- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 10:e årg. 1891 /
508

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 46. (516.) 18 november 1891 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

508

SVENSK LÄKARETIDNING.

N:r

skolor hafva enhälligt uttalat sig mot, att
skolaga utdelas i vittnes närvaro (utom i
vissa undantagsfall).

Vidare har delegationen uttalat den
meningen, att mellan lärare och barnens
föräldrar uppkommet missförstånd helst bör
haf vas utan tredje persons mellankomst.
Missnöjda föräldrar böra alltså hänvisas
att i första hand - dock icke under
pågående lektion eller inför samlad klass -
inhämta vederbörande lärares eller
lärarinnas förklaring öfver anledningen till
missnöjet. Först sedan må den klagande
hän-vända sig till öfverlärare eller inspektör,
ifall han ej nöjer sig med de upplysningar,
läraren eller lärarinnan varit i tillfälle att
lämna.

Öfverläraren bör emellertid helst befrias
från att handlägga dylika mål. Skulle dock
detta ej låta sig göra, anser delegationen,
att hithörande instruktioner böra vara så
upplysande, att däraf tydligt framgår, att
ändamålet med öfverlärarens åtgörande är
att undersöka och söka utjämna möjligen
uppkomna tvister. (En stark minoritet
reserverade sig mot öfverlärarnes befattning
med förekommande klagomål öfver
lärare-personalen och önskade, att målen i fråga
omedelbart måtte handläggas af
inspektören.) . i

Flertalet delegerade uttalade sig för en
höjning af barnens inskrifningsålder, så att
för skolgång under höstterminen endast de
barn inskrefves, som före löpande
kalenderårets utgång fyllde sju år. (Reservation
äfven här.)

Några andra ändringsförslag afgåfvos.
I de allra flesta punkterna anslöt sig
delegationen till styrelsens förslag.

Tjänsters tillsättning.

Sökande. Till öfverlärarebefattningen vid
Fagersta bruks folkskola i Västanfors
församling, Vstm., hafva anmält sig följande 17
sökande: P. V. Forsberg i Norrbärke, N. J. Jonsson
i Sandviken, J. E. Nyberg i Svartvik, G.
Bergström i Norberg, J. Söderborg i Gellivare, Ax.
Kjellin i Sandvik, N. A. A. Vedin i
Kappelshamn, K. Vikström i Götlunda, Alfr. Vernborg
i Munsö, L. E. Berglund i Ockelbo, Frans
Jonsson å Långvinds bruk, D. Valdenborg i
Regna, Fr. V. Ek i Kinna, And. Larsson i
Söderbärke, P. A. Rosenius i V. Färnebo, D.
A. Kalleberg i Skinnskatteberg och J. A. Fridell
i Husby Sjutolft. (Tre af sökandena hafva
aflagt studentexamen.)

Förslag". Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Skog, Vnrl.: 1) N.
Vinn-berg i Tuna, 2) J. P. Ramstedt å Nyhamn, 3)
A. T. Blomqvist i Skog. (4 sökande.)

- Till folkskolläraretjänsten i Nås, Gotl.:
1) vik. därstädes O. A. Gardell, 2) Alfrida
Jakobsson, 3) hr Nsessén från Västergötland.

Valde. Till folkskollärare, organist och
klockare i Högbo, Gflb.: J. Lindström i Arbrå
(enhälligt; 14 sökande).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Lekeryd, Jönk.: A. Palmqvist i. Nässjö med
4,375 röster. (K. M. Visen i ÖggestorD fick
1,127 röster.)

- Till folkskollärare i Skorpinge, Höja, Krist.:
vik. därstädes Nils Rosén (enhälligt).

- Till lärare vid Engelsfors folkskola, Husby,
Kpbg: Alfr. Tengström å Sollerö (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Seenneby, Gtbg:
Ellen Gyberg i Åmål.

- Till e. o. folkskollärare vid Sandcikens
järnverk, Gflb.: Alb. Gustafsson i Alingsås.
(20 sökande.)

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Häfverö: Vnrl.: K. G. Netzén i
Glanshammar. (6 sökande.)

- Till småskollärarinna i Älfros, Jmtl.:
Hulda Maria Karlsen i Junsele, Vnrl.

- Till småskollärarinna i Vickleby, Kalm.:
Alma Augusta Löfgren i Bäckebo.

Pedagogiska lärokurser äro nu ifrågasatta
äfven i Norrköping, såsom synes af en annons
här längre fram.

- Gäfleborgs läns folkhögskola för kvinnliga
elever har för innevarande år af statsmedel
tillerkänts understöd med 675 kr.

- S kolföreståndaren Anton Levedal, f. d.
folkskollärare vid Lesjöfors i Värmland, har
antagits till redaktör för Norrtäljebladet.

- Slättdkra församling^ Hall., har erhållit
tillåtelse att för skolhusbyggnad upptaga ett
amorteringslån å 13,000 kr.

- Till ordförande i direktionen för högre
lärarinneseminariet härstädes bar k. m:t förordnat
justitieombudsmannen N. L. A. Claeson.

- 35 förhyrda skolhus funnos under förra
året i Blekinge län, Att dessa i allmänhet voro
af underhaltig beskaffenhet, faller af sig själft.

- Södermanlands läns landtmannaskola
öppnade den 2 d:s sin första lärokurs.
Lärjungeantalet är 8, af hvilka 6 förut bevistat folkhög-

| skolan, skrifves till Sv. Ltg.

1 - And. Lindens hälsolära är antagen till
lärobok vid två af Stockholms större privata
flickskolor, nämligen Åhlinska flickskolan och
Ateneum för flickor.

- Skolhusinvigningar hafva i dagarna ägt rum
i Långed, Älfsb., Kifsta, Vstm., samt Vallkärra,
Mim. Samtliga de nya skolhusen voro vid
tillfället försedda med nya flaggor, hvilka
blifvit skänkta af enskilda personer.

- Svenska flaggan har hissats på skolhusen
i Dannemora, Upps., Våtiga, Östg., Backa, Kpbg,
och Brålanda, Älfsb. På senare stället hölls i
samband därmed en minnesfest öfver Gustaf
II Adolf.

- Rasterna böra utsträckas till 15 minuter
mellan hvarje timme, förklarade Väne-kretsen
vid möte i Vänersborg den 6 d:s. Rasterna
ansågos nämligen vara det bästa medlet för
främjande af barnens fysiska uppfostan.

- Undervisningen i såväl folk- som
småskolan vid kyrkan i Munsö församling är inställd
tills vidare från den 8 d:s på grund af att
mässling och kikhosta i oroväckande grad utbrutit
bland skolbarnen.

- En ny skrif metod, utarbetad af läraren O.
Boden i Gäfle, är af lärarepersonalen vid nämda
stads små- och folkskolor rekommenderad att
under nästa läsår afprofvas i skolorna för att
därefter antagas.

- Dagbok föro slöjdskolor, utgifven ?f
folkskolläraren P. O. Åkerlund, är på förslag af
hushållningssällskapets förvaltningsutskott af
Gäfleborgs läns landsting anbefalld att inköpas
till hvarje inom länet inrättad slöjdskola, till
hvilken vederbörande önska erhålla lönebidrag
af landstingsmedel.

- Vid den af skedsmiddag, som
ecklesiastikdepartementets ämbets- och tjänstemän
sistlidne torsdag gåfvo för sin förutvarande chef,
hr Gunnar Vennerberg, öfverlämnades till
ho-horn ett minnesalbum, innehållande närmare
ett 30-tal porträtt af departementets
ämbets-och tjänstemän.

- Föredömets betydelse i lärarens verksamhet
betonades i ett föredrag, som hölls af
ordföranden i Vänekretsen vid mötet i Vänersborg
den 6 dennes. Det vore isynnerhet tre
skötesynder, som i våra dagar vore mycket gängse:
dryckenskap, lyx och olust för kroppsligt
arbete. Mot dessa hade läraren framför allt att
kraftigt uppträda. Detta kunde han dock göra
med framgång endast under den förutsättning,
att hans lif vore en spegelbild af läran, ty
»gärningar tala mer än ord».

- Ett nytt skolhus invigdes i Högstaboda,
Lindes bergsförsamling den 3 dennes.
Invigningstalet, som hölls af kyrkoherden Modin,
afhandlade den kristliga kärleken såsom uppfostrans
grundval. Huset inrymmer folk- och småskola
och kostar omkring 11,000 kronor, skrifver en
meddelare till Sv. Läraretidning.

- . Kofodersersättningen till folkskollärarne
kommer inom de församlingar af Skaraborgs
län, där den utgår enligt markegångstaxan, att
i år uppgå till följande belopp: inom Vadsbo,
Kåkinds och Kinne härad 73 kr. 34 öre och
inom öfriga delar af länet 69 kr. 63 öre.
Ersättningen kan alltså inom samma län utgå
med olika belopp, mycket mera då inom olika
län.

- 7/77 läsebokskommittén har Motala
lärareförening beslutat inlämna följande vid mötet
den 6 d:s antagna resolution: »Enär böcker
ännu begagnas och tryckas med s. k.
frakturstil, är det åtminstone under
Öfvergångsperio-den nödvändigt, att barnen äfven få öfva sig
i läsning af denna stil, hvarför föreningen
uttalar sig för behofvet af olika stilar i skolans
läseböcker.»

- Statsbidrag betalas icke för öfverläsningS"
tiden j såsom vi flera gånger påpekat.
Länsstyrelsen i Malmö har ock af denna anledning
vägrat utanordna sUtsbidrag för aflönande af
en examinerad icke ordinarie folkskollärare
i Efverlöfs församling, hvilken i lön för 9
månaders läsning endast åtnjöte 500 kr.
Församlingen har klagat hos k. m:t och därvid
förklarat sig villig att betala läraren ersättning
för öfverläsningstiden.

– Domkapitlet i Skara har till k. m:t
öfver-lämnat en ansökan af musikläraren vid Skara
folkskollärarinneseminarium H. Lindsten om
bidrag till aflönande^ af vikarie för L. under
dennes sjukdom. K. m:t har med anledning
häraf endast resolverat, »att domkapitlet ägde
i förevarande hänseende ställa sig gällande
föreskrifter till efterrättelse». Bestämmelser i
detta afseende äro nämligen gifna genom k.
brefvet den 30 januari 1884.

- / Östergötland finnes, enligt hvad en
författare i Norrk. Tidn. uträknat, i medeltal en
folkskola på omkring 700 invånare. Främst
står Börrum med en folkskola på 280 invånare,
Jonsberg med en på 290 och Risinge med en
på 375. Däremot feafva Söderköpings stad
samt Malexanders, Västra Ny, Kimstads,,
Kuddby, Ö. Ryds och Tidersrums församlingar
hvardera blott en folkskola på 1,300 invånare och
däröfver.

- Om den tanklösa utanläsningen öfverlades
vid Svenska folkskolans vänners möte
härstädes i lördags afton. Diskussionen inleddes
af hr K. J. Ahlberg, som framhöll, att den
tanklösa utanläsningen i allmänhet och särskildt
vid kristendomsundervisningen måste anses
såsom ett ondt, hvilket läraren borde söka
motarbeta genom att bibringa barnen god
färdighet i innanläsning, genom att ej låta
utanläsningen börja för tidigt och genom att läxorna
noggrant förbereddes. Resolution skall antagas
vid nästa möte.

- Om dyrtidstillägg för folk- och småskolans
lärarepersonal öfverlades vid Motala
lärareförenings möte den 6 d:s. I anledning af de
stegrade prisen på alla lifsförnödenheter vore en
löneförbättring i hög grad behöflig, på det ej
läraren af brödbekymmer skulle slappas i sitt
ansvarsfulla och maktpåliggande arbete.
Angående sättet för denna löneförbättring ansågs
en lösning i öfverensstämmelse med hr
Hen-ricsons vid förra riksdagen framlagda motion
lämpligast. Mötet beslöt att vända sig till hr
H. med anhållan, att han måtte förnya sin
motion och därvid äfven begära löneförbättring
för småskolans lärarepersonal.

Försumma icke det tillfälle, som nu
erbjudes att för billigt pris taga kännedom
om Svensk Läraretidning. Kostar till årets
slut endast 50 öre.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:13 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1891/0512.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free