- Project Runeberg -  Svensk lag /
Lag, angående efterbildning af konstwerk; Gifwen Stockholms Slott den 3 Maj 1867

Tema: Politics, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lag, angående efterbildning af konstwerk;

Gifwen Stockholms Slott den 3 Maj 1867.

Wi CARL etc., göre weterligt: det Wi, med Riksdagen, funnit godt att angående efterbildning af konstwerk i de fall, då Tryckfrihetsförordningens stadganden ej kunna derå tillämpas, förordna som följer:

§ 1. Ingen mä till försäljning eftergöra originala konstwerk i konstnärens lifstid utan hans samtycke, såwida efterbildningen hörer till samma konstart som originalet.

Ej warder efterbildningen loflig derigenom, att den utföres i annan storlek än originalets, eller att dertill anwändes materialier af annat slag, ej heller derigenom att i densamma widtagas owäsentliga förändringar, tillägg eller uteslutningar, så länge den dock till innehåll och framställning bibehåller egenskapen af kopia.

§ 2. En hwar hafwe rätt att, med andras uteslutande, låta efterbildningar af de af honom utförda originala konstwerk, delwis eller i deras helhet, återgifwas på mekanisk wäg eller genom fotografi, eller afgjutning eller annat dylikt sätt.

Denna rätt må konstnären, med eller utan wilkor och inskränkningar, kunna öfwerlåta på en eller flera, icke blott för sin lifstid, utan jemwäl för en tid af tio år från sin död. Har ej sådan öfwerlåtelse skett i konstnärens lifstid; ege den eller de, som enligt lag hans rättsinnehavare äro, att för nämnde tid den rätt, nu sagd är, tillgodonjuta.

§ 3. Öfwergår konstwerk, hwarom ofwan förmäldt är, i annans ego; warde dock konstnären eller hans rättsinnehafware derigenom icke förlustig de i följd af förestående stadganden dem tillkommande rättigheter, der ej annat förhållande blifwit uttryckligen aftaladt.

§ 4. Från ofwannämnda förbud undantagas:

1. efterbildning af konstwerk, som tillhöra Staten eller menigheter, eller som äro utställda på öppna platser eller anbragta på byggnaders utsidor;

2. konstwerks begagnande af handtwerkare och fabrikanter såsom förebilder med tillwerkning af husgeråd och andra till förbrukning ämnade waror eller till prydnader derå.

§ 5. För öfwerträdelse af nu meddelade förbud ware straffet böter från och med 20 till och med 1,000 Riksdaler; warde ock all skada målseganden ersatt. Formar, plåtar och andra, uteslutande till oloflig efterbildning af annans konstwerk anwändbara materialier, så ock samtliga till försäljning afsedda exemplar af efterbildningen skola i beslag tagas, och warde med dem så förfaret, att missbruk deraf ej ske kan; dock må målseganden, der han det äskar, så desamma till sig utlemnade emot ersättning för wärdet eller afdrag derför å det honom tillkommande skadestånd.

Samma lag ware om den, som oloflig efterbildning till salu håller eller hit i riket till försäljning införer en annorstädes gjord, enligt denna lag otillåten efterbildning, der efterbildningens olaglighet warit honom weterlig.

§ 6. Förbrytelse emot denna lag må ej åtalas af annan än målsegande.

§ 7. Bestrider den, som tilltalad är, att efterbildning egt rum; ege Rätten, der så nödigt pröfwas, infordra yttrande i ämnet från Akademien för de fria konsterna, der ej parterne å båda sidor skjuta frågan under gode män och utfästa sig att nöjas åt deras yttrande derutinnan. I ty fall uppställe Rätten den eller de frågor, som af gode männen beswaras skola.

Stadgandena i denna lag kunna, under förutsättning af reciprocitet, delwis eller i dess helhet, af Konungen förklaras tillämpliga jemwäl i afseende å efterbildning af främmande konstnärs arbete, som utom riket finnes.

Det alle, som wederbör, etc.


Project Runeberg, Fri Dec 14 20:28:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svealag/x-1867-0503k.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free