- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
7

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 1 (A). (575.) 4 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÅRAEETIDNING.

härmed vördsamt, att centralstyrelsen för
S. A. F. godhetsfullt behagade:

1) höra de olika kretsarnas mening i
denna fråga;

2) vidtaga sådana åtgärder, som kunna
leda till önskvärdt resultat.

Den, som ännu icke verkställt
prenumeration på Svensk Läraretidning för 1893,
bör ofördröjligen vända sig till närmaste
postanstalt.

En afskedshälsning
och ett tack.

Allbo folkskollärareförening (den
största af allmänna folkskollärareföreningens
kretsar i Kronobergs län) hade sitt
vintermöte i Rägnhult sistlidne onsdag.
Mötets afslutning blef - skrifves till Svensk
Läraretidning - af gripande verkan.
Ordföranden delgaf nämligen
medlemmarna följande till honom anlända
skrifvelse :

Som jag hört, att Allbo
skollärareförening en af de närmaste dagarna ämnar
hafva en sammankomst, ber jag att genom
Eder få bringa folkskolans och småskolans
lärare och lärarinnor inom kontraktet jämte
min afskedshälsning ett varmt och
hjärtligt tack för godt och värderadt
kamratskap under den tid af 31^ år, jag haft
att samarbeta med dem för höjande af
folkets skola och folkets bildning.

Under denna långa tid har jag haft
rikliga tillfällen att bevittna den flit och
trohet i deras kall samt det hedrande
välförhållande i och utom tjänsten, som med
rätta förvärfvat lärarekårens medlemmar
såväl församlingarnas som de öfverordnades
aktning, tillgifvenhet och förtroende.

Och när därtill kommer, att de alltjämt
visat mig personligen vänskap, förtroende
och tillmötesgående, är det med verkligt
vemod och djupt känd saknad jag nu
slutar mitt samarbete med dem och träder
tillbaka från deras krets, där jag alltid
trifts så väl. En stor hugnad vid afgången
från min inspektörsbefattning äger jag dock
i det medvetande, att skolan under deras
ledning befinner sig i goda händer. Och
därför har jag nu icke någon bättre
önskan, än att den goda och sunda anda,
som hittills så fördelaktigt kännetecknat
lärarekåren,, allt framgent må utmärka dess
medlemmar till deras egen heder, skolans
gagn och mina efterträdares glädje.

Med dessa enkla ord och med
nedkallande af Guds nåd och välsignelse öfver
Eder själfva och Eder fortsatta
verksamhet i skolans tjänst bjuder jag Eder alla
mitt hjärtligaste farväl.

Växjö den 25 december 1892.

A. Rundbäck.

Härå beslöt mötet aflåta följande svar:

Rägnhult den 28 dec. 1892.
Herr Lektor Rundbäck, Växjö.
Med rörda sinnen har Allbo härads
skollärarekår, i dag församlad till vintermöte
härstädes, mottagit Edert till oss skrift-

ligen framsagda farväl. Med lika rörelse,
vördnad och tacksamhet hafva vi också
afhört Edra vänliga uttalanden öfver vårt
arbete i skolans tjänst under Edert
in-spektörskap.

Vi våga nu härmed vördsammast bringa
Eder tillbaka vår hjärtliga och ödmjuka
tack för allt det goda sträfvande, såväl
för vårt som skolans bästa, Ni under Er
långa tjänstetid såsom ortens inspektör
städse ådagalagt, samt - på samma gång
vi uttala allas vår djupt kända saknad -
önska, det Eder återstående lefnad måtte
genom en välbehöflig hvila från det mera
trägna och ansträngande arbetet
lycklig-göras af en återvunnen hälsa och stärkta
krafter, att ännu i många år under mera
ostördt lugn få njuta den vederkvickelse,
som Ni mer än de flesta andra efter ett
långt och mödosamt träget arbete så väl
förtjänat.

Emellertid är det icke utan smärta vi
härmed å vår sida uttala ett farväl, väl
vetande, att vi sent skola ilnna den man,
som städse så uppoffrande nitälskar för
såväl skolans som lärarekårens bästa, som
vi alltid haft glädjen finna Eder göra.

Vår djupt kända tacksamhet blifve
därför ett nedkallande öfver Eder af all Guds
synnerliga nåd och välsignelse!

Vördsammast
A Allbo härads folkskollärareförenings

vägnar:
J. B. Ahlgren.

Pehr Borgh. Nikol. Nilsson. K. J. Ausenius.

N. Lindgren. Karl J. Strand. C. V. Lindgren.

L. B. Fceltenborg. Johanna Christensen.

Litteratur.

Ny metod för uppställning af
regula-de-tri-, procent-, intresse-, rabatt-, diskont-,
bolags-, blandnings-, kedje-, obligations-,
och aktieuppgifter af Svante Svensson, e.
o. kammarskrifvare i kongl, tullverket.
- Så lyder den långa titeln på ett i
Malmö hos Envall & Kull utgifvet
30-sidigt häfte till ett pris af 75 öre. I
förordet drager författaren i härnad mot
såväl »analogimetoden» som »det eviga
frågandet», då det gäller att inlära alla
dessa för det praktiska lifvet så viktiga
»räknesätt». Sedan han därpå äfven
förklarat »ekvationsmetoden» vara för
vetenskaplig, öfverlämnar han sin metod till
allmänhetens bedömande. Denna metod
synes dock knappt vara mindre mekanisk
än någon af de utdömda. Hufvudsaken
synes nämligen enligt densamma vara att
ordna de uppgifna storheterna på ett visst
sätt och därvid använda ett
»uppställningsstreck», öfver eller under hvilket
storheterna slutligen skola uppskrifvas. Därjämte
lägges mycken vikt på inlärandet af, att
storhetsbegreppen gå i »motsatt riktning»,
då det ena minskas, på samma gång det
andra ökas (ex. längd och bredd), och i
»samma riktning», då det ena Ökas, på
samma gång det andra ökas (ex. vikt och
värde). Och häraf betingas storheternas
plats öfver eller under det ofvan nämda
strecket. Det förefaller nästan, som om

användandet af denna nya metod såsom
korrektiv mot de gamla förkastliga vore
liktydigt med att komma ur askan i
elden. Det bör emellertid icke nekas, att
åtskilligt i framställningen är ganska sundt
och användbart, men om detta kan dock
sägas, att det icke är nytt. Om det nya
åter kan man med trygghet påstå, att det
med hänsyn till räknemetodikens
nuvarande ståndpunkt icke kan rekommenderas
till användning vid undervisning - allra
minst vid barnaundervisning.

Olaus Petri. Ett fyrahundraårsminne af
Henrik Schuck. Stockholm, Hugo Gebers
förlag. Pris l kr, 25 öre. - Med
namnet Olaus Petri är oskiljaktigt förknippadt
det stora genombrott, hvarigenom
skrankorna för den medeltida världsåskådningen
i vårt land ramlade och portarna
öppnades till en ny tid. Olaus Petri föddes
i Örebro den 6 januari 1493, och då vi
i öfvermorgon kunna fira
fyrahundraårsmin-iiet däraf, höfves det oss svenskar att ägna
en tacksam hågkomst åt den man, som
först uttalade reformationens stora
frihetstankar i vårt land. Författaren har till
den ändan i ofvannämda arbete redogjort
för den store mannens verksamhet och
påpekat betydelsen af hans lifsgärning till
tjänst för den stora allmänhet, för hvilken
Olaus Petri knappt annat är än ett namn.
Framför titelbladet är införd en afbild af
det förslag till staty af Sveriges förste
reformator, som blifvit utfördt af
bildhuggaren Teodor Lundberg.

Skriflek för småttingar. Af K. Nilsson,
Lösen, Lyckeby. Pris 75 öre. -
Föreliggande arbete afser att åt de små i
hemmen gifva en nyttig förströelse,
hvarunder de lära något. Arbetet består af
en förskrift i fyra kurser samt en på ena
sidan mattslipad glasskifva, afsedd att
läggas på förskriftens blad. Bokstaf
s-formerna synas nu igenom, och den lille
begynner skrifva på glasskifvans
mattsli-pade sida med en lös blyertspenna. Det
skrifna kan lätt utstrykas med en våt
svamp. Utan tvifvel skall han finna det
mycket roligt. Han kan, som någon
anmärkt, »rent af på lek lära sig skrifva».

Ledning i bibliska historien till grund
för historisk bibelkunskap af B. Högrell.
Med förord af professor C. V. Skarstedt.
Göteborg, H. L. Bolinders boktryckeri. Pris
l kr. - Boken innehåller i en enkel och
populär framställningsform en
sammanfattning af, hvad man eljest kan inhämta
i lexikaliska och större vetenskapliga
arbeten, och torde sålunda för den, som
önskar en kort och företrädesvis historisk
ledtråd vid studiet af bibeln, blifva en
ganska god hjälpreda.

Shaksperes dramatiska arbeten,
öfversatta af August Hagberg, hafva nu börjat
utgifvas i en fjärde upplaga på C. V. K.
Gleerups förlag i Lund. Verket
utkommer i 40 minst 80 sidiga häften å 25
öre, och torde sålunda de odödliga alstren
af »världens största sångårsnille» kunna
finna väg äfven till de djupare lagren af
vårt folk.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0011.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free