- Project Runeberg -  Svensk lag /
Konglig Maj:ts stadfästelse å 1734 års Lag

Tema: Reference, Politics
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Konglig Maj:ts stadfästelse å 1734 års Lag

Wi FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Götes, och Wendes Konung, etc. etc. Landt-Grefwe till Hessen, etc. etc. Göre weterligt, att ehuruwäl Wåre Högloflige Företrädare, Sweriges Konungar CARL den IX och GUSTAF ADOLF, wid den härtills brukliga Lands- och Stadslagens utgifwande åren 1608 och 1618, strax hafwa förklarat sig wara sinnade, att låta densamma behörigen öfwerse och efter nödtorften förbättra: hwarom jemwäl Riksens samtlige Ständer esomoftast påmint, och således deras högeliga önskan och åstundan derwid å daga lagt: hwarföre ock Konung CARL den XI, Wår högtärade Herr Swärfader, nödigt funnit, att utse och förordna wissa lärda och förståndiga män, som skulle sätta lagen på tydlig och bruklig Swenska, derwid utesluta hwad icke mera war i bruk, eller genom antagen god sedwana blifwit förändradt, och i stället införa hwad genom laga Stadgar och Riksdags Besluter kunnat blifwit påbudet: Dock har ett så helsosamt och angeläget arbete för mångahanda emellankomna hinder, swårigheter, krig och förändringar, icke kunnat till ändskap bringas, förr än de till lagens öfwerseende sist förordnade wittre och lagfarne män, med berömlig flit och sorgfällighet, sitt utkast och de uppsatta Balkar låtit utgå, hwilka dels wid 1731 års, dels wid 1734 års riksdag, blifwit genomgångne, öfwersedde, och i wissa mål och ärender ändrade och förbättrade. Fördenskull och Riksens samtlige Ständer, så wäl uti sista Riksdags Beslutet erkänt, gillat och wedertagit den således utarbetade, och sedermera af Riksens Råd och Ständer med moget betänkande skärskådade nya lagen, som ock genom bref af den 13 December 1734, gifwit Oss deras underdåniga åstundan tillkänna, att Wi densamma med Wår Kongliga hand och namn wille stadfästa, och till trycket befordra låta. Wi hafwe således med synnerlig fägnad förmärkt, detta så länge efterlängtade lagens öfwerseende och lämpande till närwarande tider, wara under Wår Regering fullbordadt, och till alla Wåra älskeliga undersåtares nöje och wälstånd inrättadt: och erkänne med wördnad och tacksägelse den allsmäktiga Gudens milda skickelse, som Wårt rike med en så beständig frid wälsignat, att detta arbete kunnat af Riksens Ständer uti önskelig ro och förtrolighet företagas och afhandlas. Wi hade ock gerna önskat att denna lag wid detta årets ingång strax kunnat wid alla domstolar komma i bruk; dock har dermed något längre på tiden kommit att utgå, på det allt måtte noga i akt tagas, hwad Riksens Ständer nödigt funnit att wid handen gifwa, ändra, tillsätta, eller utelåta, samt att detta werket genom trycket allmänt kunde förkunnas, och till alla landsändar behörigen utkomma.

Derjemte hafwe Wi ock godtfunnit, att härmed i nåder kungöra och förstå låta, först att i denna nu utgående lagbok icke är någon Konunga Balk beskrifwen, utan hwad i den förra om Konungarätten och dylikt warit infördt, sådant, tillika med Riksens Ständers rätt och frihet, finnes utförligt stadgadt och belefwadt uti Riksens Ständers Walakt, Wår Försäkring, Regerings Formen och Riksdags Besluten, hwilka såsom en af Oss och Riksens Ständer, angående Regeringssättet antagen fundamental lag, böra skattas och anses. 2. Att allt hwad genom särskilda privilegier är faststäldt, har i denna allmänna lagen ej kunnat inflyta. 3. Att de förra Lands- och Stadslagar häruti äro sammandragna, dock så, att alle mål tydligen blifwit utsatte, hwaruti någon skilnad bör wara emellan Lands- och Stadsrätt. 4. Att denna lag ej innehåller det, som till särskildt förordnade domsäten hörer, eller hwad Ekonomie och Politie Förordningar angår, hwilka efter förefallande omständigheter finnes mera förändring wara underkastade. 5. Att någre besynnerlige mål, som sällan förefalla, äro efter noga öfwerwägande utelemnade. Och ändtligen sist, att de saker, som redan äro afgjorda, icke få, i anseende till denna lagen, åter rifwas upp igen. Emellertid är med all görlig omsorg och åhoga deruppå arbetadt, att i denna lag alle de nödigaste stycken må finnas, som till det enskilda lefwernet i ett wäl bestäldt rike höra, och uti Rättegångs och Utsökningsmål kunna till rättesnören tjena, hwarigenom rätt och rättwisa kan handhafwas och bibehållas, då hwar och en redligen, och utan wrångwisa, ställer sig lagens innehåll till obrottslig lydnad, samt Dom- och Befallningshafwande utan anseende på höghet, makt, wåld, skyldskap, hat eller afund, owäldigt hjelpa hwar man till sin rätt, in och utländsk, den ringa och fattiga, så wäl som den höga och rika, och frälsa dem, som med wåld och öfwermod twingas, särdeles fattiga enkor och faderlösa barn, på det sanning, frid och rättfärdighet må bo i landet, och den stora Gudens såsom högsta Domarens nåd och barmhertighet i Wårt rike må styrkas och förmeras. Och emedan genom deras oförtrutna flit, och mödosamma bearbetande, som äfwen till dessa Balkars utkast och uppsättande warit befullmäktigade, detta angelägne werk nu är så wida färdigt, att det uppå Wår nådiga kungörelse kan utkomma, och ifrån den första September nästkommande allmänt brukas och efterlefwas: Alltså hafwe Wi härmed denna lag welat gilla och stadfästa, som Wi ock i kraft af denna Wår Stadfästelse i nåder bjude och befalle, icke allenast alla Wåra trogna undersåtare, samt alla dem, som i Wårt rike och länder bygga och bo, att de hädanefter erkänna densamma för Wårt och Sweriges rikes gällande allmänna lag, den de i alla måtto böra och skola lyda och efterlefwa; utan ock samtliga Wåra Dom- och Befallningshafwande embetsmän, att de framgent sig derefter rätta, och till obrottsligt hållande och efterrättelse handhafwa. Till yttermera wisso hafwe Wi detta med Wår egen hand underskrifwit, och med Wårt Kongliga Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Rådkammaren den 23 Januari 1736.

FRIEDRICH.
L. S.


Project Runeberg, Fri Dec 14 20:28:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svealag/x-1736-0123sf.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free