- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 10:e årg. 1891 /
521

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (517.) 25 november 1891 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 47

SVENSK LÄRARETIDNING.

521

- En 18-årig skollärareson från Simlinge, G.
E. Larsen, aflade den 12 d:s organist-,
elementar- och kyrkosångareexamen inför
domkyrkoorganisten V". Heintze i Lund.

- Afdelningsläsning anser Örbyhuskretsen böra
förekomma såsom nödfallsutväg, endast då
lokalen är för trång. Bättre vore treårig
folkskola med fjärde klassen som
fortsättningsskola.

- till Malmö folkskolor skall för nästa år
levereras 12,000 skrifböcker m. m. Anbud
skola vara inlämnade före den 12 december,
på sätt närmare omförmäles i en annons i
dagens nummer.

- Statsrådet G. F. Gilljam sade i torsdags
middag tack och farväl till direktion och
tjänstemän i folkskollärarnes pensionsinrättning,
hvars direktion han som bekant tillhört sedan
år 1882.

- Slöjdundervisning för gossar anordnas från
och med nästa år vid Västra Torps folkskola,
Mim. Till slöjdlärare är antagen läraren på
platsen Olof Ekström med en årlig lön af
100 kr.

- Småskolebarnens hemarbete lämnade
stundom dåligt resultat, och orsaken därtill kunde
vara dels mindre grundlig förberedelse af läxan
och dels att barnen i hemmen genom
föresäg-ning af orden bragtes att läsa dem utantill,
förklarade Örbyhuskretsen vid sitt senaste möte.

- Skolläraren E. A. Eriksson i Bollebygd
genomgår för närvarande på bekostnad af
Älfsborgs läns södra slöjdförening en kurs i
snickeri i Borås för att fullkomna sin kompetens
att undervisa i den s. k. snickareskolan i
Bollebygd.

- 20 fattiga sko/barn i Söderköping, 10
gossar och 10 flickor, erhöllo den 19 dennes
fullständig beklädnad, hvartill medel tagits ur en
fond, stiftad för tre år sedan i Söderköping
till minne af badläkaren d:r Lagberg och
afsedd till beklädnad åt fattiga skolbarn.

- De besvär, som anförts öfver Uppsala
domkapitels och länsstyrelses gemensamma
utslag den 17 sistl. april angående användningen
af en slöjdskolefond i Vårfrukyrka församling,
hafva den 6 d:s blifvit afgjorda af k. m:t, som
därvid förklarat klagandens yrkanden icke kunna
vinna afseende.

- Om undervisningens frukter uttalade sig
Örbyhuskretsen den 14 d:s sålunda: Af de
kunskaper, hvilka man ägt men sedan glömt,
har man för lifvet nytta i den mån de
utvecklat de i själen inneboende krafterna, värmt
hjärtat, skärpt förståndet, renat fantasien och
härdat karaktären.

- Skolväsendet i Alunda omhuldas på bästa
sätt, skrifver en meddelare till Östhammars
Tidning. För ett par år sedan uppfördes ett
stort skolhus vid Ramhäll, innehållande två
skolsalar och bostäder för lärare och lärarinna.
I sommar har ännu ett skolhus uppförts vid
Kilby, innehållande tre stora skolsalar och sju
rum samt två kök.

- Gustaf Adolfsdagen högtidlighölls med
minnesfester i Vartofta folkskola, Skbg, och
Nättraby folkskola, Blek. Å båda ställena hissades
för första gången svenska flaggan, hvarjämte
förekommo minnestal, invigningstal och sång.
- Svenska flaggan har likaledes hissats å
Falu folkskola, norra folkskolehuset i Gäfle
samt å skolhusen i Dannemora, Upps., och
Od, Älfsb.

- Då en småskollärarinna i Visby den 12 d:s
var af sjukdom hindrad att bestrida
undervisningen, och biskopen i egenskap af
skolrådsordförande underrättades om förhållandet, åtog
han sig att själf undervisa den ifrågavarande
afdelningen, tills examinerad vikarie på
eftermiddagen hunnit anskaffas. Detta är
ingalunda det enda exemplet på denne mans varma
intresse för folkundervisningen, skrifver en
meddelare till Sv. Ltg.

- Kyrkolagskommitténs förslag till förordning
rörande konsistoriernas befattning med de
allmänna läroverken och
folkskollärareseminarierna har varit föremål för behandling inom
Göteborgs läraresällskap. Samtliga talare voro

ense därom, att det skulle lända till
läroverkens skada, om detta förslag blefve antaget.
En motiverad resolution skall utarbetas till
nästa sammanträde.

- Skolrådet i Östermalms församling härstädes
erhöll vid kyrkostämma den 25 sistl. maj
ansvarsfrihet för 1890 års förvaltning, på samma
gång stämman afslog revisorernas yrkande, att
vederbörande redogörare måtte godtgöra den
under skolrådet stående Lindgrenska fonden
den förlust, som kunde uppstå därigenom, att
en del af fonden varit insatt i Handelsbänken.
De besvär, som af en församlingsmedlem
anförts häröfver, hafva afslagits af såväl
öfver-ståthållareämbetet som ock den 6 d:s af k. nr.t.

- En tidsenlig slöjdsal för gossar är under
sommaren uppförd vid Skromberga folkskola,
Ekeby socken, Mim. Salen är 26 fot lång och
20 fot bred, försedd med sex par fönster samt
tre särskilda förvaringsrum för modellserier,
barnens arbeten och verktyg, l slöjdskolan,
som tre år varit i gång, undervisas tredje och
fjärde klassens gossar 6 timmar i veckan i
träslöjd och borstbinderi af läraren på stället,
som därför uppbär ett årligt arvode af 100
kronor, skrifves till Sv. Ltg.

- Stoftet af småskollärarinnan Matilda
Johansson i Gottröra invigdes till den sista hvilan
söndagen den 15 d:s på aftonen i
församlingens kyrka, som var illuminerad och klädd
med granar. Kontraktsprosten J. Vedberg
uttalade ett varmt tack till den aflidna för den
trohet i sitt kall hon ådagalagt och för den
kärlek, hon visat sina skolbarn, hvilken kärlek
fått ett sista bevis däri, att hon testamenterat
sin kvarlåtenskap till bildande af en fond för
fattiga barns beklädnad inom den skola, där
hon i många år verkat.

- En fest till Gustaf Adolfs minne firades den
6 november i Björketorps folkskola, Älfsb.,
därvid skolsalen var prydd med den store
konungens porträtt samt hans namnskiffer, som
brann i rödt och grönt. Under dagens lopp
hade den svenska flaggan för första gången
hissats i skolans trädgärd. Den lyckade festen
förhöjdes däraf, att till densamma infunnit sig
folkskoleinspektören G. O. Börjesson samt
hundratals församlingsbor, skrifves till denna
tidning.

- Kyrkosången i Adolf Fredriks församling
härstädes vill man, liksom förut skett i några
andra af hufvudstadens församlingar, söka
förbättra. På inbjudning af kyrkoherden A. V.
Staaff höllo de för saken intresserade ett möte
den 19 d:s. Därvid beslöts att få till stånd en
kör, som kunde vid högtidsdagar och andra
högtidliga tillfällen förhöja gudstjänsten genom
sång. Åt en kommitté af tio personer
lämnades i uppdrag att taga ärendet i närmare
öfvervägande. I denna kommitté invaldes bland
andra en lärare och en lärarinna från
församlingens folkskola.

Från kyrkostämmorna.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Torshälla: Läraren vid stadens gosskola
tillerkändes löneförhöjning med 100 kr. Till
vikarierande organisten anslogs ett arvode af
150 kr.

Badelunda, Vstm.: Enhälligt höjdes organisten
K. F. Nilssons lön med 150 kr.

Hörup, Krist.: Kofodersersättningen
bestämdes till 100 kr.

Håle, Skbg: Dito till 90 kr.

Täng, Skbg: Dito till 80 kr.

Ytterlännäs, Vnrl.: Lönen för samtliga
småskollärarinnor höjdes från 300 till 350 kr.

Landskapsbeskrifningar,

i.

Enligt den nya normalplanens
anvisningar skall i folkskolans två lägre klasser
genomgås en s. k. inledningskurs i geografi,
hvilken kurs skall omfatta en utförligare
beskrifning af det egna landskapet, en all-

män Öfversikt af den skandinaviska
halföns fysiska grundritning och en kort
öfverblick af den allmänna fördelningen af land
och haf.

Lärobokskommittén framställer äfven
samma grundsatser i fråga om berörda
undervisning och angifver närmare, huru
den tänkt sig uppställningen af läroböcker
i ämnet. I sammanhang härmed
framhåller nämda kommitté önskvärdheten af,
att särskilda landskapsbeskrifningar, afsedda
för undervisningen i de olika landskapen,
blefve utgifna antingen särskildt för sig
eller sammanförda med de öfriga delarna
af ofvan angifna inledningskurs.

Dessa anvisningar hafva gifvit anledning
till utgifvande af en hel del
landskapsbeskrifningar, hvilka i det följande skola
i korthet anmälas.

Handbok i fädernes/andets geografi,
utarbetad af d:r Carl Lind. Stockholm, P.
A. Norstedt & söners förlag. Pris: haft.
2 kr.; kart. 2 kr. 50 öre.

Denna handbok innehåller rätt utförliga
landskapsbeskrifningar öfver samtliga
Sveriges landskap. Författaren hyser den
åsikten, att första klassens barn ännu äro
allt för litet utvecklade för att kunna
tillägna sig en fullständig beskrifning. Och
han anser därför, att beskrifningarna borde
lämpas efter fjärde årsklassens behof,
hvilket naturligtvis ej hindrar läraren att, om
han vill begagna dem för undervisningen
i första klassen, uttaga det, som vore för
densamma lämpligt.

Beskrifningarna äro i främsta rummet
afsedda till tjänst för dem, som i sina
skolor använda författarens lärobok i
geografi, och äro därför uppställda efter samma
plan som denna. Denna plan är strängt
schematisk med skarpt skilda afdelningar.
Dess grunddrag äro följande: 1. Läge och
gränser. 2. Ytbeskaffenhet. 3. Vattendrag.
4. Naturliga företräden (klimat och
jordmån). 5. Näringar. 6. Samfärdsmedel.
7. Storlek, folkmängd och indelning. 8.
Städer och märkliga ställen.

Detta sätt att ordna det hela
åstadkommer nog en viss reda och yttre
öfverskåd-lighet, men medför den stora olägenheten
att ofta splittra från hvarandra delar, som
höra tillsammans. Vissa grenar af
näringsväsendet betingas ju af jordmånen,
växtvärlden och mineraltillgårigen o. s. v.;
fiskaren och hans lif skildras åskådligast i
sammanhang med beskrifningen af
skärgården; flodernas lopp bero på
terrängförhållandena o. s. v, Endast genom att
vid undervisningen låta detta ämnets
naturliga sammanhang bestämma anordningen
af dess delar, kan enligt anmälarens åsikt
ett fullgodt resultat vinnas. Medgifvas
måste, att en sådan uppställning af
läroboken ej är lätt att åstadkomma, men
omöjligt är det icke, såsom man kan finna
af en och annan nyare lärobok i samma
ämne.

Det nu sagda gäller äfven i mer eller
mindre grad om alla de följande
land-skapsbeskrifningarna.

Om framställningen gäller samma
omdöme, som lärobokskommittén uttalat i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:44:45 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1891/0525.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free