- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
6

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 1 (A). (575.) 4 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

- Medaljen i guld af femte storleken med
inskrift: »För medborgerlig förtjänst» har
tilldelats förre folkskolläraren, numera
sysslomannen vid länslasarettet i Sollefteå Olof
Neander.

- Sko/föreningen »Enighet», en lokalförening
af »Svenska folkskolans vänner», hade ett
fåtaligt besökt sammanträde i Lund den 28
december, därvid agronomen Mellander höll
föredrag om David Livingstone.

- En ungdomsförening inom Tufve
församling, Gtbg, har bildats af folkskolläraren G. E.
Mellin. Föreningen har till uppgift att genom
föredrag, diskussion och sång »höja och lifva
i intellektuellt och medborgerligt hänseende».

- Skollärarens ställning i gamla tider belyses
genom det förhållandet, att då nyligen aflidne
skolläraren G. Nylén i Fellingsbro började sitt
arbete som lärare för nära 40 år sedan,
af-lönades han med 6 styfver om dagen för hvarje
barn han undervisade.

- Klagomål har bruksegaren J. N. Biesért
anfört hos Karlstads domkapitel däröfver, att
skolrådet i Töcksmark, intill dess platsen
hinner blifva besatt med ordinarie innehafvare,
till vikarie antagit tjänstens förre innehafvare,
hvilken beviljats afsked med pension.

- Skolans åskådningsmateriel bör, förklarade
Allbokretsen vid sitt möte den 28 december,
aldrig vara upphängd å lärosalens väggar vid
andra tillfällen, än då undervisningen sådant
fordrar. (Ordföranden anmälde reservation mot
beslutet.)

- Valö församling har, på yrkande af
vederbörande folkskoleinspektör, af Uppsala
domkapitel ålagts att med det snaraste inrätta en
egentlig folkskola vid Botarsbo, emedan inom
denna folkrika del af församlingen den
nuvarande anordningen med allenast en mindre
folkskola icke kan anses vara tillfyllest.

- Hundskattemedlen i nedanstående
församlingar skola antingen helt och hållet eller
delvis användas till fattiga barns beklädnad:
Hedemora, Vika-Hosjö, Kpbg, samt Stoby, Krist.
- I Rättvik skola nämda medel användas
till inköp af flaggor till församlingens samtliga
folkskolor och i Stenbrohult, Kron., till inköp
af undervisningsmateriel för skolorna.

- En julgransfest, till hvilken samtliga
folkskolans och småskolans elever (omkring 90)
inbjudits, hölls den 29 sistlidne december i
Danderyds skolhus, Sthm. Sedan pröfning
anställts med de till afgång berättigade,
utdelades premier, hvarpå följde dans kring
julgranen och »plundring». Ett 20-tal äldre
personer hade infunnit sig på festen.

- Södermanlands lärarekårs sjukhjälpsförening
hade ordinarie möte i Flen den 29 sistlidne
december. Ansvarsfrihet beviljades. Afgående
styrelsemedlemmar återvaldes med undantag af en,
som afsagt sig. I hans ställe invaldes förste
läraren G. Persson i Malmköping. Mötet
uppdrog åt en kommitté att ombesörja kassans
inregistrering enligt lagen om sjukkassor.

- J/edrad skolrådsledamot. De manliga
medlemmarne af Linköpings folkskollärarekår
uppvaktade i måndags den vid detta års ingång
afgångne skolrådsledamoten, bryggaren J. V.
Svensson. Därvid framfördes till honom
lärarekårens tack för det intresse, han ådagalagt
gent emot skolans arbeten, och den personliga
välvilja, han alltid bevisat kårens medlemmar,
skrifver Östg. Gorr.

- En julfest för barnen vid Gyljens
folkskola, Öfver-Kalix, var på bekostnad af
bruksförvaltaren V. Krook anordnad sistlidne
julafton. De små trakterades med åtskilliga goda
saker och voro synbarligen belåtna med sin
afton. - I Åstorps skolhus, Krist, firades för
några dagar sedan en liknande fest, anordnad
af Åstorps jultomtsällskap, som till julen
lämnat fullständig beklädnad åt 23 fattiga
skolbarn.

- Arvodet till hvardera af de två förste
lärarne vid Jönköpings folkskolor har hittills
varit 100 kr. Oaktadt en tredje förste lärare
blifvit tillsatt vid Talavids nyinrättade
folkskola, fastställde sistlidne oktoberkyrkostämma

det gamla anslaget 200 kr. Däraf skulle förste
läraren vid Talavid uppbära 50 kr. och de två
öfriga hvardera 75 kr. Då nämda arvode under
en följd af år utgått med 100 kr. och arbetet
under tiden ökats, hafva de förutvarande förste
lärarne J. Fröberg och K. Bergstrand afsagt
sig uppdraget för 1893.

- Skolväsendet i Åby församling, Kalm., har
under de. senaste tio åren tagit ett stort steg
framåt. Ar 1882 fanns där endast ett skolhus.
Lärarepersonalen utgjordes af en ordinarie
lärare jämte en småskollärare och två
småskollärarinnor, hvilka sistnämda måste
ambulera från by till by. Nu har församlingen B
ordinarie folkskollärare och 3
småskollärarinnor. Fortsättningsskola är inrättad vid
kyrkskolan. Två folkskolehus och tre småskolehus
hafva under tiden blifvit uppförda, skrifves till
Sv. Läraretidning.

- En längre diskussion uppstod vid
skolrådsvalet i Örebro. För två år sedan valdes
folkskolläraren A. Rosander till medlem af
skolrådet. Hans åtgöranden inom detta hade
emellertid väckt misstämning hos lärarekåren, i
följd hvaraf Örebro skolförening beslöt hos
stämman anhålla, att ingen skollärare måtte
väljas. Detta beslut delgafs stämman genom
skolföreningens ordförande. Resultatet af
valet blef, att hr Rosander omvaldes med blott
9 rösters majoritet och endast för två år.
Skolföreningens ordförande valdes sedan till
revisorssuppleant.

- Bedröfligt ställdt måtte det vara med
skolväsendet i Karlskrona. Sedan 1873 har ej
något nytt skolhus blifvit byggdt, oaktadt
folkmängden under denna tid betydligt ökats.
Skolrådet har ock nyligen anfört, att för 4 ä 500
flickor som undervisas, finnas ej mer än två
skolsalar. Vid senaste kyrkostämma beslöts
emellertid efter anställd votering, att för
omkring 26,000 kr. inköpa gamla lasarettstomten med
tillhörande byggnader att användas till
folkskolehus. Hade ej förslaget gått igenom,
skulle, såsom lektor Schlyter påpekade,
skolbarnen blifvit nödsakade att läsa i tre afdelningar
pr dag.

- Palatsrevolution har ägt rum i Helsingborgs
skolråd. Såsom förut omtalats hafva under de
senaste åren åtskilliga reformer vidtagits inom
Helsingborgs folkskoleväsende. Detta har
naturligtvis kostat pengar. De maktägande i
samhället fingo till sist ögonen öppna härför, och
vid senaste kyrkostämma infunno sig ett stort
antal af de högre röstinnehafvarne. Tre af de
afgående skolrådsledamöterna slopades
(redaktör F. T. Rorg, handlanden C. E. Hedström och
skomakaren P. G. Schultz). I deras ställe
valdes en läroverksadjunkt, en ryttmästare och en
snickare. De valde fingo hvardera 6,000 ä
7,000 röster (däraf 33 ä 40 röstsedlar på 100
röster hvardera). De nu uteslutna fingo 3,000
ä 3,800 röster hvardera. De små rösterna voro
mycket fåtaligt representerade vid stämman.

- Om folkskollärarnes ekonomiska och sociala
ställning öfverlades vid Allbo
folkskollärareförenings möte den 28 december. På förslag af
ordföranden gjorde mötet följande uttalande:
»Mötet anser folkskollärarekårens ekonomiska
och sociala ställning icke ännu vara sådan,
att den kan sägas stå i rimligt förhållande till
de fordringar vår tid ställer på samma kår;
men tror dock, att centralstyrelsen för Sveriges
allmänna folks kollärareförening är den auktoritet,
som bäst, särskildt genom sitt allmänt aktade
organ, Svensk Läraretidning, vore i tillfälle
verka för en blifvande förbättring härutinnan,
om nämligen uti denna tidning oftare och
kraftigare, än hvad på senare tiden skett,
fram-hölles kårens ofördelaktiga ställning i nämda
hänseenden. Mötet beslutar därför att genom
utdrag af dagens protokoll ingå till
centralstyrelsen med anhållan härom.»

Rekvirera profnummer af Svensk
Läraretidning för utdelning Ull lärare, lärarinnor
och sko/vänner! Fås gratis och portofritt,

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Blott en motion

hade under det gångna året inom
motionstidens- utgång (den 15 november)
inkommit till centralstyrelsen. Den är
väckt af Fässbergs-kretsen och gäller
beredande af lättare tillfälle för
lärarekåren att genom resor lära känna vårt
land. Motionen är af följande lydelse:

^Till Centralstyrelsen för Sveriges allmänm
folkskollärare förening.

Det är ett erkändt faktum, att resor i
särdeles hög grad äro allmänbildande, enär
den resande får tillfälle icke blott att taga
kännedom om ett lands natur och
näringskällor, utan äfven komma i beröring med
dess inbyggare samt lära känna deras
seder och lefnadsförhållanden m. m., hvilket
allt utöfvar ett bildande inflytande, nyttigt
för en hvar, men i synnerhet för dem,
som fått på sin lott att undervisa och
uppfostra det unga släktet.

Dessa uppfostrare, som dag för dag,
vecka efter vecka, år ut och år in äro
hänvisade endast till det kropps- och
själs-ansträngande skolarbetet, ofta åtföljdt af
tryckande näringsomsorger, löpa fara att
blifva missmodiga och nedslagna samt så
nedsjunka i detta missmod, att de på ett
slentrianmässigt sätt sköta sitt kall.

Ett sådant både för skolan och dem
själfva mindre lyckligt förhållande skulle
på det kraftigaste motverkas genom en
längre eller kortare resa under sommaren,
förenad med besök hos kamrater,
bevistande af Skolmöten, besökande af vårt lands
märkvärdigaste orter o. s. v. Men då,
såsom hvar man vet, det kostar mycket att
resa, och lönen för såväl folk- som
småskolans lärarekår är så knappt tilltagen,
att den nätt och jämt räcker för
tillfredsställande af de nödvändigaste behofven,
hafva de helt naturligt i de flesta fall
ingenting att afstå för sådana resor.

Huru denna brist bör af hjälpas är svårt
att säga. Enligt vårt förmenande skulle
det dock kunna ske på det sättet, att det
tillätes Sveriges folk- och småskollärarekår
att under en viss tid på året, t. ex. ett
par månader under sommarferierna (15
juni-15 augusti), resa fritt på statens
järnvägar.

Det kostade staten ej ett öres utgift.
Men säkert är, att den vinst, som genom
ett sådant arrangement tillskyndades skolan,
skulle blifva rätt betydlig. För mången
och i synnerhet för dem, som bo i aflägsna
trakter på landet, är all vidare utbildning
än den, som meddelats dem vid
seminarium, snart sagdt oåtkomlig. Men genom
en dylik anordning skulle äfven de få
tillfälle att utvidga sina insikter och sålunda
sättas i stånd att bättre motsvara tidens
kraf på en allmänbildad lärarekår.

Dessutom vore det för svenska staten
en heder att hafva gått i spetsen för en
så tidsenlig reform.

På grund af det här ofvan
antydningsvis anförda anhåller Fässbergs skolförening

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0010.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free