- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
31

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 3. (577.) 18 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 3

SVENSK LÄRARETIDNING,

31

digt att bestämdt skilja mellan skolarbete
och arbete i fabrik m. m., uttalar d:r B.
den åsikten, att som villkor för barns
deltagande i fabriksarbete borde fordras
fullständigt afslutad skolkurs.

I afseende på arbetstiden anser d:r B.,
att om man ej vill gå så långt som att
bestämma fullständigt genomgången
skolkurs såsom villkor för anställning i
arbete, bör skillnad göras i arbetstiden
enligt följande förslag:

I arbete må minderårig, som fyllt tretton år,
användas högst tio timmar, under förutsättning
att lämpliga raster gifvas, att han eller hon
erhållit afgångsbetyg från folkskola och icke
till nattarbete användes. För den, som icke
erhållit afgångsbetyg från folkskola, minskas
den dagliga arbetstiden med fyra timmar.

För minderårig, som fyllt fjorton år, må den
dagliga arbetstiden utgöra högst elfva timmar,
dock med den inskränkning för minderårig
under femton år, att arbetstiden minskas med
fyra timmar för hvar och en, som icke erhållit
afgångsbetyg från folkskola.

Minderårig, som fyllt tolf år, må äfven kunna
i ofvan nämda arbeten användas högst åtta
timmar dagligen, såvida han eller hon erhållit
fullständigt afgångsbetyg från folkskola samt
med läkarebetyg styrker sig utan men kunna
i arbetet deltaga.

Därjämte anser d:r B., att då enligt
folkskolestadgans § 48 möjlighet finnes
för barn att få sluta skolan utan att fullt
ha genomgått densamma, så synes det
vara hvarken nödigt eller lämpligt att låta
minderårigas deltagande i arbete vara
beroende på skolråds tillstånd att låta dem
få sluta skolan. Ett sådant medgifvande
komme alltid att leda till större eller
mindre godtycklighet, beroende på subjektiv
uppfattning och på inverkan från föräldrars,
målsmäns och arbetsgifvares sida, hvarför
man icke onödigtvis borde utsätta
skolrådet.

Rekvirera profnummer af Svensk
Läraretidning för utdelning till lärare, lärarinnor
och s kol v än ner! Fås gratis och porto f ritt.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Grödinge, Sthm: Af skolrådets 10 ledamöter
(utom ordföranden) hade endast tre infunnit
sig. Församlingens tre folkskollärare voro
närvarande, men ingen småskollärarinna, hvilket
dock har sin förklaringsgrund däri, att den ena
är bortrest, och de båda andra vågade ej trotsa
den ovanligt stränga kölden (omkring 30°).
Ordföranden framhöll nödvändigheten af att
åvägabringa regelbunden skolgång, hvilken ännu
lämnade åtskilligt öfrigt att önska. Lärarne
anmodades och åtogo sig att hvar för sin skola göra
utdrag af förteckningen öfver skolpliktiga barn för
att bättre kunna kontrollera, hvilka barn som
bevistade skolan eller icke. De försumliga skulle
anmälas för vederbörande tillsyningsman. För
öfrigt öfverlades om anskaffande af
skolmateriel, och biföll skolrådet, hvad lärarne för detta
ändamål begärde. Dessutom erhöllo lärare och
lärarinnor rätt att utan särskild anmälan för
hvarje gång bevista Södertörnskretsens möten,
hvarjämte på framställning af läraren August
Karlsson »Grödinge ungdomsförening» fick
till-låtelse att hålla sina sammanträden i någon af
skolsalarna.

Malma, Vstm.: I anseende till barnantalets
ökning vid Kolsva bruksskola beslöts att tills
vidare införa afdelningsläsning, hvarvid högre
afdelningen skulle åtnjuta 4 timmars läsning

på f. m. och den lägre 3 på e. m. samt den
årliga lästiden ökas med en månad. Till att
utarbeta läroplan för distriktets skolor utsågs
skolrådets ordförande samt folkskollärarne
Magnusson, Tydén och Sjöblom. Vidare beslöts
inrättande af skolbibliotek vid hvarje af socknens
folkskolor. För kyrkosångens höjande beslöts,
att ene läraren skall minst en timme i veckan
meddela årets nattvardsbarn undervisning i
kyrkosång tillsammans med folkskolans högre
afdelning. Trädgårdsskötsel skulle ingå som
undervisningsämne vid de af socknens folkskolor,
där skolträdgårdar finnas. Och beslöts, att de
barn, som icke ordentligt skötte sina
trädgårdssängar, skulle straffas - om icke tillsägelse
hjälpte - på så sätt, att de fråntoges sina
land med åtföljande afkastning för året, men
likväl finge deltaga i trädgårdsarbetena.

Fo/kärna, Kpbg: Det första mötet mellan
skolrådet och lärarepersonalen härstädes hölls i
söndags. Af församlingens 13 lärare och
lärarinnor hade blott 7 infunnit sig. På förslag
af läraren H. Bertrand beslöt skolrådet att till
samtliga folkskolor och mindre folkskolor
inköpa nödigt antal exemplar af nya läseboken,
förra delen, samt att de gamla läseböckerna
skulle säljas å auktion. Vidare beslöts, att
§ 51 folkskolestadgan skulle tillämpas i hela
sin stränghet, samt att nämda paragraf skulle
dels uppläsas från predikstolen minst två gånger
om året, dels inryckas i den annons i
ortstidningen, som tillkännagifver skolornas öppnande.

Nora, Vnrl.: De viktigaste besluten vid
sammanträdet den 5 d:s voro: att tillsätta en
byggnadskommitté för uppgörande af ritning och
kostnadsförslag till ombyggdt eller nytt skolhus
vid kyrkovallen (det hittills använda byggdes
1846 och är högeligen olämpligt och föråldradt);
att föreslå kyrkostämman en ny småskolas
inrättande; samt att afgångspröfningarna
hädanefter skola hållas i hvarje skola för sig och
icke såsom hittills gemensamt för hela distriktet.
Sammanträdet karakteriserades af ömsesidig
förtrolighet och aktning samt gjorde ett
synnerligen godt intryck.

Räfvinge, Hall: På förslag af folkskolläraren
beslöts att förändra småskolan från flyttande
till fast med hvarannandagsläsning. Nytt
skolhus skall under året uppföras i stället för det
i september nedbrunna. Det skall innehålla två
större lärosalar samt bostäder för lärare (4 rum
och kök) och lärarinna.

Getinge, Hall.: Skolläraren Vessman erhöll
uppdrag att på lämpligt sätt ordna den å
oktoberkyrkostämman beslutade slöjdskolan.

Ljusnarsberg, Öreb.: En pedagogisk kurs för
lärare och lärarinnor vid de mindre skolorna
inom församlingen skall om möjligt anordnas
instundande sommar. Kyrkoherden Enhörning,
pastor Hult och folkskolläraren Palmaer utsagos
att förbereda ärendet,

Karlstad: Förste läraren Nyman föreslog, att
hvarje lärare och lärarinna måtte få följa sin
klass genom hela skolan. Skolrådet medgaf
lämpligheten af en dylik anordning, men på
grund af lokala förhållanden kunde den ej nu
förverkligas. Enär ett stort antal barn blott
ge-nomginge minimikursen, uttalades den åsikten,
att kontrollen vid intagandet i minimiskolan
borde skärpas.

Söderala, Gflb.: Med anledning af
lärareföreningens beslut väcktes förslag om
hvarannan-dagsläsningens förändrande till
afdelningsläsning på olika tider. Flera skolrådsledamöter
funno förslaget välbetänkt.

Hedemora: Det beslöts, att lärjunge, som
för-fallolöst uteblifver från repetitionsförhör eller
ej nöjaktigt bereder sig, skall vara underkastad
daglig skolgång äfven under annars därifrån
ledig tid.

För meddelanden om dylika möten
stannar redaktionen i tacksamhet. Skrif
genast - kort och rakt på sak!

Litteratur.

Ifrågasatta reformer vid
räkneundervisningen. Uti Pedagogisk Tidskrift för

förra året har pågått ett meningsbyte
med anledning af en i samma tidskrift år
1891 införd anmälan af lektor K. P.
Nordlunds utgifna arbete med ofvanstående
titel. Det svar, som hr N. afgifvit på en
uppsats i ämnet, införd i fjärde häftet
förra året, har utkommit i särtryck. Det
innehåller en synnerligen intressant och
läsvärd vederläggning af de under striden
från motståndarens sida framkastade
invändningarna, hvilken vi härmed
rekommendera till begrundande af både vänner
och motståndare till lektor Nordlunds
ifrågasatta reformer.

Dödsfall.

J. 0. Lindfors f. Kyrkoherden i
Res-löf, f. d. folkskoleinspektören, fil. d:r Johan
Otto Lindfors afled i måndags i en ålder
af 75 år. L. var under åren 1869-71
folkskoleinspektör i Oxie, Skytts, Bara,
Vemmenhögs samt Ljunits och Herrestads
kontrakt i södra Skåne.

K. J. Baaz f.o Sistlidne juldag afled
på sin egendom Åby i Fässbergs socken
förre klockaren och organisten Karl Johan
Baaz. Han var född den 28 sept. 1813.
Vid 16 års ålder började han sköta
orgelspelningen i Fässbergs kyrka och år 1835
erhöll han efter sin far klockare- och
organisttjänsten därstädes. Efter 50 års
tjänstetid fick han mottaga patriotiska
sällskapets guldmedalj, och med 1887 års slut
frånträdde han befattningen. Gift
annandag jul 1834 sörjes han närmast af
efterlefvande åldrig maka, tre söner och en
dotter. Genom ihärdig och framgångsrik
verksamhet hade han lyckats vinna en god
ekonomisk ställning, så att han ägde det
största jordbruket inom församlingen. Den
högtidliga jordfästningen försiggick i
kyrkan den 29 sistlidne december, skrifves
till Svensk Läraretidning.

Utlandet.

En liten tidsbild från Bern. I en
schweizisk skoltidning skrifves: Kantonen Bern lider
brist på goda lärare, ty få dugliga män vilja
ägna sig åt lärarens kall. Orsaken därtill är
lärarens osäkra ställning. När hans lagligen
bestämda tjänstetid är slut, måste han
underkasta sig omval, och då kan det hända den
mest skicklige och plikttrogne, att han förlorar
sin plats. Därtill behöfves ej mer, än att han
ej längre tager dålig mjölk hos en inflytelserik
bonde, eller att han till tack för sitt omval ej
vill förbinda sig att offra något af sin lön,
eller ock att han vågat gifva barnen
tillrättavisningar och bestraffa dem för hvarjehanda
ovanor.

40,000 skolbarn i London gå hvarje dag
utan frukost till skolorna. Detta sorgliga
förhållande har blifvit bragt på tal inför
skoldi-rektionen, och nu föreslås, att staden skall
fylla magen såväl som hjärnan på de stackars
barnen.

En uppfostringsbyggnad, där allt, som
hör till undervisning och uppfostran, skall
åskådliggöras, kommer att uppföras på
utställ-ningsplatseri i Chicago. Golfytan skall blifva
8,100 kvm., och dessutom skall i byggnaden
anbringas en läktare med 270 kvm:s utrymme.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0035.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free