angående utbildningen av lärare i teckning och i slöjd samt för yrkesundervisningen
SOU 1938:50 Betänkande angående utbildningen av lärare vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1938:51 Uppbörds- och folkbokföringsreformen
SOU 1938:52 Betänkande med förslag till civilt icke-ordinarie-reglemente
SOU 1938:53 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft.
SOU 1938:54 Betänkande med utredning och förslag angående överstyrelse för yrkesutbildning
SOU 1938:55 Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente
SOU 1938:56 Betänkande med förslag till lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän
SOU 1938:57 Slutbetänkande
SOU 1938:58 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft.
SOU 1938:59 Betänkande med förslag till förordning angående yrkesmässig biltrafik m. m.
SOU 1938:60 Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m. m.

1939:
SOU 1939:1 Betänkande angående grunder för intagning av enskild väg till allmänt underhåll ävensom angående statsbidrag till enskilda vägar
SOU 1939:2 Utredning och förslag rörande plats i Stockholms skärgård för förläggning av Stockholms örlogsbas
SOU 1939:3 Betänkande med förslag till taxa för befordring av gods m.m. å Statens järnvägar
SOU 1939:4 Svensk namnbok till vägledning vid val av nya släktnamn
SOU 1939:5 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser statens affärsdrivande verk
SOU 1939:6 Underlättandet av kvinnornas arbete i de mindre lanthemmen
SOU 1939:7 Betänkande angående Justitiekanslerns, Justitieombudsmannens och Militieombudsmannens allmänna ämbetsställning m. m.
SOU 1939:8 Betänkande med förslag till exporttariffer
SOU 1939:9 Betänkande med förslag till omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna m. m.
SOU 1939:10 Betänkande med förslag till militärt icke-ordinarie-reglemente
SOU 1939:11 Betänkande och förslag rörande befrämjande av avsättningen av den svenska stenindustriens produkter
SOU 1939:12 Betänkande rörande industriellt utnyttjande av halm
SOU 1939:13 Rationaliseringsutredningens betänkande.
SOU 1939:14 Rationaliseringsutredningens betänkande.
SOU 1939:15 Betänkande med förslag till lag om reglering av anställnings- och arbetsförhållandena inom det husliga arbetet
SOU 1939:16 Utredning och förslag angående fortsatt förstatligande av kommunala mellanskolor
SOU 1939:17 Utredning och förslag rörande fri undervisningsmateriell för folk- och fortsättningsskolor
SOU 1939:18 Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m.
SOU 1939:19 Betänkande om statstjänstemäns ställning vid arbetskonflikter
SOU 1939:20 Betänkande med förslag till vissa ändringar i beklädnadsreglementet för polispersonalen m. m.
SOU 1939:21 Betänkande med förslag till ändringar i vissa delar av sjömanslagen m. m.
SOU 1939:22 Betänkande och förslag angående vissa med beviljande av tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik förenade frågor
SOU 1939:23 Ledningen av landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet
SOU 1939:24 Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937.
SOU 1939:25 Betänkande med förslag till lag om arbetsfostran m. m.
SOU 1939:26 Betänkande.
SOU 1939:27 Betänkande med utredning och förslag angående rätt för folkskollärare m. fl. att inskrivas vid universitet och högskolor samt där avlägga examina
SOU 1939:28 Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten
SOU 1939:29 Betänkande med förslag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen
SOU 1939:30 Betänkande med utredning och förslag rörande tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler
SOU 1939:31 Betänkande angående vissa med vården av civila patienter å garnisonssjukhusen sammanhängande organisationsfrågor
SOU 1939:32 Betänkande angående revision av tryckfrihetsförordningens ansvarighetsregler och därmed sammanhängande förhållanden
SOU 1939:33 Betänkande med förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen
SOU 1939:34 Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer.
SOU 1939:35 Dragbilar
SOU 1939:36 Nytt förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad
SOU 1939:37 Betänkande med förslag till kungörelse med vissa föreskrifter angående tillverkning av bröd efter vikt m. m.
SOU 1939:38 Betänkande med förslag till manskapsavlöningsreglemente
SOU 1939:39 Utredning och förslag angående de kommunala flickskolornas organisation
SOU 1939:40 Betänkande angående åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m.
SOU 1939:41 Betänkande och förslag rörande docentinstitutionen
SOU 1939:42 Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker samt inrättande av skyddsrum för luftskyddsändamål
SOU 1939:43 Betänkande med utredning och förslag angående rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m. m.
SOU 1939:44 Utredning angående statsdepartementens organisation och därmed sammanhängande frågor.
SOU 1939:45 Betänkande.
SOU 1939:46 Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken
SOU 1939:47 Betänkande med förslag rörande beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer m. m.
SOU 1939:48 Betänkande med förslag till organisation av försvarsväsendets läkemedelsförsörjning.
SOU 1939:49 Betänkande med förslag till ändring i lagen om förenings- och förhandlingsrätt
SOU 1939:50 Promemoria rörande bostadsbyggnadsverksamheten och bostadsförsörjningen
SOU 1939:51 Betänkande

1940:
SOU 1940:1 Betänkande och förslag angående reglering av församlingsindelningen i Stockholm och revision av den för huvudstaden gällande lagen om församlingsstyrelse
SOU 1940:2 Betänkande angående omorganisation av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse m. m.
SOU 1940:3 Betänkande med förslag till åtgärder för befordrande av produktionen å enskilda skogar i vissa delar av Norrland
SOU 1940:4 Betänkande med förslag till lag om krigsskadeersättning
SOU 1940:5 Promemoria med förslag till vissa åtgärder mot missbruk av tryckfriheten
SOU 1940:6 Betänkande angående uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och Kronan samt Stockholms stad rörande vissa markfrågor m. m. i Stockholm
SOU 1940:7 Betänkande med förslag till lag med vissa bestämmelser om livförsäkring vid krig m. m.
SOU 1940:8 Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. strafflagen m. m. jämte därmed sammanhängande författningar
SOU 1940:9 Betänkande med förslag till kungörelse angående kontroll å handeln med ost samt viss lagstiftning angående korvvaror
SOU 1940:10 Svensk namnbok 1940
SOU 1940:11 Betänkande med förslag rörande offentliga rättshjälpsanstalter
SOU 1940:12 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
SOU 1940:13 Statistisk utredning angående förvaltningskostnader m. m. i konkurser.
SOU 1940:14 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar.
SOU 1940:15 Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer.
SOU 1940:16 Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar
SOU 1940:17 Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående s. k. rattfylleri
SOU 1940:18 Betänkande med förslag angående krigsförsäkring av viss lösegendom
SOU 1940:19 Förslag till ändrad lagstiftning om straff för försök till brott, jämte motiv
SOU 1940:20 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott.
SOU 1940:21 Betänkande angående utfärdande av samt ersättning för vissa läkarintyg
SOU 1940:22 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1940:23 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
SOU 1940:24 Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet m. m.
SOU 1940:25 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten.
SOU 1940:26 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
SOU 1940:27 Betänkande med förslag till organisation av Telegrafverket
SOU 1940:28 Betänkande angående uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad rörande Överståthållarämbetets uppförande å riksstaten m. m.
SOU 1940:29 Lagrådets utlåtande över Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk.
SOU 1940:30 Betänkande med förslag rörande övergång till högertrafik i Sverige
SOU 1940:31 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1940:32 De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden
SOU 1940:33 Principbetänkande i trafiksäkerhetsfrågan
SOU 1940:34 Betänkande rörande reglering av import- och detaljhandeln med tobaksvaror
SOU 1940:35 Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv
SOU 1940:36 Betänkande och förslag angående folkskoleväsendets rationalisering
SOU 1940:37 Betänkande angående lägenhetsupplåtelser åt lappar som lämnat renskötseln
SOU 1940:38 Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom
SOU 1940:39 Förslag till revision av Den svenska kyrkohandboken

1941:
SOU 1941:1 Betänkande.
SOU 1941:2 Betänkande med förslag rörande restaureringen av Uppsala domkyrka.
SOU 1941:3 Åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar
SOU 1941:4 Utredning angående byggnadskostnaderna
SOU 1941:5 Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder.
SOU 1941:6 Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder.
SOU 1941:7 Förslag till rättegångsbalk
SOU 1941:8 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m.
SOU 1941:9 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m.
SOU 1941:10 Betänkande med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen.
SOU 1941:11 Betänkande med förslag om inrättande av en statlig brandskola m. m.
SOU 1941:12 Betänkande med förslag till förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m.m.
SOU 1941:13 Förslag till revision av Den svenska evangelieboken.
SOU 1941:14 Betänkande med utredning och förslag till åtgärder för främjande av hantverk och småindustri
SOU 1941:15 Betänkande rörande bekämpande av väggohyra
SOU 1941:16 Betänkande angående åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m.
SOU 1941:17 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen.
SOU 1941:18 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1941:19 Betänkande angående fiskarenas ekonomiska organisation och reglering av fiskmarknaden
SOU 1941:20 Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen
SOU 1941:21 Statistisk utredning rörande fri rättegång.
SOU 1941:22 Betänkande med förslag till livsmedelsstadga m. m.
SOU 1941:23 Domänstyrelsens förslag till grunder för värdering av skog vid taxering av fastighet m.m.
SOU 1941:24 Betänkande med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet
SOU 1941:25 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om kastrering m. m.
SOU 1941:26 Sverges familjenamn 1920
SOU 1941:27 Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen.
SOU 1941:28 Betänkande med förslag angående underlättande av deltagandet i kommunala val
SOU 1941:29 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1941:30 Betänkande och förslag angående soldatvården
SOU 1941:31 Betänkande med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1930 om församlingsstyrelse i Stockholm
SOU 1941:32 Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar
SOU 1941:33 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar.
SOU 1941:34 Den svenska sjöfartsnäringens ekonomi åren 1936 och 1937
SOU 1941:35 Betänkande med förslag angående utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid armén
SOU 1941:36 Utredning om utlandssvenskarna
SOU 1941:37 Betänkande angående revision av gällande rekvisitionslagstiftning

1942:
SOU 1942:1 Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet
SOU 1942:2 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag
SOU 1942:3 Promemoria rörande bostadsförsörjningen
SOU 1942:4 De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden
SOU 1942:5 Promemoria med förslag till utvidgad vanhävdslagstiftning
SOU 1942:6 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1942:7 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1942:8 Betänkande med förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare i statens tjänst
SOU 1942:9 Betänkande med förslag till folkskolans avlöningsreglemente m. m.
SOU 1942:10 Betänkande med förslag till brandlag och brandstadga m. m.
SOU 1942:11 Betänkande med utredning och förslag angående betygssättningen i folkskolan
SOU 1942:12 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1942:13 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar.
SOU 1942:14 Promemoria angående hyresreglering
SOU 1942:15 Betänkande med förslag till lag om vapenfria värnpliktiga
SOU 1942:16 Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom försvarsväsendet
SOU 1942:17 Betänkande med utredning och förslag angående barnmorskeväsendet
SOU 1942:18 Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av Kammarrätten.
SOU 1942:19 Betänkande med utredning och förslag angående semester för husmödrar
SOU 1942:20 Utredning angående värmekostnaden i hyreshus
SOU 1942:21 Betänkande med förslag till främjande av utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor
SOU 1942:22 Förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten, m. m.
SOU 1942:23 Promemoria med förslag angående registreringen av landets företagare m. m.
SOU 1942:24 Betänkande angående bilregistrering m. m.
SOU 1942:25 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1942:26 Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna
SOU 1942:27 Stadsplaneutredningen 1942.
SOU 1942:28 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om eftergift av åtal mot minderåriga m. m.
SOU 1942:29 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1942:30 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen.
SOU 1942:31 Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av falskdeklaration m. m.
SOU 1942:32 Betänkande med förslag angående hushållningssällskapens organisation och verksamhet m. m.
SOU 1942:33 Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen
SOU 1942:34 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m.
SOU 1942:35 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m.
SOU 1942:36 Betänkande med förslag rörande statligt stöd åt svensk filmproduktion
SOU 1942:37 Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av sjöfolkets utskyldsbetalning.
SOU 1942:38 Betänkande angående jordbrukets byggnadskostnader
SOU 1942:39 Betänkande med förslag till förordning om värdestegringsskatt å fastighet
SOU 1942:40 Betänkande med förslag angående innebörden av begreppet polismyndighet i olika författningar m. m.
SOU 1942:41 Betänkande angående åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m. m.
SOU 1942:42 Förslag rörande tillämpningsföreskrifter till lagen med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
SOU 1942:43 Betänkande med förslag rörande Veterinärinrättningens i Skara framtida användning m. m.
SOU 1942:44 Tillägg nr 1 till Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 (Statens off. utredn. 1934:17)
SOU 1942:45 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1942:46 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen.
SOU 1942:47 Lagrådets utlåtande över Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m.
SOU 1942:48 Betänkande angående finansstatistikens effektivisering
SOU 1942:49 Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av beskattningsnämnderna och förstärkning av landskontorens arbetskraft m. m.
SOU 1942:50 Betänkande med förslag rörande fri rättegång
SOU 1942:51 Betänkande med förslag till samordning av polisradioväsendet i riket
SOU 1942:52 Promemoria angående förutsättningarna för och verkningarna av en engångsskatt å förmögenhet i Sverige
SOU 1942:53 Betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytningsverksamhet.
SOU 1942:54 Utredning angående frågan om polismans rätt att bruka våld m. m.
SOU 1942:55 Betänkande med utredning och förslag angående förbättrad pensionering för sjöfolk
SOU 1942:56 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1942:57 Betänkande angående inrättande av Statens sakrevision
SOU 1942:58 Patentutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen den 16 maj 1884 angående patent.
SOU 1942:59 Strafflagberedningens betänkande angående strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m.
SOU 1942:60 Betänkande med förslag angående grunderna för den kommunala lånepolitiken
SOU 1942:61 Promemoria med förslag till ändringar i lösen- och stämpelförordningarna m. m.

1943:
SOU 1943:1 Betänkande med författnings- och organisationsförslag för genomförande av förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m. m.
SOU 1943:2 Betänkande med förslag till författningar angående ersättning för flyttningskostnad
SOU 1943:3 Betänkande med förslag till ändrade grunder för familjebeskattningen
SOU 1943:4 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft.
SOU 1943:5 Utredning rörande polismäns anslutning till politiska ytterlighetsriktningar m. m.
SOU 1943:6 Utredning och förslag angående pappersformaten inom statsförvaltningen
SOU 1943:7 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1943:8 Betänkande angående levnadskostnadsindex
SOU 1943:9 Utredning och förslag angående statsbidrag till daghem och lekskolor m. m.
SOU 1943:10 Betänkande.
SOU 1943:11 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1943:12 Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av den privata motorlösa flygningens och modellflygningens utveckling
SOU 1943:13 Besparingsberedningens slututlåtande
SOU 1943:14 Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft
SOU 1943:15 Utredning och förslag angående statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet
SOU 1943:16 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1943:17 Tillströmningen till de fria fakulteterna och arbetsförhållandena närmast efter avlagd examen samt militärtjänstgöringens inverkan på universitets- och högskoleungdomens studier och ekonomiska förhållanden
SOU 1943:18 Utredning och förslag angående planmässigt sparande för familjebildning och statens bosättningslån
SOU 1943:19 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1943:20 Betänkande med förslag angående omorganisation av rättsmedicinalväsendet i riket
SOU 1943:21 Betänkande med förslag till reglering av det militära arvodesväsendet
SOU 1943:22 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1943:23 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1938 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1943:24 Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m. m.
SOU 1943:25 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1943:26 Djurstallars planering, värmehushållning och ventilation.
SOU 1943:27 Betänkande med förslag till lag om folkskyddsväsendet (folkskyddslag) m. m.
SOU 1943:28 Betänkande med förslag angående den statliga statistikens organisation m. m.
SOU 1943:29 Betänkande rörande sinnesslövårdens organisation med hänsyn till erforderliga åtgärder för beredande av skolundervisning åt bildbara sinnesslöa barn
SOU 1943:30 Stadsplaneutredningen 1942.
SOU 1943:31 Utredning med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg
SOU 1943:32 Betänkande med förslag till hamnförordning
SOU 1943:33 Betänkande rörande reglering av löner och tjänsteförhållanden m. m. för lärarpersonal vid statsunderstödda sinnesslöskolor
SOU 1943:34 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen
SOU 1943:35 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen.
SOU 1943:36 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen.
SOU 1943:37 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen.
SOU 1943:38 Handledning rörande tillämpningen av administrativa fullmaktslagen
SOU 1943:39 Utredning angående Norrlands näringsliv
SOU 1943:40 Statliga cementbestämmelser av år 1943
SOU 1943:41 Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen.
SOU 1943:42 Betänkande med förslag till militär moratorielag m. m.
SOU 1943:43 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m.
SOU 1943:44 Betänkande med förslag angående utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid marinen
SOU 1943:45 Betänkande
SOU 1943:46 Betänkande med förslag angående upprättandet av ett nordiskt institut
SOU 1943:47 Betänkande med förslag rörande meritberäkning m. m. för befälsutbildade värnpliktiga

1944:
SOU 1944:1 Jordbruksbefolkningens levnadskostnader
SOU 1944:2 Betänkande med förslag angående långtjänstunderbefäl m. m.
SOU 1944:3 Betänkande angående nykterhetstillståndet under krigsåren
SOU 1944:4 Promemoria med förslag till lag med bestämmelser om allmänna behörighetsvillkor för vissa kommunala uppdrag m. m.
SOU 1944:5 Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m.
SOU 1944:6 Betänkande med förslag till byordningar och instruktioner för ordningsmännen i lappbyarna
SOU 1944:7 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:8 Betänkande med förslag angående revision av riksdagens arbetsformer
SOU 1944:9 Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m.
SOU 1944:10 Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m.
SOU 1944:11 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1944:12 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:13 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:14 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:15 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1944:16 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1944:17 Betänkande med förslag till åtgärder för främjandet av litteraturtjänsten inom de tekniska fackområdena
SOU 1944:18 Betänkande med förslag till vägtrafikstadga m. m.
SOU 1944:19 Om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd
SOU 1944:20 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1944:21 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1944:22 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1944:24 Betänkande med förslag rörande revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag
SOU 1944:25 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:26 Befolkningspolitik i utlandet
SOU 1944:27 Betänkande med utredning och förslag angående rätten till vissa uppfinningar m. m.
SOU 1944:28 1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande.
SOU 1944:29 Socialutbildningssakkunniga.
SOU 1944:30 Ungdomsvårdskommitténs betänkande.
SOU 1944:31 Ungdomsvårdskommitténs betänkande.
SOU 1944:32 Slututlåtande
SOU 1944:33 Socialvårdens omfattning och kostnader efter 1930
SOU 1944:34 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1944:35 Betänkande med förslag till lag om skyldighet för innehavare av järnväg eller spårväg att hålla stängsel
SOU 1944:36 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:37 Kommunindelningskommittén.
SOU 1944:38 Betänkande angående ordnandet av civilanställning för avgående fast anställt manskap vid försvaret
SOU 1944:39 Betänkande med förslag i anledning av utredning rörande tillstånd för juridiska personer att utöva yrkesmässig automobiltrafik
SOU 1944:40 Promemoria angående socialvården under krig
SOU 1944:41 Förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor
SOU 1944:42 1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m.
SOU 1944:43 Betänkande med förslag till inrättande av ett forskningsråd på jordbrukets område.
SOU 1944:44 Betänkande med förslag rörande utnyttjandet av ingenjörtekniskt utbildad personal inom försvarsväsendet och därmed sammanhängande frågor
SOU 1944:45 Betänkande med förslag till åtgärder för den jordbrukstekniska forskningens och upplysningsverksamhetens ordnande
SOU 1944:46 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om sammanläggning av fastigheter å landet m. m.
SOU 1944:47 Betänkande.
SOU 1944:48 Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m. m.
SOU 1944:49 Betänkande angående organisationen av garnisonssjukvården i Stockholm
SOU 1944:50 Strafflagberedningens betänkande angående verkställigheten av frihetsstraff m. m.
SOU 1944:51 Betänkande i abortfrågan
SOU 1944:52 Folkbokföringskommitténs betänkande med förslag till omorganisation av folkbokföringen.
SOU 1944:53 Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer.
SOU 1944:54 Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer.
SOU 1944:55 Betänkande rörande organisatoriska åtgärder för den medicinska forskningens främjande
SOU 1944:56 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten
SOU 1944:57 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1944:58 Utredning och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning för personal vid Statens järnvägars smalspåriga bandelar
SOU 1944:59 Betänkande med förslag till ändrad semesterlagstiftning
SOU 1944:60 Fångvårdsstyrelsens utredning angående fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering m. m.
SOU 1944:61 Betänkande med utredning och förslag angående tandvården vid försvarsväsendet
SOU 1944:62 1944 års allmänna skattekommitté.
SOU 1944:63 Betänkande med förslag till det militära uppskovsväsendets ordnande
SOU 1944:64 Betänkande med förslag till reglering av anställnings- och avlöningsförhållandena för folkskolans överlärare m. m.
SOU 1944:65 Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft
SOU 1944:66 1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande.
SOU 1944:67 Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen
SOU 1944:68 Betänkande.
SOU 1944:69 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.

1945:
SOU 1945:1 Betänkande med förslag till utlänningslag och lag angående omhändertagande av utlänning i anstalt eller förläggning
SOU 1945:2 Betänkande med förslag till organisation av en luftfartsstyrelse m. m.
SOU 1945:3 Betänkande rörande särskilda åtgärder vid återförandet till civil verksamhet av till beredskapstjänstgöring inkallad personal
SOU 1945:4 Betänkande angående den husliga utbildningen
SOU 1945:5 Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna och medborgerliga bildning
SOU 1945:6 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1945:7 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar.
SOU 1945:8 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar.
SOU 1945:9 Promemoria med förslag till arrendebestämmelser för kommunal jord
SOU 1945:10 Betänkande och förslag rörande effektivisering av skyddshemselevernas eftervård m. m.
SOU 1945:11 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1945:12 Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten.
SOU 1945:13 Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten.
SOU 1945:14 Socialpolitikens ekonomiska verkningar
SOU 1945:15 Stadsplaneutredningen 1942.
SOU 1945:16 Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m.
SOU 1945:17 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1945:18 Normalbrandordning för städer, köpingar och municipalsamhällen
SOU 1945:19 Normalbrandordning för landskommuner.
SOU 1945:20 Normalbrandordning för landskommuner.
SOU 1945:21 Betänkande och förslag rörande upplysningsverksamhet om och inom försvaret
SOU 1945:22 Ungdomsvårdskommitténs betänkande.
SOU 1945:23 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1945:24 Betänkande angående grundpenningväsendet
SOU 1945:25 Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet
SOU 1945:26 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.
SOU 1945:27 1944 års uppbördsberednings betänkande med förslag till omläggning av uppbördsförfarandet.
SOU 1945:28 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändringar av strafflagen för krigsmakten i vad den berör brott mot staten och allmänheten.
SOU 1945:29 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändrad lagstiftning om ämbetsbrott av präst.
SOU 1945:30 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1945:31 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1945:32 Betänkande angående dyrortsgrupperingen
SOU 1945:33 Betänkande angående yrkesutbildningen i Norrland
SOU 1945:34 Betänkande med förslag angående kommissionärsväsendet vid statens förvaltningsmyndigheter m. m.
SOU 1945:35 1944 års skattesakkunniga.
SOU 1945:36 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1945:37 Betänkande angående revision av kommunala fondbildningslagen m. m.
SOU 1945:38 Kommunindelningskommittén.
SOU 1945:39 Kommunindelningskommittén.
SOU 1945:40 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
SOU 1945:41 1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande.
SOU 1945:42 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1945:43 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1945:44 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1945:45 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1945:46 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1945:47 Betänkande om skolmåltiderna
SOU 1945:48 Naturvetenskapliga forskningskommittén.
SOU 1945:49 Betänkande med förslag till förordning om vissa investeringsfonder m. m.
SOU 1945:50 Betänkande om förlossningsvården
SOU 1945:51 Betänkande om akademikernas amorteringsproblem
SOU 1945:52 Betänkande med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg
SOU 1945:53 Statistiska undersökningar kring befolkningsfrågan
SOU 1945:54 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering.
SOU 1945:55 Betänkande om åtgärder för beredande av vila och rekreation åt mödrar och barn
SOU 1945:56 Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen.
SOU 1945:57 Överarbetning av förslag angående läkarutbildningen (Statens offentliga utredningar 1941:27; Utbildningen till medicine licentiatexamen)
SOU 1945:58 Betänkande med förslag angående skogsvårdsstyrelserna
SOU 1945:59 Betänkande med förslag till lagstiftning om längre semester för vissa arbetstagare
SOU 1945:60 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1945:61 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1945:62 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1945:63 Slutbetänkande.
SOU 1945:64 Betänkande angående underlättande av deltagandet i allmänna val
SOU 1945:65 Betänkande med förslag angående omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret m. m.

1946:
SOU 1946:1 Betänkande angående rundradion i Sverige
SOU 1946:2 Dödföddheten och tidigdödligheten i Sverige
SOU 1946:3 Betänkande med förslag till ändrade grunder för flottningslagstiftningen m. m.
SOU 1946:4 Betänkande med förslag angående uniformspliktens omfattning för viss personal vid försvarsväsendet
SOU 1946:5 Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m.
SOU 1946:6 Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m.
SOU 1946:7 Betänkande och förslag rörande åtgärder för att begränsa antalet kontraktsanställt manskap inom krigsmakten
SOU 1946:8 Betänkande med förslag till boställsordning för folkskolans lärare m. m.
SOU 1946:9 1945 års universitetsberedning.
SOU 1946:10 Betänkande med förslag till omorganisation av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m.
SOU 1946:11 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1946:12 Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m.
SOU 1946:13 Investeringsutredningens betänkande med utredning rörande personal- och materielresurser m. m. för genomförande av ett arbetsprogram enligt av utredningen tidigare framlagt förslag.
SOU 1946:14 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1946:15 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1946:16 Betänkande angående forsknings- och försöksverksamheten på jordbrukets område i Norrland
SOU 1946:17 Den familjevårdande socialpolitiken
SOU 1946:18 P. M. angående utvecklingsplanering på jordbrukets område
SOU 1946:19 Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens framtida organisation
SOU 1946:20 Betänkande angående den centrala organisationen av det civila medicinal- och veterinärväsendet
SOU 1946:21 Betänkande med utredning och förslag angående rätten till arbetstagares uppfinningar
SOU 1946:22 Betänkande med förslag till ordnande av kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet för hantverk och småindustri samt bildande av företagarnämnder
SOU 1946:23 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1946:24 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.
SOU 1946:25 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar m. m. av betydelse för rikets försvar
SOU 1946:26 Betänkande angående tjänstepensionsförsäkringens organisation
SOU 1946:27 Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten
SOU 1946:28 Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten.
SOU 1946:29 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser i fråga om taxering av inkomst av jordbruksfastighet samt lag om jordbruksbokföring
SOU 1946:30 Socialutbildningssakkunniga.
SOU 1946:31 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1946:32 Betänkande med förslag till förordning angående allmänt kyrkomöte m. m.
SOU 1946:33 Förslag till lag om försäkringsrörelse m. m.
SOU 1946:34 Förslag till lag om försäkringsrörelse m. m.
SOU 1946:35 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1946:36 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst.
SOU 1946:37 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1946:38 Betänkande med förslag rörande officersutbildningen inom armén m. m.
SOU 1946:39 Den svenska växtodlingens utvecklingstendenser samt dess inriktande efter kriget
SOU 1946:40 Betänkande angående hantverkets och småindustriens befrämjande
SOU 1946:41 Betänkande med förslag till skogsvårdslag m. m.
SOU 1946:42 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1946:43 Betänkande med förslag till verkstadsorganisation för väg- och vattenbyggnadsväsendet
SOU 1946:44 Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation.
SOU 1946:45 Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln m. m.
SOU 1946:46 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1946:47 Rationalitetsvariationerna inom det svenska jordbruket
SOU 1946:48 1945 års lönekommitté.
SOU 1946:49 Ärvdabalksakkunnigas förslag till föräldrabalk.
SOU 1946:50 Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m.
SOU 1946:51 Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation.
SOU 1946:52 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1946:53 Betänkande om befolkningspolitikens organisation m. m.
SOU 1946:54 Utredning angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Stockholm
SOU 1946:55 Utredning rörande sexualundervisningen i högre skolor jämte förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i högre skolor
SOU 1946:56 1944 års skattesakkunniga.
SOU 1946:57 Betänkande angående vissa organisations-, utbildnings- och tjänstgöringsfrågor vid domstolarna
SOU 1946:58 Betänkande med förslag rörande utbyggnad av civila flygplatser m. m.
SOU 1946:59 Betänkande med förslag angående hemvärnet
SOU 1946:60 Betänkande med förslag till lag om skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete m. m.
SOU 1946:61 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1946:62 Betänkande med förslag till lag om tryggande av byggnadsarbetares lönefordran m. m.
SOU 1946:63 Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m.
SOU 1946:64 Betänkande med förslag till ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk
SOU 1946:65 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.
SOU 1946:66 Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen.
SOU 1946:67 Betänkande med utredning och förslag angående löneställningen för viss statsanställd sjukvårds- och ekonomipersonal m. m.
SOU 1946:68 Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.
SOU 1946:69 Förvaltningsförfarandet
SOU 1946:70 Betänkande med förslag till lag om sambruksföreningar
SOU 1946:71 Betänkande om deltidsarbete i allmän tjänst m. m.
SOU 1946:72 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1946:73 Utlåtande rörande metoder och materiel vid skogsbrandsläckning
SOU 1946:74 Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m.
SOU 1946:75 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmakten m. m.
SOU 1946:76 Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning.
SOU 1946:77 Naturvetenskapliga forskningskommittén.
SOU 1946:78 Jordbruksbefolkningens möjligheter till sysselsättning utom jordbruket
SOU 1946:79 Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angående kvarlåtenskapsskatt m.m.
SOU 1946:80 Utredning angående vissa lägenhetsupplåtelser å kronomark i Norrlands fjälltrakter
SOU 1946:81 1945 års universitetsberedning.
SOU 1946:82 Betänkande med förslag angående kommunernas bidrag till folkpensionskostnaderna
SOU 1946:83 Betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten
SOU 1946:84 Betänkande angående vissa åtgärder till förbättrande av transportförhållandena i Norrland
SOU 1946:85 Betänkande med förslag till en utökad köttkontroll m. m.
SOU 1946:86 Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939-1945.
SOU 1946:87 Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m.
SOU 1946:88 Betänkande med förslag till organisation av tillsynen å arbetarskyddslagstiftningen m. m.
SOU 1946:89 Utredning om utbetalningen av barnbidragen
SOU 1946:90 Betänkande med förslag angående den offentliga lönestatistiken
SOU 1946:91 Betänkande angående revision av det militära rättegångsväsendet
SOU 1946:92 Förslag till omorganisation av justitiekanslersämbetet och inrättande av ett riksåklagarämbete
SOU 1946:93 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst.
SOU 1946:94 Försvarets tjänsteförteckningssakkunnigas betänkande.
SOU 1946:95 Betänkande med förslag angående lönereglering för fast anställt manskap vid försvaret m. m.

1947:
SOU 1947:1 Kollektiv tvätt
SOU 1947:2 Betänkande angående fiskerinäringens efterkrigsproblem samt den prisreglerande verksamheten på fiskets område
SOU 1947:3 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:4 Betänkande med förslag till standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft
SOU 1947:5 1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande.
SOU 1947:6 Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna m. m.
SOU 1947:7 Betänkande med förslag angående lantmäteripersonalens organisation samt avlöningsförhållanden m. m.
SOU 1947:8 Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m.
SOU 1947:9 Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m.
SOU 1947:10 Betänkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m.m.
SOU 1947:11 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1947:12 Ungdomsvårdskommitténs betänkande.
SOU 1947:13 Betänkande med utredning rörande Riksräkenskapsverkets organisation
SOU 1947:14 Handeln med olja
SOU 1947:15 Betänkande med förslag till lönereglering för övningslärare
SOU 1947:16 Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m.
SOU 1947:17 Ungdomsvårdskommitténs betänkande.
SOU 1947:18 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.
SOU 1947:19 Kompetensfordringar för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kräves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimation
SOU 1947:20 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:21 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1947:22 Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående handel med skrot, lump och begagnat gods
SOU 1947:23 1945 års lönekommitté.
SOU 1947:24 Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan
SOU 1947:25 1945 års akademikerutredning
SOU 1947:26 Slutbetänkande.
SOU 1947:27 Betänkande med förslag till ändrad ordning beträffande vissa helgdagar.
SOU 1947:28 Stuveriverksamheten i svenska hamnar
SOU 1947:29 Välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn
SOU 1947:30 Betänkande med förslag till lag om regionkommuner m. m.
SOU 1947:31 Betänkande med förslag angående utbildning av befäl för handelsflottan m. m.
SOU 1947:32 Utredning med synpunkter på sågverksdriften i Norrland och förslag angående inrättande av en central sågverksskola
SOU 1947:33 Redogörelse i sammandrag för utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun
SOU 1947:34 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1947:35 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:36 Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938-42 använd metodik och härom vunna erfarenheter
SOU 1947:37 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande.
SOU 1947:38 Lagberedningens förslag till jordabalk.
SOU 1947:39 Sverges familjenamn 1920
SOU 1947:40 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:41 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1947:42 Betänkande angående organisationen av försöksverksamheten på jordbrukets område
SOU 1947:43 Betänkande med förslag om upphävande av äldre giftermålsbalken
SOU 1947:44 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.
SOU 1947:45 Polisen och allmänheten
SOU 1947:46 Betänkande angående familjeliv och hemarbete
SOU 1947:47 Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar.
SOU 1947:48 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:49 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
SOU 1947:50 Sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln
SOU 1947:51 Betänkande om granskning och antagning av läroböcker
SOU 1947:52 Möbler
SOU 1947:53 Kommunallagskommitténs betänkande.
SOU 1947:54 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:55 Utredning med förslag angående utbildning av lärare för industri och hantverk vid anstalter för yrkesundervisning m. m.
SOU 1947:56 Utredning angående organisationen av den finska församlingen i Stockholm samt de tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg m. m.
SOU 1947:57 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1947:58 Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen.
SOU 1947:59 Betänkande med förslag angående forsknings- och försöksverksamheten samt undervisningen på mejerinäringens område m. m.
SOU 1947:60 Förslag till tryckfrihetsförordning
SOU 1947:61 Betänkande.
SOU 1947:62 Fiskredskapsförsäkring
SOU 1947:63 Betänkande med förslag till byggande av fiskehamnar.
SOU 1947:64 Betänkande och förslag rörande dövstumundervisningen
SOU 1947:65 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1947:66 Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning.
SOU 1947:67 Betänkande med förslag angående utbyggnad av Lantbruks-, Skogs- och Veterinärhögskolorna
SOU 1947:68 Betänkande med utredning och förslag angående utbildningen av lantmätare och lantbruksingenjörer
SOU 1947:69 Utbildning av lärare för utvecklingshämmade och svårfostrade barn jämte förslag till inrättande av ett statens speciallärarinstitut
SOU 1947:70 Betänkande angående ett rikssjukhus i Norrland ("Norrlandssjukhuset")
SOU 1947:71 Återfall i brott åren 1921-1940
SOU 1947:72 Betänkande med förslag angående försvarets organisation.
SOU 1947:73 Betänkande med förslag angående försvarets organisation.
SOU 1947:74 Råd och anvisningar rörande utformning av ålderdomshem, hem för kroniskt sjuka, vårdhem för lättskötta sinnessjuka samt folktandvårdspolikliniker
SOU 1947:75 1945 års universitetsberedning.
SOU 1947:76 Kommunal upplysningsverksamhet
SOU 1947:77 Rekommendationer för konstruktiv beräkning av jordbruksbyggnader
SOU 1947:78 Betänkande angående klassificering av trafikanstalterna vid Post- och Telegrafverken samt Statens järnvägar
SOU 1947:79 Betänkande med förslag angående Riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor
SOU 1947:80 Redogörelse för arbetsformerna i främmande länders parlament
SOU 1947:81 Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft m. m.
SOU 1947:82 Betänkande med förslag till ordnandet av den sociala jordbrukskreditgivningen m. m.
SOU 1947:83 Jordbrukets maskinhållning
SOU 1947:84 Betänkande med förslag om utdelningsstopp och spärrkontoavsättning för aktiebolagen
SOU 1947:85 Betänkande med förslag rörande vissa frågor avseende det inrikes trafikväsendet
SOU 1947:86 Betänkande med förslag till omläggning av den statliga kreditgivningen för bostads- och jordbruksändamål till en statlig kreditgarantigivning
SOU 1947:87 Betänkande med förslag till ny lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet

1948:
SOU 1948:1 Betänkande med förslag rörande organisation och avlöningsförhållanden m. m. vid Lantmäteristyrelsen och länslantmäterikontoren
SOU 1948:2 Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av verksamheten för jordbrukets yttre och inre rationalisering
SOU 1948:3 Betänkande med förslag till ändrad butikstängningslagstiftning
SOU 1948:4 Markutredningen.
SOU 1948:5 Trädgårdsundervisningen
SOU 1948:6 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1948:7 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst.
SOU 1948:8 Betänkande med förslag till ny Kungl. Maj:ts förordning angående explosiva varor m. m.
SOU 1948:9 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar.
SOU 1948:10 Betänkande angående skärgårdstrafiken m. m.
SOU 1948:11 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.
SOU 1948:12 Statens trädgårdsförsök
SOU 1948:13 Betänkande angående Statens järnvägars organisation.
SOU 1948:14 Den öppna läkarvården i riket
SOU 1948:15 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1948:16 Förslag till sjöarbetstidslag
SOU 1948:17 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen.
SOU 1948:18 Betänkande rörande vägnämndernas och länsvägnämndernas arbetsuppgifter m. m.
SOU 1948:19 Den svenska spritfabrikationen och dess avsättningsförhållanden
SOU 1948:20 Betänkande med förslag till åtgärder för höjande av trafiksäkerheten
SOU 1948:21 Ungdomsvårdskommitténs betänkande.
SOU 1948:22 1944 års allmänna skattekommitté.
SOU 1948:23 Betänkande med förslag till lag om nykterhetsvård m. m.
SOU 1948:24 Bilagor till Medicinalstyrelsens utredning om Den öppna läkarvården i riket.
SOU 1948:25 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1948:26 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1948:27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling.
SOU 1948:28 Betänkande och förslag angående nya mellaninstanser för folkskoleväsendet
SOU 1948:29 Betänkande rörande vissa utrikeshandelsfrämjande åtgärder
SOU 1948:30 Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.
SOU 1948:31 Betänkande med förslag angående isbrytningens ordnande längs Norrlandskusten m. m.
SOU 1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och skogsindustriernas råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m. m.
SOU 1948:33 1943 års sockersjukutrednings betänkande angående sockersjukvården i riket.
SOU 1948:34 Betänkande med förslag till vägtrafikförordning m. m.
SOU 1948:35 Förslag rörande förbättring av Statens järnvägars bostadsbestånd
SOU 1948:36 Betänkande med förslag angående artificiell inseminationsverksamhet bland nötkreatur
SOU 1948:37 Betänkande.
SOU 1948:38 Betänkande med förslag till förordning angående kollekter
SOU 1948:39 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1948:40 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lagstiftning om domstols rätt att nedsätta eller eftergiva påföljd för brott samt om eftergift av åtal.
SOU 1948:41 Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- och vanförevårdens organisation
SOU 1948:42 Betänkande och förslag angående studentsociala stödåtgärder
SOU 1948:43 Biltraktorn
SOU 1948:44 Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster, m. m.
SOU 1948:45 Svenskt långtidsprogram 1947-1952/53.
SOU 1948:46 Utredning och förslag rörande organisationen av den farmaceutiska undervisningen och därmed sammanhängande frågor
SOU 1948:47 Betänkande med förslag angående pensionering genom Statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare
SOU 1948:48 Betänkande angående statsbidragssystemet för den slutna kroppssjukvården
SOU 1948:49 Betänkande med förslag angående yrkesutbildning inom jordbruk och skogshantering
SOU 1948:50 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående taxering av vattenfallsfastighet
SOU 1948:51 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1948:52 Betänkande med förslag angående mjölkboskapskontroll
SOU 1948:53 Betänkande med förslag angående folktandvårdens organisation m. m.
SOU 1948:54 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande.

1949:
SOU 1949:1 Norrlandskommitténs principbetänkande.
SOU 1949:2 Norrlandskommitténs principbetänkande.
SOU 1949:3 Norrlandskommitténs principbetänkande.
SOU 1949:4 Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m.
SOU 1949:5 Principer och metoder för kostnadsberäkningar vid Statens järnvägar
SOU 1949:6 Kriminalvård i frihet
SOU 1949:7 Betänkande med förslag till indexreglering av folkpensionerna
SOU 1949:8 Betänkande angående förbättrad insyn i enskilda företags ekonomiska förhållanden
SOU 1949:9 1944 års allmänna skattekommitté.
SOU 1949:10 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1949:11 Betänkande om sinnesslövården
SOU 1949:12 Utredning rörande folkpensionärernas bostadsförhållanden och bostadskostnader
SOU 1949:13 Betänkande med förslag om inrättande av en statlig affärsbank
SOU 1949:14 Produktions- och kostnadsstrukturen vid Statens järnvägar
SOU 1949:15 P. M. med synpunkter på det svenska långtidsprogrammet i anslutning till OEEC:s interimsrapport.
SOU 1949:16 Promemoria över preliminär utredning rörande befälsrekryteringen inom försvaret
SOU 1949:17 Betänkande med förslag till lag om registrerade föreningar m. m.
SOU 1949:18 Kvalitetsforskning och konsumentupplysning
SOU 1949:19 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande.
SOU 1949:20 Betänkande med förslag till religionsfrihetslag m. m.
SOU 1949:21 Svensk hamnbyggnadspolitik
SOU 1949:22 Betänkande rörande gallring av handlingar hos vissa av försvarets myndigheter
SOU 1949:23 Lagberedningens utlåtande angående lagstiftning om gräns mot allmänt vattenområde.
SOU 1949:24 Kommunallagskommitténs betänkande.
SOU 1949:25 1945 års försäkringsutredning.
SOU 1949:26 1945 års försäkringsutredning.
SOU 1949:27 Betänkande med förslag till lag om sjömansskatt m. m.
SOU 1949:28 Folk- och skolbibliotek
SOU 1949:29 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1949:30 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1949:31 Social upplysning
SOU 1949:32 Yrkesutbildning för varubud m. fl.
SOU 1949:33 En generalplan för rikets farleder och hamnar
SOU 1949:34 Betänkande med förslag angående ändrade grunder för fördelning och uttagande av kostnad för byggande och underhåll av skogsvägar
SOU 1949:35 Skolöverstyrelsens underdåniga utlåtande över vissa av 1940 års skolutrednings betänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande jämte sammanfattning av yttranden av folkskolestyrelser, skolråd, folkskolinspektörer, lärarkollegier och lärarorganisationer.
SOU 1949:36 Utredningar i anslutning till 1949 års nationalbudget.
SOU 1949:37 Klientelet på arbetshemmen
SOU 1949:38 Betänkande rörande avbetalnings- och förskottsköp m. m.
SOU 1949:39 Betänkande angående statens konstsamlingars organisation och lokalbehov
SOU 1949:40 Betänkande med förslag angående förenklat rekvisitions- och granskningsförfarande beträffande vissa statsbidrag till folkskoleväsendet
SOU 1949:41 Betänkande och förslag angående studiehjälpverksamheten vid de allmänna läroverken m. fl. statliga och statsunderstödda läroanstalter
SOU 1949:42 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1949:43 Betänkande med förslag till livsmedelsstadga m. m.
SOU 1949:44 Betänkande med förslag till vissa åtgärder till rationalisering av gat- och kantstensindustrien
SOU 1949:45 Betänkande med förslag till nya medborgarskapslagar för Danmark, Norge och Sverige
SOU 1949:46 Betänkande med utredning i vissa värnpliktsfrågor
SOU 1949:47 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande beskattningen av äkta makar
SOU 1949:48 1945 års universitetsberedning.
SOU 1949:49 Betänkande rörande hjälp åt egnahemsägare och bostadsrättshavare som drabbats av arbetslöshet
SOU 1949:50 Betänkande med förslag till lönereglering m. m. för lärarpersonalen vid statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsanstalter
SOU 1949:51 Sjöfolkets arbetslöshet i utländsk hamn
SOU 1949:52 Om inrättande av ett rättsvetenskapligt forskningsråd
SOU 1949:53 Betänkande med förslag till ordnande av den andliga vården vid sjukhusen
SOU 1949:54 1945 års universitetsberedning.
SOU 1949:55 Utredning beträffande privata skolor för yrkesutbildning med förslag till bestämmelser om tillsyn
SOU 1949:56 Betänkande med förslag till förordning om ändring i vissa delar av Kungl. Maj:ts förordning den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags tillgångar m. m.
SOU 1949:57 Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m.
SOU 1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1949:59 Frivillig, förberedande yrkesutbildning för lantungdom
SOU 1949:60 Betänkande med förslag till grunder för taxering av skogsmark och växande skog
SOU 1949:61 Betänkande angående Statens järnvägars organisation.
SOU 1949:62 Betänkande med förslag om inrättande av en riksskattenämnd m. m.
SOU 1949:63 Betänkande med förslag angående domkyrkornas förvaltning och ekonomi
SOU 1949:64 Statliga betongbestämmelser.

1950:
SOU 1950:1 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1950:2 Betänkande angående tyskgruvorna och centralorgan för gruvärenden
SOU 1950:3 Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m. m.
SOU 1950:4 Skolöverstyrelsens utlåtande angående beskärning av timplanerna vid de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter.
SOU 1950:5 Betänkande med förslag till ändrade kommunala ortsavdrag m. m.
SOU 1950:6 Utredning angående överflyttning av viss del av Riksbankens rörelse till en statlig affärsbank m. m.
SOU 1950:7 Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet.
SOU 1950:8 Betänkande angående rationaliseringsverksamheten inom den offentliga förvaltningen
SOU 1950:9 Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m.
SOU 1950:10 Den svenska elbranschens kapacitet och konkurrensförhållanden
SOU 1950:11 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1950:12 Handelsutbildningskommitténs betänkanden och förslag.
SOU 1950:13 Skyddsrum för civilbefolkningen
SOU 1950:14 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar.
SOU 1950:15 Betänkande angående järnbrukens arbetskraftsförsörjning och därmed sammanhängande problem
SOU 1950:16 Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område
SOU 1950:17 Betänkande med förslag rörande decentralisering inom Väg- och vattenbyggnadsverket m. m.
SOU 1950:18 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1950:19 Betänkande med utredning och förslag angående fordringar på synförmågan för anställning i allmän och enskild tjänst m. m.
SOU 1950:20 Undersökning rörande brukningskostnadernas samband med åkerfältens storlek, form och beskaffenhet
SOU 1950:21 1944 års allmänna skattekommitté.
SOU 1950:22 Statsbidrag för ålderdomshem
SOU 1950:23 Betänkande.
SOU 1950:24 Betänkande med förslag till det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation.
SOU 1950:25 Det statliga utredningstrycket
SOU 1950:26 Kommittésvenska
SOU 1950:27 Betänkande med förslag till ny lag om flottning i allmän flottled, m. m.
SOU 1950:28 Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen
SOU 1950:29 Betänkande angående arbets- och kapitalkostnaderna i jordbrukskalkylen
SOU 1950:30 Partsorgan inom yrkesinspektionens distrikt
SOU 1950:31 Betänkande med förslag till lag om prästmöte och stiftsmöte m. m.
SOU 1950:32 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1950:33 Allmän pensionsförsäkring
SOU 1950:34 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1945 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1950:35 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående avdrag vid taxering för utländska skatter
SOU 1950:36 Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning
SOU 1950:37 Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning
SOU 1950:38 Utredning rörande frivilligt försvarsarbete
SOU 1950:39 Maskinell täckdikning
SOU 1950:40 Förslag till ändringar i jaktlagstiftningen
SOU 1950:41 Betänkande angående vissa med religionsfrihetslagstiftningen sammanhängande skattespörsmål
SOU 1950:42 Förslag till ändrad lagstiftning om avbetalningsköp.
SOU 1950:43 Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster, m. m.
SOU 1950:44 Statsbidragsgrunder för det kommunala och enskilda yrkesskolväsendet
SOU 1950:45 Planväsendets uppgifter och organisation
SOU 1950:46 Utbildningen av lärarinnor inom det husliga området.
SOU 1950:47 En anstalt för svårbehandlade
SOU 1950:48 Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster

1951:
SOU 1951:1 Statligt stöd åt svensk filmproduktion
SOU 1951:2 Försvarets personaltjänst
SOU 1951:3 Förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar
SOU 1951:4 Antagningen av medicine studerande m. fl.
SOU 1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m.
SOU 1951:6 Näringslivets lokalisering
SOU 1951:7 Principer för dyrortsgrupperingen
SOU 1951:8 Betänkande angående polis- och åklagarväsendets organisation
SOU 1951:9 1945 års universitetsberedning.
SOU 1951:10 Sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet
SOU 1951:11 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen.
SOU 1951:12 Promemoria med förslag till allmän verksstadga
SOU 1951:13 1944 års allmänna skattekommitté.
SOU 1951:14 Landsbygdselektrifieringens utbredning år 1950
SOU 1951:15 Daghem och förskolor
SOU 1951:16 Filmcensuren
SOU 1951:17 Betänkande.
SOU 1951:18 Betänkande med förslag till förordning angående upphandling och arbeten för statens behov m. m.
SOU 1951:19 SOS - samhällets olycksfalls- och säkerhetstjänst
SOU 1951:20 Betänkande med förslag till ny ägofredslagstiftning
SOU 1951:21 Utredning angående myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären m. m.
SOU 1951:22 Förslag till sjömanslag m. m.
SOU 1951:23 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1951:24 Betänkande med förslag rörande utformningen av åtgärder för ökad skattefinansiering av kommunala investeringar
SOU 1951:25 Socialvårdskommitténs betänkande.
SOU 1951:26 Vatten- och avloppsfrågan
SOU 1951:27 Konkurrensbegränsning
SOU 1951:28 Konkurrensbegränsning
SOU 1951:29 Skolöverstyrelsens organisation
SOU 1951:30 Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955
SOU 1951:31 Den utomprocessuella rättshjälpen åt mindre bemedlade
SOU 1951:32 Bränsle och kraft
SOU 1951:33 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen.
SOU 1951:34 Betänkande angående omorganisation av apoteksväsendet i riket m. m.
SOU 1951:35 Den svenska byggnadsmaterialmarknaden
SOU 1951:36 Arkiv- och biblioteksfilmning
SOU 1951:37 Universitetskanslersämbetets uppgifter och organisation m. m.
SOU 1951:38 Skor
SOU 1951:39 Betänkande angående producent- och kontantbidrag till vissa innehavare av mindre jordbruk
SOU 1951:40 Förslag till lagstiftning om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden
SOU 1951:41 Ungdomen möter samhället
SOU 1951:42 Betänkande med förslag till utlänningslag m.m.
SOU 1951:43 1944 års nykterhetskommitté.
SOU 1951:44 1944 års nykterhetskommitté.
SOU 1951:45 Avdragsregler och bostadstillägg m. m.
SOU 1951:46 Betänkande med förslag angående flyttning av Stockholms örlogsbas till Stockholms södra skärgård
SOU 1951:47 Anstaltsvårdades rätt till folkpension m. m.
SOU 1951:48 Betänkande angående skol- och yrkeshem för barn med komplicerad utvecklingshämning
SOU 1951:49 Turisttrafiken från utlandet
SOU 1951:50 Den prekliniska tandläkarutbildningens ordnande.
SOU 1951:51 Betänkande angående den statliga direkta beskattningen
SOU 1951:52 Betänkande med förslag till lag om fördelning i vissa fall av kostnader för anordningar i korsning av järnväg och väg m. m.
SOU 1951:53 Betänkande.
SOU 1951:54 Stats- och kommunaltjänstemäns förhandlingsrätt
SOU 1951:55 Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelshavsländerna, Främre Orienten och Östasien
SOU 1951:56 Om offentlig redovisning av den politiska propagandans finansiering
SOU 1951:57 Betänkande rörande gruppchefsutbildningen och därmed sammanhängande värnpliktsfrågor.
SOU 1951:58 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1951:59 Omorganisation av Kungl. Gymnastiska centralinstitutet m. m.

1952:
SOU 1952:1 Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet.
SOU 1952:2 Förslag till lag om bankrörelse m. m.
SOU 1952:3 Löneplan eller kollektivavtal
SOU 1952:4 Nordisk passfrihet.
SOU 1952:5 Det yngsta fångvårdsklientelet
SOU 1952:6 Betänkande med förslag till allmänt resereglemente m. m.
SOU 1952:7 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1952:8 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1952:9 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1952:10 Sjömännens sjukförsäkring
SOU 1952:11 Yttranden m. m. över 1950 års långtidsutrednings betänkande Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955.
SOU 1952:12 1944 års nykterhetskommitté.
SOU 1952:13 Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m.
SOU 1952:14 Kommunallagskommitténs betänkande.
SOU 1952:15 Barrskogstillgångarna och skogsindustriens råvaruförsörjning
SOU 1952:16/17 Tull- och valutalättnader i resandetrafiken mellan de nordiska länderna
SOU 1952:18 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1952:19 Semester åt husmödrar, lantbrukare m. fl.
SOU 1952:20 Busslinjeutredningen.
SOU 1952:21 Räjongplan för fångvården
SOU 1952:22 Betänkande angående hälso- och sjukvården vid krig och andra utomordentliga förhållanden
SOU 1952:23 Bokutredningen
SOU 1952:24 Betänkande med förslag till allmän förfogandelag och allmän ransoneringslag
SOU 1952:25 Betänkande med förslag till vissa ändringar i byggnadslagstiftningen
SOU 1952:26 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande vägföreningar m. m.
SOU 1952:27 Betänkande med förslag till förbättrade kommunikationer i Härjedalen och nordvästra Hälsingland
SOU 1952:28 Lagberedningens förslag till ny lagstiftning om tomträtt m. m.
SOU 1952:29 Vidgat tillträde till högre studier
SOU 1952:30 Rekrytering och utbildning av polispersonal
SOU 1952:31 Sverges familjenamn 1920
SOU 1952:32 Förslag om samförvaltning av stadshypoteks- och bostadskreditorganisationerna
SOU 1952:33 Den första lärarhögskolan
SOU 1952:34 Betänkande med förslag angående arbetsmarknadsstatistiken
SOU 1952:35 Byggnadsstyrelsens arbetsuppgifter och organisation
SOU 1952:37 Hyresregleringskommitténs betänkande.
SOU 1952:38 Bostadskollektiva kommitténs betänkande.
SOU 1952:39 Sjukförsäkring och yrkesskadeförsäkring
SOU 1952:40 Militärpsykologi och personaltjänst
SOU 1952:41 Den jordbruksekonomiska undersökningen
SOU 1952:42 Yrkesvägledningen och skolan
SOU 1952:43 Nordiskt patentsamarbete
SOU 1952:44 Principbetänkande angående driftbidrag till primärkommuner
SOU 1952:45 Bestämmelser och praxis rörande statens budget
SOU 1952:46 Betänkande angående psykopatvård m. m.
SOU 1952:47 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1952:48 Kommunallagskommitténs betänkande.
SOU 1952:49 Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget
SOU 1952:50 Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget
SOU 1952:51 Barn och film
SOU 1952:52 1944 års nykterhetskommitté.
SOU 1952:53 1944 års nykterhetskommitté.
SOU 1952:55 1944 års nykterhetskommitté.

1953:
SOU 1953:1 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1953:2 Betänkande med förslag till fiskeristadga m. m.
SOU 1953:3 Betänkande med förslag till åtgärder för stödjande av hästaveln m. m.
SOU 1953:4 Nordisk passfrihet.
SOU 1953:5 Lättnader i fråga om tullbehandling m. m. av motorfordon i trafiken mellan de nordiska länderna
SOU 1953:6 Betänkande angående generella metoder och fysiska kontroller inom investeringspolitiken
SOU 1953:7 Läkarutbildningen
SOU 1953:8 Utredning om fastighetsbeskattningen
SOU 1953:9 Förslag till lagstiftning om insemination
SOU 1953:10 Förband och bygd
SOU 1953:11 Betänkande med förslag till allmänna riktlinjer för den territoriella pastoratsindelningen och församlingsprästerliga organisationen m. m.
SOU 1953:12 Fakta om olja
SOU 1953:13 Landsbygdens elkraftförsörjning
SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk
SOU 1953:15 Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning.
SOU 1953:16 Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning.
SOU 1953:17 Enhetligt frihetsstraff m. m.
SOU 1953:18 Lika lön för män och kvinnor i det statliga lönesystemet
SOU 1953:19 Sågverksindustrien i södra Sverige
SOU 1953:20 Trafiknykterhet
SOU 1953:21 Promemoria med förslag till vissa åtgärder för att nedbringa väntetiderna vid sinnesundersökning i brottmål
SOU 1953:22 Nåd i brottmål
SOU 1953:23 Konsumentprisindex
SOU 1953:24 Folkhögskolans ställning och uppgifter
SOU 1953:25 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1953:26 Betänkande med förslag till vissa ändringar i rättegångsbalken m. m.
SOU 1953:27 Psykologiskt försvar
SOU 1953:28 Befälsordningen vid infanteriet
SOU 1953:29 Abortfrågan
SOU 1953:30 Åtgärder för förenhetligande av besvärstiden i administrativa mål
SOU 1953:31 Förslag till hälsovårdsstadga m. m.
SOU 1953:32 Vårdorganisation för förvarade och internerade
SOU 1953:33 Smålands Taberg
SOU 1953:34 Beskattningen av motorfordonstrafiken
SOU 1953:35 Badvatten
SOU 1953:36 Ökad examination av tandläkare

1954:
SOU 1954:1 Svensk namnbok 1954
SOU 1954:2 Musikliv i Sverige
SOU 1954:3 Bostadskollektiva kommitténs betänkande.
SOU 1954:4 Moderskapsförsäkring m. m.
SOU 1954:5 Vården vid ungdomsvårdsskolorna
SOU 1954:6 Ärvdabalk
SOU 1954:7 Nordisk passfrihet.
SOU 1954:8 Nordisk kontakt
SOU 1954:9 Betänkande angående instansordningen i vattenmål m. m.
SOU 1954:10 Förslag till lag om sparbanker m. m.
SOU 1954:11 Yrkesutbildningen
SOU 1954:12 Elkraftförsörjningen
SOU 1954:13 En gemensam nordisk marknad
SOU 1954:14 Betänkande med utredning och förslag rörande hörselvården
SOU 1954:15 Om kompetenskrav
SOU 1954:16 Förslag till jordrationaliseringslag m. m.
SOU 1954:17 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande.
SOU 1954:18 Förslag till förenkling av vissa beskattningsregler
SOU 1954:19 Förslag till ändrad företagsbeskattning
SOU 1954:20 Nordiska post- och teletaxor.
SOU 1954:21 Inrättande av ett sjöfartsverk
SOU 1954:22 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1954:23 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1954:24 Förslag till effektivare taxering
SOU 1954:25 Friluftsbad, simhallar, bastur. Simundervisning och simlärarutbildning
SOU 1954:26 Landsantikvarieorganisationen
SOU 1954:27 Tjänstebostäder för folkskolans lärare
SOU 1954:28 Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet
SOU 1954:29 Klenvirke
SOU 1954:30 Högertrafik
SOU 1954:31 Saneringsfrågan
SOU 1954:32 Televisionen i Sverige
SOU 1954:33 Folkpensionering och sjukförsäkring
SOU 1954:34 Hyresregleringskommitténs betänkande.
SOU 1954:35 Den svenska kriminalstatistiken
SOU 1954:36 Laborantutbildning
SOU 1954:37 Allmän ordningsstadga m.m.
SOU 1954:38 Trafiksäkerhet
SOU 1954:39 Prissättningen på jordbruksprodukter
SOU 1954:40 Grundlagarnas bestämmelser om budgeten m. m.

1955:
SOU 1955:1 Lag om jordbrukskasserörelsen m. m.
SOU 1955:2 Stöd åt den mindre och medelstora skeppsfarten
SOU 1955:3/4 Nordiska post- och teletaxor.
SOU 1955:5 Prissättningen på jordbruksprodukter
SOU 1955:6 Vattenvården
SOU 1955:7 Det mindre jordbrukets möjligheter att uppnå bättre lönsamhet
SOU 1955:8 Bostadskollektiva kommitténs betänkande.
SOU 1955:9 Frågan om statsinlösen av stamaktierna i LKAB
SOU 1955:10 Vidlyftiga rättegångar
SOU 1955:11 Psykologisk utbildning och forskning
SOU 1955:12 Betänkande.
SOU 1955:13 Penningvärdeundersökningen.
SOU 1955:14 Handelsutbildningskommitténs betänkanden och förslag.
SOU 1955:15 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1955:16 Pris och prestation i handeln
SOU 1955:17 Sekretessen vid förundersökning i brottmål
SOU 1955:18 Undersökningar rörande små avloppsreningsanläggningar
SOU 1955:19 Administrativt rättsskydd
SOU 1955:20 Det döva barnets språk- och talutveckling
SOU 1955:21 Tekniska skolutbildningen
SOU 1955:22 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1955:23 Busslinjeutredningen.
SOU 1955:24 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1955:25 Penningvärdeundersökningen.
SOU 1955:26 Flygfotogrammetrisk verksamhet
SOU 1955:27 Förslag till ny förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.
SOU 1955:28 Bostadskollektiva kommitténs betänkande.
SOU 1955:29 Samhället och barnfamiljerna
SOU 1955:30 Tjänstebostäder
SOU 1955:31 Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen
SOU 1955:32 Allmän pensionsförsäkring
SOU 1955:33 Nordiska vägtrafikbestämmelser m. m.
SOU 1955:34 Arbetskraftsbehovet inom offentlig verksamhet
SOU 1955:35 Hyresregleringskommitténs betänkande.
SOU 1955:36 Lag ang. jordfästning och gravsättning m. m.
SOU 1955:37 Utredningshem
SOU 1955:38 Tobakshandelsregleringen
SOU 1955:39 Statsstöd för samlingslokaler
SOU 1955:40 Räjongplanens fullföljande
SOU 1955:41 Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen
SOU 1955:42 Luftfartslag
SOU 1955:43 Om Riksbankens sedelutgivningsrätt och därmed sammanhängande penningpolitiska frågor
SOU 1955:44 Betänkande med förslag till läkemedelsförordning
SOU 1955:45 Konkurrens och priser
SOU 1955:46 Besittningsskydd för hyresgäst
SOU 1955:47 Kyrkomötets grundlagsenliga befogenheter m. m.
SOU 1955:48 Betänkande med förslag till nya skatteskalor
SOU 1955:49 Värme- och sanitetsbranschen
SOU 1955:50 Justitieombudsmannainstitutionen m. m.
SOU 1955:51 Ändrad taxeringsorganisation
SOU 1955:52 Epileptikervården
SOU 1955:53 Realskolan under övergångstiden
SOU 1955:54 Häkten och arrester

1956:
SOU 1956:1 Åldringsvård
SOU 1956:2 Fiskhandeln i Sverige
SOU 1956:3 Restaurering av Uppsala domkyrka
SOU 1956:4 Statens stöd åt växtförädlingen m. m.
SOU 1956:5 Standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft
SOU 1956:6 Statliga företagsformer.
SOU 1956:7 Städernas donationsjord
SOU 1956:8 Förenklad statsbidragsgivning
SOU 1956:9 Frågan om fortsatt samarbete mellan staten och TGO i LKAB
SOU 1956:10 Penningvärdeundersökningen.
SOU 1956:11 Atomenergien
SOU 1956:12 Bihang till kyrkohandboken
SOU 1956:13 Konstbildning i Sverige
SOU 1956:14 Tulltaxa
SOU 1956:15 Tulltaxa
SOU 1956:16 Tulltaxa
SOU 1956:17 Fiskeområde
SOU 1956:18 Seminarieorganisationen
SOU 1956:19 Kommunalförbund och indelningsändringar
SOU 1956:20 Utredningen om kortare arbetstid
SOU 1956:21 Utredningen om kortare arbetstid
SOU 1956:22 Alternativt aftonsångsritual
SOU 1956:23 Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m.
SOU 1956:24 Statliga företagsformer.
SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk
SOU 1956:26 Byggnadsminnen
SOU 1956:27 Betänkande med förslag till sjukhuslag m. m.
SOU 1956:28 Rådhusrätts sammansättning i brottmål
SOU 1956:29 Lag om rätt att utöva läkekonsten
SOU 1956:30 Prästvalslag
SOU 1956:31 Remissyttranden över Pensionsutredningens slutliga förslag till allmän pensionsförsäkring
SOU 1956:32 Hemmen och samhällsplaneringen
SOU 1956:33 Skogsindustrins utbyggnad
SOU 1956:34 Kliniska utbildningsplatser för blivande läkare
SOU 1956:35 Upplysningsverksamhet vid folkomröstningar
SOU 1956:36 Skogsbrukets arbetsmarknad
SOU 1956:37 Alkoholblodprovet
SOU 1956:38 Strålskydd
SOU 1956:39 Offentliga byggnader
SOU 1956:40 Riktlinjer för bostadspolitiken
SOU 1956:41 Nya kommunala ortsavdrag
SOU 1956:42 Staten och de politiska ungdomsorganisationerna
SOU 1956:43 Zigenarfrågan
SOU 1956:44 Översyn av Förenta nationernas stadga
SOU 1956:45 Slutbetänkande
SOU 1956:46 Bränsleförsörjningen i atomåldern
SOU 1956:47 Stöd åt ofullständiga familjer
SOU 1956:48 Statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen
SOU 1956:49 Tillsynen å djurskyddslagens efterlevnad
SOU 1956:50 Brandfarliga varor.
SOU 1956:51 Brandfarliga varor.
SOU 1956:52 Domartjänster i häradsrätt och hovrätt
SOU 1956:53 Balanserad expansion
SOU 1956:54 Statens järnvägars taxor
SOU 1956:55 Skyddslag
SOU 1956:56 Ekonomiska villkor för rusdrycksutskänkningen
SOU 1956:57 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet på landsbygden vid 1952 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1956:58 Bränsleförsörjningen i atomåldern
SOU 1956:59 Statliga företagsformer.
SOU 1956:60 Tulltaxeförordning
SOU 1956:62 Betänkande med förslag till ändringar i lagstiftningen angående uppsikt å jordbruk m. m.

1957:
SOU 1957:1 Nordiskt samarbete inom näringsforskningen
SOU 1957:2 JO och kommunerna
SOU 1957:3 Fullföljdsbegränsning i skattemål
SOU 1957:4 Oljelagring
SOU 1957:5 Krigsskada å egendom
SOU 1957:6 Statens instituts för folkhälsan arbetsuppgifter och organisation
SOU 1957:7 Förbättrad pensionering
SOU 1957:8 Jordbruks förstärkande med skog
SOU 1957:9 Örlogsvarvens organisation m. m.
SOU 1957:10 Balanserad expansion
SOU 1957:11 Fordringspreskription m. m.
SOU 1957:12 Stommaterial från jord- och stenindustrin
SOU 1957:13 Den statliga indirekta beskattningen
SOU 1957:14 Arbetstidsutredningens betänkande.
SOU 1957:15 Församlingslag
SOU 1957:16 Remissyttranden över Allmänna pensionsberedningens betänkande om Förbättrad pensionering.
SOU 1957:17 Markvård och erosionsskydd
SOU 1957:18 Trafiksäkerhet
SOU 1957:19 Biskopsvalkommitténs betänkande.
SOU 1957:20 Utredning med förslag till ny veterinärtaxa m. m.
SOU 1957:21 Förenklad byggnadslagstiftning
SOU 1957:22 Remissyttranden över 1955 års långtidsutrednings betänkande Balanserad expansion.
SOU 1957:23 Kanslister i administrativ tjänst
SOU 1957:24 1955 års universitetsutredning.
SOU 1957:25 Statliga betongbestämmelser.
SOU 1957:26 Statliga företagsformer.
SOU 1957:27 Biskopsvalkommitténs betänkande.
SOU 1957:28 Lärarutbildningen på det husliga området
SOU 1957:29 Mönstring och registrering av sjöfolk
SOU 1957:30 Ströängar
SOU 1957:31 Bostäder för åldringar och invalider
SOU 1957:32 Statens skogsskolor
SOU 1957:33 Allmän familjerådgivning
SOU 1957:34 Stads- och häradsfängelser
SOU 1957:35 Utbildning av lärare i manlig slöjd
SOU 1957:36 Trafikförsäkring
SOU 1957:37 Nordiskt ekonomiskt samarbete
SOU 1957:38 Offentlig förevisning av djur
SOU 1957:39 Sjömansskatt
SOU 1957:40 Psykisk barna- och ungdomsvård
SOU 1957:41 Idrotten och samhället
SOU 1957:42 Löne- och skattegrupperingarna
SOU 1957:43 Indragning av oförtjänt jordvärdestegring
SOU 1957:44 Förenklad bostadslångivning
SOU 1957:45 Församlingslag för Stockholm
SOU 1957:46 Seminarieorganisationen
SOU 1957:47 Offentliga byggnader
SOU 1957:48 Arvsbeskattning
SOU 1957:49 Följdförfattningar till ny barnavårdslag m. m.
SOU 1957:50 Förfarandet vid konsumtionsbeskattning
SOU 1957:51 1955 års universitetsutredning.

1958:
SOU 1958:1 Vägplan för Sverige
SOU 1958:2 Vägplan för Sverige
SOU 1958:3 Utredning om vissa förhållanden vid Konserveringsforskningsinstitutet
SOU 1958:4 Promemoria med förslag om fondförvaltning m. m. i samband med en utbyggd pensionering
SOU 1958:5 Permanent skördeskadeskydd
SOU 1958:6 Författningsutredningen.
SOU 1958:7 Småbrukarstödet
SOU 1958:8 Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning
SOU 1958:9 Häradsrätts sammansättning i brottmål
SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag
SOU 1958:11 1955 års universitetsutredning.
SOU 1958:12 Civilförsvarsutbildningen
SOU 1958:13 Civilförsvarets organisation
SOU 1958:14 Författningsutredningen.
SOU 1958:15 Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena
SOU 1958:16 Betänkande med förslag till allmän tjänstepliktslag m. m.
SOU 1958:17 Socialförsäkring och rehabilitering
SOU 1958:18 Gotland
SOU 1958:19 Sverges familjenamn 1920
SOU 1958:20 Behandlingshem och mentalsjukhem för barn och ungdomar
SOU 1958:21 1955 års universitetsutredning.
SOU 1958:22 Tornedalsutredningen.
SOU 1958:23 Sjukreseersättningar
SOU 1958:24 Bättre matpotatis
SOU 1958:25 Ändrad utbildning av tandtekniker
SOU 1958:26 Regionsjukvården
SOU 1958:27 Förslag till förenklingar i vissa delar av aktiebolagslagen
SOU 1958:28 Reviderad nationalbudget för år 1958.
SOU 1958:29 Författningsutredningen.
SOU 1958:30 Skogsvården å enskilda skogar
SOU 1958:31 Nordiskt ekonomiskt samarbete
SOU 1958:32 1955 års universitetsutredning.
SOU 1958:33 Sjöbefälsutbildningens organisation m. m.
SOU 1958:34 Socialpolis och kvinnlig polis
SOU 1958:35 Förlust- och resultatutjämning
SOU 1958:36 Nettoprisindex
SOU 1958:37 Statsbidrag till anordnande av skolmåltider
SOU 1958:38 Mentalsjukvården
SOU 1958:39 Mentalsjukvården
SOU 1958:40 Rättegångshjälp
SOU 1958:41 Förslag till uranlag
SOU 1958:42 Ändrad tidpunkt för kyrkofullmäktigvalen
SOU 1958:43 Skadestånd i offentlig verksamhet
SOU 1958:44 Försäkringsgivares regressrätt
SOU 1958:45 Skogstillståndet hos olika ägargrupper
SOU 1958:46 Statsbidrag till lärarbostäder

1959:
SOU 1959:1 Statligt stöd till jordbrukets inre rationalisering
SOU 1959:2 Filmstöd och biografnöjesskatt
SOU 1959:3 Preliminär nationalbudget för år 1959.
SOU 1959:4 Kompetensfördelningen av administrativa besvärsmål mellan Kungl. Maj:t i Statsrådet och Regeringsrätten
SOU 1959:5 Läkemedelsförsörjningens organisation
SOU 1959:6 Fångvårdsanstalters optimala storlek
SOU 1959:7 Betänkande angående statligt kreditstöd till hantverk och småindustri m. m.
SOU 1959:8 Utbildning av lärare i yrkesämnen för industri och hantverk samt handel
SOU 1959:9 Lokala skyddstjänstemän samt Arbetarskyddsstyrelsens organisation
SOU 1959:10 Författningsutredningen.
SOU 1959:11 Förutsättningarna för civil varvsdrift vid Karlskrona örlogsvarv
SOU 1959:12 Tilläggspensioneringens administration
SOU 1959:13 Familjebeskattningen
SOU 1959:14 Reviderad nationalbudget för år 1959.
SOU 1959:15 Fångvårdsstyrelsen
SOU 1959:16 Riksdagens budgetarbete
SOU 1959:17 Domarbanan
SOU 1959:18 Fånges arbetsersättning
SOU 1959:19 Statsbidragen till städernas vägar och gator, m. m.
SOU 1959:20 Det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation
SOU 1959:21 Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts arbetsuppgifter och organisation
SOU 1959:22 Den statliga centrala rationaliserings- och revisionsverksamhetens organisation
SOU 1959:23 Arméns befäl
SOU 1959:24 Förslag till lag om straff för varusmuggling m. m.
SOU 1959:25 Verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna
SOU 1959:26 Arbetstiden för viss militär och civilmilitär personal
SOU 1959:27 Omreglering av hovrätternas domkretsar
SOU 1959:28 Besparingar inom statsverksamheten
SOU 1959:29 Donationsfonder och övriga diverse medel inom statsförvaltningen
SOU 1959:30 Lantmäteriväsendets och Kartverkets organisation
SOU 1959:31 Myrslogar i Dalarna
SOU 1959:32 Förbättrade familjeförmåner från folkpensioneringen m. m.
SOU 1959:33 Organisatoriska riktlinjer för svensk statistik
SOU 1959:34 Atomansvarighet.
SOU 1959:35 1957 års skolberedning.
SOU 1959:36 Mätningsteknisk och kartteknisk utbildning
SOU 1959:37 Ungdomsbrottslighet
SOU 1959:38 Beredskap mot atomenergiolyckor
SOU 1959:39 Gemensam nordisk arbetsmarknad för läkare
SOU 1959:40 Avveckling av fideikommissen
SOU 1959:41 Ordförklaringar och sakupplysningar till 1917 års bibel
SOU 1959:42 Konkurrens under samverkan
SOU 1959:43 Läkemedelsrabatteringen
SOU 1959:44 Praktiska gymnasier
SOU 1959:45 1955 års universitetsutredning.
SOU 1959:46 Ölfrågan

1960:
SOU 1960:1 Folktandvården
SOU 1960:2 Högre utbildning, forskning och försök på lantbrukets område
SOU 1960:3 Grusexploateringen i Sverige
SOU 1960:4 Fastighetsbeskattningen
SOU 1960:5 Förslag till namnlag
SOU 1960:6 Studiekostnader vid beskattningen
SOU 1960:7 Redogöraransvaret och anmärkningsprocessen
SOU 1960:8 Preliminär nationalbudget för år 1960.
SOU 1960:9 De ekonomiska villkoren för en huvudmannaskapsreform inom mentalsjukvården
SOU 1960:10 Statstjänstemäns förhandlingsrätt
SOU 1960:11 Översyn av lagen om försäkringsrörelse
SOU 1960:12 Krigsmaktens högsta ledning
SOU 1960:13 1957 års skolberedning.
SOU 1960:14 Cp-vården
SOU 1960:15 1957 års skolberedning.
SOU 1960:16 Banklikviditet och kreditprioritering
SOU 1960:17 Forskning och högre utbildning på skogsbrukets område
SOU 1960:18 Reviderad nationalbudget för år 1960.
SOU 1960:19 Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden
SOU 1960:20 Allmänna yrkesinspektionen
SOU 1960:21 Medicinska äktenskapshinder
SOU 1960:22 Bohuslän
SOU 1960:23 Besparingar inom försvaret
SOU 1960:24 Lagberedningens förslag till jordabalk m. m.
SOU 1960:25 Lagberedningens förslag till jordabalk m. m.
SOU 1960:26 Lagberedningens förslag till jordabalk m. m.
SOU 1960:27 Offentlig provningsverksamhet
SOU 1960:28 Förverkande på grund av brott
SOU 1960:29 Frågan om åtgärder för att förbättra konsumtionsmjölkens beskaffenhet
SOU 1960:30 Objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet
SOU 1960:31 Betänkande angående inrättande av en fond av malmvinstmedel till främjande av naturvetenskapligt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete
SOU 1960:32 Statliga företagsformer.
SOU 1960:33 Förskollärarutbildningens organisation
SOU 1960:34 Reviderad brandlagstiftning
SOU 1960:35 Socialförsäkringens organisation
SOU 1960:36 Förbättrad taxeringskontroll
SOU 1960:37 Tornedalsutredningen.
SOU 1960:38 Skydd för vattenförsörjningen
SOU 1960:39 Rådgivningsverksamheten på jordbrukets område
SOU 1960:40 Försvarskostnaderna budgetåren 1961/63
SOU 1960:41 Samernas skolgång
SOU 1960:42 1957 års skolberedning.

1961:
SOU 1961:1 Totalisatorverksamheten
SOU 1961:2 Sparstimulerande åtgärder
SOU 1961:3 Effektivare prisövervakning
SOU 1961:4 Automatisk databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet.
SOU 1961:5 Begravningsplatser och gravar
SOU 1961:6 Underrätterna
SOU 1961:7 Enhetlig ledning av krigsmakten
SOU 1961:8 Om läkarbehov och läkartillgång
SOU 1961:9 Principer för en ny kommunindelning
SOU 1961:10 Preliminär nationalbudget för år 1961.
SOU 1961:11 Den allmänna brottsregistreringen
SOU 1961:12 Statliga belastningsbestämmelser av år 1960 för byggnadsverk
SOU 1961:13 Lantbrukets yrkesskolor
SOU 1961:14 Pensionsstiftelser.
SOU 1961:15 Polisens brottsbekämpande verksamhet
SOU 1961:16 Kriminalvård i frihet
SOU 1961:17 1957 års skolberedning.
SOU 1961:18 Totalförsvarets upplysningsverksamhet
SOU 1961:19 Byggnadsindustrins arbetskraft
SOU 1961:20 Vissa frågor rörande allmänna val
SOU 1961:22 Den svenska utvecklingshjälpens administration
SOU 1961:23 Svensk trafikpolitik
SOU 1961:24 Svensk trafikpolitik
SOU 1961:25 Flygbuller som samhällsproblem
SOU 1961:26 Reviderad nationalbudget för år 1961.
SOU 1961:27 Skifferoljefrågan
SOU 1961:28 Kungl. teatern
SOU 1961:29 Förtidspensionering och sjukpenningförsäkring m. m.
SOU 1961:30 1957 års skolberedning.
SOU 1961:31 1957 års skolberedning.
SOU 1961:32 Handläggningen av bostadslån
SOU 1961:33 Redareansvarets begränsning
SOU 1961:34 Huvudmannaskapet för polisväsendet m. m.
SOU 1961:35 Ändamålsenliga studentbostäder
SOU 1961:36 Tandsjukvården vid de odontologiska läroanstalterna
SOU 1961:37 Stämpel- och expeditionsavgifter
SOU 1961:38 Stöd åt barnaföderskor
SOU 1961:39 Lag om allmän försäkring, m. m.
SOU 1961:40 Länsindelningen inom Stockholms- och Göteborgsområdena
SOU 1961:41 Reviderad giftlagstiftning
SOU 1961:42 Mål och medel i stabiliseringspolitiken
SOU 1961:43 Användningen av August Abrahamsons stiftelse å Nääs
SOU 1961:44 Folkbildningsarbete och ungdomsverksamhet
SOU 1961:45 Djurplågeri, vetenskapliga djurförsök samt djurskyddsordning
SOU 1961:46 Boxningssportens skadeverkningar
SOU 1961:47 Reviderad hyreslag
SOU 1961:48 Byggnadsstyrelsens organisation
SOU 1961:49 Förslag till jordförvärvslag m. m.
SOU 1961:50 Den svenska utvecklingshjälpen
SOU 1961:51 Bostadsbyggnadsbehovet
SOU 1961:52 Förenklingar i utskänkningslagstiftningen. Ciderfrågan
SOU 1961:53 Utsökningsrätt
SOU 1961:54 Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.
SOU 1961:55 Effektivare arbetsförmedling för tjänstemän
SOU 1961:56 Ändrade bestämmelser om ackumulerad inkomst
SOU 1961:57 Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna
SOU 1961:58 Översyn av nykterhetsvården
SOU 1961:59 Klubbverksamheten bland ungdomen på landsbygden
SOU 1961:60 Den automatiska databehandlingens teknik
SOU 1961:61 Beräkning av pensionsreserv
SOU 1961:62 Kostnader för övergång till högertrafik
SOU 1961:63 Läkaren i totalförsvaret
SOU 1961:64 Långfristiga krediter till mindre företag
SOU 1961:65 Sparbankstillsynen
SOU 1961:66 Totalförsvarets högsta ledning
SOU 1961:67 Betänkande med förslag till ändringar i jaktlagstiftningen

1962:
SOU 1962:1 Skogstillgångarna i Jämtlands län
SOU 1962:2 Yrkesutbildningen på trädgårdsområdet
SOU 1962:3 Totalförsvarets personalfrågor
SOU 1962:4 Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal
SOU 1962:5 Studiesociala utredningen.
SOU 1962:6 Statsbidrag till enskild väghållning, m. m.
SOU 1962:7 Kommunal beredskap.
SOU 1962:8 Finansplan för budgetåret 1962/63 samt preliminär nationalbudget för år 1962.
SOU 1962:9 Städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten
SOU 1962:10 Svensk ekonomi 1960-1965
SOU 1962:11 Svensk ekonomi 1960-1965
SOU 1962:12 Aspekter på utvecklingsbiståndet
SOU 1962:13 Skärpta regler för rusdrycksinköp
SOU 1962:14 Atomansvarighet.
SOU 1962:15 Den allmänna näringslagstiftningen
SOU 1962:16 Korrespondensundervisningen inom skolväsendet
SOU 1962:17 Arbetstidsförkortningens omfattning och utläggning
SOU 1962:18 Automatisk databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet.
SOU 1962:19 Utlandssvenskars deltagande i allmänna val
SOU 1962:20 Nedre justitierevisionens arbetsorganisation
SOU 1962:21 Kommunalt stöd åt studerande från utvecklingsländerna.
SOU 1962:22 Samhällsfarlig asocialitet
SOU 1962:23 Besparingar inom försvaret
SOU 1962:24 Expropriation för sanering av historiskt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
SOU 1962:25 Reviderad nationalbudget för år 1962.
SOU 1962:26 Avgiftsbelagda trafikanläggningar
SOU 1962:27 Radions juridiska ansvar
SOU 1962:28 Skolväsendets centrala ledning
SOU 1962:29 Säkerhetsinspektion av motorfordon och släpvagnar
SOU 1962:30 Arbetstidsreglering för militär och civilmilitär personal
SOU 1962:31 Stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna
SOU 1962:32 Automatisk databehandling
SOU 1962:33 Veterinärmedicinsk forskning och undervisning
SOU 1962:34 Försvarsmedicinsk forskning i totalförsvaret
SOU 1962:35 Svensk trafikpolitik
SOU 1962:36 Naturen och samhället
SOU 1962:37 Byggnadsstyrelsens arbetsuppgifter och personalorganisation
SOU 1962:38 Utbildning av sjukvårdsadministratörer
SOU 1962:39 Ortsprisindex
SOU 1962:40 Beredskapslagring av olja 1963-1969
SOU 1962:41 Mål och medel i stabiliseringspolitiken
SOU 1962:42 Avdrag för representationskostnader, m. m.
SOU 1962:43 Socionomutbildningen
SOU 1962:44 Ny semesterlag
SOU 1962:45 Jordbrukstekniska institutet och Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader
SOU 1962:46 Vägväsendets distriktsorganisation
SOU 1962:47 Beskattning av traktamenten m. m.
SOU 1962:48 Rasriskerna i Götaälvdalen
SOU 1962:49 Bevakning, avskrivning och eftergift av kronans fordringar
SOU 1962:50 Utbildning av arbetsterapeuter
SOU 1962:51 Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet
SOU 1962:52 Postverkets organisation
SOU 1962:53 Öresundsförbindelsen
SOU 1962:54 Öresundsförbindelsen
SOU 1962:55 Tendenserna på akademikernas arbetsmarknad fram till mitten av 1970-talet
SOU 1962:56 Förmåner i frivilligt instruktörsarbete inom krigsmakten
SOU 1962:57 Barnanstaltsutredningens betänkande.
SOU 1962:58 Social beredskap
SOU 1962:59 Internationella skattefrågor

1963:
SOU 1963:1 En teknisk institution inom Stockholms universitet.
SOU 1963:2 Kommunalförbundens lånerätt.
SOU 1963:3 Utrikesförvaltningens organisation och personalbehov
SOU 1963:4 Administrativ organisation inom utrikesförvaltningen
SOU 1963:5 Försvarskostnaderna budgetåren 1963/67
SOU 1963:6 Indelnings- och samarbetsfrågor i Göteborgs- och Malmöområdena
SOU 1963:7 Utlännings tillträde till offentlig tjänst
SOU 1963:8 Preliminär nationalbudget för år 1963.
SOU 1963:9 1955 års universitetsutredning.
SOU 1963:10 1955 års universitetsutredning.
SOU 1963:11 Uppehållstillstånd m. m. för utländska studerande
SOU 1963:12 Översättning av Fördrag angående upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillhörande dokument.
SOU 1963:13 Utbildning av lärare för jordbruk och skogsbruk samt fortbildning av lärare i yrkesämnen
SOU 1963:14 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet på landsbygden vid 1957 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1963:15 1960 års gymnasieutredning.
SOU 1963:16 Författningsutredningen.
SOU 1963:17 Författningsutredningen.
SOU 1963:18 Författningsutredningen.
SOU 1963:19 Författningsutredningen.
SOU 1963:20 Bärgarlönens fördelning, sjöförklaring m. m.
SOU 1963:21 Sjukhus och öppen vård
SOU 1963:22 1960 års gymnasieutredning.
SOU 1963:23 Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m.
SOU 1963:24 Mentalsjukhusens personalorganisation
SOU 1963:25 Papper och annan skrivmateriel
SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor
SOU 1963:27 Trafikmål
SOU 1963:28 Utsökningsrätt
SOU 1963:29 Kommunala renhållningsavgifter.
SOU 1963:30 Den statliga konsulentverksamheten på socialvårdens område
SOU 1963:31 Försvar och fiskerinäring
SOU 1963:32 Listerlandets ålfisken
SOU 1963:33 Skadestånd
SOU 1963:34 U-länder och utbildning
SOU 1963:35 1960 års lärarutbildningssakkunniga.
SOU 1963:36 Malmen i Norrbotten
SOU 1963:37 Kommersiellt och handelspolitiskt utvecklingsbistånd
SOU 1963:38 Arbetsföreläggande
SOU 1963:39 Kyrkor och samfund i Sverige
SOU 1963:40 Arbetslöshetsförsäkringen
SOU 1963:41 1960 års gymnasieutredning.
SOU 1963:42 1960 års gymnasieutredning.
SOU 1963:43 1960 års gymnasieutredning.
SOU 1963:44 Studiesociala utredningen.
SOU 1963:45 Befolkningsutveckling och näringsliv i Jämtlands län
SOU 1963:46 Yrkesmedicinska sjukhusenheter
SOU 1963:47 Åldringsvårdens läge
SOU 1963:48 Bättre studiehjälp
SOU 1963:49 Aktiv lokaliseringspolitik
SOU 1963:50 Fackskolan
SOU 1963:51 De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt
SOU 1963:52 Om åtgärder mot skatteflykt
SOU 1963:53 Studiesociala utredningen.
SOU 1963:54 Några valfrågor
SOU 1963:55 Reviderat förslag till jordabalk m.m.
SOU 1963:56 Domstolsväsendet
SOU 1963:57 Översättning av Fördrag angående upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.
SOU 1963:58 Aktiv lokaliseringspolitik
SOU 1963:59 Tillfällig hastighetsbegränsning i motortrafiken under åren 1961 och 1962
SOU 1963:60 Svenska handelsflottans krigsförluster under det andra världskriget
SOU 1963:61 Organisatoriska åtgärder för rymdverksamhetens främjande
SOU 1963:62 Aktiv lokaliseringspolitik
SOU 1963:63 Utvecklingstendenser i modernt skogsbruk
SOU 1963:64 Landstingens organisation och arbetsformer m. m.
SOU 1963:65 Totalförsvarets regionala ledning
SOU 1963:66 Det svenska lantbrukets effektiviseringsvägar
SOU 1963:67 Stöd åt ungdomsorganisationernas centrala verksamhet
SOU 1963:68 Fastighetsbildning
SOU 1963:69 Lokalisering av statlig verksamhet
SOU 1963:70 Stadsbyggnadsmässiga konsekvenser av inflyttning av statlig verksamhet
SOU 1963:71 Skogsvägar
SOU 1963:72 Nykterhet i trafik.
SOU 1963:73 Domar i expropriationsmål 1951-60
SOU 1963:74 Studiesociala utredningen.
SOU 1963:75 Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor
SOU 1963:76 Högre utbildning och forskning i Umeå
SOU 1963:77 Forskning, undervisning och information inom näringslärans område
SOU 1963:78 Nya medel för plangenomförande
SOU 1963:79 Nordisk verkställighet av administrativa frihetsberövanden

1964:
SOU 1964:1 Indexlån
SOU 1964:2 Indexlån
SOU 1964:3 Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden
SOU 1964:4 Effektivare konsumentupplysning
SOU 1964:5 Bättre åldringsvård
SOU 1964:6 Alkoholreklamen
SOU 1964:7 Statens skogar och skogsindustrier
SOU 1964:8 Kapitalutvecklingen i det svenska lantbruket
SOU 1964:9 Arbetstidsförkortningens verkningar
SOU 1964:10 Företagsinteckning
SOU 1964:11 Älgfrågan
SOU 1964:12 Veterinärmedicinsk forskning och undervisning
SOU 1964:13 Religionsfrihet
SOU 1964:14 Svensk namnbok 1964
SOU 1964:15 Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären.
SOU 1964:16 Historisk översikt
SOU 1964:17 Rapport
SOU 1964:18 Översättning av Fördrag angående upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och tillhörande dokument.
SOU 1964:19 Kommunal skatteutjämning
SOU 1964:20 Krigsmaktens förbandssjukvård
SOU 1964:21 Bilskrotning
SOU 1964:22 Förbud mot utförsel av kulturföremål
SOU 1964:23 Kronhjortsreservat m. m.
SOU 1964:24 Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna.
SOU 1964:25 Nytt skattesystem
SOU 1964:26 Offentliga byggnader
SOU 1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet
SOU 1964:28 Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse
SOU 1964:29 Koncernbidrag m. m.
SOU 1964:30 Kristendomsundervisningen med särskild hänsyn till förhållandet kyrka-stat
SOU 1964:31 Skadestånd
SOU 1964:32 Förtida tillträde, expropriationskostnad m. m.
SOU 1964:34 Äktenskapsrätt
SOU 1964:35 Äktenskapsrätt
SOU 1964:36 Ökat stöd till barnfamiljer
SOU 1964:37 Lantbrukets strukturutveckling
SOU 1964:38 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning.
SOU 1964:39 Rapport och arbetsmaterial från Arbetsgruppen för det kommunala sambandet juni 1964.
SOU 1964:40 Mentalsjukvårdslag
SOU 1964:41 Bostadsstöd för pensionärer
SOU 1964:42 Kommunal markpolitik
SOU 1964:43 Social omvårdnad av handikappade
SOU 1964:44 1960 års lärarutbildningssakkunniga.
SOU 1964:45 Sjuksköterskeutbildningen
SOU 1964:46 Sjuksköterskeutbildningen
SOU 1964:47 Friluftslivet i Sverige.
SOU 1964:48 Farmaceutisk utbildning och forskning
SOU 1964:49 Rätten till arbetstagares uppfinningar
SOU 1964:50 Samordnad rehabilitering.
SOU 1964:51 Samordnad rehabilitering.
SOU 1964:52 Statslån till samfundslokaler
SOU 1964:53 Organisation av skolledningen i grundskolan
SOU 1964:54 Konsumentupplysning i televisionen
SOU 1964:55 Organisationen av rationaliseringsverksamheten m. m. på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden
SOU 1964:56 Organisations- och samarbetsfrågor i Stockholmsområdet
SOU 1964:57 Utsökningsrätt
SOU 1964:58 Aktion mot ungdomsbrott
SOU 1964:59 Ett socialpolitiskt utredningsinstitut
SOU 1964:60 Vattenvårdens organisation m. m.
SOU 1964:61 Grundskola för blinda och döva
SOU 1964:62 Läroplan för grundskola för döva och hörselskadade

1965:
SOU 1965:1 Sveriges sjöterritorium
SOU 1965:2 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning.
SOU 1965:3 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning.
SOU 1965:4 Tandvårdsförsäkring
SOU 1965:5 Måttenheter
SOU 1965:6 Om den kommunala självstyrelsens lokala förankring.
SOU 1965:7 Praktik- och feriearbetsförmedling
SOU 1965:8 Skånes och Hallands vattenförsörjning
SOU 1965:9 Arbetsmarknadspolitik
SOU 1965:10 Antikvitetskollegiet
SOU 1965:11 Utbyggnaden av universitet och högskolor
SOU 1965:12 Utbyggnaden av universitet och högskolor
SOU 1965:13 Rättegångshjälp
SOU 1965:14 Godtrosförvärv av lösöre
SOU 1965:15 De svenska utlandsförsamlingarnas ekonomi
SOU 1965:16 Ny jordförvärvslag
SOU 1965:17 Fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap
SOU 1965:18 Fartygs befälhavare. Gemensamt haveri och dispasch. Ansvarsbestämmelser m. m.
SOU 1965:19 Friluftslivet i Sverige.
SOU 1965:20 Radions och televisionens framtid i Sverige.
SOU 1965:21 Radions och televisionens framtid i Sverige.
SOU 1965:22 Dagstidningarnas ekonomiska villkor
SOU 1965:23 Uppbördsfrågor
SOU 1965:24 Institutet för arbetshygien och arbetsfysiologi
SOU 1965:25 1960 års lärarutbildningssakkunniga.
SOU 1965:26 Ändringar i ensittarlagen m. m.
SOU 1965:27 De svenska jordbruksprodukternas distributions- och marginalförhållanden
SOU 1965:28 Nytt skattesystem
SOU 1965:29 1960 års lärarutbildningssakkunniga.
SOU 1965:30 1960 års lärarutbildningssakkunniga.
SOU 1965:31 1960 års lärarutbildningssakkunniga.
SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard
SOU 1965:33 Vägmärken
SOU 1965:34 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning.
SOU 1965:35 Nykterhet i trafik.
SOU 1965:36 Sveriges släktnamn 1965
SOU 1965:37 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning.
SOU 1965:38 Affärstiderna.
SOU 1965:39 Affärstiderna.
SOU 1965:40 Kommunala bolag och andra särskilda rättssubjekt för kommunal verksamhet.
SOU 1965:41 Pensionsstiftelser.
SOU 1965:42 Körkortet och trafikutbildningen.
SOU 1965:43 Statens trafikverk
SOU 1965:44 Stöd åt hästaveln
SOU 1965:45 Beredskap mot oljeskador
SOU 1965:46 Radiolag
SOU 1965:47 Statens vägverk
SOU 1965:48 Arbetstid och arbetsinspektion för vägtrafiken
SOU 1965:49 Hälso- och socialvårdens centrala administration
SOU 1965:50 Mentalsjukhusens personalorganisation
SOU 1965:51 Gemensamma bostadsförmedlingar
SOU 1965:52 Soldathemsverksamheten
SOU 1965:54 Författningsfrågan och det kommunala sambandet
SOU 1965:55 Barnanstaltsutredningens betänkande.
SOU 1965:56 Fackutbildning i automatisk databehandling
SOU 1965:57 Samordnad rehabilitering.
SOU 1965:58 Radioansvarighetslag
SOU 1965:59 Kyrklig beredskap
SOU 1965:60 1960 års gymnasieutredning.
SOU 1965:61 Mönsterskydd
SOU 1965:62 Vissa pensionsfrågor
SOU 1965:63 Lokaler för ungdomsverksamhet
SOU 1965:64 Riksdagens justitieombudsmän
SOU 1965:65 Hemarbete och servicekontakter
SOU 1965:66 Kontinentalsockeln
SOU 1965:67 Skoglig yrkesutbildning
SOU 1965:68 Värnplikten
SOU 1965:69 Om upphandling av försvarsmateriel.
SOU 1965:70 Lagstiftning. Rättskipning
SOU 1965:71 Vapenfri tjänst
SOU 1965:72 Aktievinsters beskattning
SOU 1965:73 Utlandssvenskars registrering
SOU 1965:74 Gemensam valdag
SOU 1965:75 Förvaltningspraktik för administrativ amanuenspersonal
SOU 1965:76 Röstlängdsförfarandet

1966:
SOU 1966:1 Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980
SOU 1966:2 Export och import 1966-1970
SOU 1966:3 Yrkesutbildningsberedningen.
SOU 1966:4 Ny myntserie
SOU 1966:5 Internationellt fredsforskningsinstitut i Sverige
SOU 1966:6 Förenklad statsbidragsgivning till hälso- och sjukvården
SOU 1966:7 Utsökningsrätt
SOU 1966:8 Tillgången på arbetskraft 1960-1980
SOU 1966:9 Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade
SOU 1966:10 Handelns arbetskrafts- och investeringsbehov fram till 1970
SOU 1966:11 Tygförvaltningens centrala organisation
SOU 1966:13 Utvecklingstendenser inom undervisning, hälso- och sjukvård samt socialvård 1966-1970
SOU 1966:14 Ny hyreslagstiftning
SOU 1966:15 Undersökning angående hyressplittringen
SOU 1966:16 Ny folkbokföringsförordning m.m.
SOU 1966:17 Arbetspromemorior i författningsfrågan
SOU 1966:18 Strategi i väst och öst
SOU 1966:19 Statliga betänkanden 1961-1965
SOU 1966:20 Decentralisering av naturalisationsärenden m.m.
SOU 1966:21 Oljebranschen
SOU 1966:22 Lagstiftning mot radiostörningar
SOU 1966:23 Markfrågan
SOU 1966:24 Markfrågan
SOU 1966:25 Sällskapsresor
SOU 1966:26 Bostadsarrende m.m.
SOU 1966:27 Skeppsholmens framtida användning
SOU 1966:28 Läkemedelsförmånen
SOU 1966:29 Atomansvarighet.
SOU 1966:30 Den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1966:31 Den framtida jordbrukspolitiken
SOU 1966:32 Kommunerna och ungdomen
SOU 1966:33 Friluftslivet i Sverige.
SOU 1966:34 Luftfartsverkets ekonomi och organisation
SOU 1966:35 Militärsjukvården
SOU 1966:36 Vägfraktavtalet
SOU 1966:37 De statliga undervisningssjukhusens organisation
SOU 1966:38 Utsökningsrätt
SOU 1966:39 Lagstiftning om elektriska anläggningar
SOU 1966:40 Arbetspsykologisk verksamhet
SOU 1966:41 Fordonskombinationer
SOU 1966:42 Konsumtionskrediter i Sverige
SOU 1966:44 Bostadspolitiskt kreditstöd
SOU 1966:46 Jaktstadgan m.m.
SOU 1966:47 Ungdomens förenings- och fritidsliv
SOU 1966:48 Prissamverkan och konkurrens
SOU 1966:49 Lantbruksnämndernas nya organisation m.m.
SOU 1966:50 Smittskyddslagstiftning
SOU 1966:51 Framtidsperspektiv för svensk industri 1965-1980
SOU 1966:52 Skoglig forskning
SOU 1966:53 Värdesäkring av trafiklivräntor
SOU 1966:54 Yrkesskadeförsäkring
SOU 1966:55 Skolgång borta och hemma
SOU 1966:56 Svensk säkerhetspolitik
SOU 1966:57 Centralt statligt personalutbildningsorgan
SOU 1966:58 Militärtandvården
SOU 1966:59 Remissyttranden över 1965 års långtidsutrednings huvudrapport Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980.
SOU 1966:60 Offentlighet och sekretess
SOU 1966:61 Offentlighet och sekretess
SOU 1966:62 Rikets vapen och flagga
SOU 1966:63 Fastighetsregistrering
SOU 1966:64 Statens och kyrkans marköverlåtelser
SOU 1966:65 Luftförorening, buller och andra immissioner
SOU 1966:66 Ungdomsledare
SOU 1966:67 Forskarutbildning och forskarkarriär
SOU 1966:68 Forskarutbildning och forskarkarriär
SOU 1966:69 Trafikutveckling och trafikinvesteringar
SOU 1966:70 Förvaltningsrättskipning
SOU 1966:71 Otillbörlig konkurrens
SOU 1966:72 Ekonomiska förmåner till kommunala förtroendemän med heltidstjänstgöring.
SOU 1966:73 Sjuksköterskeutbildningen

1967:
SOU 1967:1 Kommunal bostadsförmedling
SOU 1967:2 Allmänna arvsfonden
SOU 1967:3 Utsökningsrätt
SOU 1967:4 Domstolsväsendet
SOU 1967:5 Statlig publicering.
SOU 1967:6 Finansiella långtidsperspektiv
SOU 1967:8 Barnstugor, barnavårdsmannaskap, barnolycksfall
SOU 1967:9 Rikskonserter
SOU 1967:10 Linköpings högskola
SOU 1967:11 Programbudgetering.
SOU 1967:12 Programbudgetering.
SOU 1967:13 Programbudgetering.
SOU 1967:14 Skolans arbetstider
SOU 1967:15 Tjänsteställning inom krigsmakten
SOU 1967:16 Folkbokföringen
SOU 1967:17 De teologiska fakulteterna
SOU 1967:18 Invandringen
SOU 1967:19 Statens stöd till ungdomsverksamhet
SOU 1967:20 Den statliga länsförvaltningen
SOU 1967:21 Den statliga länsförvaltningen
SOU 1967:22 Skatteförvaltningen
SOU 1967:23 Ny länsindelning
SOU 1967:25 Narkotikaproblemet
SOU 1967:26 Partiell författningsreform
SOU 1967:27 Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval
SOU 1967:28 Tryckfrihet och upphovsrätt
SOU 1967:30 Höga eller låga hus?
SOU 1967:31 Filmens inflytande på sin publik
SOU 1967:32 Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet
SOU 1967:33 Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet
SOU 1967:34 Kompensation i vissa fall för bensinskatt som utgår vid användande av motorsåg och snöskoter
SOU 1967:35 Firmaskydd
SOU 1967:36 Nykterhetsvårdens läge
SOU 1967:37 Nykterhetsvårdens läge
SOU 1967:38 Skoglig yrkesutbildning
SOU 1967:39 Samhällets barntillsyn - barnstugor och familjedaghem
SOU 1967:40 Företagareföreningarnas framtida organisation och verksamhet
SOU 1967:41 Narkotikaproblemet
SOU 1967:42 Utsädesbetningens effekter
SOU 1967:45 Kyrklig organisation och förvaltning
SOU 1967:46 Kyrklig egendom
SOU 1967:48 Yrkesutbildningsberedningen.
SOU 1967:49 Förslag till lag om skyldighet att föra räkenskaper, m.m.
SOU 1967:50 Kommunala befogenheter inom turistväsendet.
SOU 1967:52 Barnbidrag och familjetillägg
SOU 1967:53 Kommunerna och den sociala omvårdnaden
SOU 1967:54 Fasta förbindelser över Öresund
SOU 1967:55 Linköpings högskola
SOU 1967:56 Svenska institutet
SOU 1967:57 Adoption av utländska barn
SOU 1967:58 Enhetlig kommuntyp, städernas auktionsmonopol m.m.
SOU 1967:60 Bättre hjälpmedel för handikappade
SOU 1967:62 Stödformer för arbetslösa äldre arbetstagare
SOU 1967:63 Förmåner och avgifter i sluten sjukvård m.m.
SOU 1967:64 Samordnad banklagstiftning
SOU 1967:65 Vatten och avlopp

1968:
SOU 1968:1 Ekonomisystem för försvaret
SOU 1968:2 Ekonomisystem för försvaret
SOU 1968:4 Handläggningen av säkerhetsfrågor
SOU 1968:5 Industrins struktur och konkurrensförhållanden
SOU 1968:6 Strukturutveckling och konkurrens inom handeln
SOU 1968:7 Ägande och inflytande inom det privata näringslivet
SOU 1968:9 Virkesbalanser 1967
SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten
SOU 1968:12 Förvaltningen av kyrklig jord m.m.
SOU 1968:13 Fritidsfisket
SOU 1968:14 Skolboksleveranser
SOU 1968:15 Musikutbildning i Sverige
SOU 1968:17 Allmänna vägar
SOU 1968:18 Parkering
SOU 1968:19 Trafikmålsutredningar
SOU 1968:20 Upphandling av byggnader
SOU 1968:21 Pensionstillskott m.m.
SOU 1968:22 Jordhävdslag
SOU 1968:23 Bilregistrering
SOU 1968:24 Avstämning av 1965 års långtidsutredning
SOU 1968:25 Kompetensutredningen.
SOU 1968:27 Förvaltningslag
SOU 1968:28 Intersexuellas könstillhörighet
SOU 1968:29 Statistikbehov och statistikproduktion för regionala utredningar
SOU 1968:30 Bostadsbyggandets planering och kreditförsörjning
SOU 1968:31 1965 års allmänna fastighetstaxering
SOU 1968:32 Fastighetstaxeringens regler och organisation
SOU 1968:33 Lokal trafikservice
SOU 1968:34 Transportforskningens organisation
SOU 1968:35 Storlandstingets författning
SOU 1968:36 Läromedel för specialundervisning
SOU 1968:37 Konfliktdirektiv
SOU 1968:38 Boendeservice.
SOU 1968:39 Eldistributionens rationalisering
SOU 1968:40 Verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrättsliga mål
SOU 1968:41 Utsökningsrätt
SOU 1968:42 Förslag till predikotexter ur Gamla testamentet för kyrkoårets sön- och helgdagar
SOU 1968:43 Upphandling av stora bostadsprojekt
SOU 1968:44 Företagshälsovård
SOU 1968:45 Affärsverken
SOU 1968:46 Affärsverken
SOU 1968:47 Förvaltning och folkstyre
SOU 1968:48 Dagspressens situation
SOU 1968:49 Musikutbildning i Sverige
SOU 1968:50 Traktorbeskattning
SOU 1968:51 Vattenlagens torrläggningsbestämmelser
SOU 1968:52 Statligt förarskydd
SOU 1968:53 Arkiv inom hälso- och sjukvård
SOU 1968:54 Frivilligförsvaret
SOU 1968:55 Bot eller böter
SOU 1968:56 Bot eller böter
SOU 1968:57 Jordbruksarrende
SOU 1968:58 Konsumentupplysning
SOU 1968:59 Förenklad aktiehantering
SOU 1968:60 Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken.
SOU 1968:62 Tio ekonomer om arbetsmarknadspolitiken.
SOU 1968:63 Huvudmannaskapet för de gymnasiala skolformerna
SOU 1968:66 Allmän arbetstidslag
SOU 1968:67 Arbetstid m.m. i husligt arbete

1969:
SOU 1969:1 Enkätundersökning av faktisk brottslighet bland skolbarn
SOU 1969:2 Om sexuallivet i Sverige
SOU 1969:3 Ny sjöarbetstidslag
SOU 1969:4 Bostadsrätt
SOU 1969:5 Utsökningsrätt
SOU 1969:6 Offentliga tjänstemäns bisysslor
SOU 1969:7 Kungörelseannonsering
SOU 1969:8 Sexualkunskapen på grundskolans högstadium.
SOU 1969:9 ADB inom inskrivningsväsendet
SOU 1969:10 Ny gruvlag
SOU 1969:11 Internationell adoptionsrätt
SOU 1969:12 Regionmusik
SOU 1969:13 Förenklad obligationshantering
SOU 1969:14 Filmen - censur och ansvar
SOU 1969:15 Växtförädlarrätt
SOU 1969:16 Lagstiftning om värdepappersfonder m.m. och om stämpelskatt på värdepapper
SOU 1969:17 Nya mynt
SOU 1969:18 Ett renare samhälle
SOU 1969:19 Ny valteknik
SOU 1969:20 Ämbetsansvaret.
SOU 1969:21 Skogsindustri i södra Sverige
SOU 1969:22 De svenska hamnarna
SOU 1969:23 De svenska hamnarna
SOU 1969:24 Ekonomisystem för försvaret
SOU 1969:25 Planering och programbudgetering inom försvaret
SOU 1969:26 Skolskjutsarna och trafiksäkerheten
SOU 1969:27 Länsplanering 1967
SOU 1969:29 Idrott åt alla
SOU 1969:30 Skogsbeskattningen
SOU 1969:31 Olja i beredskap
SOU 1969:33 Militära tjänstgöringsåldrar
SOU 1969:34 Medicinska och psykologiska aspekter på åldrande m.m.
SOU 1969:35 Bättre utbildning för handikappade
SOU 1969:36 Läkemedelsindustrin
SOU 1969:37 Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik
SOU 1969:38 Yttrandefrihetens gränser
SOU 1969:39 Taxesystemet i postverkets tidningsrörelse
SOU 1969:40 Frivilligförsvaret
SOU 1969:41 Domstolsväsendet
SOU 1969:42 Skattebrotten
SOU 1969:43 Nytt lantmäteri
SOU 1969:44 Sexualkunskapen på grundskolans högstadium.
SOU 1969:45 Fordonsbeskattningen
SOU 1969:46 Läkemedelsförsörjning i samverkan
SOU 1969:47 Mellanskolans ledning
SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation
SOU 1969:49 Lokaliserings- och regionalpolitik
SOU 1969:50 Expropriationsändamål och expropriationsersättning m.m.
SOU 1969:51 Expropriationsändamål och expropriationsersättning m.m.
SOU 1969:52 Narkotikaproblemet
SOU 1969:53 Narkotikaproblemet
SOU 1969:54 Kapitalbeskattningen
SOU 1969:55 Sjömansbeskattningen
SOU 1969:57 Vägplan 1970
SOU 1969:58 Rättssociologisk undersökning av skadeståndsrätten
SOU 1969:59 Snöskotern - terrängkörning och färdselrätt
SOU 1969:60 Internationell äktenskaps- och arvsrätt
SOU 1969:61 Studier i internationella relationer
SOU 1969:62 Ny utskottsorganisation
SOU 1969:63 Rationellt småhusbyggande

1970:
SOU 1970:1 Barns utemiljö
SOU 1970:2 Om stat och kyrka
SOU 1970:3 Balanserad regional utveckling
SOU 1970:4 Yrkesutbildningsberedningen.
SOU 1970:5 Statligt stöd till fiskehamnar
SOU 1970:6 Ny livsmedelsstadga m.m.
SOU 1970:7 Ny livsmedelsstadga m.m.
SOU 1970:8 Yrkesutbildningsberedningen.
SOU 1970:9 Snöskotern
SOU 1970:10 Fria läromedel
SOU 1970:11 Folktandvårdens utbyggande och reglering
SOU 1970:12 Värnpliktstjänstgöringens civila meritvärde
SOU 1970:13 Sveriges energiförsörjning
SOU 1970:14 Urbaniseringen i Sverige
SOU 1970:15 Regionalekonomisk utveckling
SOU 1970:16 Riksdagsgrupperna
SOU 1970:17 Ersättare för riksdagsledamöterna
SOU 1970:18 Upphandling av byggnader
SOU 1970:19 Svensk FN-lag
SOU 1970:20 Kompetensutredningen.
SOU 1970:22 Pedagogisk utbildning och forskning
SOU 1970:23 Understödsföreningar
SOU 1970:24 Rationell bensinhandel
SOU 1970:25 Aspirationer, möjligheter och skattemoral
SOU 1970:26 Körkort och körkortsregistrering
SOU 1970:27 Allmänna val på våren?
SOU 1970:28 Tjänstgöringsbetyg
SOU 1970:29 Decentralisering av statlig verksamhet
SOU 1970:30 Stordriftsfördelar inom industriproduktionen
SOU 1970:31 Militära straff och disciplinmedel
SOU 1970:32 Polisen i samhället
SOU 1970:33 Medel för styrning av byggnadsverksamheten
SOU 1970:34 Svenska folkets inkomster
SOU 1970:35 Hemförsäljning
SOU 1970:36 Kilometerbeskattning
SOU 1970:37 Översyn av vissa punktskatter
SOU 1970:38 Förtrolig företagsinformation och börshandel
SOU 1970:39 Sexualkunskapen på grundskolans låg- och mellanstadier
SOU 1970:40 Revision av vattenlagen
SOU 1970:41 Företag och samhälle
SOU 1970:44 Språkundersökning bland finländska barn och ungdomar i Sverige
SOU 1970:45 Gruvrättslig speciallagstiftning
SOU 1970:46 Den äldre arbetskraften inom byggnadsindustrin
SOU 1970:47 Skydd mot avlyssning
SOU 1970:48 Svensk författningssamling
SOU 1970:49 Yrkesskadeförsäkringens finansiering
SOU 1970:50 Yrkesutbildningsberedningen.
SOU 1970:51 Mellansvensk gruvindustri
SOU 1970:52 Om lotterier
SOU 1970:53 Distriktsveterinärernas tjänstgöringsförhållanden, m.m.
SOU 1970:54 Forskning för försvarssektorn
SOU 1970:55 Kompetensutredningen.
SOU 1970:56 Ersättning vid vissa sjukvårdande åtgärder och sjukresor
SOU 1970:57 Olja i rör
SOU 1970:58 Yrkesutbildningsberedningen.
SOU 1970:59 TEKO-industrierna inför 70-talet
SOU 1970:60 TEKO-industrierna inför 70-talet
SOU 1970:61 Trafiknykterhetsbrott
SOU 1970:62 Utbetalning av kommunalskatt
SOU 1970:63 Svensk krigsmaterielexport
SOU 1970:64 Bättre socialtjänst för handikappade
SOU 1970:65 Utbildning m.m. av värnpliktiga i specialtjänst
SOU 1970:66 Högskolor för konstnärlig utbildning
SOU 1970:67 Förmynderskap
SOU 1970:69 Ändringar i kommissionslagen
SOU 1970:70 Folkbokföringsorganisationen m.m.
SOU 1970:71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1970:72 Jordbruket i norra Sverige
SOU 1970:73 Samhället och filmen
SOU 1970:74 Registrering av fartyg. Sjöpanträtt och fartygshypotek. Partrederi
SOU 1970:75 Utsökningsrätt

1971:
SOU 1971:1 SOU 71
SOU 1971:4 Kommunala val
SOU 1971:5 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:6 Ny sjömanslag
SOU 1971:7 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:8 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:9 Större företags offentliga redovisning
SOU 1971:10 Snatteri
SOU 1971:11 Ett nytt bilregister
SOU 1971:12 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:13 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:14 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:16 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:17 Malm - jord - vatten
SOU 1971:18 Mått och vikt
SOU 1971:19 Familjepensionsfrågor m.m.
SOU 1971:20 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
SOU 1971:21 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
SOU 1971:22 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
SOU 1971:23 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
SOU 1971:24 Vuxenpedagogisk forskning och utbildning
SOU 1971:25 Boendeservice.
SOU 1971:26 Boendeservice.
SOU 1971:27 Boendeservice.
SOU 1971:28 Boendeservice.
SOU 1971:29 Kyrkan kostar
SOU 1971:30 Sjömanspension
SOU 1971:31 Den svenska betalningsbalansstatistiken
SOU 1971:32 Den svenska betalningsbalansstatistiken
SOU 1971:33 Fri affärstid
SOU 1971:34 Lastbil och taxi
SOU 1971:35 Den fria rörligheten för personer inom EEC
SOU 1971:36 Produktionsresurser för tv och radio i utbildningen
SOU 1971:37 Konsumentpolitik
SOU 1971:38 Särskilda tandvårdsanordningar för vissa patientgrupper
SOU 1971:39 Den svenska köpkraftsfördelningen 1967
SOU 1971:40 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:41 Ny domstolsadministration
SOU 1971:43 Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet
SOU 1971:44 Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet
SOU 1971:45 Utsökningsrätt
SOU 1971:46 Teknisk översyn av kapitalbeskattningen
SOU 1971:47 Psykologiska urvalsmetoder inom statsförvaltningen
SOU 1971:48 Personurval med hjälp av psykologiska undersökningar
SOU 1971:50 Räddningstjänst
SOU 1971:51 Invandrarutredningen.
SOU 1971:52 Byggandets industrialisering
SOU 1971:53 Lärarnas arbete
SOU 1971:55 Lärarnas arbete
SOU 1971:56 Ny moratorielag
SOU 1971:57 Utbildning av vissa värnpliktiga i stabstjänst
SOU 1971:58 Rätten till abort
SOU 1971:59 Högsta domstolens kansli
SOU 1971:60 Universitetsstudier utan examen
SOU 1971:61 Val av utbildning och yrke.
SOU 1971:62 Högre utbildning och arbetsmarknad.
SOU 1971:63 Vintersjöfart
SOU 1971:64 Sanering
SOU 1971:65 Sanering
SOU 1971:66 Mellanölsfrågan
SOU 1971:67 Ränteomfördelning och vinstutdelning
SOU 1971:68 Läkartjänster
SOU 1971:69 Näringspolitiken - ny verksorganisation
SOU 1971:70 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990
SOU 1971:72 Maskinell teknik vid de allmänna valen
SOU 1971:73 Fonogrammen i musiklivet
SOU 1971:74 Kriminalvård i anstalt
SOU 1971:76 Offentligt biträde och kostnadsersättning i förvaltningsärenden
SOU 1971:78 Jordbruksbeskattningen
SOU 1971:79 Byggnadsindex för bostäder
SOU 1971:80 Vuxna
SOU 1971:81 Den mänskliga faktorn i vägtrafiken
SOU 1971:82 Förvaltning av fonder i staten
SOU 1971:83 Skadestånd
SOU 1971:84 Kommunal kompetens
SOU 1971:85 Lokalisering av skogsindustri i södra Sverige
SOU 1971:86 Bilen och konsumenten
SOU 1971:87 Reformer inom studiemedelssystemet
SOU 1971:89 Praktisk prästutbildning
SOU 1971:90 Befordran av passagerare och resgods till sjöss
SOU 1971:91 Samhällsinsatser på läromedelsområdet
SOU 1971:92 Finansiering av allmänna samlingslokaler

1972:
SOU 1972:1 Ämbetsansvaret.
SOU 1972:2 Svensk möbelindustri
SOU 1972:3 Personal för tyg- och intendenturförvaltning
SOU 1972:4 Säkerhets- och försvarspolitiken
SOU 1972:5 CKR
SOU 1972:6 Reklam
SOU 1972:7 Reklam
SOU 1972:8 Forskningen inom försvaret
SOU 1972:9 Samhället och filmen
SOU 1972:10 Godsbefordran till sjöss
SOU 1972:11 Förenklad löntagarbeskattning
SOU 1972:12 Skadestånd
SOU 1972:13 Kommersiell service i glesbygder
SOU 1972:14 Revision av vattenlagen
SOU 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning
SOU 1972:16 Ny regeringsform, ny riksdagsordning
SOU 1972:17 Nomineringsförfarande vid riksdagsval
SOU 1972:18 Norge, och den norska exilregeringen under andra världskriget
SOU 1972:22 Domstolsväsendet
SOU 1972:23 Högre utbildning - regional rekrytering och samhällsekonomiska kalkyler ...
SOU 1972:25 Naturgas i Sverige
SOU 1972:26 Förskolan
SOU 1972:28 Konsumentköplag
SOU 1972:29 Konsumentupplysning om försäkringar
SOU 1972:30 Bostadsanpassningsbidrag
SOU 1972:33 Förhandlingsrätt för pensionärer
SOU 1972:34 Familjestöd
SOU 1972:36 Samhälle och trossamfund
SOU 1972:38 Samhälle och trossamfund
SOU 1972:39 Abortfrågan
SOU 1972:40 Konkurrens i bostadsbyggandet
SOU 1972:42 Vägtrafikbeskattningen
SOU 1972:44 Reformerad skatteutjämning
SOU 1972:47 Data och integritet
SOU 1972:48 Riksdagen och försvarsplaneringen
SOU 1972:49 Tryckfriheten och reklamen
SOU 1972:50 Skyddsrum
SOU 1972:51 Sjölagens befraktningskapitel
SOU 1972:52 Rapport angående kommunal information m. m.
SOU 1972:53 Handräckningstjänst i försvaret
SOU 1972:54 Skyddat arbete
SOU 1972:56 Glesbygder och glesbygdspolitik
SOU 1972:58 Koncession för pipelines
SOU 1972:59 Att välja framtid
SOU 1972:60 Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m. m.
SOU 1972:65 Barnavårdsmannafrågan
SOU 1972:67 Ny kulturpolitik
SOU 1972:68 Värnpliktsförmåner
SOU 1972:69 Värnpliktsförmåner
SOU 1972:72 Rätten till ratten
SOU 1972:74 Den äldre arbetskraften inom byggnadsindustrin
SOU 1972:75 Skyddat arbete
SOU 1972:76 Unga lagöverträdare.
SOU 1972:77 Låginkomstproblemet
SOU 1972:78 Företagsservice för utveckling av mindre och medelstora företag
SOU 1972:82 Flygarbetstid
SOU 1972:83 Invandrarutredningen.
SOU 1972:84 Flyktingskap
SOU 1972:85 Asyl
SOU 1972:86 Bättre arbetsmiljö
SOU 1972:87 Periodiskt understöd vid beskattningen
SOU 1972:89 Hundavgift
SOU 1972:90 Industriutveckling och utvecklingssamarbete
SOU 1972:91 Efterfrågan på rusdrycker i Sverige
SOU 1972:92 Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande.
SOU 1972:93 Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande.

1973:
SOU 1973:1 Litteraturen i skolan
SOU 1973:2 Högskolan
SOU 1973:3 Högskolan
SOU 1973:4 Fastighetstaxering
SOU 1973:6 Data och näringspolitik
SOU 1973:7 Trygghet i anställningen.
SOU 1973:9 Fortsatt uppsökande verksamhet för cirkelstudier inom vuxenutbildningen
SOU 1973:11 Reklam
SOU 1973:13 Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk
SOU 1973:14 Mål och medel i skogspolitiken
SOU 1973:15 Kommunal planering och detaljhandel
SOU 1973:16 Samhället och filmen
SOU 1973:17 Teknisk översyn av studiemedelssystemet
SOU 1973:18 Styrelserepresentation för bankanställda
SOU 1973:23 Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser
SOU 1973:24 Boendeservice.
SOU 1973:25 Unga lagöverträdare.
SOU 1973:27 Sanering
SOU 1973:28 Styrelserepresentation för anställda i statliga myndigheter
SOU 1973:32 Vägtrafiken - kostnader och avgifter
SOU 1973:35 Kriminologisk forskning
SOU 1973:39 God inkassosed
SOU 1973:43 Budgetreform
SOU 1973:44 Budgetreform
SOU 1973:45 Budgetreform

1974:

1975:

1976:

1977:

1978:

1979:

1980:

1981:

1982:

1983:

1984:

1985:

1986:

1987:

1988:
SOU 1988:59 Riksgäldskontoret - från Riksdagens verk till Regeringens myndighet


Innehåll / Table of Contents


Översikt

Project Runeberg, Thu Nov 8 19:19:57 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/sou/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free