- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
343

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nar 90

SUNDSVALLS TIDNING Tisdagen den 4 December.

1888,

Lokalombyte!

C. 0. COLLINS

Bokhandel,

^^ är åter Inflyttad i

Bankhuset

Samma butik som före branden.

o MT Telefon 3NT:r 9XB.

Mitt KONTOR

år nu återflyttadt till min nyrestaurerade byggnad
vid Vängåfvan, Storgatan Nar 18.

Sundsvall de» 8 December 1888. ______

O. O. Wessén.

Sn Oros-lager

Får härmed vördsamt till-
kännaglfva Herrar Handlan-
de, att jag den 22 Nov.
öppnat borstades

En Gros-lager
MANUFAKTUR- & KORTA VAROR.

Nederlag af Alingsås välkända och berömda tillverkningar af

oblekta, blekta och färgade Domestiker

(enl. vidstående märken),

Ullgarner, Trikotlagfer,

med flera till branchen hörande artiklar.

Får fästa mer uppmärksamhet på, att ptHsmma äro här
på platsen lägst noterade, oeh hoppas jag till följd häråt få
blifva innesluten i Mder hågkomst.

OBS.! Endast En Gros.

Högaktningsfullt

Lokalen ar på Vtu Bobet-
skys tomt intill Storgatan.

273

Hemstickade

YLLE-VAROR,

såsom:

Koftor, Västar, Damasker,
Vantar, Strumpor, Ylle-
TTndertröjor och Goss-
Eostymer f

af egen tillverkning och af bästa sorts
garn, billigast hos

åk. q. Dsbb.lm.aiii

Luth. Söndagsskolans

Lärare och Lärarinnor behaga-
de sammanträda å Bönsalen efter
högmessogudstjenstens slut M. 1 2:a
Söndagen i Adventet d. 9 J>ee.

för att öfverlägga om söndagsskolans,
angelägenheter.

Sundsvall den 30 Nov. 1888.
314 Styrelsen.

___’ Två särdeles roliga, nya Böcker,

som eljea kosta 2:50, fås portofritt, om 1 kr.
frimärken sändas till literatör H. F. Löhr,
rarberg. 301 (G. 7028x1)

Cokes. Cokes. Cokes.

Prima Engelsk kamincokes hos

Victor Svensson,

310 ’ Kontor vid hamnen.

Kassa-KreditivansOkni

för år 1889 i Sundsvalls Folk-
bank mottagas till och med
Lördagen den 22 innevarande
månad.
3ii Styrelsen»

Tillkännagifvande.

Brandskadeersättning för pantgods ut-,
lemnas i Sundsvalls Folkbank alla helg-
fria dagar imellan klockan 2 och 3 e.
m. till den 15 nästa December.

312 Styrelsen.

Undertecknads Kontor

är flyttadt till Vaple.

Postadress: Svartvik*

Telefonnummer 221.

WWidestedt.

305

J. P. Wiklanders
Hatt- och Möss-Affär

i förening med äkta Ryska Gummi-
Galoscher, är nu inrymd uti ny lokal,
på samma tomt som före branden, och
rekommenderas i allmänhetens välvilliga
hågkomst. —

Sundsvall den 1 December 1888.
306 J, 1*. WikHander*

"KRONAN" för 30 öre.

En| hvar kan gratis erhålla en illustrerad
praktupplaga af en ny VerldsMstoria (bok-
handelspris 40 kr.) som utkommer häftesvis,
genom att på närmaste poststation prenumerera
på illustrerade veckotidningen KRONAN, som

far allt hittills försökt. Pris i år endast 30
öre. Postarvode 20 öre. Obs,! Cirka 1,000
bilder med lärorik text, otroligt men sant För-
–––1. ej tillfallet! 300 (G. 27249x2)

Byggnadstimmer,

7 tums topp, 20 å 40 fot
långt, finnes till salu hos

Casten LycJiou,

Goodtemplarhuset.

Sundsvall

den 4 December.
Ånyo en reduktionstaboll af

pris från nn brukliga mått till meter-
systemet, denna gång i hvad det ror
redprisen, finnes införd i dagens tid-
ning

Dopet och rösträtten. Äfv.
öfverståthållare-embetet har nu afgifvit
sitt utlåtande med anledning af kyrko-
mötets beslut.

Ätt åt dopet, hvilket ju icke ensamt for sig
utgör något bevis på ett okristligt sinne hos
den odöpte eller på ett kristligt sinne hos den
döpte eller på ett lefvande nit för den kristna
kyrkan, inrymma den betydelse, att det samma
skulle under för öfrigt lika förhållanden vara
uteslutande bestämmande i afseende på rättig*
het att deltaga i kyrkostämma, synes öfver-
ståthållare-embetet innebära en så stor obillig-
het, att den samma gör den föreslagna lag-
bestämmelsen oantaglig, i synnerhet då här-
till kommer, att någon förändring i de icke
döptes ställning till kyrkan i afseende å deras
skyldigheter icke blifvit i sammanhang med
förslaget ifrågasatt.

Derjemte anser sig öfverståthållareembetet
böra erinra, att då bruket af den heliga natt-
varden icke utgör vilkor för rösträtt å kyrko-
stämma, och delaktighet af det ena sakramen-
tet ej mer än af det andra torde böra uppstäl-
las såsom vilkor för en dylik rösträtt, det vore
oegentligt att från deltagande i kyrkans ange-
lägenheter utesluta den ej döpte, men lemna
tilltrade åt den, som måhända ådagalägger öp-
pet förakt för nattvarden.

Och då öfVerståthållareembetet icke har sig
bekant något fall, der olägenhet vid åtgörandet
af fråga, som å kyrkostämma förekommer, vål-
lats deraf, att icke döpte personer deltagit i
dessa frågors behandling, får överståthållare-
embetet hemställa, att den underdåniga fram-

BtfillnUigcn Icko måtto till nfigon åtgSrd föran-
leda. "** *"

- Kriitiamtad» läiwstywlBe u»f Jeke ftianit

Länets kommuner ooh odöptes
Vöstrfttt Hfissjö kommun hade i Bön-

......ima, vid hvilken kyrico-

’ i ifrågavarande syfte
Tidning.

Stjerafallet

nska :

Oscarsdagen

t öfvor Norrland.

Komniondör uf Svärdsorden: Öiver-
sten vid HeWnge regemente Munek.
Kommendör af Norntjonmu: lands-

Riddare af Svitrdsorden: Kaptenerna
vid Helsiuge regemente Silverstolpe,
vid Norrbottens töltjilgarekår Lundmark,
vid Wenterbotteni föfyjBgare Lindström
oeh Westernorrlandi bataljon Q. Å.

af Nordstjornani hliradshöfdingen i Me-
delpad» östra domsaga A. H, Öländer,
fuläilkaren i femte militärdistriktet Hes-
sulgren, förre apotekaren Julius Brun,
fabribidkareii Sivard Frisk, öfverlltka-
ren vid Hernösands hospital G. tfyrt-
strtim, lasnrettslUkaren Söderhamn ooh
lektorn i Östersund Olsson {

af Vasaordens Majoren vid Wester-
norrlands bataljon friherre ron Ronen>
befölhafvaren & Ångaren »Nordstjernan»
O. A, Pettemmi, sflgverksdisponenterua

F. 11 Venteeg oeh SUUström, lektorn i
Hernösand //.’ Wählander, skeppsreda-
ren i Sundsvall A. P. Sunéimt, in-
strumontmakaren i Östersund Moberg,
kronofogden i Lappmarksiogderiet Gadd,
förmannen for ekonomiska kartverket
Bueht, trafikdirektören i BJette distriktet
Örtendahl, maskiudirektöreu i njott di-
striktet Pettersson, telegrafkommissarieu
i Skellefteå Ekbohrn, tullforvaltarne i
Hudiksvall Abergh och i Hernösatid V.
Hjmistmnd samt jiigmöstarne ,,i Norra
Pitoti Degertnan oeh i Råneå Oqvist.

Val Af nya stadsfullmä]

hålles hiirstiides inftir magistraten
18 dennes kl. 10 f. m.

17 ledamöter äro nu i tur att ur
stadsfullmäktiges församling utgå. Dessa
Nro hrr Magnus Arhusiander, Erik Berg-

rm, L. F. Bern, Hampus Boronereutz,
F. Cornell, A. G. Dahlman, I. Delin,
Jonas Johansson, Axel Larsson, V. Lund-
qvist, H. M. Lyrberg, A. Lörgren, G.
NUsman, E. Rothman, N. J. Sellstedt,

G. Strömberg ooh F. Tengström.

Sundsvalls telefonbolag1 utsände

i går lista öfver Sundsvalls telefonför-
enings medlemmar för december månad
1888, upptagande inalles 260 abonnenter.

Enligt å listan fogade anmärkningar
anmodas medlem af föreningen, som an-
ser sig hafva befogad anledning till kla-
gomål öfver expedieringen eller mot nå-
gon af de å centralstationen tjänstgö-
rande, att mod sina klagomål vända sig
icke till den vid vexelbordcn tjenstgö-
rande personalen utan till kontoret, der
afven anmälan om fel å linier eller ap-
parater skola anmälas.

Telefonbolagets kontor hålles öppet
hvarjc dag emellan kl. 9—2 och 4—7.

Enskild fest hade Sundsvalls Bap-
tistförsamling i förgår afton anordnat i
harvarande goodtemplarhus.

Det var ock den första enskilda fest
församlingen efter branden firade. Lo-
kalen, den ganska rymliga ordenssalen,
var ända till trängsel fyld, hvadan het-
tan var ganska besvarande. Omkring
400 personer närvoro.

Pastor Lagergren öppnade festen med
bön ooh föredrag. Efter föredraget di-
skuterades åtskilliga församlingens sär-
skilda angelägenheter, under hvilken
diskussion flere af församlingens med-
lemmar uppträdde. Härefter uppläste
pastor Lagergren den kallelse han er-
hållit från Amerika att antaga befatt-
ning såsom föreståndare för den sven-
ska afdelningen af baptisternas teolo-

vistas der någon tid, innan han kunde
fatta något bestämdt beslut rörande
kallelsen. Som bekant har pastor L.
redan en gång förut varit kallad till
samma sys3la.

Till slut intogs kaffe, hvarunder några
af församlingens unga damer utförde
sång vid pianoackompagnemang.

Festen var synnerligen annimerad,
och alla syntes vara glada och tillfreds-
stälda med aftonen.

Tredjedag jul har man beslutat ånyo
anordna en dylik fest.

Sundsvalls ångspruta, som hit-

kom i slutet af förra veckan med ån-
garen Gustaf II Adolf och som levere-
rats af Ludvigsbergs mekaniska verkstad,
afprofVades i går kl. 12 å härvarande
kaj i närvaro af brandchefen Aréhn,
ledamöter af stadsfullmäktige m. fl. jemte
ett par hundra nyfikna.

Försök anstäldes med såväl en som
flere slangar och med 1, 1 V* och 1 V»
tums munstycken. Strålen kunde be-
räknas nå en höjd af omkring 200 fot.
Sprutan, som, enligt, kontraktet skall ka-
sta 2,200 liter vatten i minuten, arbe-
tade hela tiden på ett tillfredsställande
sätt, och afprofningen kan sägas ha ut-
fallit till allmän belåtenhet.

Uppeldningen drog en tid af något
mer än 12 minuter. Afprofningen kom-
mer att upprepas någon af närmaste da-
garne.

Sundsvalls arbetareklubb hade

till i söndags, kl. half 3, annonserat om
sammanträde i goodtemplarlokalen vid
Köpmangatan, men som baptisterna for
en fest som skulle ega rum något längre
fram på aftonen, redan tagit lokalen i
beslag med dukande af kaffebord m. m.,
måste sammanträdet inställas.

Murare- och stenarbetarefack-

fftreningen. Ordinarie månadssam-
manträde hölls i lördags afton uti den
vanliga lokalen, ordenshuset i Stenham-
maren. Endast ett fatal medlemmar voro
närvarande, och dessa fattade, bland an-

boölut om anordnande af en fest på
•.,-et, Tiden derför blef ej ntrmare
bestämd, men för vidtagande afbehofllga
anordningar tillsattes en komité, besti-
oudo af föreningen! ordförande K A.
Hansson, grundlftggaren G. Andersson
oeh muraron Oskar Sjöberg.

Intresset for föreningen har på sista
tiden visat sig ganska slappt. Dess sam-
manträden häfta varit föga besökta och
kvartalsafgifterna oordentligt inbetalda.
Föreningen räknar för närvarande emel-
lan 50 ooh 60 medlemmar, hvaraf dock
endast en tredjedel ordentligt fullgjort

Nästa ordinarie sammanträde, hvilket
på samma g&ng blir årsmöte, kommer
att hållas första lördagen i januari må-
nad nästa år.

För att samla en grundsk&rf
till bildande af ett bibliotek hade good-
templarlogcn »Hälleberget* i söndags
afton anordnat en liton festtillställning
i Stenhammarens ordenshus. Festen,
som bevistades af ett hundratal perso-
ner, illustrerades af föreläsning ur August
BondoHoiiH berättelser: »Julkvällen», be-
rilttando af laiuknålshbtorior; »prestom
sugga» o. s. v.

O. O. Collins bokhandel har
dugurno flyttat in i sin gamla, efter bran-
den restaurerade lokal i nordöstra hör-
not af ouskildu bunken* hus vid Vän-
gåfVau.

Xiibrottistölden vid Dals ång-
såg. KiiHoni misstänkt för att hafva
natten till deu 17 sistlidno november
begått den af oss förut omtalade in-
bruttMstölden vid Dals ångsåg i Ånger-
manland häktados natten mot i söuda^i
arbetaren Jonas Håkansson från Kåda
socken i Wennlund ooh införpassades
till härvarande kronohäkte för att vi-
dare befordras till Hernösand i och för
undergående af ransakning intur Nora
tingslags häradsrätt. Vid med Håkaus-
sou hållet polisförhör nekade han till
stölden, nien erkände sig hafva vistats i
trakten omkring DuIh ångsåg vid tideu
för brottets begående.

Anledningen till häktningen, som egde
rum seut pä kvällen hos hundlundeu L.
F. Frykberg i Fillund, Sköns socken,
är följande: till polisen i Sundsvall kom
fhtu Skön för någon tid sedau under-
rättelse om eu person vid uumn Håkans-
Hon, som uppförde sig på ett högst miss-
tänkt sätt. Han hade, blund annat,
köpt en häst af handlanden Frykberg
för 500 kronor, men efter ett par dagar
sålt dcu tillbaka till F. för 300 kronor.
Den sistnämde hade af H. fått i förvar
1,000 kr., hvilku likväl lemnades till-
baka före häktningen. På samma sätt
hade han till en bonde i någon of de
södra socknarne i Jemtland lemnat »i
förvar» 400 kr. Åtskilliga dyrbara och
för en arbetare obehöfliga saker hade
han skaffat sig, såsom ett dyrbarare
fickur, eu gitarr och ett dragspel. På
grund häraf beordrades poliskonstapel
vid Haaffners, Alfred Wennberg, att med
biträde af detektive konstaplarne Lind-
berg och Nordberg söka gripa Håkans-
son. Såsom förut nämts, anträffades
hau hos handlanden Frykberg. När han
fick höra hvarom fråga var, gjorde han,
stor och stark som han är, kraftigt mot-
stånd, sprang upp i en säng och yttrade
i hotfull ton: »att hjerteblod skulle flytta,
innan någon kunde ta’ honom.» Sedan
en af konstaplarne visat fram vapen,
blef han likväl lugn och stilla, samt
fördes utan svårighet från Filland till
Sundsvall. Vid häktningen innehade
han endast 21 kronor och 45 öre.

Håkansson är omkring 22 år gammal
och har förut 2:ne gånger varit straffad
för stöld.

En dileriumpatient vid namn
Per August Sundeli, målare till yrket,
anhölls i söndags å Skönsberg. Han
fördes först till polisstationen i Sunds-
vall och sedermera, i går, till länslasa-
rettet.

Löneförhöjningar hafva hos ge-
neraltullstyrelsen begärts af tullförval-
tarne och tullkontrollörerne i Sundsvall.
Styrelsen finner ansökningarna vara sär-
deles beaktansvärda men anser sig ännu
icke ega fullgiltiga anledningar att un-
derstödja dem.

Chefskapet öfver Vesternorrlands
bataljon och dess inskrifningsområde har
t. v. öfvertagits af kapten V. Marin.

Kapten Federsens "eiendom-

melige" fisk, förut omnämd i såväl
denna som andra tidningar, förevisades
i söndags för sista gången här på plat-
sen. Kapten Pedersen ämnar härifrån
föra den till Wifsta varf och möjligen
några andra sågverk. Derefter ställes
kosan till Hernösand.

Eländets boning. En gammu.
enka mellan 80 och 90 år har en tid
vårdats af sin måg, en hemmansegare i
Strand, Hässjö socken. Den vård hon
erhållit kan dock med stora skäl kallas
omensklig. Hon hade inlogerats i en
obebodd bagarstuga der snöstormen hade
fritt tillträde och nordanvinden obehin-
drad genomfart. Oaktadt kylan stigit
ända till 20 gr. har hon fatt ligga i sin
häng med några trasor såsom hölje och
en liten flik af ett gammalt linne till
klädnad, öfverlupen af massor af ohyra.
Födan var så knappt tilltagen, att hon
med möda kunde uppehålla lifvet och
oaktadt allt detta är gumman egare till
ett tödoråd, som i värde uppgår till 5
å 600 kronor årligen, hvilket bonden-
magen fick tillgodoräkna sig såsom godt-
görelse för det eländiga underhåll som
bestods den stackars enkan. Lyckligt-
vis finnes det dock menniskor med med-
ömkans sinne. Ett par medlemmar af
Hässjö kommunalnämd, A. Mällbergoch
J. O. Fälldin, anmälde förhållandet för
kronolänsmannen Hägglund, hvilken, lika
trogen sin pligt nu som förr, tog sig
gumman an och med hjelp af förenämda
tvänne personer och en son till offret,
tog henne ur detta eländets näste. Den
obarmhetige magen har en röd hund,
och denne är mycket mera omhuldad
af sin husbonde än svårmod ren, ty han
får mat, så att han är fet, och får ligg-
plats anvisad i bondens varma kök.

Ar detta kristligt handladt i våra upp.
lysta tider, frågar vår meddelare mec
fullt fog, i

Trävaruexporten från Sundsvalls

skeppntogsdfstrikt har un«!er iltfliéie
oktober månad varit a%jordfc större un
i något annat svenskt distrikt. Skeppnin-
gen här ifrån drefs med 261 fartyg. Inom
öfriga norrländska skeppningsdistrikt
förmedlades exporten j från Heraosand
med 192 furtyg, Söderhamn med 110,
Gefle med 88, Hudiksvall med 65,
Skellefteå med 32, Umeå med 28, Luleå
ooh Piteå med 18 hvardera, ooh Hapa-
randa med 14 fartyg.

Exporten af plankor ooh battens om-
fattade under ofvan nämda tid i Sunds-
vall 102,350 kbra., af bräder 37,084
kbm., af bjelkar oeh spärrar 19,806
kbm., af hyflade bräder 7,872 kbm., af
splittved 26,854 kbm., af holländska
bjelkar 32,724 kbm. oeh af stäfver 606
kW

Endast i tvenno fall var exporten
något större från Hernösand, der dot
utskeppades 38,954 kbm. bräder oeh
5,484 kbm. stäfver. S. P.

Ett lik efter en okänd omkring 36-
årig man af medelmåttig längd har den
9 dennes anträffats flytande i Ljungan
vid Svartviks lastugeplats. Liket synes
någon tid ha lögat i vattnet ooh öfVer-
gått till förruttnelse. I den dödes klä-
der fans en annotationsbok med åtskil-
liga inneliggande af norska sjökaptenci
för stufvaren Olof Otto Lindström ut-
fUrdado intyg, utvisande att Lindström
stufVat under innevarande års sommar
ett vid Skönvik ooh ott vid Gustovs-
havn liggande fartyg, dels delar af et
bref, hvaraf framgår, att Lindström va
rit kvrkoskrifVon i Ljusdal.

Någon som helst upplysning om pä
hvad sätt Lindström ljutit dödon har
ej vunnits vid polisunderflökiiingeii.
V. A.

minst 25,000 kr. oeh högst lÖÖ,OÖ?kr"
fördeladt i aktier å 200 kr., till viss
man, med full inbetalning vid teckningen,
särskilda paketposten å linicn

Sollefteå—Skog—Haparanda igångsattes

Xronolänsmanstyensten 1 Stöde
distrikt sökes af tjonstförrättande kro-
uoläusmannon i distriktet Jonas Selin-
der, kontorsskrifvaren L. Björkblom:
polisuppsyningsmannen i Gådeii Alex
Dryselius, t. f. kronolänsmannen i Borg-
sjö distrikt Ludv. Löwensteiu ooh t.
laudskontoristen Olof Dahlsjö.

V. A.

TiU fonden för nytt läroverks

hUB i Östersund, har Möns Trävara-
aktiebolag skänkt deu frikostigaugåfvau
af 1,000 kronor. * Ö. P.

Å förslaget till komministerstjen
sten i Hässjö af Ljustorps pastorat äro
uppförde: 1) t. f. pastor J. Nyländer,

2) kommiuister J. A. Hammargren o

3) komminister J. I. Carlson. H. P.

Afslagna besvär. K. m;t har t

slagit de besvår, som Mo och Doms
aktiebolag samt Skönviks aktiebolag an-
fört öfver kammarrättens utslag i fråga
om bolagens inkomstbeskattning för år
1886. V. A.

Ledighet. Kyrkoherdebeställnings
i Indals pastorat sökes den 28 januat
1889. Blifvande kyrkoherde är skyl
dig underkasta sig den förändring i lön
tjenstgöring, som kan blifva en
följd af postoratets ifrågasatta delning.
H. P.

Förordnad. Vice komministern
Umeå landsförsamling J. Nygren är för
ordnad till v. pastor i Kesele.

H. P.

Prof OCh val. För kyrkoherdebe-
ställningen i Arnäs afläggas prof den 6,
13 och 20 januari nästa år. Kyrko
herdevalet förrättas at ved. kontrakts
prost den 10 påföljande februari.

H. P.

Vesternorrlands bataljons

Stamtrupp. Enligt tidningen »Vårt
Land» skall organisationen af Vestei
uorrlands bataljons stamtrupp med kraf
taga sin början och kasernetablissement
uppföras under nästa år. Men derjemte
påstår tidningen, att ett rykte är spriclt,

»att förläggningen i Hernösand en-
dast skulle vara »ad interim», och att
följaktligen stamtruppen inom ej allt
för lång tid skulle slå upp sina bopå-
lar på annan ort. Och denna ort skulle
vara Sollefteå.

Tidningen kan ej garantera ryktets
tillförlitlighet, men uppgifver som sä-
kert, att »byggnaderna i Hernösand ej
skola beräknas för någon längre var-
aktighet:

Lagsökningarne vid Hernösands
landskansli ha under november månad
utgjort 197 mot 287 samma månad
fjor. V. A.

Kostnad för skogseld. Till godt-
görelse af kostnaden för transport af be-
väringsmanskap, som rekvirerats för
släckandet af en den 22 juni detta år
uppkommen skogseld å Boteå och Styr-
näs socknars fjäll, har k. m:t medgifvit,
att ett belopp af 250 kr. må af k. m:ts
befallningshafvande i Vesternorrlands län
utanordnas af sjette hufVudtitelns anslag
till extra utgifter.

Antaget anbud. Länsstyrelsen
har antagit det af Sandvikens sågverks-
aktiebolag afgifna anbudet å 7,015 brand-
skadade träd af 8 å 9 decimaltums bröst-
höjdsdiameter, utstämplade å Omsjöber-
get å Stuguvattentjälens kronopark. An-
budet, som var det vid auktionen hög-
sta afgifna, gäller 1 kr. 25 öre per träd.

Vid auktion i Hernösand i fredags

såldes för 12,700 kr. det kommissions-

landtmätaren K. E. Forsséen tillhöriga

d. krononybygget Östra Holmträsk i

.nundsjö med en areal af omkring 3,080

tunnland.

Vid samma tillfälle såldes 23 aktier
Hernösands lastångareaktiebolag för
kr. st V. A.

Heligrums ångbåtsaktiebolag,

har erhållit bolagsordning stadfäst på
ansökning af Oscar Strindberg, G. Hed-
in, fl. Bolaget har till ändamål
itt idka ångbåtsfart förnämligast på Faxel-
elfven, men äfven på andra farvatten,
då styrelsen finner det förenligt med bo-
lagets fordel. Styrelsen har sitt säte "

:api

skal] utgöra

den 1 sist! december, berättar »Malm-
berget.»

Under december månad underhållea

enna postföring dagligen, men under

öfriga vintermånader endast två gånger

veqkan i hvardera riktningen. 8

rätt å Ulfbarue, ^.^ VttUB1IJ
Eonön, Mjältön, Uddskäret och
landet.
öfver den redogörelse för lss?

års häradsmedel, llcselc tingstagg kro
nofogde uppgjort, ha de utsedde revi-"
Borerna ingenting haft att anmärka.

Andvad dom. Hr Chr. Lmdeber»
blef i våras i egenskap af disponent f&
Ramviks sågverksaktiebolag på åtal af
länsmannen C. J. Lene, genom Botcå
tingslags häradsrätt oeh hofrätteus sam-
stämmiga domar ålagd att för i flottlcd
utlagda såsom ofullständigt afbaricado
ansedde 1,755 furutimmer, i böter ut.
gifva kr. 877; 50, har nu kgl. nv.t Re.
nom utslag deu 10 sistlidne oktober be.
friat hr Lindeborg från böterna i vidare
mån än för 150 timmer, som han i
medgifvit vara icke författarn
barkade.

Lifdömde OUson-Hyehn. Mc

dioiualstyrolsens utlåtande öfver denne»
sinnestillstånd lär i dagoriie ha afeifvits
till Svea hofrätt. V. A.

Följande forrymde båtsman vid

Norrlands fjerde kompani, afvikne från
flottans station i Stockholm äro nu all-
männeligen efterlyste:

n:o 42 Johannes Näsström Käck, född
d. 11 november 1865 i Ullångers soc-
ken af Wcstcrnorrlands län;

iv.o 154 Erik Arvid Strömberg By-
lund, född d. 24 augusti 18ÖÖ i Åvnim
socken uf Westernorrlands lan;

nso 155 Per Nilsson Borgström, född
den 21 februari 1865 i Arnäs socken
af Westeruorrlands län;

nso Vt August Aman Öman, född d.
6 februari 1870 i Thorsåkers socken af
Westernorrlauds lan; samt

båtsmannen vid Norrlands 3:dje kom-
pani n;o 75 Nils Erik Edholm Busk,
född den 28 januari 1866 i YtterlännuB
socken af Westernorrlands län.

Samtlige ha väl rymt, emedan tjenstcn
varit dem for sträfvig. Allas signalemeut
upptager nämligen spenslig, outvecklad
eller klen kroppsbygnad.

Skeppet Albatross öfverseg-
ling. Rederiet för den engelske ångare
som påseglade Albatross skall ersatta
förlusten med 90 procent af fartygets
värde samt betäcka kostnaderna.

V. A.

Ängfartyget »Apollo» har nu en

längre tid varit saknadt, utan att man
erhållit någon underrättelse om dess
öle. Bland dess besättning märkes äf-
ven jungmanuen Erik Johan Israelssou
från Hemöband. G. H. T.

Rättelser. Uti en insänd tabell rö-
rande förvandlingar från gamla till me-
triska systemet och tvärtom, hvilken ta-
bell stod införd i n:o 88 för den 29
november insmög sig ett mindre fel som
vi härmed vilja rätta. Sifferuppgiften
20,61 uti sista kolumnen, 4:de raden upp-
ifrån, skall ändras till 32,71.

— Med anledning af N:s uppgift, att det
skulle vara kakelugnsmakaren Lundmark,
som i torsdags dömdes å härvarande krono-
häkte för första resan stöld, ha vi blifvit
ombedda upplysa, att det icke var ka-
kelugnsmakaren utan arbetaren Lund-
mark, hvilket vårt referat äfven medde-
lade, som blef dömd.

ERIK TAFLIN. lager af In- och Utländska MÖBLER till moderata pris.

Norrland.

Barackbyggnaderna i Umeå äro sex

till antalet och innehålla tillsamnian.s
93 rum, fördelade i 68 lägenheter.
Husvilla till ett antal af 325 hafva der
fått bostad. Brandförfeäkringfevärdet å
samtliga barackerna med tillhörande ut-
ius är beräknadt i sin helhet till 88,500
kronor. "W"

Den nya tullvänliga tidningen i Gefle,

som skall heta Gefleborgs läns tidning,
får till redaktör, uppgifver N. D. A.,
literatören L. G. T. Tidander.

Hårdår för lapparne. Från Wil-
ielmina har till V. A. ingått följande
meddelande: Hårda tider stunda for
både lappar och nybyggare härbtädes,
men svårast blifver det utan tvifvel för
de förra. Medan de ännu voro i fjellen,
föll snö och skare bildades. Renarne
kunde följaktligen ej finna tillräcklig
föda, utan utmagrades. Sedan de kom-
mo ned i skogslandet, angrepos de af en
fevår sjukdom och dogo hoptalh. Hvar
man färdas i skogarna, finner man döda
renar. I byn Dårris fann en person,
hvilken rände i skogen, på en dag icke
mindre än 10 döda renar, och en annan,
hvilken rände åt annat håll, nästan lika
Eget nog hafva just de största
•enoxarne i första hand dukat under.
Den fasta befolkningen har på ^nästal-
len sökt hjelpa lapparne med att till-
varataga hudar och s. k. bell ingår af de
omkomne renarne, men med föga fram-
gång, ty rofdjureu hade redan hunnit
»kåda hvad som kunnat tillvaratagas.
Den förlust, lapparne göra, är mycket
tor.

Nedbrunnen prestflård. Delsbo kyrko-
irdeboställes karaktärsbyggnad ned-
)rann i torsdags natt. Böcker, räken-
ikaper, värdehandlingar samt en del af
>rosten Norelii lösörebo räddades. Det
»rända var lågt brandförsäkradt.

S. Tbn.

En ruskig olyckshändelse inträffade i
redags förra veckan vid Alteippens val«-
erk. En 20-årig arbetare hade Mätt-
at upp för att smörja något af lagren,
len ramlade ned och föll vid en rem-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 22:46:09 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0343.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free