- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
30

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 3. (577.) 18 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

30

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 3

- Månadsvis i förskott utbetalas från och
med i år lönerna till lärarepersonalen vid Falu
stads folk- och småskolor. Detta skolrådets
beslut har tillkommit på begäran af lärare och
lärarinnor, skrifves till Sv. Läraretidning.

- För sina folkskolors räkning hafva flera
skolråd eller kyrkostämmor subskriberat på
Svenska akademiens stora ordbok; nu senast
Stoby församling på 4 exemplar samt Norra
Sandby och Mönsterås på hvardera ett exemplar.

- Den nya folkskolebyggnaden i Östersund har
afsynats och blifvit godkänd. Huset innehåller
åtta lärosalar med tillhörande ljusa och
rymliga tamburer samt ett material- och ett
lärarerum. Entreprenadsumman är 52,000 kr.

- En samskola torde komma att inrättas i
Ronneby. Skolan skulle komma att i sig
upptaga såväl läroverket för gossar efter dess
blifvande indragning som ock nuvarande läroverket
för flickor.

- Om »kvarsittaresystemet» öfverlades vid
Karlshamns skollärareförenings årsmöte den 7
d:s, och uttalade mötet som sin åsikt, att ett
barn ej bör sitta kvar mer än ett år i hvarje
klass, såvida ej lättja, sjukdom eller längre
försummelser omöjliggjorde dess flyttning.

- Som minne af sitt ledamotskap för
döf-stummeinstitutet i Karlskrona har handlanden
Adolf Gulin till styrelsen för 3:e
döfstumskol-distriktet öfverlämnat 1,000 kr., som skola
användas till en fond för insättande af medel i
lifränteanstalt för döfstumma barn i Blekinge.

- Eldsvåda har ånyo ödelagt ett
folkskolehus. Skogsborgs nästan nya folkskolehus å
Arboga stads utmark nedbrann nämligen i
fredags afton. Elden började å vinden, sannolikt
genom fel å skorstenen. Hus och lösören voro
försäkrade, dock gör läraren stor förlust.

- Många vilja blifva småskollärarinnor. Icke
mindre än 149 unga kvinnor hade inlämnat
ansökningar om inträde i årets kurs vid
Malmöhus läns landstings småskollärarinneseminarium
i Lund. Af dessa deltogo 138 i inträdesexamen.
Blott 30 kunde mottagas.

- Delvis obligatorisk kommer
slöjdundervisningen vid Stockholms folkskolor hädanefter
att blifva, sedan öfverstyrelsen beslutat, att
gossarna i sjunde klassen skola, så vidt
möjligt är, under förmiddagarna erhålla 4 timmars
slöjdundervisning i veckan.

- Om Skolförhållandena i Stockholm uttalar sig
en tysk skoltidning särdeles fördelaktigt. Den
redogör för åtskilligt i afseende på skolhusens
inredning och möblering, klassernas barnantal,
lästider, öfningsämnen och rastordning m. m.
och finner alltsammans mycket tillfredsställande.

- En julfest var den 14 d:s anordnad af
Simrishamns damer för omkring 140 barn ur
skolans lägre klasser. Glädjen stod högt i tak och
nådde sin spets, när till hvar och en skänktes
en pappersflagga i svenska färgerna, hvarefter
ett långt »flaggtåg» anordnades.

- Svenska flaggan skall anskaffas till Höreda
församlings trenne skolhus samt till skolhuset
vid Hargs bruk. Däremot har Barkeryds
församling, Jönk., beslutat att icke förse sina
skolhus med flaggor - ett beslut, som väckt
mycken förargelse. - Båda folkskolehusen i
Säfve, Gtbg, hafva försetts med svenska flaggor.

- Gäfleborgs läns folkhögskola i Bollnäs
öppnades den 9 d:s i en nybyggd och tidsenlig
lokal, naturskönt belägen på en udde midt
emot Bollnäs kyrka. 18 elever anmälde sig till
andra årets kurs och 22 till första årets. -
Nordisk fest firades samma dag af
folkhögskoleförbundet.

- Alingsåstraktens kretsförening hade extra
sammanträdeden 7 d:s, hvarvid uttalades, att det
för närvarande ej vore lämpligt för kretsen att
ansluta sig till Södra Älfsborgs läns
sjukhjälps-förening. Frågan »om de ständigt förökade,
mångahanda kraf, som ställas på folkskolan
m. m.» skall slutbehandlas vid nästa ordinarie
möte.

- Det upprop till Stockholms arbetsgifvare, som
utfärdats af folkskoleinspektören d:r C. G.
Bergman, föredrogs vid Stockholms
målaremästare-förenings senaste sammanträde. Ledamöterna

beslöto att, så vidt möjligt är, vid anställande
af lärlingar i främsta rummet vända sig till
folkskolans lärare, för att bland de
folkskolegossar, hvilka därtill äro mogna och som af
sina lärare rekommenderas, taga sina lärlingar.

- Till ombud i folkriksdagen äro valda
folk-skollärarne L. G. Broomé i Bårslöf (för
Malmöhus län), Karl Sundblad i Sorunda och Aug.
Karlsson i GrÖdinge (för Stockholms län), E.
Larsson i Bäckefors (för Älfsborgs län), J. M.
Omberg i Sörbygden (för Jämtlands län) samt
förre skolläraren J. Hellberg i Mellösa (för
Södermanlands län).

- Vanneberga skolhus i Vinslöf, som för någon
tid sedan nedbrann, skall enligt församlingens
beslut den 10 d;s, vara återuppbyggdt före
november månad. Huset skall uppföras af tegel
på samma plats och i hufvudsak efter samma
ritning som det förra till ett pris af ej öfver
13,500 kronor. Brandskadeersättningen utgör
14,500 kronor.

- Östra Dalslands skolförening, som hvilat
under de två senaste åren, har ånyo trädt i
verksamhet. Den 7 d:s hölls ett möte i Mellerud,
hvarvid till ordförande utsågs folkskolläraren
G. Bergman i Gunnarsnäs, till vice ordförande
privatläraren J. Henriksson i Mellerud, till
sekreterare och kassaförvaltare folkskolläraren L.
V. Norén i Skållerud samt till styrelseledamöter
folkskollararne E. Bydén i Gärdserud och O. F.
Häger i Nordkärr.

- Till en uppfostringsanstalt i Vänersborg har
handlanden Aug. Hedman donerat större delen
af sin betydliga egendom. Anstalten skall
benämnas »Hedmanska flickhemmet». I detta hem
må endast intagas döttrar af mindre bemedlade
föräldrar inom Vänersborgs stad, hvilka vid
intagandet befinna sig i en ålder af minst 6 och
högst 10 år, och som ej direkt tillhöra
fattigvården. Dessutom har H. donerat till
barnhemmet i Vänersborg 2,000 kr.

- För att studera den tekniska undervisningen
har rektorn vid de tekniska skolorna i Malmö
d:r P. J. Isberg, åtföljd af folkskoleinspektören
d:r A. O. Stenkula, i enlighet med
stadsfullmäktiges uppdrag nyligen afrest till Berlin.
Afsikten är att söka undgå den stora kostnad,
som uppförandet af ett tidsenligt läroverkshus
för både tekniska elementarskolan och tekniska
söndags- och aftonskolan skulle kräfva, genom
att delvis förlägga den sistnämdas
undervisning till folkskolan.

- En föreläsningskurs för arbetare och den
vuxna ungdomen är anordnad vid Åtvidaberg.
Initiativet därtill är taget af ordföranden i
Åtvids hushållsförening pastor G. Gustafsson.
Omkostnaderna bestridas af baron T.
Adelsvärd och Åtvids hushållsförening, som
hvardera för detta år lämna 100 kr. Föredrag
hafva utlofvats af kyrkoherden A. Bosenqvist,
pastor G. Gustafsson, fil. d:r G. Rudelius,
jägmästaren O. Petersson och agronomen S.
Hildebrandsson, hvarjämte församlingens
folkskollärare hafva anmodats aj,t medverka.

- Ett egendomligt mål handlades i lördags
inför Stockholms rådhusrätt. F. d.
folkskollärarinnan Kristina Horn hade nämligen
uttagit stämning å förre folkskoleinspektören G.
J. Meijerberg med yrkande om ansvar och
skadestånd, för det hon mistat sin plats vid
härvarande folkskolor, hvartill hon påstår M. vara
skulden. Hon begär nu ett skadestånd af i ett
för allt - 30,000 kr. Svarandeombudet bestred
kärandens yrkanden. Målet utsattes att ånyo
förekomma den 4 instundande februari. Fröken
Horn har förut på flera sätt sökt trakassera hr
Meijerberg.

- Den kvinnliga slöjdundervisningen var
föremål för öfverläggning vid Seminghundra
läraresällskaps möte i Kårsta den 9 dennes. En
lång och liflig diskussion, i hvilken flera
lärarinnor deltogo, utspann sig. De gjorda
yttrandena sammanfattades sålunda: Sällskapet,
varmt intresseradt för- och inseende behofvet
och nyttan af kvinnlig slöjds införande i våra
landsskolor, beslutar att till central-kommittén
för hemslöjdens befrämjande i Stockholms län
ingå med vördsam anhållan om, att kommittén,
som för gosslöjdens befrämjande föranstaltat

kurser för utbildande af slöjdlärare, äfven måtte
vidtaga förberedande åtgärder för
tillgodoseendet af den kvinnliga slöjden.

Ännu är det icke för sent att
prenumerera på Svensk Läraretidning får 1893.
Vänd Eder till närmaste postanstalt!

Minderårigas användande i
arbete.

Ett uttalande från en folkskoleinspektör.

Uti infordradt utlåtande har
folkskoleinspektören i Stockholm, d:r C. Gr. Bergman,
med afseende på denna fråga framställt
åtskilliga beaktansvärda synpunkter, om
hvilka här må lämnas några antydningar.

Till en början framhåller d:r B., huru
skolans, föräldrarnas och arbetsgifvarnes
intressen delvis stå i strid med hvarandra,
hvilket föranledt barns deltagande i arbete,
innan skolarbetet är afslutadt. Af en
sådan anordning synes dock ingendera
parten kunna vara tillfredsställd. Om
bestämmelsen, att minderårig skall begagna
undervisningen på af skolrådet efter
näringsidkares hörande bestämda tider, yttrar
d:r Bergman:

Detta kan ju möjligen låta sig göra i ett
samhälle, där det finns endast en större
arbets-gifvare. Men huru ofta inträffar detta? Huru
skall skolrådet bära sig åt, då det finns flera
arbetsgifvare och dessa icke kunna komma
öfverens om någon gemensam skoltid, en
omständighet som icke alls behöfver bero på
någon mindre god vilja hos dessa. Huru skall
en sådan öfverenskommelse kunna göras i ett
större stadssamhälle? Och vidare. Då läraren
har sig ålagdt att för sin lön undervisa vissa
timmar om dagen under vissa månader på
året, så blir det för skolrådet lika svårt att
utfärda en sådan föreskrift som för läraren att
ställa sig en sådan tiil efterrättelse, så framt
icke skolan i dess helhet med det ojämförligt
största antalet barn skall däraf blifva lidande.

Ej bättre kommer saken att ställa sig, om,
såsom reservanterna föreslå, dessa yngre
arbetare tvänne eftermiddagar i veckan skola
begagna sig af för dem anordnad undervisning.
Härvid ber jag tillika få påpeka svårigheten,
för att icke säga omöjligheten, att komplettera
och afsluta dessa barns undervisning på några
eftermiddagstimmar i veckan, särskildt om man
betänker, att barnen komma till detta arbete
mer eller mindre uttröttade efter dagens
föregående kroppsarbete. På hvarje ämne - äfven
om man inskränker dem till den s. k.
minimi-kursens - kommer så ringa tid, att svårligen
några nämnvärda framsteg kunna göras. En
sådan undervisning blir lika litet uppmuntrande
för lärare som för lärjunge.

Härtill kommer äfven den omständigheten,
att denna s. k. skolundervisning icke kan ske
utan olägenhet för arbetsgifvaren, då dessa
yngre arbetare ofta tjänstgöra som
handtlangare åt äldre, hvilka senare då ock ej sällan
nödgas dessa dagar afbryta sitt arbete tidigare.
Detta framgår äfven af i Stockholm vunnen
erfarenhet. Arbetsgifvare, som hafva yngre
arbetare i sin tjänst, göra i delta hänseende
ofta svårigheter. »Skola de besöka skolan två
eftermiddagar i veckan, så få de hellre gå sin
väg, och jag skaffar mig andra i stället.» Det
blir i sådana fall nästan alltid skolan, jom får
sitta emellan och gifva vika.

Efter att därpå hafva påpekat, hurusom
de barn, hvilka skulle delvis begagna
skolan och delvis vara anställda i arbete,
komme att utöfva ett menligt inflytande
på de i skolan helt och hållet
kvarstående, och att det sålunda vore nödvän-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0034.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free