- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
27

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 3. (577.) 18 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 3

SVENSK LÄRARETIDNING.

27

Den i lördags till hr Hjalmar Petré
öfverlämnade adressen från lärarepersonalen -
hvilken tillkommit på initiativ af Ofvansjö
skolpersonal - är undertecknad af 210
lärare och lärarinnor i Gestrikland och 170
i Helsingland, länets båda
folkskoleinspektörer samt åtskilliga skolrådsordförande.
A titelbladet synes öfverst Gestriklands
och Helsinglands vapen och därunder

Till
Herr Brukspatronen och Riddaren

HJALMAR PETRÉ,
den nitiske och ädelmodige främjaren af

folkbildningen
inom Gäfleborgs län

1863-1892
ett varmt och vördnadsfullt tack

från

folkskoleinspektörer, lärare och lärarinnor
i samma län,

Själfva adressen har följande lydelse:

Till
Herr Brukspatronen och Riddaren

Hjalmar Petré.

Trettio år hafva snart förflutit, sedan Ni, hr
brukspatron, med ovanlig framsynthet tog ett
synnerligen kraftfullt och verksamt initiativ
till folkundervisningens höjande inom
Gäfleborgs län genom den till länets första
landsting år 1863 afgifna motionen om tillsättande
af en kommitté med uppdrag att inhämta
kännedom om folkundervisningens ståndpunkt inom
länet och däröfver afgifva berättelse jämte
förslag till ändamålsenliga åtgärder till
förevarande bristers afhjälpande.

I tacksam hågkomst skall länets
skolpersonal alltid bevara de betydelsefulla och för
folkundervisningen välsignelsebringande frukter,
nämda motion frambragt, i det Ni, hr
brukspatron, - jämte doktorn, sedermera biskopen,
Landgren och nuvarande ecklesiastikministern
Gilljam utsedd att fullgöra, hvad Eder motion
afsåg - med öppet öga och hjärta för tidens
kraf framlade förslag, som, satta i verket, fört
vårt läns skolväsen in på rätt spår och det så
tidigt, att det i mycket varit en föresyn för
öfriga landsdelar. Bland dessa frukter må
nämnas: en väl ordnad folkskoleinspektion, en
af de kraftigaste häfstängerna för skolans och
undervisningens lyftande; seminariers
upprättande för utbildande af lärare och lärarinnor
vid småskolor och s. k. ersättningsskolor eller
mindre folkskolor; en inom församlingarna
mer och mer vaknande håg att inrätta
behöfliga skolor och på lämpligare sätt ordna
undervisningen; inrättandet af en högre
folkskola, sedermera förändrad till folkhögskola;
anslag till pris för den förtjänstfullaste skrift
om folkskolan; anordnande af lärokurser för
länets folkskollärarekår; anslag till
läraremöten, hvilka tjäna den samvetsgranne läraren
till icke ringa nytta och uppmuntran; lån till
seminarie-elever, hvilka förbunde sig att
tjänstgöra inom länet etc. etc.

Edert energiska ingripande i ordnandet af
Ofvansjö församlings skolor, Edra storartade
donationer till desamma, Eder ifver att på ett
tillfredsställande sätt ordna undervisningen vid
Petreska familjens bruksskolor hafva utgjort
ett sporrande föredöme, utan hvilket länets
skolväsen helt visst icke skulle hafva
utvecklats till den ståndpunkt, det nu innehar.

Af detta års landstings protokoll synes, att
Ni, hr brukspatron, i anseende till afflyttning
från orten, vid årets slut upphör att fungera
som ledamot i landstingets kommitté för
folkundervisningen, hvarest Ni med ovanlig energi
och framgång verkat i mer än ett fjärdedels
sekel. N. N. skolpersonal känner sig med
anledning häraf djupt manad att till Eder, hr
brukspatron, frambära uttrycken af sin
vördnadsfulla och innerliga tacksamhet för allt,
hvad Ni uträttat för folkbildningens
befrämjande genom Eder uthålliga, ädla verksamhet
i landstinget, genom Edra kraftfulla åtgärder
inom egen ort och genom de storartade
understöd i penningemedel, Ni låtit komma
skolan och dess personal till del, samt först och
sist för Edert under alla förhållanden
fortlef-vande, varma intresse för folkupplysningen,
skolarbetet och lärarepersonalen.

Med tacksam vördnad och minnesgod
tillgifvenhet.

Adressen från Bollnäs
småskollärarinneseminarium var af följande innehåll:

Brukspatronen och Riddaren Hjalmar Petré.

Lärare och elever vid Gäfleborgs läns
landstings småskoleseminarium i Bollnäs,
samlade till terminsafslutning, hembära Eder, hr
brukspatron, som med detta år utträder ur
den af landstinget tillsatta kommittén för
länets undervisningsväsen, under hvilken denna
läroanstalt närmast lyder, sin djupa
tacksamhet för det» aldrig sviktande nit och det
varma intresse, hvarmed Ni städse följt
anstaltens verksamhet och främjat dess utveckling
såväl som för den uthållighet, hvarmed Ni
alltid kämpat för folkbildningens höjande
inom detta län. Länge skall Eder ädla
lifsgärning för folkundervisningens befrämjande i
våra hjärtan lefva uti välsignad hågkomst.

Bollnäs den 15 december 1892.

Prenumeration på Svensk
Läraretidning mottages fortfarande. Anmäl Eder
på närmaste postanstalt!

FÖR DAGEN.

De kommunala
folkskoleinspektörerna.

Mängden och beskaffenheten af de
åligganden, som folkskolestadgan
uppdrager åt skolrådsordföranden, förde
redan för omkring 35 år sedan till tanken
på inrättandet af en särskild befattning,
som i närmaste hand afsåg utförandet
af skolrådets uppdrag. Såvidt oss är
kändt, voro A. Th. Bruhn i Göteborg
(sedermera chef för folkskolebyrån) och
P. A. Siljeström i Stockholm de första
kommunala folkskoleinspektörerna. Sedan
hafva flera andra städer följt exemplet.

Vi ha trott det icke vara utan sitt
intresse att, sedan vi i ett af de närmast
föregående numren uppräknat statens
inspektörer, nu nämna namnen på de
män, som enligt oss meddelade
uppgifter under år 1892 fungerat som
städernas skolinspektörer. I sammanhang
härmed nämna vi ock de belopp, som
vederbörande kommuner utbetalt i arvode
till sina skolinspektörer.

Stad. Inspektör. Arvode.

Stockholm Fil. d:r G. G. Bergman 6,500

Göteborg » J. M. Ambrosius 6,000

Malmö » A. O. Stenkula 6,000

Norrköping > I. A. Lyttkens 5,000

Gäfle » G. Insulander* 1,500

Jönköping Pastor J. A. Franzén** 2,000

Linköping » J. A. Söderlund 500

Halmstad Lektor Fr. Anderson 1,000

Kalmar Sem.-adj. A. Hellner 600

KristianstadGen.-major G. Sjöcrona 500

Ystad Lärov.-rektorL. M. Neuman 500

Borås Slöjdinspekt. G. Nordendahl 500

Uddevalla Komminister S. G. Gajander 400

Som man finner af denna lista, hafva
åtskilliga goda krafter vunnits åt
folkskolan genom denna institution. De
inspektörer, hvilka icke behöft splittra sin
kraft och sitt intresse på en mångfald
andra förvärf och uppdrag, som föga
ägt sammanhang med skolan, utan helt
fått tillhöra denna, hafva gifvetvis
kunnat göra sig mera förtrogna med den
viktiga samhällsangelägenhet, de blifvit
satta att vårda. Från de större
städerna hafva också många för
folkbildningen i hela vårt land betydelsefulla
impulser utgått.

Och vännerna af en praktisk reform
i folkskoleinspektionen hafva just i
erfarenheten från somliga af våra städer,
som helt »rådt om» sin inspektör, en
synnerligen tydlig fingervisning om
riktningen, i hvilken en sådan reform bör
gå. Meningarna bland de sakkunniga
kunna väl för öfrigt knappast längre
anses vara delade därom, att en syssla
som blott skall skötas på lediga
stunder och vid sidan af andra kräfvande
ämbeten icke i regeln kan blifva riktigt
välskött. Gäller detta i allmänhet, så
kan det med ännu större tydlighet
märkas, då bisysslan afser ett område, där
innehafvaren är främmande och icke
hinner göra sig hemmastadd.

I åtskilliga mindre städer liksom
äfven på några större platser i landsorten
hafva dessa göromål sedan många år
varit anförtrodda åt dugliga och
erfarna folkskollärare. Oss synas också
alla skäl tala för ett fortsättande på
denna väg. Dylika befattningar äro
nämligen allt för viktiga och maktpåliggande
för att böra lämnas som bisysslor åt
personer, hvilkas hufvudintressen gå i en
helt annan riktning. Den aflöning, som
följer med befattningen, kan för öfrigt
icke anses som en öfverflödig
uppmuntran på en bana, där möjligheterna
för befordran äro så godt som inga och
den ekonomiska ställningen i de flesta
fall allt för klen.

I allmänhet hafva de folkskollärare,
åt hvilka ett dylikt uppdrag blifvit
läm-nadt, erhållit benämningen förste lärare.
Och är det så, att inspektörstiteln skulle
anses vara allt för anspråksfull, så
är det en enkel sak att stryka
densamma. Det vill nämligen synas, när
allt kommer till allt, att titeln är ett
bland de främsta skälen, hvarför man

* Är tillika statens inspektör för
Gestrikland.

** Utnämd till statens inspektör. Härtill
efterträdare i Jönköping erhållit fil. kand. G.
R. Johansson.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0031.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free