- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
18

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2. (576.) 11 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

18

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 2

lärarebibliotek. Så t. ex. hade
Filipstads-kretsen begärt^ att 5,000 kronor skulle
anslås till inköp af ett parti böcker, hvilka
sedan skulle fördelas mellan kretsarna
proportionsvis efter medlemsantalet,
Bankekinds-Skärkindskretsen hade önskat bidrag
åt »mindre bemedlade kretsar»,
Askers-kretsen hade yrkat, att hvarje krets skulle
understödjas med ett belopp af 10-20
kronor o. s. v. Enär dylika åtgärder skulle
ruinera allmänna föreningen utan att bringa
kretsarna någon nämnvärd nytta, blefvo de
afslagna.

Af staten ansågs för närvarande intet
anslag för ändamålet kunna erhållas, och
att hos enskilda skolvänner samt de
kommunala myndigheterna söka utverka dylika
tillkomme lämpligast de enskilda kretsarna
själfva.

Däremot biföllos de af ett 50-tal kretsar
framställda förslagen, att centralstyrelsen
ville hos förläggarne söka utverka
prisned-sättning vid köp för lärarebibliotekens
räkning, och att den måtte låta utarbeta en
anvisning vid dylika biblioteks anordnande
samt vid valet af den litteratur, som de
företrädesvis borde innehålla. Författandet
af denna anvisning uppdrogs åt
centralstyrelseledamoten Fridtjuv Berg.

Folkskolans inflytande på vårt folks sedlighet
samt arbetshåg och arbetsduglighet.

Äfven detta ärende hade behandlats
under förra sommaren. Af 130 kretsar hade
nämda inflytande ansetts afgjordt gynnsamt,
och ett 20-tal hade till stöd för denna sin
mening bifogat ett större eller mindre
antal statistiska tabeller. 2 kretsar hade trott
sig kunna antaga, att folkskolans inflytande
i nämda hänseenden åtminstone ej varit
skadligt. Endast l krets (Daga) hade ej
velat bestämdt bestrida, att detta i viss
mån kunnat vara fallet, enär det vore »en
grundad erfarenhet, att hvarje framsteg i
intellektuellt afseende lämnade den enskilde
samhällsmedlemmen en större möjlighet till
allt bestämdare utveckling antingen till det
onda eller till det goda». 7 kretsar hade
ej velat uttala någon mening i frågan, enär
lärarepersonalen vore jäfvig att »yttra sig
i egen sak».

Centralstyrelsen beslöt, att en
fullständigare redogörelse för ärendets behandling
skulle inflyta i årsskriften.

Pedagogiska resestipendier

fann centralstyrelsen föreningen ej ännu
hafva råd att utdela.

Högre pension från änke- och pupillkasssan.

Med stöd af ett från amanuensen O.
Eneström (revisor år 1891 i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa) begärdt och
erhållet utlåtande rörande möjligheten att få
folkskollärarnes änkepensioner höjda, utan
att statsbidraget eller lärarnes årsafgifter
behöfde ökas, anmodades de båda
centralstyrelsemedlemmar, som tillika äro
ledamöter af riksdagens andra kammare, att
vid instundande riksdag söka få till stånd
en motion i ämnet.

Skolhälsovården.

Den vetenskapliga bearbetningen af de
härom insamlade uppgifterna, hvilken ge-

nom flera af centralstyrelsen oberoende
orsaker blifvit fördröjd, är nu nära sin
fullbordan.

Bättre bibliska planscher.

Från den kommitté, som fått detta
ärende om hand (hrr Dalin och Söderberg)
meddelades, att goda utsikter funnos, att
dess sträfvanden nu skulle komma att
förverkligas.

Lärarebildningens höjande.

En på egen undersökning och noggrant
studium grundad redogörelse för
»Foik-skollärareutbildningen i England», författad
af folkskolläraren K. E. Lidholm i
Stockholm, hade blifvit ställd till
centralstyrelsens förfogande och skulle under året
offentliggöras.

Folkskolans plats i vårt skolsystem.

Centralstyrelsen vill under innevarande
år liksom under de föregående
uppmärksamt följa samt efter förmåga motverka
alla sådana inflytelser, som kunna ställa
sig hindrande i vägen för folkskolans
utveckling till en för alla samhällsklasser
gemensam bottenskola.

Material till en svenska folkundervisningens historia

har insamlats under 1892 och kommer att
insamlas äfven under 1893. För sådana
Skolhistoriska minnesteckningar, som
insändas före årets slut och af vederbörande
prisdomare befinnas särskildt värdefulla,
ut-fästes sex pris om sammanlagdt 150 kr.
Prisdomare för 1892 års täflingsskrifter
äro läroverkskollegan d:r N. O. V.
Lagerstedt samt folkskollärarne J. J. Dalström
och Jöns Johansson i Stockholm.
Ledningen af det öfriga insamlingsarbetet
uppdrog centralstyrelsen äfven under
innevarande år åt sin medlem J. /. Dalström.

Den fortsatta undervisningen.

Försöken att genom inbjudning till
pris-täflan erhålla någon skrift rörande detta
ämne, hvilken vore ägnad att väcka den
stora allmänhetens intresse för detsamma,
hade icke krönts med framgång.
Centralstyrelsen skulle därför söka vinna målet
genom personlig hemställan till författare,
som härtill kunde befinnas kompetenta och
villiga.

En allmän skolgångsstatistik.

På grund af förra ecklesiastikministerns
anmodan hade centralstyrelsen genom en
kommitté (hrr Hammarlund, Dalström och
Dalin) låtit upprätta förslag till
skolgångsstatistik, hvilket förslag nu af centrals!
y-relsen godkändes. Innan det inlämnades
till departementet, skulle dock kretsarnas
mening därom inhämtas, på samma gång
kretsarna skulle lämnas tillfälle att yttra
sig om, huru skolgången skall kunna
främjas särskildt genom en ändamålsenlig
skolgångsstatistik.

Lönefrågan

vill centralstyrelsen fortfarande följa med
uppmärksamhet för att vid tjänlig tidpunkt
vidtaga sådana åtgärder, som den anser
kunna lända kåren till gagn. Dock inser
den mycket väl, att utsikterna för frågans
lyckliga lösning just nu äro mörkare än

de på länge varit, enär statsverkets
tillgångar under de följande åren med
visshet komma att tagas så strängt i anspråk
på andra områden, att utgifterna för s. k.
kulturändamål måste komma att inskränkas
till det minsta möjliga.

Undervisningsmateriel för folkskolan.
Den för detta ärendes utredning tillsatta
kommittén (hrr /. J. Dalström, Hjalmar Berg
och And. Lindén) hade afgifvit ett utlåtande,
hvari förordades:

a) att pedagogiskt ordnade ständiga
utställningar af undervisningsmateriel upprättas i alla
större städer, helst i förening med de
pedagogiska bibliotek, som där äro upprättade eller
inom kort torde komma att upprättas,

b) att tillfälliga uppvisningar af dylik
materiel med föredrag eller diskussioner
arrangeras vid alla mera betydande läraremöten,

c) att befintlig undervisningsmateriel bringas
till lärarekårens kännedom genom en
illustrerad, systematiskt affattad annonsbilaga till
föreningens årsskrift, och

d) att statsanslaget till undervisningsmateriel
väsentligen höjes.

Centralstyrelsen beslöt, med instämmande
i de båda första önskemålen, att
underhandla med vederbörande förläggarefirmor
om den ifrågasatta annonsbilagan samt att
anmoda de båda centralstyrelsemedlemmar,
som tillhöra andra kammaren, att söka få
till stånd en motion om höjande af
materielanslaget, såvida ingen,
regeringsproposition i ämnet skulle vara att motse.
Insamlande af äldre skolmateriel.

Uppmaningen härtill skulle förnyas
under påpekande, att därest något afsevärdt
antal hithörande föremål kunna
samman-bringas, de komma att utgöra en särskild
skolhistorisk afdelning af d:r Artur
Hazelii »Nordiska museum».

Bestyreisen för det elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet i Göteborg 1893

skulle enligt 1888 års mötes beslut
utnämnas af centralstyrelsen efter samråd
med Göteborgskretsens styrelse. På grund
häraf hade centralstyrelsen under
föregående år vändt sig till denna senare med
uppmaning att inkomma med ett förslag,
hvilket ock skett, och i öfverensstämmelse
med detta fötslag utsåg centralstyrelsen nu
bestyrelse enligt förteckningen här ofvan.
Centralstyrelsen uppdrog åt sin ledamot
Joh:s Johansson att sammankalla den
sålunda utsedda bestyreisen till dess
konstituerande sammanträde samt beslöt, att
åt densamma skulle uppdragas hela
anordningen af det elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet, att den på rekvisition
skulle äga utbekomma den besparing från
Stockholmsmötet, som hittills stått under
centralstyrelsens förvaltning (nu uppgående
till 706 kr. 28 öre), samt att handlingarna
från sistnämda möte skulle såsom lån
ställas till den nya bestyreisens förfogande.

Folkskolestadgans § 48.

Från föregående år hvilade en motion
från Gärdskretsen, åsyftande sådan ändring
af nämda paragraf, att där uppställda
fordran »katekes och biblisk historia till den
grad, som erfordras för att kunna hos
prästerskapet börja den egentliga
nattvardsläsningen» borde utbytas mot någon
bestämdare och mindre uttänjelig, t. ex.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0022.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free