- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
356

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

»Arbetet" en parodi påbönen"fader
vår", till en månads fängelse, enligt
strafflagens kap. 7 § 1. Sv. Tbn.

Onkel Adam är betänklig tluk. Fält-
läkaren C. A. Wetterbergh i Linköping,
den åldrige, under pseudonymen »Onkel
Adam» bekante skriftställaren, ligger för
närvarande ganska betänkligt sjuk i sitt
hen. D. N.

Helilnoboroilif. I aöndaga kväll fta
veckan egde ett styggt upptrKdo rum i

^TlÄusarer, enligt uppgift 12 a
15 stycken, företogo sig att göm hem-
fffing hos i kvarteret Lappland boende
prostituerade Nelly NilsHon. Då dörren
jtkngto till för dem, togo de vfigen ge-
nom föuBtret. Inkomna i rummet öfver-
^llo de Nelly NIIbhoii, slogo henne om-
kull på golfvet, sparkade och trampade
/icnne på bröstet. Dcrefter togo de och
buro ut hennes singkiader på gftrdcu,
skuro och alcto sönder dem. Eu maiiB-
person, »om senare kom Nelly till hjelp,
kastades våldsamt ut på gården igen.
öki All»

Fästmö med sorglig .otar. Kn ung
kviuna vid Fonthyttau i Lindes socken
vnr för ett par år sedan förlofvad och
dot var redan lyst till äktenskap för
henne, då fästmannen häktades för inord-
hrand och dömdes till två års straffar-
bete. Hon glömde emellertid den sor-
gen, då hon fick en annan föstman, om
hvilkcn hon dock till slut fick veta, att
han flutit i fuugeleo i sju år för mord.
Flickan fick en tredje fästman och han
har nu blifvit sinnesrubbad.

Telegram.

Till Sundmils Tidning.

Stockholm I går kväll,

Tryckfrihetsmål.

Luleå. Juryn i Htoggströmsku
tryekfrihetaåtalet har i dag förkla-
rat Norrbottens-Kurirens artikel ur
Skånska Aftonbladet, för hvilken
siatnämde tidning af Malmöjuryn
frikändes i lördags, vara brottslig
eniigl 3 § mom. 11 tryckfrihets-
förordningen.

Väderlekstelegram.

Stockholm den 10 dec. 1888.

Högsta lufttrycket öfver de brittiska
öarne, lägsta öfver Finland.

Uts. Delvis irisk N W halfklar him-
mel möjligen snöbyar i östra Sverige.

Rättegångssaker.

Sundsvalls rådhusrätt i går.

Snatteri. I lördag* greps af polisen hur-
städes å Btora torget en berusad sågverksar-
betare vid namn Jonas Johansson från Carls*
viks ångsåg på Alnön. Han hade kort förut
från en mjölhandlare, Å. G. Olsson, tillgripit
ett par lappskor, värderade till 4 kr. 50 öre.

Vid visitation å polisstationen be&nns han
innchaiVa något öfver 22 kr. i penningar, hvur-
for nöden ej denna gång tyckea hafva varit
anledning till brottet.

Han uppgaf sig vara född den 19 augUBti
1855 i Femebo sockeu af Karlstads län.

I går dömdes Johansson af Sundsvalls råd-
husrätt att bota 30 kronor för snatteri och
10 kronor för fylleri.

Sundsvalls kronohäkte i lördags.

Förskingring1. Inför Ljustorps häradsrätt
fortsattes ransakning med för förskingring från
husbonde häktade oeh tilltalade f. hand-
landen Pehr Ulrik Martin från Fjäl.

Såsom rattens ordförande fungerade härads-
höfding J. F. Öhlander, allmän åklagare var
länsman Lagercrantz och såsom målasgare voro
tvenne styrelseledamöter i Berge handelsföre-
ning närvarande.

Anklagelsen mot Martin hade tillkommit
efter det Berge handelsförening slutade sin
affärsverksamhet i början af detta år och då
revisorerna i böckerna upptäckte en mängd
fel och oegentligheter, hvilket gaf skäl till den
misstanke att M., under den tid han varit
föreståndare för föreningens affär, förskingrat
en del varor genom att, bland annat, i före-
ningens namn hos grosshandlaren C. O. Wes-
sén i Sundsvall rekvirera 30 säckar mjöl till
ett pris af 380 kr. 10 öre äfvensom andra
varor, hvilket allt skickats till firman Martin
& c:o, som innehades af M:s hustru, i stället
för till handelsföreningen. Nåmda firma hade
sin bod på norra och handelsföreningen sin
affärslokal på södra sidan om Alnösundet.

Vidare har han af föreningens medel, som voro
insatta på upp- och afskrifhing i Sundsvalls
Folkbank, uttagit 500 kr., som han användt
för hustruns handelsafiar i Fjäl, och hvarom
uti föregående rättegångsreferat angående Mar-
tin i denna tidning närmare redogjorts.

Dessutom hade kommit i dagen, att uti
Martin & c:os handelsbod funnit» varor, märkta
med handelsföreningens märke: >B H F».

Vid rätten uppgaf Martin, att han medelst
penningar, som erhållits genom borgen af
tvenne ledamöter i handelsföreningens styrelse,
godtgjort föreningen för hvad han af de på
upp- och afskrifning insatta medlen uttagit
och för egen del användt, hvilken uppgift vits-
ordades af målsegarne. Beträffande de 30 säc-
karne mjöl, berättade M., att han rekvirerat dessa
varor hos Wessén i sitt eget namn, mjölet hade
skickats till Martin & c:o, men då varorna
debiterats föreningen och han hos W. sökt
åstadkomma ändring i debiteringen, hade han

N:r 93

f&tfc det besked, att buat vore om han bebölle
varom» och i »in ordning kredltcrado förenta-

SåvaT finnan »lartln & c:uia som Bcrgo lmn-
debföronlng» räkenskapsböcker företeddes vid
rfttten, ocll uti dessa kunde Ingen post på
38<K 10 upptäckas. M. sade sigl&vafhafva
Inräknat detta belopp uti en kreditpoat å 815
kr. 01 öre, nom nog upptäcktes) i böckerna,
mm var Införd Ungt senare, pä en aöndag,
och efter det rakningen Ma W. Inkommit.
A de 1 krodltpotten 81Si 01 ingående varorna
hade M. tlU^lrenlngeui styrolHo lcmtiut en
specificerad räkning, jDcnna uppgift bestreds

att H« MrVea htr, fltMom vanligt, handmt ined*

tiden ej haft någon kredit njélf.

I fråga om andra varor, som transporterats
från föreningen» handelsbod till flrmau Martin
& e:o, berfttado M., att åw& doN ingått i
lönen för förMtåndarebefattntngen, och del»
utejort lån, »om af M. sedermera återlcmnat»
antingen genom samma slogs varar eller ge.
nom nedläggande af penningar 1 föreningen»

Hora vittnen, somliga förut afhördn, voro
nu tillstädes. Endast två af dem lwulo något
af vlat att berätta,

FrSktHtyrnmm.cn nå ångaren Fjttl hmlo vid
förra rättégängstlllfiiliot ingifvlt skriftligt intyg
om att vkftvä särskilda tillfallen A norra s£
dan om sundet lossats varor, märkta med före-
ningens namn; nu uppgaf han muntUgen, att
det endaHt varit en gäng detta Inträffat «>li att
det dcrvid varit nå mörkt, att han ieke kuudo
vara säker om hvilket märke, varorna burit,

Till ftljd af denna tvetalan blef han af ord-
förandcu allvarllgon varuad för mened, men
kundo ej förmått att återtaga »In förra eller
afclfva någon annan berättelw.

En däckakarl ombord på ångaren Fjäl bo-
Hittade, att föreningen» varor, siWm hon ville
minna», trenne gånger lossats vid bryggan ne*
(knför Martin A anis butik, Särs» kom
han ihåg. att å ångaren fraktat* sJO »äckar
mjöl, märkta »11 II F», men att ondaMt 18
lowato på södra aldan om sundet} doöfrlga SJ
säckaruo hade, på Mjb tillsägelse, flirta öfvor
Ull den norra stranden, Dessutom hade han
i Martin ét omia handelubod aett en större
varulåda och en »mörtina, (»ärande lumdel».
föreningens mttrke.

Såsom förklaring på detta förhåltundo upp-
gaf M., att han förut lånat föreningen injlil
och dorför endast godtglort alg för låuot med
de två Hiickarnc. I lftdiiu fiuiu» aoffVan och
andra brödkryddor, som medräknats i posten
815: 61, och att en föreningens smörtlua stod
i han» hustrus butik var ganttka vanligt, ty
utbyte af sintir egde ofta rum de båda bo*
darna emellan.

Börande sina föregående, särdeles omvoxlandc
leftadiioden, berättade Martin mijumlo: Född
1 Öfver-Knlix uoeken af Norrbottons liin don
20 oktober 1840, kom han vid 8 ars ålder till
en faster i Finland och dorifrftu till Umeå,
till en farbroder, hvilken satte honom i ban-
del. Denna plats lunchade hon i 2% or, livar-
efter han, lti år gammal, konfirmerades i
Umeå. Efter en ettårig, vistelse i födelse-
bygden, begaf han sig till Stockholm och ge
noinglck iolkskolcläraresoininoriot dontädes.
Sedermera antogs him till ordinarie folkakol-
liirarc I Haparanda, der han gifte sig 18IKJ;
men efter att i 8 år hafva innehaft iiönido be-
fattning, blef han skild dcrifrån p& grund af
sin ändrade religioaa flsigt. Htui öfvergiuk
nemligen till baptismen. Från Haparauda
återvände han till Stockholm, der han under ii
år försörjde sig med en privatskola, hvarjemte
han såsom baptist predikade G min ord sttvttl
der som i omnejdeu, bland unnat, i Slklertclje.

År 1871 flyttade hon hit till Sundavall och
var i 3 år anstäld å grosshandlaren J. JoIiiiiih.
sonB kontor, förestod derefter J. A. Hedberg*
haudelsatiur på Klampsnborg, likaledes i 3 or,
under hvilken tid han derjemte skötte en
baptistskola. Jemte Huss öppnade han sedan,
under firma »Husa & Martin», en speceriafitir
} Sundsvall, men då, efter 2 ära förlobb, fir-
man försattes i konkurs, antogs han till dispo-
nent för Sundsvalls bngoriafctiebolag, som dock,
efter 2 år, opplustca. Nu blef han sjctf ba-
gare på Sköusmon, men då bngeri rörelsen ej
ville gft så bra utan han måste göm konkurs,
flyttade han till Ljustorp. Under aln 6-ariga
viatcke derstadea var han föreståndare för bap-
tistförsamlingen i Ljustorp och hade derjemte
en handelsbod. För 3 år tillbaka inköptes en
gård i Fjäl och handeln fortsattes under firma
»P. U. Martin & c:o>; hustrun, som förut be-
gärt och erhållit boskillnad, var likval dess
innehaJvure. Gården brann ned natten mellan
den 15 och 10 september 1886’ och kom han
derefter, sommaren 1887, till Berge Handels-
förening, hvars föreståndare han var till dess
föreningen i slutet af februari detta är upp-
löstes. Hustrun» affär i Fjäl hade derunder
fortgått aäsom förut Han ar mantals- och
akattakrifven i Häsajö och Strand och har al-
drig förut varit för brott tilltalad eller straffad.

Martin, som är lång och smärt) med mörkt
hår och rödt skägg, samt under ransakningen
var iförd egna kläder, anhöll om uppskof for
flera vittnens hörande och begärde dessutom
att, emot borgen, £1 blifva försatt på fri fot.

Efter hållen örVerlaggning, förklarade ordfö-
randen, att rätten for närvarande ej kunde
bifalla den tilltalades begäran att blifva på fri
fot försatt; och uppsköts derefter ransaknin-
gen till den 19 december, kl. 12, då mäls-
egarae skalle vara försedda med behöfliga räk-
ningar och fakturor och till hvilken dag flera
vittnen skulle inkallas.

Stöld. Med arbetaren Anders Andersson
från SUbodol företogs alntransakning inför
Sköns häradsrätt.

Hela hons brott var, som bekant, att han
en natt jemte en kamrat, Carl Mattsson, legat
i Skönvik och under rusets inflytelse ur dennes
pähafda kläder framtagit M:s plånbok, hvarati
fanns 85 kr. i sedlar. Af dessa penningar tog
han 20 kr., som han likväl sedan återlemnade
till Mattsson jemte ytterligare 5 kr. på det att
saken skulle hållas tyat.

Enligt till rätten inkommet prestbetyg, är
Andersson född 1852 i Kålleboda församling
af Wennlands län och har förut ej varit för
brott tilltalad eller straffad.

För sitt brott dömdes han för l:sta resan
stöld till 2 månaders straffarbete och 1 års
vanfrejd.

Hed porttjufven Axel Jenasen fort-
sattes ransakningen. Något prestbetyg hade
ej inkommit, men vidhöll J. sina foregående
uppgifter, att han var skrifven i Bergö presta-
gkeld, </. mil från staden Fredrikshald i Norge.

Postverkets ombud, landsfiskalen L. Meur-

att

till ombudets Uraadöm"______

tillfullo, då posten röfvadca af J.,
en skuldsedel fl 12,000 kr. och stäld till inne-
hnfvnron, medföljt.

. Rörande denna skuldsedel kunde Jenssen
Han öppnade neniligcn
„..„.„ _ _...;©a, ty Mn började ingro
sitt brottr och brände derefter upp alltsam-
s, Bflvai värdeföt-siinddaer––––-’•–’ -

Pdtveflcets ombud hade Intet påstående för
närvarande och nklngnroa begärde ytterllpro

HnuHuknu.Rou uppakötj till den 21 denne»,
då «AvU Akiugarou Tom po«tv«rketa ombud
ikullo vara beredda afglfVa BlutpAtttAendo.

»Mvad lönar det mödan
bråka,»

(För SundttvallB Tidning.)

Jm mim en fum, tå h\kj oeh rak
tkn banta Ht»n fi,m i haym.
En dag tum m>k lienw> tillä med »pak,
~~ m jette Ull umim tlagen.

Jag mim man eli/ekade houm kropp
’M eirte åt sta’n mm brUndcs. W
8e’n tumitttb, åom 4 lustigt lopp
Med vårflod mot Imftit »inde».

Jag mim man hopade furor titt

AV» väldig etubte pä backen,

Aten vit, tu, tre stod marknaden still,’

- Då brtinde man hela »taeken.

Men pengar kom, en fltrbashwl hop,
Det menta gtek äi på krogen,
Oeh sä blef mekan och nlld oeh rop,
Och *å kom ffoodtemplartogen.

Jag driimde än uti skuggans skggd,
nd granarna kring t4r hydda.
Med vackra tankar om fosterbygd
Oeh kraft, om det giitde skydda.

Jag mim när fader min sålt sin skog,
Oeh penningen strUk, med ränta,
Jag fann mig hemltia en dag oeh drog
Från bygden oeh bygdens jänta.

Jag skurit gubbar i björkens bark
Att tliVa mitt sklinaste minne,
Men britter köpte vår liifskogsmnrk
Och smrfeade upp hvar pinne,

Nu rundt om stugan står naken hed
Oeh inne bo korp oeh kråka,

— livar vacker tanke har »ått ur led,
livad lUnar det tnlkktn bråka!

Nyutkomna böcker.

Utdrag ur Oskar L. Lamm» förlagskatalog,
aom fna gratta, iir ett aynitorllgen prydligt
häfte ined utan niAnga profpliinuhcr ouh loin-
nar rikhaltigt urval för inköp af lutroBsanta,
roande och nyttiga böcker tiu till don stun-
dande julen.

Potstjernan, HluBtrorad kalender för 1889.
Pris kr. 8: 50. Stockholm, B. Blaodel & C:o.

Prydliga illustrationer och omvexlando text,
poonl och prosa. Flero af vAra mest fruin-
»taondc koiiHtuärer, HkriftHtallure ouh diktare
ha lonnmt bidiag.

S»h,,)hmr för folkskolor och allmänna litro-
verkons lägre klaHHor. Af N. Hugutrötn.
Föi»ta kuweii. 1 krona.

SyneH vara Hyunorligt redigt utKinkt hiIhoiii
handloditiiig vid den iötttta Bftngundorvitmiu-
pn, i hvilken don lemuar fuilständlg och god

Bethlehem, Kristlig kalender för 1880. Af
K, Q. HoltHtröm. Häftad 1 kr.

Kalendern, den fjerdc i ordningen, utgifven
af baptlatförsamlingens fiirestfludaio i Öster-
sund, ger sina föregångare icke ofter hvad in-
nehållet hetriiflar. Poesi och prosa, biografier
och ektldringar ur lifvet och mera abstrakta
uppsatser omvexla.

Boken, försedd med planscher och snygg
utstyrsel i öfrigt, bör vara en kärkommen jul-
klapp för baptistförsamliuganidö medlemmar.

Hetngytnnastik för friska och sjuka personer.
Af £. Angeratein och G. Eckler. Kr. 1: 25.
O. A. V. Lundholms förlag.

En för gammal och ung, man ojh kvinnna,
kärnfrisk och sjuklig synnerligen god och
lämplig bok.

Literatur och Konst

Adelina Patti i Paris. I onsdags afton
förra veckan var det feststämning i pariser-
operan. Adelina Patti sjöng för första gån-
gen (på franska) Julias parti iGounods »Romeo
och Julia» och kompositören ledde sjelf sin
opera. Salongen var till sista plats fyld med
en festklädd strålande publik med presidenten
Carnot och hans fru i spetsen. Efterfrågan
efter biljetter till denna föreställning har varit
exempellöst stor. Sålunda betaltes parkett-
biljetter med från 300—700 francs, för loger
gick priset upp till 1,000 å 1,500 francs. Ja,
de sämsta galleriplatser betingade 30 till 60
francs. Både Gounod och Patti mottogos med
entusiasm, och den senare sjöng sig från triumf
till triumf. Den franska kritiken förklarar en-
hälligt foreställningen som ett non plus ultra.
Men de tyska bladens musikkorrespondenter
åro deremot temligen kyliga. De finna ej de
nya tillagg Gounod gjort till sin opera särde-
les lyckade. Gounod som auförare är alltför
rörlig. Han slog taktpinnen i notstdllaren flere
gånger, så att det skrälde i salongen, och då
en sångare föll för tidigt in, rättade han honom
genom att sjunga med. Trots man på för-
hand var besluten att vara entusiastisk, slap-
pades dock förtjusningen märkbart mot slutet,
säger en af dessa korrespondenter. Pattis röst
har ej mer den forna bedårande klangen och
— horribile dictul — divan intonerade orik-
tigt ett par gånger och beträddes med toner,
som ej voro rena. Hennes medspelare operans

Xi tenorist Jan de Reszke upphöjes deremot
skyarne af begge partierna.

Misstag. Härom sondagen hade kyrkoherden
X. i M., som är ifrig sedlighetsvän, kommit
in på sitt älsklingsämne och berörde dervid
äfven prostitutionen.

SUNDSVAU.S TIDWN0 Tingen den IX December.

1888

Samma Böndag hado Petter Lareaon i U
yarit i kyrknu. 1)Ä han heuikoinmiC fragado
hustrun: ’

»Nå, Petter, av*’ «&• prosten i dag*

tam vlU rt raolwln^helSrt Da vill han
val förr sjelf bti prost.»

»Jo, så förbaskfogen sa’n inte: prost-insUtu.
tioncn är on skamfläck för hela mensklighe-

Grannlanden.

Norfe.

Sex lotsar stormens offer. Till Af-
tonpoHtcn meddclna frän Moldo en for-
flkrOoklig katastrof i dmm på sjöolyckor
så rika cuipr. Efter att en lfingro tid
hafva drifvit omkring i Nordajön, kom
briggon "Sigfrid", hemma iTvudostraud,
in mulor Sandö (llorasdalon) och kastade
dor ankar, Mon under don raiando »tor-
mon i gftr fjorton dagar sodan nikado
fartyget i drift. En bAt sattes ut Irftn
iana, bemannad mod 8 behjortado iniin,
för att bringa do nödstfllde hjolp. Dot
lyckades in Imlfvn besSttolngen om bord;
mon niiv den andra gängen 6 af de 8
drogo ut igen för att Wtddu de kvarva-
fiindo, kantrade b&ten. Ktthjcrt«litnndo
nödrop hören), detta tiv allt Till råga
pfl olyekan fällor mörkret på.

Do förolyekade tillhörde Sandö* m
skasto mtin. Af de omkomne voro 4
Htyrmitn under vinterfisket, hvarigenom
ett dubbelt «ft h&rdt slag drabbat do
stackars öboarno.

1 förtviflatiH nöd lyckades dot emel-
lertid den kvurvuruude bcfluttnitigcn att
Hättn storbåten i »jöu oeli sfllundu om-
sider nA land.

, Olyckshändelse under sötaste stormm.
Frftn Norge omtalas att tvft flickor voro
på vilg att omkomma på iiollot under
vtigon från SJÖHoQorden till AuQordeu
under den sonasto stormcui

De bogåfvo sig på väg p& måndags-
morgonen, oeh ])il eilennidaugon öfver-
tollos do af ovädret. Djup snö lflg "
Qcllet. Under mittens lopp kommo de
ou iiibostugn dor de hvilado on stund
mon som do suivrt lonmade, pinade of
hunger och köld. I mörkret gingo de
vilso och vadade flera gånger öfvor on
flod mod iskallt vatton. På dettu siitt
giugo do hela don mitten, hela tisdagen
oeh hela nattet) till ousdageu under det
fiskan dundrade och rasade öfver fjellet.
Under hclu tiden förtärde do oj det
minsta. Slutligen, långt frum på ous-
dagsförmiddagen, funnos de en half mil
från sitt hem. De lågo då hälft med-
vetslös» under en grnn och kunde ej
röra sig. Deras helsn iir bruten för hola
lifvet äfven om de händelsevis skulle öf-
verlefva den sjukdom de genom sina stra-
patser ådragit sig.

Utrikes.

Ryaeland.

Ryska kejsarinnans själstillstånd efter
jornvägsolyckau vid Borki ger anled-
ning till stora bekymmer. Man fruktar
det värsta. Hennes hand, som illa
skadades, är ej heller bra ännu.

England.

Engelske premierministera lord Sa-
lisbury besökte i går åtta dagar Edin-
burg. På ett af Gullviveligan anordnadt
möte på aftonen uppträdde han tillför-
svar for kvinnans rösträtt och yttrade:

»Jag talar blott för mig sjelf och icke
för någon annan, då jag säger, att jag
uppriktigt önskar, att den dagen icke
skall vara aflägsen, då äfven kvinnorna
skola deltaga i parlamentsvalen och i
bestämmandet af landets politik. Jag
kan icke se några skäl, hvarför de skola
vara uteslutna. Det är tydligt, att de
både genom sina kunskaper, sin uppfo-
stran och sin karakter äro fullt ut så
lämpliga som många, hvilka nu ega röst-
rätt; deras inflytande torde dessutom
kommu att verka i en sådan riktning,
att det under en så materialistisk tid
som vår blir ytterst värderikt, nämligen
för moral och religion.»

Pall Mall Gazette förklarar, att det
liberala partiet skall understödja Sa-
lisbury, ifall denne framlägger ett lag-
förslag; om att gifva kvinnor politisk
rösträit.

Det skulle då gå med denna reform,
likson med katolikernas emancipation
och spannmålstullarnes afskaffande, att
den genomfördes under en konservativ
minister, som accepterade en liberal idé.

»Vi hafva gifvit rösträtt åt alla an-
dra kategorier», yttrar Pall Mall Ga-
zette, »kvinnan ensamt återstår, och vi
glädja oss åt den tanken, att redan fbre
det nuvarande parlamentets slut kvin-
nan skall kunna erhålla konstitutionella
rättigheter.»

Afirlka.

Sondagen den 2 december började
den tyak-engelakft blokadcn af Zanzibars
kustatrncka, endast4 med undantag af
Sonmli-Btammens hamnar. BlokadeuB
ändamål är, om man får tro på rege-
ringarnes egna ord,attunderstryckaslaf-
handeln.

Den namnkunnige afrikaforskaren Jo-
seph Thomson har emellertid i ett bref
till Times sökt bevisa, att blokaden icke
kommer att inskränka elufimndeln, utan
tvärt om skall skada civUiaatioucnö in-
tressen i Afrika, Thomaon ekrifver:

"Alla, som känna till Ostafrika, veta,
att blokaden icke det minsta skall in-
verka på Blafhandeln. Icke tio procent
af de slafvar. som från det inre landet
föras till kusten, exporteras. Slafhan-
deln Sr nu mera hufvudsakligen en han-
del inom landet, hvarvid ölafvarne bort-
bytas mot varor, som behöfvas i det
inre landet, Biokadens hela resultat på
slafhandeln torde bestå deri, att de hun-
dratals slafvar, som eljes befordras till
ön Pomba, komma att någon tid kvar-
hållas i reserv och bortföras i små af-
delningar, el snart do någol "civiliserats",
så att de kunna passera för tjenare eller
bärare, medan handeln i det inro kom-
mer att fortgå Uka lifligt som alltid."

Thomson tror, att slafhandeln snarare
skulle fa ny näring genom blokadon.

"Men framför allt ar dot säkert, att
den bär i sitt sköte dödsringningen öfver
Emia pascha. Dör han, s& blir det ofant-
liga område, som genom lians hicltomo-
digu ansträngningar hittills varit befri»
adt från slafhandeln, åtor uppfyldt med
alla dess fasor. Blockaden sikall vidare
uuderblåsa de anarkistiska förhållanden,
som för närvarande råda på kusten, oeh
dot hat stammarne emellan, som under

lita inom vissa skrankor, skall åter i
blossa i hela sin häftighet. Under

lika omständigheter kommer slafhai____

titt blomstra som aldrig förr. Oeh detta
kommer att räcka åratal, då expeditioner
till lauds blifva alldeles omöjliga. Ku
expedition af tyskar skulle ieko kunna
uppehålla sig der eu vecka, oeh hvar
den skulle kunna värfva frivillige, vet

säkra för bref mm

Spridda nyheter.

En orefvinna iornlabrlksflicka. En

ungersk tidning berättar: ’

För några dagar sedan infann sig en
ung vacker flicka hos vederbörande
myndigheter och begärde en arbetsbok.
Hon frumlemnude sitt prestbetyg, och af
detta såg man till sin förvåning att den
unga flickan hette grefvinna Melanie
Keglevich. Hon är född i Pressburg år
1874. Hon har nu i Budweis fatt at
ställning som — fabriksflicka.

Londonmördaren. »Jack uppskäraren:.
har nyligen skrifvit ett nytt bref af
lydelse:"

3LAAtirsn

förbrytare, och det hjelper ej att den
allmänna meningen betecknar de frun-
timmer hvilka drifva denna dyrkan som
cranks, fjolliga. Giftermål mellan kvin-
nor af ansedda familjer samt tjufvar oeh
mördare förekomma aut oftare. Under
senaste veckan ingingos ej mindre un
tre sådana äktenskap,

I fängelset i Camden, Newyork, fira-
des ett dubbelbröllop. Två brottslingar
af värsta slag," som för en "afskyvåra
förbrytelse dömts till 10 åra straffarbete,
vigdes vid två unga damer pä 17 ä 18
år, tillhörande rika oeh ansedda famil-
jer. I San Francisco lät nyligen en fru
Kate Kcan skilja sig från sin man för
att gifta sig med en mördare som skall
hängas om tre veckor. Bröllopet stod
i fängelset, och den nygifta frun fick
tillåtelse att tillbringa några timmar i
sin mans cell. Många dylika fall skulle
kunna omtalas.

En amerikansk skönhetatäflan anord-
nades för någon tid sedan i Komas City,
»vesterns paradis», som amerikanerna
kalla denna stad. Tättingen utgjorde
slutfesten i en konst- och industriutställ-
ning och väckte ofantlig uppståndelse.
"Hgon jury var ej utsedd utan hela pu-

ikou deltog i valet.

Mod anledning lulraf uppstod en val-
strid som i häftighet kunde jemföros
mod hvilken politisk strid som helst.
Naturligtvis måste do tinande damerna
visa sig för alla dom som låtit auteokna
sig eom valmän, och bearbetningar och
penningar sparades ej för att eröfra
röster. Några af damerna arbetade för
sig sjclfva, andra hade antagit en mängd
agenter och andra läto utdela tusentals
1er af sig. En gammal herre ar-
så ifrigt för sin dotter, att han
två gånger blef genompryglad, men han
lyckades doek få henne upptagen bland
deras antal om hvilka slutomröstningen
skulle stå. Det fruntimmer som vann
första priset hudo radan 20 år förut vid
en burnutställuing hedrats mod ett dy-
likt oeh ott af hennes små barn pris-
belönades vid en barnutotiiUniug för ett
år sedan. Hon fick som pris en präk-
gungstol. Andra pristagerskan fick
muff oeh en boa, den tredje en sol-
fjäder med bnljuntcr och den fjerde ett
armband mod brlljantcr. Två tusen
prisdomare deltogo i valet.

t’upp- fotogranoi
>r dy- betade «/
mdeln två gångt

Jag tror inte att jag kan klara mig
längre nu utan måste sluta. Jag skulle
ha lust att brunna ned alla de ohygg-
liga nästena i Östra London och slin-
korna deri med dem. Då jag skrider
till mitt arbete, ser jag djefvulen sjelf.
Har det svårt nu — hoppas Gud skall
förlåta mig. Känner det bättre då jag
sitter på krogarne och hör dem läsa om
Whitechapelmordeu. Jag far då lof att
skratta emellanåt Det är min kamrat
som lärt mig konsten. Jag tänker vi
knipa en eller två till innan vi resa
till baka till Colorado.

Offer för sin fåfänga. En Ameri-
kansk tidning berättar att i staden Los
Angelos bor en af Kaliforniens vack-
raste flickor.

Att’försöka beskrifva hennes vackra
ögon och hennes skönhet skulle vara få-
fängt. Hetmes föräldrar som voro myc-
ket rika hade låtit gifva henne en ut-
märkt uppfostran, och om hon ville gifta
sig behöfde hon endast välja bland de
rikaste ungherrarne i staden. Hon hade
blott ett fel, fåfängan, men detta skulle
blifva ödesdigert för heune.

Det fans ingen som beundrade hennes
vackra ögon så mycket som hon sjelf,
och för att göra dem ännu skönare, be-
gagnade hon sig af alla slags medel.
Hon fick allt hvad hon ville af sina för-
äldrar, och så gåfvo dessa henne en
vacker dag ett toalettvatten som skulle
förläna ögonen diamantens glans.

Hon hade endast några dagar begag-
nat detta vatten, då hon fick ondt i
högra ögat. Läkare tillkallades, men
det var för sent Och ej nog härmed;
äfven venstra ögat är så angripet, att
hon sannolikt förlorar synen äfven på
detta.

Besynnerliga äktenskap. Från New-
york skrifves:

En stor del af vår yngre fruntimmers-
verld synes ha blifvit gripen af en be-
synnerlig sjukdom. De störste bofvar,
tjufvar. röfvare m. m. äro ej i sin cell

af entu-

_____MAHON den 3 nov. Adfclc

Louise, Nilsson, från Sundsvall.
AIXELAJDE den 24 nov. Albatroa, I

GBANGEMOUTH den 28 nov. Chieftain,
Ohriatensen, & Sundsvall.
HOBART TOWN den 28 nov. Polykarp,

FLEKKEFJORD den 24 dov. Skeppet
Immanuel, Bonn, frän Sundsvall till Antwer-
pen med tr&ltutt, inkom deu 21 dennes till
feraund med förlust utaf en del af ducka-

CRÖMARTY den 23 nov. Norska skeppet
Christine, från Sundsvall till Fecamp med M-
tast. har inkommit bit med förlust af en del
af däckslasten.

FREDRIKSTAD den 29 nov. Hur hem-
mahörande skeppet Solo, Gulbrandsen, från
Sundsvall till Calais med plankor, har i Nord-
sj&n haft svåra stormar och inbogseradcB hit
t går fullt af vatten med förlust af roder och
aukare. *

KLEVEN den 21 nov. Svenska skonerten
Svante, Eriksson, frftn Hernösand till Ter-
monde med tr&last, har, efter att för fyra
veckor sedan lemnat Köpenhamn, inkommit
hit med förlust af en defaf däckslasten och
BkansbeklSdnaden.

KRISTIANSAND den 25 nov. Göteborgs-
skeppet Harald, Bruse, från Kramfors till Al-
mcnu, har inkommit till TvedoBtrand med
läcka och måste lossa en del af lasten.

KLEVEN den 29 nov. Bland den 27 dm
hit och till kringliggande hamnar inkomna far-
tyg mttrkcB svenska skeppet Vere, Kastman,
från Sundsvall till CHvita Vocchia med tr&last.

HELSINGBORG den B dcc. Briggcn Hel-
mi, A. Svensson, hemma i Kullen och på väg
(rån Stocka (Sundsvalls distrikt) till Grimsby
med plankor, har sprungit läck i Östersjön
och inkom i dag hit för utt undersökas.

Skandia, från Sundsvall till London, som
Inkommit till Maud.il, är mycket obetydligt
skadad och skall fortsätta resan.

Thute, Olsen, från Sundsvall till Honflcur,
som inkommit till Grlmstad med läcka, skall
’ ssa,

Ågathi, från Hernösand till Rochestcr, boiu
inkommit hit med svår läcka, har flere fot
vatten 1 rummet och måste lossa.

Augustc, Hanson, från Hcruiknnd till Duu-
kerque, som full af vatten inkommit till Man-
dal. Nkall lossa lusten, och det är tvifvel un-
dcrkastadt om fartyget kan repareras.

Danska skonerten Iphigenia. frän Sundsvall
till Hull med plankor, har inkommit hit med
läcka.

Handel och^ Sjöfart.

Ankomna oeh a&fingna fartyg.

Matthews Fidlers

Smör-Rapport,

OUtéborjt dm $ december 1888.

Våra rapporter? för dagen meddela en
någorlunda god marknad på de fleste
ställen, men det förhöjda prfcet har haft
till följd, att flere köpare draga sig för
att handla med vårt smör, under för-
ming att fa billigare från andra
eller i nödfall använda en del mar-
garin.

Hamburg» marknad var i går temli-
gen fast till cirka 3 kronors högre pris.

I norra England är marknaden något
sämre.

Emedan våra rapporter om mejeri-
företag i Argentinska republiken tyckps
hafva intresserat flere mejerister, vilja
vi ytterligare varna någon för att fara
dit, utan att först fa noggrannare upp-
gifter deri från. Vi läsa i en engelsk
tidning, att republiken har under ett år
flått låna öfver tjuguåtta millioner pund
(cirka kr. 500,000,000). Om den fort-
sätter att göra liknande affärer några
år till, så kommer dess »blomstrande
framtid» att ligga i händerna på engel-
ska kapitalister..

Vi hafva framför oss en rapport från
Nya Zeeland, daterad Mania 17 sept.
af följande innehåll:

Mania Mejeri-Bolag har beslutat att
sälja mejeriet, jord och inventarier för
kr. 9,000, for att betäcka deras skulder.
Alltsammans kostade för två år sedan
kr. 20,000; sålede» har deras förlust
varit kr. 10,000 pr år, under den korta
tiden mejeriet har varit i gång.

Detta är ej särdeles uppmuntrande
för utländska foretag för smörberedning.

Noteringen har denua vecka stigit 2
kr. för l:sta klahs — 2:dra klass är
oförändrad — och är alltså för l:sta
klass kr. 108 och för 2:dra klass kr.
102 pr 100 danska skalp., motsvarande
91,8 öre för första och 86,7 öre för andra
klass pr svenskt skalp.

Jag har i dag betalt:

For finaste Herregårdssmör 91,8 å
94,3 öre pr skalp.

För finaste Mejerismör 90,1 å 91,8
öre pr skalp.

MattJwws Fidler,
Drottningatan nr 9, Göteborg.

BURNTISLAND den U nov. Neptune,

hristensen, fr. Hernöaand.

CORUNNA den §0 nov. Brödrono, Ol»en,

Mekanisk Vefmangel

j Vestra Kyrkogatan N:o
JohanfiHons gård. 400

Turbiner, Axelledningar, Lager- och Rem-
skifvor, Kdrvandringar, Höpreiaar samt
för öfrigt allt slags Gjutgoda och Suiidenle-
vereras till billigaste pris.

Separationer af Sjö- och LandtJLng-
maskiner utföras noggrant ock billigt af

Östersunds Mek. Verkstad.

Til[salu.
Frimärkssamlare!

En frimärkssamli
st. olika marken
dibld fl äll

g,

st. väl äldre som yngre,

deribland flere sällsynta — säljes billigt När-
re upplysningar erhållas hoB herrar John
m * C:o, Sundsvall. 369

nu inkomna i J. A. Anderssons Korg- och
Leksakshandel, Lilla torget. 405

För Handtverkerierna:

Pärgstofter,

Målarefärger,

Fernissor, Polityr,
Oljor, Syror,
Hartzer,

Kemikalier.
Välsorteradt lager i
352 G. STRÖMBERGS Kem. Tek. affiir.

Vinter-Öfverrockar,

ett parti välgjorda, af god eskimådoffel,

säljes billigt

å Lånekontoret snedt emot Polisstatio-
nen vid Trädgårdsgatan.
295 B. W. Cohn.

Vidare meddelar N. Stenlund,

76 Östra Stcnhammarcn.

Svensk, samt Finsk ritorkad, Ii dy kl i,
Fodermjöl och Timotejhö hos
404 ________ Frid. Rohman.

till salu.

J. P. Sundberg,

i närheten af Byggnadsforbundet.

— 132 —

han på något sätt visade sig ångra sin för*
bindelse.»

»Gör et inga bekymmer i det fallet, miss*,
svarade gumman. >Sir Boyal är ej den, som
kan gå ogrannkga till våga mot ett fruntimmer,
och allra minst gör han det mot sin maka. Allt
blir nog bra, och då han aldrig varit kär i nå-
gon förut, skall han snart lära sig tycka om sin
unga fru. Hon är ju en så liten söt varelse,
och den vänlige herrn näns visst icke låta henne
känna, att giftermålet kommit till stånd genom
en tvingande nödvändighet.»
»Kommer sir Boyal ensam?»
»Nej, miss. Han har doktor White med
sig. Kyrkoherden och gamla mrs Drake infinna
sig ock. Mylady är ju moderlös, qph den
hedervärda damen blir henne utan tvifvel väl-
kommen.»

»Hon har ja mig.»
Fm Carter skrattade.

»Ni år ju lika ung som hon sjelf. För att
vara uppriktig, tycker jag visserligen ej riktigt
om mrs Drake; men under nuvarande förhållan-
den är det dock b*a att fa henne hit.»

»Jag kan ej heller med henne», sade Phyjlis
oppenhjertigt, »och det är mig obegripligt,
hur den gode kyrkoherden står ut. Hon
behandlar ju honom som om han ännu vore en
pojke.»

»Ja, hon är ju hans styfmor, och då gum-
man ej har egna barn, måste hon väl regera
ofter honom i stället»

»Nå, för henne åtminstone icke in till Nell
— lady Charteris, menar jag — förr ån baro-

- 133

Heten kommit. Hon skulle göra det hett för
den stackarn med sina om och men; jag kän-
ner henne.»

»Så ja, nu är allt i ordning, Nell», sade Phyl-
lis, då hon åter kom in till sin väninna. »Strax
efter sju äta vi, och du gör for första gången
les honneurs vid eget bord. Kyrkoherden och
mrs Drake komma också, tror jag. Under det
jag koketterar för honom, kan doktor White un-
derhålla sig med gumman. Nog skall jag sköta
mina kort, om också blott för att få förarga
henne litet. Som du vet har hon flera gånger
målat ut mig för systrarne.»

»Ibland icke alldeles uten skäb, anmärkte
Nell. »Lägg nu band på dig en smula i afton
Phyllis.»

»Jag skall vara vis som Solon, lita på det
Det faller ju helt enkelt af sig sjelft, att jag
visar mig vänlig och uppmärksam mot kyrko-
herden. Rent af en pligt, skulle jag tro, mot
min själasörjare. De andra herrarne skall jag
ej se åt en gång. Mrs Drake lägger helt och
hållet beslag på den gode doktorn för att få
gnälla öfver sina krämpor och sina sömnlösa
nätter, oeh på så sätt får sir Royal vara ostörd
med sin lilla hustru.»

Såsom miss Ward anmärkt, var det något
klent stäldt med deras toaletter. De måste taga
på sig de enkla, svarta klädningar, som tillhörde
pensionärernas högtidsdrägt. En liten spets
kring hals och ärmlinningar hjelpte dock upp

6 Slutligen öfvertalade Phyllis hushållerskan
att göra henne sällskap ut i trädgården, och

— 136 —

köpet hade hon blifvit välsignad med ett oänd-
ligt antal döttrar. I det hela var det ju då icke
så underligt, att hon alltid j em rade sig och ej
hade annat än ack och ve öfver sina flickor.

Phyllis isynnerhet gjorde henne bekymmer.
De andra voro af det alldagliga slaget och be*
gärde ej bättre än att få gifta sig med förste
ständige unge man, som vore färdig att springa
till guldsmeden för att beställa ringar.

Helt annorlunda med Phyllis. Trots sitt
lätta sinne, var hon temligen svår att tillfreds»
ställa och hade redan afskedat en friare, snm
hennes mamma med glädje skulle tagit till måg.

Äfven systrarne funno sig obehagligt berörda.
Phyllis stälde dem fullständigt i skuggan, så
länge hon vore kvar i hemmet, och då hon vi-
sade sig så kinkig i sitt val, minskades deras
egna utsigter på äktenskapsmarknaden.

Det kom till ett häftigt uppträde och Phyllis
hotade att gå sin väg, om hon också skulle tigga
sitt bröd.

Mrs Ward anmärkte torrt, att det ej kunde
behöfvas. Nu för tiden funnes så många områ-
den för en anständig flicka, som ville arbeta.

Olyckligtvis kringskuros dock dessa områ-
den betydligt, då Phyllis ville ha anvisning på
dem. Modern menade att hon vore för sjelfrå-
dig att taga plats som guvernant, om hon också
egde de nödiga kunskaperna, och gudnås så visst
vore hon verkligen så uppfostrad. Samma hin-
der reste sig äfven för hennes anställning som

Slutligen kom gumman att erinra sig St
Hilda. Man skref till föreståndarinnan, bifogade
rekommendationer från slägtingar och erhöll ett
tillfredsställande svar. Phyllis antogs för tre år

— 129 —

»Ja, derför att jag trodde mig ha räddat ho-
nom. Nu deremot...»

Hon brast i tårar.

»Gråt icke!» Både Pbyllis lugnande. »Ingen
man på jorden fbrtjenar, att man gråter för hans
skull. Ni äro icke de första, som gift sig utan
kärlek, och bli ej de sista heller.»

»Saken är ej bättre för det»

»Åjo, baroneten visste ganska väl, hvad han
gjorde. I mitt tycke har du all möjlig anled-
ning att vara belåten. Du har sluppit undan
älskogskvalen och alla de der dumheterna...»

»Phyllis!»

»... och hastigt och lustigt blifvit gift och
kommit ifrån St Hilda utan alla systerliga af-
skedspredikningar. Det är mycket värdt!»

»Jag ville ej derifrån.»

»Det var dock en härlig sak. Du har san-
nerligen haft tur, Nell.»

»Men jag är nu blott en börda för min man!
Hvad bryr han sig om en fattig, ofralse flicka
som jag! Han är ju den rikaste adelsmannen i
hela grefskapet!»

»Så mycket bättre för dig!»

»Det var honom motbjudande att ingå denna
förbindelse, fast hans lif ansågs bero derpå.
Ack, jag märkte det allt för väl vid vigseln!
Och nu, då allt visat sig onödigt, skall ban
hata mig.»

»Du misskänner honom. För resten kunna
ni aldrig träffa hvarandra, om du fortfar på
detta sätt Ditt evinnerliga gråtande har van-
ställt ditt ansigte, så att man knappt kan känna
igen dig.»

»Hvad, i Guds namn, skall jag taga mig till,
Phyllis?»

BoyaU löfte. 17


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:25:39 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0356.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free