- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
2

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Nr 1 SUNDSVALLS TIDNING Tisdag 3 Januari 1888

Afskeds-Konsert.

Böhmiska Damkapellet (Familjen Modell)

gifver i dag Tisdagen den 3 Januari på allmän begäran före
sin afresa en

Afskeds-Familje-Soiré

å Stadshusets Lilla Sal efter utvaldt Program.

Entré 50 öre. Servering vid småbord.
Med denna Konsert afslutar kapellet sin sejour härstädes.
C. J. Dahné

I Elimkapellet predikas Trettondagen kl. 11 f.
m. af C. G. Lagergren och 6 e. m. af Jonas Edén.
        Hvarje afton under böneveckan möte kl 7.
        I Mödraföreningens hus, Stenhammaren, predikan
kl. 4 e. m. af C. G. Lagergren.

Förlofvade:

ANDERS JOHAN LUNDGREN.
MARTHA REDELIN.

Sundsvall. Lurbo.

Januari den 1 1888.

Konsert

gifves i
        Torps sockenstuga, Fränsta,
Trettondagen den 6 Januari 1888, kl. 7 e. m.,
                af
Edgrenska Qvartetten.
Biljetter och program vid ingången.

OBS.

Föredrag af Hr Hj.
Wernberg i ordenshuset Torsdags
afton kl. 8 -
Trettondedagsafton. Inträde 10 öre
tillfaller nykterhetsmissionen.
        Alla inbjudas. (280)

Témöte
hålles i Sjömanskapellet till förmån för missionen
Söndagen den 8 innevarande Januari, kl. 1/2 6 e.
m. Allmänheten inbjudes vänligen.
Afgift 50 öre. (276)


Härmed ha vi äran
tillkännagifva, att jag N. O. Ydén, genom vänlig
öfverenskommelse, denna dag utträdt ur den
en gros-affär, vi under firma:
                <b>C. O. Wessén<b>
härstädes i många år gemensamt bedrifvit, och i
eget namn börjar en dylik affär; samt att jag C.
O. Wessén, från den 1 Januari 1888 under
oförändrad firma fortsätter gamla affären, ansvarar för
dess skulder och inkasserar dess fordringar.
        Sundsvall den 31 December 1887.

C. O. Wessén. (275) N. O. Ydén.

                <b>Jungfru!<b>

En anspråkslös, helst troende, erhåller genast
plats. Vidare meddelas å Sundsvalls Tidnings
kontor. (279)

Iakttagelser och intryck.

Olika falla ödets lotter.
Hr Carl Hurtig, f. d. goodtemplarchef,
nu pastorsadjunkt, har blifvit antagen till
predikant vid akademiska sjukhuset i
Upsala från den 1 dennes.
        Några andra goodtemplardignatärer
hotas i Jämtl.-Post. af en »förre Templar»
med ett mindre trefligt slut. Han säger sig
nämligen komma att på Åreskutan
uppresa en 57 fot hög galge för att där
upphänga
        l:o W. Turnbull, g. t. ordens högste chef,
därför att han låtit utfärda förbud mot
förtärande af maltdrycker, inclusive
svagdricka;
        2:o C. O. Berg, förre ädel stortemplare,
sona i »Reformatorn» förklarat sig hvarken
vilja eller kunna kvarstå i ett sällskap, som
slopar den enda säkra grundval för allt
sedligt sträfvande, den kristna tron enligt
bibelns lära, (hr Berg tyckes hafva utträdt
ur goodtemplarorden);
        3:o Ax. Johansson, förre ordenstemplar,
emedan han ej hållit sina vid
storlogemötet gifna löften och därigenom orsakat
största delen af striderna inom orden; och
slutligen
        4:o E. Wawrinsky, nuvarande
ordenstemplar, emedan denne är alltför eldfängd
och ömtålig för klander samt lyssnar till
kärringprat och kommer med
Göteborgsvitzar.


Ett politiskt diskussionsmöte i Ytterån i
Jämtland har i förra veckan behandlat
rösträttsfrågan – bland andra – och
därvid enhälligt uttalat, att det ej är vådligt
att lemna arbetaren rösträtt förutan både
kapital och inkomst (?!) men därtill fogat
det högst sväfvande vilkoret att han skall
i ordets rätta bemärkelse kunna kallas en
svensk medborgare!
        »I ordets rätta bemärkelse» hvem skall
afgöra häröfver?
        Kommer den domen i vissa händer så
kan det hända att talrika medborgare
mista sin rösträtt och då kan ju på papperet
lemnas den mest obegränsade rösträtt.
        Mötet i Ytterån tror sig förmodligen
hafva varit mycket frisinnadt. I själfva
verket har det uttalat sig för det mest
frihetsfarliga godtycke och har på samma gång
visat sig ej förstå bärvidden af sina egna
resolutioner.
        Vi önska och ville gerna hoppas att
arbetarne ej låta förvilla sig af dylikt
omoget snack, som det besagda mötesresolution
innehåller.

        Äfven i städernas flickskolor bör
meddelas undervisning i träslöjd, – därom enade
sig diskussionsföreningen vid Nääs
häromdagen.

        Bygnadsnämden i Stockholm har
förklarat sig anse ångmaskiner i källare medföra
våda och fördenskull afslagit
telefonbolagets därstädes anhållan att i
källarvåningen till sitt hus få uppsätta en ångmaskin
som drifkraft för elektrisk belysning.

        Till krig mot ölbuteljer med söndriga
halsar uppmana alla Stockholmstidningar
vi sett. Ölbuteljen bör alltid lemnas orörd
tillbaka, då halsen befinnes söndrig.

        Posten från Amerika till Sverge har i
år till sista julen varit större än på många
år mest rekommendationsbref och andra vär-
deförsändelser. Amerikaposten öfver Malmö
behöfde denna gång 24 postpåsar, emot 8
eljes.
        Detta är en import, som torde finna nåd
till och med inför de strängaste
protektionister.

        Om konkurserna i Kalmar län skrifves
till den protektionistiska Svenska
Dagbladet att »de för jordbrukarne ytterst svåra
tiderna skona hvarken stora eller små».
        Senare i brefvet heter det särskildt om
godsegaren frih. Lybeckers konkurs, att den
till största delen beror på hjälpsamhet mot
andra, d. v. s. på höga
borgensförbindelser.
        Men hvarför skulle jordbrukarne
ensamma befrias från att skörda, när de så ut
lättsinniga borgensförpligtelser?

Sundsvall 3 Januari.

Minneslista


Tisdag 3, kl. 12 p. d., auktion å L. H Lindhs konkursmassa
tillhöriga två lägenheter i Römsta, å v. häradshofd. T.
Lagercrantz kontor.

— kl. 5 e. m., borgenärsammanträde i handl. J. Bodins
konkurs i rådman Sv af Sandebergs bostad.

Onsdag 4, kl. 6 e. m., auktion å broderier m. m. å
Sjömanskapel et.

Lördag 7, kl.10 f. m., auktion i O C. Åströms gård å Alnön
& Röde, å diverse lösegendom, handelsvaror och
bodinventarier tamt en tomtlagenhet med dera uppford
handelsbod och kontor.
Söndag 8, kl 3 e. m., föreningen N B:s ordinarie
sammanträde å Essvik.
— kl. 5 e. m , börjar vårterminen i tekniska afton- och
        söndagsskolan.
Måndag 9 Torps tingslags lagtima vinterting i Hammar.
— Börjar förberedande afdelningen i Sundsvalls
handelsinstitut.

— kl. 5 e. m., sammanträde med hushållningssällskapets
förvaltningsutskotts ledamöter å sällskapets lokal i
Hernösand.

Församlingsstatistik. Folkmängden
i Sundsvalls föi samling, som den 31
desember 1886 utgjorde 10,726 personer, däraf
5,175 mankön och 5,551 kvinkön, har
under sistförflutne år

ökats med 324 födda, däraf 152 mankön
och 172 kvinkön, samt 949 inflyttade, däraf
438 mankön och 507 kvinkön, eller inalles
med 1,273 persouer, hvaraf 590 mankön och
683 kvinkön, men däremot

minskats med 197 döda, däraf 103 man-
kön och 94 kvinkön, samt 825 utflyttade,
däraf 405 mankön och 420 kvinkön, eller
inalles med 1,022 personer, hvaraf 508 man-
kön och 514 kvinkön, hvadan folkmängden
i församlingen den 31 desember alltså ut-
gjorde 10,977 personer, däraf 5,257 man-
kön och 5,720 kvinkön’; och har följaktli-
gen folkmängden i församlingen under det
förflutna året ökats med 251 personer, däraf
82 mankön och 169 kvinkön.

Under sistlidne år äro inom denna för-
samling ingångna 85 äktenskap och upplö-
sta 39, hvaraf 23 genom mannens och 16
genom hustruns död.

Dödligheten i församlingen, som under
det gångna årets första månader var gan-
ska ringa, har sedermera under årets lopp
ökats och i synnerhet under des. månad va-
rit ovanligt stor. De dödes antal endast
underj desember uppgick till 48, däraf 36
barn. Såsom de sjukdomar, som bland bar-
nen skördat de flesta offren, äro uppgifna:
difteri, charlakansfeber och messling.

Bland aflidne äldre personer hafva 12 va-
rit mellan 70—80 år 7 öfver 80 år och 1
öfver 90 år vid sitt frånfälle.

— Sköns församlings folkmängd, som den
31_ des. 1886 utgjorde, 4,728 mankön och
4,538 kvinkön; summa 9,266, har under året
ökats med,

födde: 228 mank.; 205 kvink., summa 433

inflyttade: 271 285 » »556

samt minskats med

döde: 97 » 84 » »181

utflyttade: 248 » 226 » » 474

och utgjorde alltså den 31 des. 1887:

m 4,882 mk.; 4,718 kvk.; summa 9,600
eller en tillökning af 334 personer.

Bland de födde äro 34, däribland är 8
pros. oäkta; och af de döde voro 2 öfver
85 år och 4 öfver 80 år, hvaremot icke min-
dre än 60 afledo under sitt första lefnadsår.

De vanligaste dödsorsakerna hafva varit:
lungsot 24, lunginflammation 14 och dif-
teri 14.

Under året hafva ingåtts 77 äktenskap,
och 43 hafva genom döden blifvit upplö-
sta.

Utaf de utflyttade hafva 80 begifvk sig
till främmnnde land, synnerligast Nordame-
rika, och från utlandet hafva 9 personer in-
flyttat.

Icke mindre än 73 barn äro härstädes
under året födda af föräldrar, hvilka åro
skrifna i andra församlingar, och 25 främ-
lingar hafva aflidit härstädes, hvilket tyder
på, att omkring 1,500 personer vistas i Skön,
utan att vara skrifna härstädes.

— Folkmängden i Timrå församling ut-
gjordes den 31 des. 1886 af 1,778 mk., och
1,777 kvk., summa 3,555.

Tillökning under år 1887:

genom födde...... 79 mk., 58 kvk., s:a 137

genom inflyttade 355 » 144 . . 299
234 » 202 » » 436

Minskning under år 1887:

genom döde ...... 31 mk., 30 kvk.. S:a 61

genom utflyttade 49 » 61 » 110

80 » 91 » » 171
Sålunda har folkmängden under året ökats

med ............... 154 mk., 111 kvk., s:a 265

Och utgöres vid 1887 års
slut af............ 1,932 » 1,888 » » 3,820

Under året hafva 29 äktenskap ingåtts
och af dessa 3 borgerliga.

15 äktenskap hafva under året blifvit upp-
lösta — 11 genom mannens och 4 genom
hustruns död.

Från Torp skrifves till Sundsvalls Tid-
ning: Vid ett supgille, hvarmed julen fira-
des i Nagg-näset, uppstod osämja, som ur-
artade till blodigt slagsmål. Därvid råkade
ynglingen Hans Hansson slå ut sin faders
ena öga; så att mannen för framtiden blir
enögd. Hans Hansson, som nyligen hem-
kommit från Amerika, där han vistats nå-
gra år, är mycket argsint så snart ruset fått
välde öfver honon.

— Stelfrusen fans annandag jul en
kringvandrande medelålders man af några
ungdomar, hvilka kommo från ett dansgille.
Sedan mannen under loppet af aftonen und-
fått tjänlig vård, kvicknade han slutligen
vid men torde för framtiden blifva urståtid-
satt att begagna sina förfrusna fingrar.

Trettondagsbal.^ Den sedvanliga tret-
tondagsbalen, arrangerad af direkter G. F.
A. Ruthström, eger rum å stadshuset freda-
gen den 6 dennes enligt tillkänn agifvande
på annat ställe i tidningen.

Till följande läroverk för kvinlig
ungdom har k. m:t för hvartdera af åren
1888, 89 och 90 anvisat understöd med
följande belopp:

till Sundsvalls läroverk för flickor 1,500
kf.; till Hernösandsdio 1,000 kr.; till Öster-
sunds d:o 800 kr.; till Umeå d:ö 1,000kr.;
till Skelleftaå d:a 1,000 kr.; till förestån-
darinnan för »elementarläroverket för flic-
kor» i Luleå Elina Benckert 1,000 kr.; till
Hudiksvalls elementarskola för flickor 1,500
kr.; till Söderhamns d:o 1,500 kr. och till
föreståndarinnan för »Högre flickskolan i
Gefle» Carolina Själander 2,000 kr.

Jägmästaren i Norra Medelpads
revir, föreståndaren för Sillre skogsskola
A. M. Hellström har förordnats att under
tre månader, från den 1 januari 1888 till
den 1 april bestrida skogsinspektörsbefatt-
ningen i Vesterbottens län. Amanuensen
hos k. domänstyrelsen Veit Torsten Orten-
blad förestår under tiden hr Hellströms jäg-
mästaretjänst och skolföreståndarebefatt-
ning.

Lagsökningarnas antal kan anses
vara en ganska god gradmätare för den eko-
nomiska ställningen. Vid landskansliet i
Hernösand var antalet under det nu gångna
året 3,419 mot 3,753 föregående år och
3,752 år 1886.

Antalet ärenden innefattande klagan öf-
ver utmätningsmans förfarande har under
året utgjort 96 mot 118 i fjor, antalet an-
sökningar om kvarstad, skingrings- och re-
seförbud na. m. 168 mot 208 i fjor, samt
antalet ärenden i kansliets ekonomidiarium
701 mot 750 i fjor. H^Pm.

Inbrott skedde natten till den 21 de-
sember hos hemmansegaren Otto Bergman
i Lunde, Tuna socken, hvarvid bortstulos 3
tunnor potatis, 4 tunnor blandsäd, 10 ostar,
3 slagtade får m. m.

Vid entreprenadauktion i torsdags
i Hernösand inför Yesternorrlands bataljons
förvaltningsdirektion stannade nedanhäuide
personer för lägsta anbuden, nämligen för:

kokföda: hr August Cederlund, pr por-
tion 45.9 öre,

torrföda: hr J. P. Fastberg från Kyrkas
i Jämtland, pr portion 57.45 öre,

lägerhalm: hr N. Wallin och O. G. An-
dersson pr centner kr. 1.69.

Vidare inropades förfärdigandet af:

217 par klädesbyxor, af skrädd. Kampfen-
dal för kr. 1.55 för paret,

329 par linnerockar, af skräddaren P. Ar-
nell för kr. 1.15 stycket, samt

242 par linnebyxor af skräddaren A. Hög-
lin i Lägdom, Säbrå, för 45 öre paret.

Verkställandet af åtskilliga reparationer
på kronans byggnader å Sånga mo inropa-
des af hr Per Bylund i Sångal för 487 kr.

Östersunds folkmängd besteg sig
den 1 dennes — enligt kyrkoböckerna —
till 5,033 personer, däraf 2,340 af man- och
och 2,693 af kvinkön. J. p.

JEn fest för fattiga skolbarns bespisning
hölls i torsdags i isstersund och var besökt
af omkring 300 personer.

Jordstyckning. Ett möte i Ytterån
tredjedag jul uttryckte enhälligt den ön-
skan, att all statens odlingsbara jord måtte
säljas i smärre lotter till företrädesvis ar-
betare och sådana, som ej ha någon jord
förut, med vilkor att ingen må ega mera
än en sådan lott.

De fattiga fördelade efter fyrk.
Tidningen Malmberget skrifver: Kyrkoher-
den E. M. Stenborg i Hietanienai har hos
k. befhde i Luleå anmält det i hans tycke
olagliga och okristliga förfaringssätt med
församlingens fattighjon, såväl gamla orkes-
lösa som minderåriga barn, hvilk^JJieta-
niemik kommunalnämd låtit komma Mg till
last innevarande höst, då den till underhåll
på socknemännen efter fyrk fördelat de
fattiga, som hafva full försörjning. Häri-
genom komma hjonen, i synnerhet de som
fördelats på skogsbyarne, där böndernas
hemman äro lågt taxerade och fyrktalet
litet, att få flytta oupphörligt, hvilket för-
hållande måste göra att barn i skolåldern
ej kunna bevista skolorna eller vänjas vid
arbete utan tvärt om få en skadlig vana att
stryka omkring i socknen. Så t. ex. har
ett barns underhåll fördelats mellan om-
kring 40 bönder i flera byar. Lika illa
om ej värre är det för de stackars gamla,
orkeslösa och sjukliga fattighjonen.

Behofvet af telegraf kabel mellan
Vasa och Umeå. I Vasabladet läses:
I härvarande svensk-norska vise konsulats
nyligen* afgifna årsberättelse uttalas önsk-
värdheten af, att en telegrafkabel blefve
dragen ifrån Vasa till Umeå. Skulle sådan
telegrafförbindelse komma till stånd, blefve
den under seglationstiden härifrån och från
Österbotten i allmänhet rätt lifliga telegraf-
korrespondensen på Sverge och utlandet
mycket underlättad. I vanliga fall åtgår
en tid af 5 å 6 timmar för ett telegrams an-
komst från Sundsvall hit eller tvärt om.
Ofta har under högsommaren inträffat, att
telegram, afsåndt härifrån samtidigt med en
ångares afgång till Hernösand, framkommit
ef er ångarens ankomst.

Vägrad ersättning åt oskyldigt
häktad* Arbetaren H. E. I. Lindbom,
som under sistlidne september månad blif-
vit af länsmannen C. J. Z. Wikström häk-
tad vid Gellivara lapproarks tingslags hä-
radsrätt stäld under tilltal för delaktighet i
en inom Gellivara socken föröfvad stöld,
men genom häradsrättens den 3 oktober
meddelade utslag från ansvar i målet fri-
kändes, hade hos k. m:t anhållit, att ho-
nom måtte af allmänna medel tilldelas er-
sättning för mist at bet* förtjänst under den
tid af 18 dagar, hvarunder han hållits häk-
tad, äfvensom för resa från Gelhvara ull
Luleå samt för underhäll och mist arbets-
förtjänst under tiden fiån och ined den 4
till och med den 17 oktober, hvilken sist-
nämda dag sökandens betyg, som vid häkt-
ningen blifvit honom fråntagna och utan
hvilka han icke lyckats förskaffa sig arbets-
förtjänst, antoges knnna af sökanden åter-
bekommas; hvarförutom, för den händelse
att häktningsåtgärden skulle befinnas hafva
varit stridande mot allmän lag, sökanden
hemsjtält om godtgörelse för den skada och
det lidande, som genom häktandet honom
tillskyndats.

K. m:t har den 9 d:s pröfvat ansökningen
och funnit skäligt (hör!) letnna den samma
utan afseende.

Till entreprenör för byggande af den
nya stenkajen utmed Hamngatan i Hudiks-
vall har af drätselkammaren antagits bygg-
mästaren Lundgren i Gefle. Hans anbud
var 47,000 kr. för kajen, 4,500 kr. för för-
dämningen och 5,000 kr. för spåntpålnin-
gen, eller summa kr. 56,500.

Ny station på Hudiksvallsbanan.
Utom förr bestämda och uppförda stationer
och hållplatser efter linien har en ny så-
dan af trafikstyrelsen beviljats, belägen mel-
lan Hybo och Delsbo stationer. Den kom-
mer att bära namnet Gryttjen.

Svenska bokförläggareföreningen

antog i torsdags till sin kommissionär i
Luleå hr C. A. H. Bergman, som öfverta-
eit den bokhandel, hvilken i 39 år därstä-
des innehafts af rektor J. G. Westma n.

Svagdrtcksförbudet. Hudiksv. Alleh.
bebådar, att Hudiksvalls goodtemplare kom-
ma att hålla ett protestmöte mot det förut
omnåmda förbudet för goodtemplare att för-
tära eller tillverka och sälja svagdricka.

Mykte om sjunken ångare» I Sö-
derhamns Tidning skrifves lördagen den 31
deseraber: Åtskilliga hvarandra delvis mot-
sägande rykten om att en ångare strandat
utanför Norralakusten och där sjunkit, hafva
varit gängse under de senaste dagarne. Se-
dan vi sökt inhemta hvad som varit grun-
den för dessa rykten, äro vi i tillfälle att
meddela följande:

Julaftonen omkring kl. 2 e. m., då den
rådande tjockan lättade, varseblef en vid
Skärså i Norrala bosatt fiskare en ångare
som tycktes närma sig Skärså; om den
styrde kurs eller dref, kunde han ej se.
Den tycktes vara innanför Hvitgrund och
fortsatte inåt, tills den stannade mot iskan-
ten. Fiskaren tillkallade trenne andra fiskare,
söm äfven sågo ångaren, hvilken enligt de-
ras utsago hade en mast borta; på den an-
dra masten .kunde både gaffel och hissbom
urskiljas. Ångaren föreföll hög och stor
samt ega tvär stäf. Afståndet från land
tycktes vara en fjerdedels mil, hvarvid dock
bör märkas att luften var disig, hvilket i
hög grad förvillar vid bedömande af af-
stånd. Skorstenen och hela öfverbygnaden
tycktes vara öfverisade. Ingen rök syntes
från ångaren. De fyra fiskare, som varse-
blifvit ångaren, gingo ut för att möta den,
men när de kommit bortom de närmaste
stenrabbarne, befans isen vara så svag, att
de ej kunde fortsåtta. Sedan en af dem
gått ned sig, men åter arbetat sig upp, be-
slöto de återvända. Som mörkret nu in-
brutit, syntes ångaren icke vidare.

Ett par af dessa fyra personer säga sig
på juldagen hafva iakttagit ett svart före-
mål, liggande i samma riktning, där man
dagen förut sett den nu försvunne ångaren.
Föremålet tycktes höja sig sex till 7 fot
öfver vattnet.. När tjockan ibland lättade,
kunde man se sjön bryta däröfver. Slutligen
försvann föremålet.

Vid undersökning, som i förgår (torsdag)
anstäldes på platsen, befans hafvet fruset,
så långt ögat kunde se, mellan Klacksöarna
Korsholmsudden vid Långvind. När isen
blifvit fastare, skall man söka uppnå plat-
sen, där ångaren visat sig, och där anställa
lödningar.

Kapten Hilleström har i dag (lördag) ut-
sändt dykeribolagets ångare Hennes till
Klacksöarna och Prestgrundet för att un-
dersöka, huruvida möjligen några skepps-
brutna, som kunde genom tecken gifva sig
tillkänna, skulle där befinna sig. Att gå i
land därstädes låter sig nu för isens skull
icke göra.

Man har gissat, att den ångare, som synts,
skulle antingen vara Juana Nancy från Eng-
land eller Hilding från Kalmar. Den förra
hade gått med järnvägsmateriel till Luleå
för Ofotenbanans räkning och där frusit in,
men utsågats efter svårt och långvarigt ar-
bete. Den uppgifves hafva torsdagen före
jul lemnat Luleå. Ett rykte vill förtälja,
att den haft ett större antal järnvågsarbe-
tare ombord, men detta ryk, te är, så vidt vi
veta, ännu ej bekräftadt. Ångaren Hilding
har varit i Sundsvall och skall därifrån ha
afgått den 20 des.

Missriktad undervisning och eko-
nomiskt betryck ställes af den s. k. eko-
nomiska komitén i det mest afgjorda sam-
band. Den nuvarande »formalistiska» bild-
ningen, som i så väsentlig mån är bestäm-
mande för den högre undervisningen, er-
kännes visserligen kunna vara af betydelse
för »mogenhet» till statstjänst eller veten-
skaplig sysselsättning. Men huru många
kunna väl förvänta att på ämbetsmannaba-
nan äta kronans kaka? Och huru ytterst
få äro icke de, hvilka bära det insegel, som
utvisar, att de äro af naturen bestämda till
vetenskapliga värf? 1 samma mån som
denna hänsyn till de få bestämmelser sy-
stemets riktning, i samma mån blir under-
visningen olämplig för de många. Öfver-
produktionenaf »medelmåttiga ämness vänner
för statslifvet och det vetenskapliga arbetet»
fostrar det literära proletariatet. Och att
ynglingen i väntan på den så kallade mo-
genhetsexamen kvarhålles på skolbänken
oftast ända till dess han är mun, betyder
icke blott verkligt slöseri med tid och ar-
betskraft. Det bär äfven en annan bitter
frukt, hvars verkningar sträcka sig helalif-
vet igenom. Den ur läroverk utexaminerade
betraktas icke sällan — och betraktar sig
ofta själf — såsom »en förhoppningsfull yng-
ling» ända in i de år, då i andra länder
med mera praktisk riktning hans jämnåriga
länge burit munnens sjulf^tändiua ansvar i
lifvets allvarliga arbete och strid.

Och det beklagligaste af allt — själfva
folkbildningen förryckes så lätt, når den
formella bildningen för spiran i de högre
läroanstalterna. Folkskolan blir lätt en miss-
lyckad efterbildning af »de allmänna läro-
verken». Och man nödgas åtminstone i
många fall instämma i komiterades stränga
dom, att folkskolan med sin nuvarande in-
rättning icke är lämpad att obehörigen ut-
veckla känslan af lifvets pligter och ansvar
samt af arbetets välsignelse och ära».

I dessa missförhållanden tror sig komitén
spåra »en af de verksammaste orsakerna»
till det ekonomiska betrycket, till svagheten
i vår produktion och till vår bristande kraft
i täflan med utlandet.

Mot det uttalandet finnes ingen reserva-
tion afgifven. Och, i sanning, om komitén
genom sin skarpa protest mot det närva-
rande bidrager att väcka vederbörande upp
till handling, så har den då i alla händel-
ser i detta afaeende gjort sig förtjänt af det
namn, hvarunder den går bland den stora
allmänheten, nämligen: »välfärdskomitén».
Så säger med råtta Aftonbladet.
Affärsresa. Förre polisuppsyningsman-
nen i Säfsjö J. A. Krön har begifvit sig af
till Amerika, sedan han förut på oredligt
sätt lyckats skaffa sig respenningar, berät-
tar Smål.-P. Bland annat hade han af två
landtmän inom Fröderyds socken för någon
tid sedan eniottagit 112 kr., för att insättas
i Säfsjö sparbank, men själf behållit pen-
ningarne. Alan befarar nu, att många flere
bedrägerier blifvit af Krön begångna.

En välförtjent pension. Goteborgs
Handelstidning, i allmänhet visst ingen vän
af onödiga pensioner, yttrar med anledning
af den pension, som Stockholms stadsfull-
mägtige nyligen beviljat justitiarådet Lind-
hagens efterlefvande, följande rått tänkvärda
feflektioner:

Lika bedröfligt det är att se män, hvilka
intaga en mer eller mindre offentlig ställ-
ning, missbruka denna till att skaffa sig
själfva inkomster, hvilka de icke skulle kunna
vinna, därest de ej varit i detta läge, lika
så vederkvickande är det att få skåda prof
på motsatsen.

De vunna fördelarne behöfva icke vara
olagliga i juridisk mening, de kunna till och
med inför det vanliga åskådningssättet vara
oklanderliga. Men inför den strängare mo-
ralen kunna de framstå annorlunda.

En viss man är, för att taga ett exempel,
ledamot af en koramunalstyrelse, som eger
att verkställa inköp för kommunens räkning
af tomter, eller anläggning af gator. Han
vet, att när beslutet härom blir kändt, ko ra-
ma tomternas värden att stiga, och han pas-
sar på att göra inköp i förväg, genom osyn-
liga mellanhänder. Och därpå förtjenar han
summor, som varda till rikedom.

Det är ju ingen juridi-k olaglighet; vissa
vänner tycka att han handlat affärsmässigt,
om också en smula smart, hvarmed det lätt
öfverses; i allt fall förlikar man sig därmed
efter en och annan »bättre middag». Men
inför den allvarliga rättskänslan framstårett
sådant handlingssätt såsom sviket eller miss-
brukadt förtroende, och den förmögenhet,
som därmed vunnits, har icke varit rätt-
fången. ,

En annan man i samma läge, eller med
samma tillfälle att förtjena pengar, lefver i
små omständigheter och efterlemnar, vid sin
död, en i trångmål stadd familj.

Månne icke kommunen då har en tack-
samhetsskuld till deune man, som kanske un-
der många år oegennyttigt och lönlöst eg-
nat sina krafter åt kommunens bästa?

Svaret härå kan ej blifva annat ån ja-
kande.

— En man af denna art och i detta läge
var framlidne juétitierådet Lindhagen. Hans
under helsans dagar stora arbetskraft tillät
honom att åt Stockholms kommun egna sin
tid, sina insigter och sitt klara omdöme un-
der en följd af år uppå ett sätt, som ej blott
sparat kommunen millioner i framtiden utan
ock gifvit åt staden en förträfflig reglering
af gator och andra offentliga platser. Vis-
serligen hafva röster höjt sig mot åtskilliga
af hans planer, hvilka man funnit alltför
storartade och förbundna med alltför stor
skuldsättning; men den tid torde ej vara
aflägsen, dä man skall allmänt inse, att pla-
nerna — låt vara också att ett och annat
misstag varit begånget, ty intet människo-
verk är ofelbart — vittnat om sällspord
framtidsblick och förmåga att se sakerna i
stort. Skuldsättningen har gått raskt —
det kan ej nekas — men i det vederlag,
som däraf vunnits, har också hufvudstaden
fått dyrbar egendom.

Stockholms stadsfullmäktige hafva skänkt
sitt erkännande åt dessa förtjänster genom
att gifva hr Lindhagens efterlemnade enka
en lifränta, eller pension, om 3,000 kr., hvil-
ket väl lärer allrahögst motsvara ett kapi-
tal om 50,000 kr. Och detta kapital utgör
helt visst ett ringa belopp mot hvad den af-
lidne inbesparat åt staden.

För vår del åro vi icke vänner af enke-
pensioner från vare sig statens eller kom-
munens sida. Når en ämbets- och tjänste-
man varit ordentligt aflönad och när han
därjemte i pensionsrätten för egen räkning
vunnit den stora fördelen att kunna utan
egen uppoffring se sina äldre dagar tryg-
gade, så må han väl vara skyldig att med
egen omtanke sörja för sina efterlefvande,
så mycket mer som därför finnas många
goda utvägar i lifförsäkringsanstalter och
allehanda pensionsinrättningar. Sådana pen-
sioner böra således gifvas endast undantags-
vis, men undantag kunna dock förekomma,
då det med fog sSges: »ingen regel utan
undantag». Och till dem hör utan tvifvel
det fall, som vi hafva här vidrört.

Stockholms stadsfullmäktige hafva således,
enligt vårt förmenande, i och med den pen-
sion de beviljat justitierådet Lindhagens en-
ka, gäldat en tacksamhetsskuld, hvilket det
ej varit rikets första och största kommun
värdigt att lemna ogulden. Och de hafva
därmed äfven handlat visligt för framtiden,
med hänsyn till nya krafter, som kunna
vilja egna sig åt kommunens tjänst, i Lind-
hagens spår.

Såsom man erfarit, har det varit ifråga-
satt, i anförda besvär, huruvida stadsfull-
mäktige hafva haft laglig rätt att bevilja den
omnämda pensionen. Det är något som man
åtminstone i Göteborg icke betviflat. Stock-
holms öfverståthållareämbete har också ogil-
lat besvären. Huruvida de komma att full-
följas, känna vi icke.

Det är i allt fall icke om det juridiska i
denna sak vi här velat uttala en oförgriplig
mening som sträcker sig utöfver det sär-
skilda fallet.

Välgörenhet mot de arma. I Smal.
Alleh. läses: Af dessa hemlöse samhällets
olycksbarn, som drifva landsvägarne omkring,
har under julhelgen i följd af det förfärliga
vädret en ovanligt stor mängd samlats i
Jönköping. En välvillig gifvare, charkute-
rihandlanden Andersson, hade till fattigher-
berget skänkt matvaror, så att man där kun-
de på öfligt sätt fira julafton. Å krogarne,
dit de under ovädret sökt skydd, hopletade
därför herbergets nitiske vaktmästare20 hem-
löse, hvilka samlades vid middagstiden med
obeskriflig glädje kring den ångande grytan
att doppa. På julkvällen tillkommo 6 nya
vandringsmän, så att å herberget under jul-
natten öfvernattade 26 vandrare, medan po-
lisvaktkontoret hyste 14. På juldagsmor-
gonen samlades alla å herberget och där
undfägnades ej mindre än 44 vandrare ined
frukost; hvar och en af dem fick äfven en
skjorta. Således utdelades 44 skjortor, för-
utom litet kläder och 30 par skodon Må-
laren hr Thorell, en af herbergets nitiske
beskyddare, hämtade därefter 18 af van-
drarne, logerade och bespirade dem på sin
verkstad; de öfriga fingo kvarstanna å her-
berget, då man i följd af oväder ej kunde
tänka på att strängt följa reglementet och
köra de hemlöse på dörren, sedan de her-
bergerats en natt. Genom borgmästaren
Palmgrens nit, en okänd gifvares välvilja
och hr Thorells uppoffringar har fattigher-
berget lyckats att reda sig ur alla svårig-
heter, som julen och snöstormen beredt det-
samma.

Björnstierne Björnson har till Ver-
dens Gäng insändt en skrifvelse med an-
ledning af en svensk, norskfiendtlig tidnings
nyligen gjorda anfall mot honom. Björnson
säger, att då han en gång blef anfallen i
en annan svensk tidning, erbjöd han till-
sättandet af etf hedersdomstol för att få
saken utredd. Anbudet står öppet, tilläg-
ger han.

Ämbetspligt mot vittnespligt. Ett
motstycke till hvad som föregick vid Stock-
holms rådhusrätt, då statens bankinspektör
förklarade sig hindrad att vittna i Handels-
bankens försnillningsmål, har inträffat i Gö-
teborg i onsdags vid behandlingen af det
intrasslade målet om mordbranden å Qvi-
berg. Såsom vittnen hördes bland andra
polismästaren Elliot och kommissarien vid
detektiva afdelningen Hedge, som tillfråga-
des om belöningen, de skulle ha utfäst eller i
utbetalat i och för Qvibergsmålets utredande,
sinat om hvem angifvaren vore. På den I
förra frågan gåfvos nekande svar, den se-
nare vägrade vittnena besvara, då den rörde
deras åtgörande å tjänstens vägnar. I mot-
sats . till hvad i Stockholm egoe rum ogil-
lade dock rådhusrätten i Göteborg denna
deras vägran.

En människa och 43 nötkreatur
innehrända. Från Seffle skrifves till N.

V.-T.: Annandag jul vid 10-tiden pä kväl-
len utvisade ett intensivt eldsken, att elds-
våda utbrutit någonstädes i vestlig riktnin»
härifrån, och sedermera förspordes, att det
var egendomen Tveta (i Tveta socken), be-
lägen cirka 1 mil härifrån, som hemsöktes
af den hemska gästen.

Elden, som först lär upptäckts i en fo-
derlada, spred sig i den då rådande *w.
vestliga vinden med förfärande hastighet, eå
att hela uthusbygnaden med ladugården snart
var ett enda s$ort eldhaf, hvarvid det ge-
nast visade sig, att alla räddningsförsök af
de otända husen var ett fruktlöst arbete, i
synnerhet som det saknades nödigt så väl
eldsläckningsmanskap som brandmaterielocK
vatten. Återigen gjordes energiska bemö-
danden af de få tillstädesvarande (nästan
hela egendomens tjänstepersonal var från-
varande p4 ett dansgille) att rädda kreatu-
ren, hvarvid den beklagliga händeisen ti-
madev att taket nedstörtade öfver och be-
grafde en 15-årig yngling i lågorna. Dessa
räddningsförsök kröntes emellertid med rin-
ga framgång, ity att af gårdens 48 nötkrea-
tur räddades 5, hvadan ej mindre än 43
kreatur ömkligen omkommo i lågorna. Så
väl ladugården som lador med inneliggande
en del af årets gröda nedbrunno i grund
och botten, hvaremot, tack vare vindens
riktning, boningshuset äfvensom stall ni. m.
blefvo räddade. Det nedbrunna lär vara
försäkradt för endast 14,500 kr., hvadan an-
tages, att egaren, hr Sjödahl, gör förlust.

Huru elden appkommit är ej med säker-
het kändt, men det tros, att ett mindre ve-
tande rotehjon förorsakat olyckan.

Om rusdrycksförbudet inom good-
templarorden skrifves i den af f. kyrkoher-
den Löfgren utgifna »Hemlandsposten»:

Vi fråga om ett sådant beslut kan i vårt
land och i Tyskland och åtskilliga andra laud
tillämpas med hopp att med detsamma vin-
na framgång med nykterhetsarbetet. Oss
synes det, som skulle tillämpningen vara
omöjlig och som måste äfven den af sven-
ske ordenschefen antagna moderationen, så
välment den ån är, ändå blifva ett frö till
strid och söndring inom orden och inom lo-
gerna. Går det bättre än så, då är det bra,
och vi såge gärna det.

Ett artigt utslag. Friherre R. hade
genom någon försumlighet vållat dröjsmål
med taxeringsförrättning. Några af taxe-
ringsmännen anmälde häröfver missnöje och
begärde ersättning för sina kostnader och
tidsspillan Länstyrelsen i Kalmar län, som
fälde utslag i frågan, tilldömde dem äfven
sådan ersättning, förklarande att de egde »af-
fordra friherre R. det begärda ersättnings-
beloppet, hvilket, därest detsamma, såsvm
länsstyrelsen hoppa*% af friherre R. godvil-
ligt erlägges, genast bör sökanden emot kvitto
tillställas».

Prickad stadsfullmäktigordföran-
de. Till Östg. Korresp. skrifves: Påeaa-
manträde med Vimmerby stadsfullmäktige
den 23 desember inträffade, att dess ord-
förende, häradsskrifvaren C. G. Carlströir,
erhöll en ganska allvarsam prickning. Sa-
ken var den, att när fullmäktiges protokol
från föregående sammanträde den 8 dei.
upplästes och skulle justeras, begärde apo-
tekaren A. E. Lindström ordet och anhöl,
att uti protokollet, hvad det rörde stadsfull-
mäktiges med 8 röster mot 8 (ordföranden;
dubbelröst blef den afgörande) fattade be-
slut om att anslaget — 25 kr. för stadeni
kommunala annonser under år 1888 — skullt
tillfalla blott en af stadens båda tidningar i
stället för att af drätselkammaren tillstyrkt
lika fördelning mellan båda tidningarne,
måtte eSrekildt införas, att ordföranden, när
han fann att 8 ja mot 7 nej ville bifalla
drätselkammarens förslag, motiverade sin
(sist) afgifna dubbla röst därmed, att »Vim-
merby stadsfullmäktige saknade hållning»,
och därför röstade ordföranden nej. Vice
kollegan Blomqvist, färgaren Winell och
organisten Johansson ville icke ha infördt
i protokollet den af ordföranden muntligen
framstälda motiveringen för sitt afslag, men
handlanden Barkman, bankdirektören Elson,
bataljonsläkaren Holmberg m. fl. yrkade,
att hr Lindströms anhållan måtte bifallas.
Det blef om »prickninfjen» i fråga votering,
som utföll så, att stadsfullmäktige med 11
ja mot 9 nej beslöto, att hr Lindströms an-
förande skulle, såsom fullmäktiges uttalande,
i protokollet införap. Ordföranden själf, eom
måtte ha anat oväder i saken, hade ej den
23 desember infunnit sig på det af honom
utlysta sammanträdet, utan uppdragit för-
handlingarnes ledande åt vice ordföranden,
fil. d:r J. Frössberg, hvilken icke ejälf rö-
stade nu, ehuru han vid förra sammanträ-
det röstat för, att hvardera tidningen skulle
ha del af anslaget. Häradsskrifvaren Carl-
ström har nu begärt blifva entledigad från
stadsfullmäktigeuppdraget, hvilket dock på
sistnämda sammanträde af*lo>is.

Hvilket afslag ingenting betyder, om hr
häradsskrifvaren vidhåller sin afsigt att afgå
Göteborgs stadnfullmäletige. Grose-
handlaren J. Ekman tog i torsdags afrked
såsom stadsfullmäktiges ordförande, hvilket
han varit sedan institutionens början, i 25
år, och höll ett hjärtligt tal till de högtids-
klädde stadsfullmäktige, hvilket besvarades
•ned ett tacksamhetsstal af grosshandlaren
Olof Wijk.

Falska östgötatior ha utpråndats i
Mjölby. /

I sin ungdom var A. J. Ahlin nära
att köra ihjäl sig på backarne vid Huster-
stad i Mjölby socken. Ahlin begaf sig se-
nare till Amerika där han blef förmögen
och bor nu. 66 år gammal, i Linköping.
Han har skänkt 25,000 kr. till Mjölby kom-
mun med föreskrift att de skola användas
till att inom 15 år ha borttagit berörda
H ul ters ta- backar.

Från konungens kansli meddelar
Posttidningen för den 30 december 1887
officielt den mycket färska nyheten om an-
talet visitationer i de särskilda stiften under
år 1886. Man finner däraf att i Hernösanda
stift ha 8 pastorat visiterats af biskopen och
2 af vederbörande prost.

Engelaka kapitalister skola, enligt
norska »Dagbladet», dessa dagar afsluta
handel om stora fisklägen och fiskdrag t
Lofoten och Finnmarken. Bladet klandrar
högligen, att regeringen ej, fastän profes-
sor Aschehoug redan 1880 uppstälue för-
slag till lag om utlandingarrf tillträde till att
förvärfva fast egendom i riket, handlat nå-
got, utan låtit sakerna förblifva vid det
gamla, så att utlåndingar nu kunna, påsoni
här synes, förvärfva utan vidare stora grund-
aträckor i Norge eller på dess kust.

3Ian godkänner, ekrifver G. P. om
öfveretåthållareämbetets utslag i det s. k.
Stockholmsvalet, utan vidare de valsedlar,
som upptaga namnet »gropehandlare E. W.
Carlsson»; man anser ingen tvetydighet
däri förefinnas. Och dock fins i hela Stock-
bolma stad ..ingen person med detta namn
sch titel. Är icke det konstigt? Det fins
verkligen en bankdirektör och fabrikör med
namnet E. W. Carlsson samt därjemte en
landlande med namnet E. W. Carlsson.
Huru kan nu öfverståthållareembetet vara

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 22:46:09 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0002.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free