- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
352

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

ooh återvitade hem, der han be-
,BB tills fjerdtegsmannen W. Stattin,
under tiden efterskiekate, anlände
l ||0Q]tado honom. — SundBvalls en*
Tilda bauks kontor i Örnsköldsvik lar
i belöning för Norbergs gripande ha ut»

b°Ett rykte vill veta att Helander till-
verkat en del af sedlarne hemma hos
Norberg. Norberg, som Iftnge varit be-
hiiflad med ofvannfimda svartsjuka, tog
acinligen för ett par år sedan hem till
Sr en »troll-gubbe» nom nkullo bota
honom för denna åkomma. Men då
"trollgubben" aldrig visade alg om di
j;rJ10; utan d& höll sig Instängd oeh .
stfillot var uppe på nätterna, samt »lut-
llgoa återvände med oförrSttadt firende
B1fär allmänna tron den att "troll-gub-
ben" ej var någon annan än gedeltill-
vcrkaren Molander.

Norrland» nation I ..____

Jur. stud. T. A. Hellborg, norrl., har
erhållit prolongation under ett år af ett
lJurmaiiB Btipendimn.

Kanslern har förordat hos knungen
fil, d:r Johan Fredrik Nyström till er-
liallande af det mindre resestipendiet

SJette fördelningen of svenska
armén, till hvilken fördelning norrlun-
dingarne skola hänföras, lär komma att
8om igenkunningsteeken fö gröna kra-
gar. Kragarno skola netuligen bli kön-
notecknet mellan hvarje surskild for-
delning.

Från kontinentens verld. Vår lapp-
målare par préférence hr Johan Tirén
har nyligen återkommit till hufvudsta-
den från en studieresa till de jemtländska
renfjellen. Han har tillbragt större
delen af hösten i ett lappläger å Anaris-
fjellet, der delat lapparnas nomadlif och
studerat deras seder och lefnadssätt, åt-
följt dem på deras ströftåg o. s. v.
Han hemför frAn denna färd ett rätt
stort antal studier, af hvilka specielt en,
»Renhjordena hemdrifvande till mjölk-
ning", torde vara afsedd att utföras i
större skala och härför erbjuder ett både
originelt och tacksamt ämne. Åtskilliga
smärre studier, såsom "Strid mellan
tvenne renar”, "Metande lappgosse",
"Lappgubbe vid elden i kåtan" m. fl.
vittna äfven godt om den unge konst-
närens rika begåfning ooh om hans för-
trolighet med det säregna lifvet i högan
nord.

— I Carl Sunesons bok- och konst-
handel i hufvudstaden utställes f. n. en
tafla af C. Johansson, "Sommarnatt",
motiv från Helsingland.

Sundsvalls Enskilda banks
ställning den 30 november 1888.
Tillgångar:

Kassabehållning .....

Grund- och reservfondshypotek

Obligationer.......

Vexlar, inrikes 10,174,591: 44

» utrikes 6,253,680;25

Reverser........

Kassakreditivräkningen , . .

Inventarier........

Saldo af diverse räkningar

nom styrelsen gillade att en af sprit ochu
gummi bestående vara benämd glasyr,
tuUbehandiata såsom likör med en tull-
sats af i kr. 60 öra pr liter men hvil-
keu klogaudeun, under anförande att
varan utcelutando begagnade* att be*
stryka inre sidorna af i bryggerierna
använda kar, oeh med åberopande af
intyg från åtskiUigabryggeriflrmor, hän-
fört till ferniiis,’ (trögundo en tallsate af
25 öre pr kg.

K. m:t har ej funnit skäl göra ftn-
dring i det öfvcrklagncle beslutet, mon
öfvoHemnat hamllinjmm i målet till
ttillkomitdn att tag» saken i tffver-
vggande. D. N.

Akti man mot iln villa. På grund
af att med. kand. Ferdinand Körnor
gifvit modern till en hans son lärarinnan
Augusti Schuster, äktenskapslöfte, för*
klarade rådhusrätten i lördags mot Kör-
nere bestridande Sokuster för hans äkta
maka och barnet för hans äkta son.
St. D.

Olyckabrinoande måltid. Portvakten
. huset n:r »5 Drottninggatan Lindö
begaf sig i måndags middag vid 1-ti
till källaren i n:r 14 Hötorget fua att
derstädes intaga sin middag. Under
förtärandet af en portion dilufött ’ "

råkade Lindgren genom någon i___„

tighet svälja ett sä stort köttstycke, att
det fastnade i halsen oeh han öfverfölls
af häftiga kväiningsanfoll. Läkare oeh
åkdon eftersändes. De svåra kväfhiugs-
anfrllen hotade hvarje Ögonblick att än-
da mannens lif. SA’ fort droskan an-
lände, beslöt man att föra honom till
Serafimerlosarettet, men han afled redan
på vägen dit, så att lasarettsläkame en-
dast kunde konstatera hans död.

D. N.

Sommar I vinter. I Bergianska träd-
gården blommade i söndags femtiotvå
växtarter på fritt land. Bland dessa
tillhöra några Cellväxterna från mel-
lersta Europas högfjell, från Kaukasus
o. s. v. Andra tillhora vår egen floras
härdigare arter, oeh åter andra — dessa
märkvärdigt nog bildande flertalet —
tillhöra varmare trakter, från södra Euro-
pa samt från Amerikas förenta stater.
Sv. D.

Kr. 34,159,923: 89

Skulder:

Grundfonden.......4,400,000: -

Beserverade medel..... 939,465: 68

Depositionsräkuingen .... 18,375,821: 97

Upp- & Afskrifningarakningen. 4,229,431: —

Utclopande egna banksedlar . 4,391,120: -

Postremissvexelräkningcn . . 778,245: 49

Saldo af diverse räkningar . . 1,045,839: 75

Kr. 34,159,923; 89
Obegagnad sedelutgifiungsratt . 949,909: —

Norrland.

Hudiksvalls Allehanda byter nu om re-
daktör. Hr Söderström säger i tisda-
gens nummer af tidningen sitt farväl
till läsarne.

Hufvudstaden.

Olycksfalisforsäkrh^ for Stockholms
Stads arbetare. Stockholms stadsfull-
mäktiges beredningsutskott har åt en
komité, bestående af tre af utskottets
ledamöter, uppdragit att utreda, om och
på hvad sätt staden borde efter vissa
bestämda grunder tillförsäkra sina samt-
liga arbetare skälig ersättning vid olycks-
fall i och for arbetet.

Beslutet om denna utredning fattades
af utskottet med anledning af att gas-
verksstyrelsen i sitt förslag till utgifts-
stat för nästa år upptagit äfven ett be-
lopp för olycksfallsförsäkring af gasver-
kets arbetare. D. N.

Nationatgooc
af de svenska o
ver tolf tusen medlemmar fördelade på
295 grundloger. I söndags instiftades
under högste ordenschefens ordförande-
skap en distriktloge ;ör Stockholm.
St. D.

Fernissa är likör. Firman Bröderna
Herrman i Stockholm har hos k. m:t
anfört klagomål öfver generaltullstyrel-
sens beslut den 24 September, hvarige-

Nar 9g

Sundsvalls Barnhems rä-
kenskaper för år 1887

I kort sammandrag, enligt revisions-
berättelsen:

TillffAnpar vid året» bilrjun:
.i–––- i, konto –––" —

ö(Ver utgifter__________

Tillgångar vid Aret» ilttt:
Gårdon q:o HöB............$069(01

Vrct i Btanhamniinn .

2 beteshagar 1 Nitokutfi—........... _____

lÄuöreboete konto...................... a,O2Ojfl7

Ladugården» ¦................... 881: —

SuihIbvuIIh Bpurbnuk............... 858:53

Deposition» kouto................ ll.BOOs —

*/. af Reparationera kouto............ 708:87

Skulder efter tlllgftugur...... 4,05»U0

Bummu tillgflugur kr. U8,407:58
Skulder vid året» »lut:
Doiiatloiierfl konto:
Ohr. JolmuHsoiiH..................... 1,000: -

rlgkaruo af Htuidoberga............... 1,000! -

Jarla Wörmatyi.................. l^ooOs -

Icfn>ora................................. 2,000: —

ledborga................................20,000: -

Årfund» ................................ öOOs-

Jll1,500)-
2ggj

Landsorten.

Nodanoad låd. Ännu gör man flere-
stildes förtviflade försök att inberga och
tillgodogöra sig den nedsnftade häften.
1 slutet of förra veckan syntes i Odens-
vi skördemän ute som skakade snö ur
ttofresator och vände dem. Och nu um-

r man väl köra in dem på släddon.
K. T.

Bortfoppadt barn. Kn högst ovanlig
händelse tilldrog sig för någon tid sedan
i Öja socken, å Gotland. Vid en gård
skulle en nyss född världsmedborgare
erhålla dop, hvarför slagtingar och vän-
ner inbjödos att deltaga i akten, som
skulle försiggå i kyrkan, dit man ock-
så färdades åkande. Allt gick lyckligt
oeh väl, tills man kom på hemvägen, då
man helt plötsligen saknade sjelfva bar-
net som nyss erhållit dopet. Allmän
uppståndelse, naturligtvis. Kuddar, sjä-
lar och kläder, hvarmed den lille var
ombonad, undersöktes, men förgäfves.
Den kvinna, åt hvilken vården om bar-
net var anförtrodd, var nära att svim-
ma af ångest ooh förskräckelse öfver
missödet. Ändtligen anlände en skjuts
som kört efter, och nu blef det upplyst
att barnet fans friskt och oskadt i deras
ego; de hade bokstafligen hittat den lille
på landsvägen och sedan i sina egna
däder insvept barnet.

G. A.

5,ooo!

______-:u.boL......................... 5,873:10

PruStefB................................ 4,0005-

Kr. 05,473:1«

Frldevettiaa konto.................... 008:20

fyb* och afakrifn. i EuhIc. banken. 582i ?1

Breflåda.

Få grund af tillflödande annonser, måste
flera uppsatser kvarstå till nästa nummer.

____ Vårt förbindligaste tack förbidra-

Skisaen införes i nästa lördagsnummer.

Yi använda berättelsen på begärda
vilkor.

Telegram.

Till Sundsvalls Tidning.

Stockholm i går kväll.

Ombyte af landshöfding.

Landshöfding Ekström iJiin-
köpingimrerhåUUnådigtafsked,
Revisionssekreteraren Dickson
har utnämts till landshöfding i
Jönköpings län och assessorn i
Svea hofrätt Wasrn till revi-
sionssekreterare.

Sonliga personer säga, att de ej bli förvå-
nade öfver någonting. Men till och med den
mest kallblodige har likväl svårt att dölja sin
öfrerraskning, om han i mörkret springer och
slår näsan mot kanten på en dörr som står
öppen.

Väderlekstelegram.

Stockholm den 7 dec. 1888.

Baromcterfall öfver de brittiska öarne,
eljest högt lufttryck, aftagande mot
nordost

Ute. Fortfarande sydliga eller vest-
Hga vindar, mulet eller dimmigt.

Muhitr »id
InkoHtHter:

Iluriiuvftrdoug konto...
Hyror»
Ititrmo

Hyror»
Ititrmo

U

konto

förra veckan bildade en egen förening,
-Studenterna* helmjkterhetssälkkap*.

Flere absolutister kvarstå dock ännu
inom »Studenternas nykterhetsförbund».
Så tillhör t. ox. detté vice ordförande,
kandidat Olof Bäckström, goodtemplar-
orden.

TiU sin representant vid den stora
»rykterhetariksdagen» i början af 188»
har Studenternas nykterhetsförbund valt
fil. stud. af Stockholms nation Wilhelm
Lundström.

"från Fyrtt’ itrand"

är titeln på en vitter atudentpublikation,
som inom några dagar utsändes i bok-
marknaden. Det omkring 100 sidor star-
ka hftftet innehåller bidrag på vers och
prosa af både äldre oeh yngre Upsala-
studenter. Utstyrseln blir elegant och
priset billigt. Äfven norrländingar ha
medverkat i publikationen, ooh det är
derför att hoppas, att den kommer att
vinna måop köpare i Norrland.

Norrland! nation

hur torsdagen den 6 dennes sitt näst!
sista landskap för terminen. Dorvid fö-
rekommer nytt kuratorsvalj enlr nuv,
förste kuratorn, jur. fil kand. Manne
Hammarberg, nedlagt kuratelet.

E—g.

rorBumutU» 1 ^*nst

hon jnBtitlcombudHiiianueii
L Meurllug till i gfir liiHtUnit BtadtikiuiHonm
B, Curoll, yrkando HUBvnr A honom för fttr-
l I tloUHton, omednu han l&tlt on vIhh
ftj 10 k b h b

Bunmm Hkuldcr kr. 08,407:58

Bref från Upsala.

(Till SuudavallB Tiduiug.)

Upsala, 3 dce. 1888.

Nykterhetsarbetet oeh studenterna,

Upsala studenter, som i allmänhet lif-
ligt intressera dig för de stora »sociala
frågorna», ha lfinge egnat föga uppmärk-
samhet fit ett af de vigtigaste nutids-
problem: nykterhetsfrågan. Redan för
elfva år sedan — på hösten 1877 —
stiftades visserligen en förening, »Stu-
denternas nykterhetsförbund», med syfte
att verka tor främjandet af nykterhet
bland den akademiska ungdomen, men
denna förening vann länge föga tillslut-
ning. Emellertid har den alltjemt fort-
farit att existera och under sista tiden
börjat vinna allt flera medlemmar. Vid
slutet af sistförflutna vårtermin uppgick
medlemsBinxan till 128 och har under
den nu bom kort tilländalupna hostter-
minen betydligt ökats.

Studenternas nykterhetsförbund fordrar
— i likhet med »Svenska Nykterhets-
förbundet» och motsats till de flesta af
våra dagars nykterhetesällskap — icke
absolut afhållsamhet af sina medlemmar,
men visar sig derför icke fientligt mot
absolutismen. Det har t. o. m. i sina
stadgar uttalat, att det geraa ser, det
medlemmarne äro absolut afhållsamtna
från starka drycker, ehuruväl det icke
vill lägga något band på dem i detta
a&eende. Dock är enligt stadgarne allt
bruk af brända och destillerade drycker
)m bränvin, konjak och punsch) for-
bjudet, hvaremot ett måttligt användande
af vin och öl är tillåtet.

Det torde vara obestridligt, att nyk-
terhetsarbetet i allmänhet skulle i hög
grad främjas, om absolutisterna och de
»moderate» nykterhetsvännerna räckte
hvarandra handen till enig samverkan.
Detta påpekades ock af flere talare —
protessorna Budin och Norén m. fl.,
som yttrade sig å en nykterhetsdiskus-
sion, som af härvarande blåbandsför-
ening anordnats å stora Gillesalen den
21 sistl. november. — Studenternas nyk-
terheteförbund är just en förening, som
lemnar tillfälle såväl åt absolutister som
moderate att samarbeta. Emellertid sy-
nes de absolutistiska nykterhetsvännerna
inom studentkåren ej längre vilja del-
taga i ett sådant samarbete, enär di ’

SUNDSVALLS OT)NING Lördagen den 8 December.

1888

Rättegångssaker.

Sundsvalls rådhusrätt i går.
U 1 ^t Eft

ttUtnuioliio I tloUHton, omednu han l&tlt on vIhh
Forwiberg aftjoua 180 kr, böter, ehuru bikterna
af lOftfHiniiii voro botaida, och furdr.ak et-
Blittulug för rttttegäugakoatnudorna med 350
kronor.

Mourltng och Forsberg, den Blstnlinde for*
drando enttttnbg med omkring 720 kr., voro
pertiouligoit närvarande. O. förotrttdd genom
>mbud, htiradfihofdlng Lagerkrantz. Donne
jCHtttMl orallttiilngöpaHtÄoudouu, uppgaf att allt
berott på ett misstag och tnedf bötbl
petri flkTHtiillumlo, mon icko
IftftcBinliuuou. Ertor mAlota Ofverl
rikttt Hkvttl rätten detsamma för
htiraude tiil don 4 januari.

föy mii»himd#l dUmdeH en eldare Johans-
hou till 15 kronors böter. Kttrande var en
öltitkfirnro OavlBaon. BattegAngsLo itnadcrna
kvittndet).

- Hcinmnuacgarcn E, lVNilaon fVAnTuna,
aom brukar köra mjölk till ataden, blef i bör-
lan af november öfverfallen och Bingon af alug-
tarett J. Wiberg, emedan han fordrat mjölk-
karlons tömning t tid. Hiiroin anhitnglggjor-
de» mAI, som första gftngeu förekom i toradagg,
men uppsköts detta för vittnens hörande till
4 januari.

Awkrftnkninff. Tvänne gummor här ifrAn
staden. J. Dahlén och J. Lnudiu, rakade för
nAgon tid (icdan i grfil och handgemttng,
hvarvld de till hvarandra yttrade Åtskilliga
bittra sanningar. Stämning blef följden, ooh
i gAr dömdes Sundin, jemlikt 10 kap. sttaffl.,
för ärekränkning, syftande A horabrott, till 15
kronors böter och Ålades ersätta kärandens
rättegångskostnader med 30 kronor.

Bedrägeri. Till rAdstufvurätten hade tills i
torsdags Sundsvalls enskilda bank instämt dispo-
nenten för Äsiö AngsAg vid Fjäl och PederB-
Åker, Johan Pettersson, med yrkande om an-
svar för bedrägeri, äfvensom faktorn Söderberg
och sAgställaren Hellgreu, anstälde vid samma
sAg, för delaktighet deruti.

För enskilda banken företrädde häradshöf-
dins; Andersson. De tre svarandena voro per-
sonligen tillstädes.

Bedrägeriet skulle bestAtt deri, att P. i nov.
1880 erhållit ett lAn i enskilda banken A
60,000 kr. och dcrvid sAsom säkerhet lemnat
eller till banken forsAlt CtiO standards sAgadt
virke, 8,500 spärrar och 7,800 holländska bjel-
kar. För styrkande af att detta verkligen fanns
vid sAgen, hade P. vid detta tillfälle lemnat
en s. k. stocknota, underskriften af svarandena
S. och H., samt upptagande detta virkesparti,
i värde uppgflende till omkriug 72,500 kr.

Kär P. kort derefter försattes i konkurs
och banken skulle göra sig betald för lAnet
utröntes att af det sAgade virket den 6 maj
1887 endast omkring 200 standards funnits
kvar pÅ plutnen, och försäljningen af alltsam-
mans inbringade icke mera an 37,532 kr. och
’? öre.

Söderberg sade, att då han den 31 oktober
1886 underskrifvit stocknotan, som, enligt P:s
utsago skulle innefatta sAväl hvad som fans
för tillfallet som ock hvad som skulle kunna

»ppas under blifvande säsong, hade endast
50 i 75 Btandards funnits i brädgården. Efter
försäljningen hade af P. med olika fartyg ut-
skeppats virke for dels 9,300, dels 1,400 kr.,
och dels Ull för S. okandt belopp, emedan det
’ blifvit bokfördt. Hellgren hade underskrif-

t notan utan att genomläsa densamma.

Kärandeombudet företedde intyg från dii
nenten Olsson pA Alafors innehållande, att
6 maj 1887 ej funnits mera än 3,359 tolf-
ter eller cirka 200 standards sågadt virke.

Pettersson visste ingenting men bestred allt.
Ombudet Andersson erkände, att Söderbergs
och Heligrens uppgifter voro med sanningen
överensstämmande.

Målet uppsköts till den 4 januari, då sva-
randena vid vite af 15 kr. för dem hvardera
skulle iakttaga inställelse.

Bedrägligt förfarande i konkurs. Hr
O. W. DavidsBon i Forsala, Östergotland,
hade af löjtnant C. Frick inköpt egendomen
Olatorp i grauskapet af Eksjö. Derefter hade
han till sin myndiga dotter Amalia Davids-
son utarrenderat under några månader Olstorp
samt till henne for 27,000 kr. försålt losöret.
Olstorp måste i fjor våras å exekutiv auktion
återköpas af löjtnant Frick. Någon tid der-
efter bief D. vid Ydre häradsrätt försatt i kon-
kurs. Fordringsegarne yrkade nu ansvar å
honom för bedrägligt förfarande i anledning
af bemälda lösöreköp, och vid detta måls hand-
läggning inför omnämde rätt forekommo så-

«EU» Wbuto» Bkok vm_______

en arfetvist mellan byggmästaren O. A.

i Stodcholm och hmt »yster enkefru___r

Flod hade Tjuléa för att vinn» Ändring i hof-
rKttea» dom företett ett Intyg if bildhuggaren
P. O» Vtauenjtrttnd, att Tjulén ho* honom 6Ä-
aom i taka Moder nedsatt dela det Miimda be-
loppet 2,000 kr. jumto ränta, dela rättcgÄngs-
koatnader. Mea då Vinueretrandfl vederhif^-
var etyrkt, har hdgBta domstolen fast*
rättens beslut, enUgt hvilket Ijulén icke
f&r Mlfoy» sin talan Los Iiiigsta dometolen.

Målaregeeullen 8. J.
U september 1887 till

XII:h torg för att i anlcduing ufriksdaganian-
imvulot uppvakta en i nSrbetea boende arbe-
tarnea vån.

Utan att afvakt*6fvcrpUthållarecmbctctabc-
Hlut, Ut JolmiiHöou trycka och genast utdela
kallolHor till nttmda BammaDkomst, helst han
trodde alg genom endast anmälan om möte
hjifviL fulfgiort nll rättflrdtghet. Något m&te
kbm viHRcrligon icke till stånd, men för utdel-
ning af kallelselapparue liar Johansson af hög.
sta domstolen dömts att bota 50 kr. St, D.

ken,
dag
till

Hamburgermördaren
gripert.

Föröfvaren uf det fiirut omuämda mor-
det i Hamburg, atowimleu Johauu Cbri-
Htuphor Dautli, livilkou uattcn till i
dag fjorton dugar på ett så djcrft sätt
bragte Hiunburgorköpinunneri Hulseberg
om lifvet ooh pluudnido honom på öfver
3,000 mark, grens onsdags afton förra
veekau i CtirWuhe. .

Den iljerfVe nininördnrun hndc jemte
eu dum tagit in pft hotellet »ZumwoiB-
H(m Bitren» i Carlsruhe under namn af
Fiacher frAn Frnukfurt Redan den 8
uovember hade Dauth uuder eitt verk-
liga namn bott på samma hotell. Iböu-
dugs hude han fiuyo ditltiiult. Mod ho-
tellets Htumgflster hade huu ofta pliigat pra-
ta vidt och bredt om det i Hamburg be-
gångna rånmordet.

Efter sitt häktande gjorde Dauth
cellen ojelfmordsförsök, hvarför han ikläd-
de» tvångströja och under natten förva-
rades ute i vaktrummet.

Han hade i Carlsruhe ernat gifta sig
med don honom åtföljande damen, hvil-
ken, såsom stående utom saken, följande
d frigafs, och den djerfve skurken hade

l ooh med hyrt sig våning.

Förbrytaren har efter mogen öfver-
lUggniug utfört sitt dåd oeh enkom för
den skull besökt Hamburg. 1,000 mark
i guld funnos insydda i hans skjorta, och
2,000 mark i sedlar i enplåubok. Han
hade kommit till Carlsruhe utan pack-
ning, ooh först i tisdags anlände till ho-
nom från Hamburg hans koffert, hvilken
betans innehålla skjorta, strumpor, gar-
diudelar o. d., allt dränkt i blod.

Dauth, som med torsdagens tåg traus-
porterades till Hamburg, är liten till
växten. Hans ansigte uttryckte dagen
efter häktningen stum förtviflan. Hans
blick stirrade rakt fram. Aneigtsfargcu
var än blek, än glödande röd.

Om han haft ni ed brottslingar är anm
omöjligt att säga, ty han förnekar hvayje
upplysning derom. Han tyckes rent af
ha begått mordet för att fa tillfälle att
gifta sig med sin följeslagerska. Denna
unga dam, hvilken han lärt känna om
bord på en Atlanterångarre, har tyd-
ligen ej haft minsta kännedom om sin
fastmans fbrehafvande. Hon heter Mii
Blach och ur mycket vacker.

*Äfven här har upprepats det ofta iakt-
tagna fenomenet att de förbrytare, som
med största djerfhet, list och förslagen-
het planlägga och utföra sina dåd, vid-
taga alldeles besatta åtgärder för sin egen
säkerhet och rent af förråda sig sjelfva.

Dauth hade om bord på ångaren Alle-
mania på dess sista «esa från Mexico
till Hamburg gjort bekantskap med en
vacker ung kvinna, som kommit om bord
på S;t Thomas, och inför besättningen
dolde han ej det intima förhållande, som
dem emellan uppkommit. I Hamburg
formligen skröt han med sin eröfringpå
grund hvaraf ock en mängd personer er-
höllo kännedom om hans förhållande till
vackra vestindiskan.

Efter några dagar afreste den unga
damen till Baden. Dauth följde henne
till bangården och lofvade snart besöka
henne i Carlsruhe. Detta omtalade han
för flera personer, bland annat förföre-
ståndaren för en expressbyrå vid ham-
nen, herr von Hagen, hvilken just om-
bestyrt den sköna vestindiskans ressa-
ker.*

Så snart mordet och det förmodade
namnet på mördaren blef bekant, an-
mälde sig ock von Hagen, som berät-
tade hvad han visste. Det lät visser-
ligen otroligt att mördaren verkligen
skulle rest till Baden, men då manfor-
gäfves rigtade sin huvuduppmärksamhet
mot de till Holland, Belgien och Eng-

land förande vågame, underrättades äf-
–3Q badeneiska polisen.

Denna hade ock mera tur. Alla ho-
tell, logiahuB o. d. i Carlsruhe genom-
snokades, oeh snart upptäcktes fröken
Black samt dermed äfven Dauth.

Vi nSmde nyss att Dauth ej velat
mna någon upplysning om möjliga med-

™ jfi ^^ , *P il"P^P© ****

han dock lemnat, ehmm en alldeles ba-
rock sådan. Då han nämligen omedel-
bart efter häktandet förhördee, sade han
sig endast ha varit behjelplig vid mpr-
det, under det sjelfva mordgerningen
fördfvats af en annan, som han efter
många om och men uppgaf vara en f.
d. sjöman, numera skrifbitrMe, boende
i Wilhelminenstrasse i Hamburg.

Man kan tanka sig den stackars skrif-
varens förbluflfelBO, då han — efter det
Dauths bekännelse telegraferats till Ham-
; — midt i natten från sin varma
1 fördes till poliskontoret för att ut-
stå ett strängt itirhör, under det hans
bostad på det noggrannaste genomsöktes.
Allt var nämligen komplett osanning, ty
den stackars skrifvaren visade sigvara
en alldeles oskyldig person, som Dauth
känt från fordom. Ett hemskt »skfimt»
sanning!

Italien.

Italienska senaten behandlade vid sitt
wnaste sammanträde en motion afaeende
kvinnors politiska rösträtt. Konseljpre-
sidenten förklarade emellertid, att rege-
ringen icke kunde godkänna förslaget,
hvarför senaten förkastade detsamma.

? . ?

I det i deputeradekammaren framlng-
-j lagförslaget för hären äskas 5 millio-
ner hre till proviant under en eventuell
mobilisering, 43 */t millioner till gevär,
23710 millioner till forter, faltbefastuiu-
gar etc., 9</6 millioner till långskjutande
kanoner, 5 millioner för extra inkallande
till öfning, iy6 million tiUfdltartiUeriet,
7*/s millioner till Spezzia,86/i0 millioner
till befästningar och ingeniörväsendet, 1
million för Bom ooh Capua samt 2
miltoner för jeruvägar. Bland utgifterna
för marinen äskas 10% millioner för
byggande af fartyg och 5 millioner för
försvarsanstalter vid kusterna.

500 par Skidor

uppköpas af

B. O. Boström,

l______________Norra SJÖptUn I A.

Charad.

(För Sundsvalls Tidning nf E. O. Burman.)

6.

Lille Pelle synen liingtu
Att mitt första ej »kall dröja.
Efter undra han skall trfingta,
Fast densamme plftgar hbja
Bina horn att barnen skrämma.
Mon att komma uti klttmma
F»r mitt hela ttr dilemma
Som tiU munterhet ptttr stamma

Jttydning af chnrAclou i mo 80: Sundsvall.

Till salu.
Frimärkssamlare!

En frimärksaamUng, innehAllande nfira 4,000
«t. olika miirken bAvu! äldre aom yngre —
derfblaud flere Ballsynta - uåyea bllUgt. När-
mare upplysningar erhållaB hos herrar John
Boroström k C:o, Sundsvall. 369

Grannlanden.

Norge.

Sjöolycka, Engelske ångaren Hart»
lepool, stadd på resa med spannmålslast
till Bergen, grundstötte i går morse i
uitrhetcn af Egersund. Kaptenen och
tre man räddades; 17 man omkommo.
Fartyget är vrak.

Finland.

Planschverk öfver tandtmannabtjgna>
der. Länsagronomen A. Sjöström har
af senaten tilldelats 8,000 mk förutgif-
vandet af ett planschverk öfver landt-
mannabygnader, åtföljdt af förklarande
text på svenska och finska.

Utrikes.

Tyskland.

Hur det gar till på lunchdagen i Mecklen-
burg skildras af en korrespondent på följande
sättt

Den 21 november sammanträdde som vanligt
hvarje Ar ridderskapet och det andra ståndet
i staden Malchin. De båda Btånden välja hvar
fur sig ett utskott, som skall bereda ärendena.
Kl. 1 sammanträder riksdagen till gemensam
öfverlåggning, och kl. 4 Viljes man åt för att
hvila sig efter sitt arbete.

Under hela riksdagen äro två ministrar från
Schwerin och en från Strelitz närvarande for
att representera sina regeringar. Detta sker
på det sattet att man från Schwerin och Neu
Strelitz flkickar hofkockar och andre hofiunk-
tionärer, som draga försorg om hvad till krop-
penB nödtorft hör. Ministrarne gifva hvarje
dag middag. De inbjudues antal ofverstiger
aldrig 32, emedan man ej har så stora salar,
att flere kunna på en gång mottagas. Under
riksdagen ligger ett hälft kompani infanteri
för att göra vakt utanför ministrarnes bostäder.
KL 8 går trumman genom staden för att gif-
va tillkänna att spelpartierna hos miniBtrarne
börja, Hvilken ledamot af landsdagen som
helst kan gå dit och spela kort, äta och dricka.
KL 10 på aftonen slutar äfven denna del af
la^dsdagsarbetet.

Egendomligt är att staden Wismar ej är re-
presenterad vid landsdagen, emedan — Sverige
ånnu har anspråk på densamma.

Frankrike.

En personlig vän till fru Boulanger har
underrättat Times’ meddelare i Paris
om, att det är icke hon, som begärt
skilsmessa, utan Boulanger sjelf. Hon
har dragit sig undan till ett kloster jemte
sin yngre dotter och nekar, såsom va-
rande varm katolik, att ingå pä skils-
messan. Boulanger har uppmanat henne
att flytta till honom, hvilket hon nekat,
hvarpå det är han, som inlagt om skils-
messa.

Boulanger är intet monster af äkten-
skaplig trohet Det lär vara derpå, som
fru Boulanger grundat sin vägran att
bo under samma tak med nonom.
Schweiz.

I Graubönden hafva snöskred ochof-
versvämningar i år anstalt skador, som
anslås till 1 V, mill. fr. Icke mindre än
300 laviner hafva hemsökt denna kan-
ton, hvarvid 200 meuniskoboningar be-
grafvite och 13 personer omkommit.

Oaatanier,

3PortugtBJBk Lök,

TTyroler-Äppen,

’Vindrufvor,
i ’|, och % lådor,
Oathrinplommon,

-Rysk Marmelade,
Inlagda Frukter och Bär

billigast hos
B. O. BOSTRÖM.

Norsk Fat-Sill

i ’/« V* och */• tunnor hos

B. O. BOSTRÖM.

Kräftstjertar,Kräftsmör,

Hummer, Sardiner,

Marinerad Anjovis- & Delikatessill,

Kokt DelikatessUl i olja,

Sparris och Sparrisknopp,

Champignoner, #

Ryska och Franska Ärter,

Senap och Såser, Kryddor, ltypon,

Gryn och Mjöl m. m.
billigast hos

R O. BOSTRÖM,

211 Norra Sjögatan Nxla.

Anjovis,

utomordentligt fin, hos

R. O. BOSTRÖM.

l:ma brunt & gult Java,
l:ma Portoriko-Kaffe,
l:ma Costarika-Kaflfe,
l:ma Santos-Kaffe samt

Rio-Kaffe
af flere kvalitéer, billigast hos

B. O. BOSTRÖM.

Utfodrings-Stall,

Trädgårdsgatan N:o 28.

Varmt stallrum för 15 hästar. Hö
och hafre jemte vårdare. På samma
ställe finnes äfven 4 et. goda arbets-
hästar till salu.
360 Victor Sundqvist.

Norges l.ma Fetsill

?EK & KS i Yr * Vi-tamum
lona Sej & Spillångor, Ström*
mingt Vs~ ^ V4"*uunor>
Sur Strdmming i VV^Vh- och

l/lc-tunnor samt i små kaggar, billigast

371

Oscar Rydqvist.

Kålrötter

från 1 krona pr kubikfot hos Gustav
Köttig i Inspektor Litbs gård vid
Haeffners. 3-59

— 124 —

dager, och han tycks ha varit hennes hjelte, in-
nan hon ens såg honom.»

»Älskar hon Charteris, så tror hon väl också
på hans oskuld?»
»Naturligtvis!»
»Hvarför skulle hon då bli olycklig?»

»Hon vet ju, att han ej hyser den ringaste
böjelse för henne.»

»Godt; men...»

»Det är visst icke godt Hon grämer sig
oupphörligt deröfver. Jag må predika hur som
helst; min vältalighet är alldeles bortkastad
Plåga dig icke onödigtvis, Nell, säger jag; bär
han sig oförståndigt åt, så förlorar han sjelf
mest derpå. Men det är som att slå vatten på
gåsen. Hon ser helt jämmerligt på mig och
börjar gråta. För en stund sedan erinrade jag
henne, att hon nu vore baus husfru på Marton-
Hall, hvilket alltid är bättre än att vara en van-
lig fru Pettersson. Då frågade hon, om jag ej
-hade något hjerta.»

»Nå, bvad svarade ni på det?»

»Att jag ej hade något»

»Är det verkligen så?»

»Javisst»

»Hur kommer det till?»

.»Jag behöfver intet Jag råkar nog i kli-
%W Vida der borta hos systrame. Gode Gud,
Jhvaa*!<ulle de säga, om jag dertffl hade en så
"opassifcje öfverflödsartikel som ett hjerta!>

»lie* ni tänker väl icke stanna der för alltid?»

»DeUvet jag ej. Midsommarnatten forskade
vi flickor *efter vårt öde, och slår profetian om
mig in, så Jblir jag ej kvar.»

»Hur lät den profetian?»

- 125 —

»Att jag skulle få ett visst något, gom en-
dast är af värde för egarinnan. Det var icke
hälften så förmånligt som för Ester Stanhope,
hvilken skulle erhålla en präktig landtegendom
med messingsklapp på dörren till huset.»

»Lyckliga Ester Stanhope!

»Ja, hvad kan mera vittna om allt möjligt
jordiskt godt än en sådan der messingsklapp!»

»Nå, hvad förutspåddes Nell?

»För henne tycks det redan ha slagit in.
Hon skulle rädda en persons lif. Efter hvad
jag tror, har hon nu gjort det. Jag hoppas ock,
att sir Charteris blir henne tacksam.»

»Det hoppas jag med. Miss Ward, då jag
ej har den aflägsnaste tanke på att taga en så
högtstående* person som lady Charteris i upp-
tuktelse, är ni väl så god och låter mig trätta
henne?»

»Ja, gerna. Men blir det tal om mor-
det, så får ni icke komma fram med något tvif-
vel angående sir Royals skuld. Det skulle onö-
digtvis uppröra henne.»

»Då jag ej sjelf tror på hans brottslighet, så
kommer det visst icke i fråga.»

Phyllis lemnade rummet, men kom genast
tillbaka och förde honom in till Nell.

Vid hennes åsyn blef det klart för honom,
hvad han förlorat Emellertid tröstade han sig
med, att svarta ögon dock vore mera fängslande
än bruna, och att han aldrig sett ett så förtju-
sande ansigte som miss Wards.

»Jag bar talat med sir Royal», yttrade han,
sedan Phyllis dragit sig tillbaka, »och trots de
egendomliga forhållandena vid ert giftermål, kan
jag ej annat än lyckönska dig. Din man har
slagit mycket an på mig.»

— 128 —

hon i dag låtsade bli förargad, när hennes be-
mödanden blott framkallade nya duckar och
tårar.

För Ögonblicket höll hon just på att försöka,
hvad en liten lexa skulle medföra för slags
effekt Den unga flickans ögon voro dock så
kärleksfullt fasta på Nell, att ingen skulle kun-
nat tvifla på hennes innerliga deltagande.

»Du kan verkligen komma en att förlora
tålamodet!» utbrast hon med skenbart allvar,
»Du har gift dig med sir Charteris för att rädda
hans lif, och nu, då det solklaraste bevis på
hans oskuld kommit i dagen, då ingen förnuftig
menniska längre kan misstänka honom, och d»
lord Delamere försäkrat dig, att han blir ut-
släppt i eftermiddag — nu sitter du och grå’
ter... Sannerligen blygs jag icke får dlgU

»Jag kan ej annat, Phyllis!»

»Men hvad fattas dig då egentligen? ViH
du icke säga mig det?»

»Du skrattar blott åt mig.»

»Nej, visst icke det försäkrar jag.»

»Inser du då ej», utbrast Nell naivt, "att så
snart sir Royal blifvit frikänd, komma alla men-
niskor att akta honom lika högt som förut..."

"Ja, du skulle väl icke vilja, att man för-
aktade honom? Vet du, Nell, det var vackert
af dig att gifta dig med honom, då han sväfvade
i fara; men litet sjelfviskt är det att icke glädja
sig, när faran är öfver."

"Hvarför vill du ej förstå mig, Phyllis? Jag
har ju nu ej varit till någon nytta för honom.
Royal älskar mig icke; han tog mig blott för
att slippa ett besvärligt vittne."

"Att han icke älskade dig, visste du ju förut,
och ändå visade du dig i början ganska nöjd."

— 121 —

obemedlad och ensam i verlden. Giftermålet
skulle å ena sidan möjligen rädda sir Charteris,
å den andra förskaffa henne rikedom och sam-
hällsställning. Jag visste, att hennes hjerta var
fritt, och jag kände äfven baroneten tillräckligt
för att veta, att han aldrig kunde visa sig kär-
lekslös mot någon, allra minst mot sin hustru,
som dertill räddat hans lif. I värsta fall blefve
hon en rik enka, i lyckligaste åter en utmärkt
mans hustru.»

»Ert handlingssätt är fullt förklarligt, och
jag kan icke tadla er», svarade lorden vänligt.
»Men en fatal historia är och blir det i alla
fall. Måtte nu blott allt sluta lyckligt för
dem båda!»

»Och ni förlåter mig?»

»Jag upprepar, att jag ej kan tadla er.»

»Ämnar ni göra besök der?»

»Hvar?» frågade han tankspridd.

»På slottet»

»Hos lilla Nell? Ja, jag skulle nog gerna
vilja träffa henne. Lyckligtvis vet hon ingen-
ting om giftermålsplanen. För öfrigt är jag
icke kär i henne; men jag skulle dock ärligt
bemödat mig att göra henne lycklig.»

Syster Ida suckade.

»Jag kan ej tänka mig Nell olycklig. Hon
tycks ega en underbar förmåga att alltid känna
sig nöjd och sprida solsken omkring sig. Hon
är en liten, god varelse, som vi allesammans re-
dan sakna.»

Vid lordens ankomst till Marton-Hall mot-
togs han vördnadsfullt af den gamle hofmästaren.

Lemnande sitt kort, bad han att fa träffa
lady Charteris, »min kusin», tillade han.

16

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 22:46:09 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0352.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free