- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
43

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4. (578.) 25 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 4

SVENSK LÄEARETIDNING,

43

ett större skolhus af sten i två våningar
invigdes af kyrkoherden d:r Modin. I öfre
våningen finnes en folkskolesal för 70 barn samt
lärarebostad; i nedre en småskolesal för 40
barn samt rum för lärarinna. Huset kostar
13,000 kronor. - Nyårsdagen invigdes ett
ståtligt skolhus i Gåsborn, Vrml. Huset är byggdt
af Hellefors bolag. - I Järfed invigdes den 2
d:s ett nytt skolhus. Skolsalen var för
tillfället prydd med flaggor och granar.

- Föreningen Svenska, folkskolans vänner skall
enligt sina stadgar utgöra ett »broderligt
samband» mellan alla, som vilja verka därför, »att
kristendomen måtte genomtränga både
undervisning och uppfostran samt blifva skolans,
hemmets och hela samhällets lif». Till
föreningens förvaltningsutskott hade inlämnats
följande fråga: »Hvad erfordras för att
kristendomsundervisningen inom folkskolan skall vara
lämpad efter barnens behof och natur ?» Frågan
skulle icke föranleda till någon åtgärd, heter
det i Vårt Lands referat.

Våra vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
f era lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och skolvänner.

Riksdagen.

Åttonde hufvudtiteln.

I de ordinarie anslagen begär k. m:t
följande förhöjningar:

Biträde vid utarbetande af
Skolstatistiken .................................... kr. 3,000

För anordnande af slöjdundervisning vid

Göteborgs folkskollärareseminarium 1,500

Till undervisningsmateriel för
folkskolorna...................____........-.- 5,000

Till främjande af folkundervisningen
bland de i rikets nordligare trakter
bosatta finnar.................. ........... 20,000

Lönetillskott åt lärare vid folk- och
småskolor, höjning af förslagsanslaget
med............................-............. 200,000

Understöd åt folkhögskolor, d:o_____ 15,000

För aflönande af lärare vid
fortsättningsskolor, d:o........................... 20,000

Till aflönande af lärare i slöjd vid

folkskolorna, d:o ._....................._ 35,000

På extra stat begäras följande anslag
för 1894:

Tillfällig löneförbättring åt lärarne
vid de allmänna läroverken och
pedagogierna ._.................................. 347,725

Arvoden åt extra lärare.................. 100,000

Löneförbättring åt lärarepersonalen vid
högre lärarinneseminariet ––....... 4,000

För fortsatt uppehållande af den
valfria fjärde årskursen vid samma
seminarium___......................._....... 3,000

För beredande af undervisning i huslig
ekonomi vid högre
lärarinneseminariet och normalskolan.............___ 5,000

Löneförbättring åt lärarepersonalen vid
folkskollärareseminarierna samt till
arvoden åt teckningslärare för extra
tjänstgöring och extra arvoden åt
musiklärare vid seminarierna......... 33,300

För anordnande af undervisning i slöjd
vid Göteborgs
folkskollärareseminarium........................._................ 3,000

Understöd åt mindre bemedlade
folkhögskolelärjungar........................ 15,000

Till uppförande af folkskolebyggnader
inom vissa finsktalande församlingar
i Norrbottens län samt deras
förseende med materiel.................. 24,000

Lägre tekniska yrkesskolor och deras

inspektion ___........_____.......___ 35,000

Öfveråriga döfstummas undervisning 49,200

Blindskolan i Växjö......._................ 11,000

Handtverksskolan i Kristinehamn för

blinda ....................................... 10,000

Tryckning af blindskrifter ............... 2,500

Understöd åt blindlärareelever ......... 1,200

Föreläsningskurser för arbetsklassen 20,000
För omarbetningen af Läsebok för
folkskolan ....................................... 6,609

Nionde hufvudtiteln.

Till understöd åt äldre behöfvande
folkskollärare, hvilka oförvitligen skött sin tjänst
men därifrån erhållit afsked före 1867,
begäres som vanligt ett anslag af 10,000
kronor.

Sanningsenliga och patriotiska
geografier samt förskrifter med sentenser,

önskar hr Äifr. Bexell, och han har
därför inom andra kammaren väckt följande
här ordagrant återgifna motion :

Under en lång följd af år hafva Dahms jämte
vissa andra läroböcker i geografi varit
använda och att döma af upplagornas storlek
och antal erkända som mönstergilla i och för
undervisningen i detta ämne i rikets
elementar- och folkskolor. Dessa läroböcker äga
måhända, från viss synpunkt sedda, sina
förtjänster, men å andra sidan göra sig frånvaron
af patriotism och sanningskärlek betänkligt
gällande, i ty att de, förtigande allt det goda, som
väl är att säga om vårt eget land, framhålla
främmande, för vårt folk osunda, ja, rent af
dödsbringande världsdelar och länder,
exempelvis Brasilien, såsom sunda och erbjudande idel
rikedomar och fördelar, sålunda hos den
svenska ungdomen framkallande i stället för kärlek
till fosterlandet längtan till dessa främmande
länder och begär att förvärfva sig det
öfverflöd på egodelar, som de enligt läroböckerna
i fråga hafva att erbjuda. Detta är, trots
herrar skolinspektörers och vördige pastorers i
deras egenskap af ordförande i respektive
skolråd stillatigande, ett missförhållande, som
tarfvar rättelse.

En annan beaktansvärd oegentlighet på
skolans område föreligger däruti, att de
förskrifter, som vid undervisningen i skrifning
användas, endast innehålla stympade ord och
meningar, då de i stället borde innefatta
sedelärande ordspråk och sentenser, värda att
för all framtid fästa sig i minnet hos den
uppväxande ungdomen.

För att i nu anmärkta hänseende
åstadkomma en ändring till det bättre tillåter jag mig
vördsamt föreslå,

att riksdagen måtte besluta om ett
anslag af högst 10,000 kronor att användas
i och för pristäflingar om utarbetande af
dels sanningsenliga och i patriotisk anda
skrifna läroböcker i geografi till
användning i rikets elementar- och folkskolor,
dels för skolorna afsedda förskrifter,
innehållande sedelärande ordspråk och
sentenser.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Falun: Vid det gemensamma mötet den 14
d:s förekommo inga ärenden af vikt, beroende
antagligen därpå, att lärarepersonalen länge
haft en representant i skolrådet. Mötet var
undanstökadt på 20 minuter.

Norra Sandsjö, Jönk.: Uppgjorda förslag till
läsordningar och kursfördelningar granskades
och godkändes. Skolrådets medlemmar skola
hädanefter minst två gånger i månaden turvis
besöka skolorna för att öfvervaka barnens
skolgång. Tredskande föräldrar skola först
förmanas af närmast boende skolrådsledamot,
innan varning sker genom prästerskapet.
Sammanträdet var ganska lifligt och varade öfver
tre timmar. - Till vice ordförande i skolrådet
valdes folkskolläraren J. A. Svensson.

Kullerstad, Östg.: Gemensamt1 schema för
socknens tre fortsättningsskolor upprättades.
Förslag till kursindelning godkändes. På
lärarnes begäran medgaf skolrådet, att lönen
finge utbetalas månadsvis. Hvarje
skolrådsledamot skall hafva tillsyn öfver skolgången
inom ett visst distrikt.

S:t Lars, Östg.: En kommitté af tre personer
tillsattes att utarbeta förslag till nytt
reglemente för skolorna samt hos k. m:t begära
tillåtelse att vid folkskolan i Linköping få
hafva endast 30 minuters middagsrast. Böcker
till utlåning åt fattiga barn skulle inköpas af
skolkassan. Åt skolrådets ordförande och
läraren F. Engström uppdrogs att upprätta
formulär till »påminnelser» för sådana föräldrar,
som ej låta sina barn ordentligt besöka
skolan. I dessa formulär skulle äfven intagas
vissa §§ ur folkskolestadgan. Sammanträdet
pågick tre timmars tid. Alla lärare och
lärarinnor voro närvarande utom en, som f. n.
vistas i Stockholm.

V. Fågelvik, Vrml.: Ordföranden öppnade
mötet med att fråga, om skolrådet hade något att
anmärka mot lärarepersonalen, hvilken fråga
besvarades med nej. Därpå fattades beslut
om införande af åtskilliga nya läroböcker.
Skolrådets ledamöter skulle hvar inom sitt område
öfva tillsyn öfver skolgången.

Örkened, Krist.: Nya läseböcker och en del
läroböcker skola anskaffas.

.Dödsfall.

C. M. Nilsson f. En af de gamla
ban-brytarne från 1840-talet på
folkundervisningens fält har ånyo skattat åt
förgängelsen. Natten till den 17 dennes afled
nämligen efter en längre tids sjukdom förre
folksskolläraren, klockaren och organisten
i Hvarf och Hömb af Skaraborgs län Carl
Magnus Nilsson. Han var född i Ny e d af
Jönköpings län 1816. Begåfvad med en
vacker sångröst tänkte han först ägna sig
åt sångarbanan och ingick som elev vid
musikaliska akademien. Hemlängtan dref
honom emellertid tillbaka till Småland.
Efter att 1843 hafva aflagt kantors- och
organistexamen inskrefs han vid Skara
seminarium, där han under Jakob Otterströms
rektorstid år 1844 aflade
folkskollärareexamen. Följande året kallades han af
general F. von Essen till lärare vid den af
honom donerade folkskolan vid Kaflås.
Vid denna skola - då den enda befintliga
i Hvarfs och Hömbs församlingar -
verkade N. allt ifrån 1845 ända till 1877
eller i 32 år. Under större delen af denna
tid var han tillika klockare i tre
församlingar, Hvarf, Hömb och Kungslena.
Sedan N. afgått med pension, var han bosatt
i närheten af Ekedalens järnvägsstation.
Han sörjes närmast af maka, född Ekman,
samt tre söner (alla bosatta i Amerika)
och två döttrar. Hvile han i frid!

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress., lämnas utan afseende.)

N. Ja, denna förmån torde ej nu kunna
frånhändas Eder. Men Ni bör göra Edra
rättigheter gällande, så snart fråga blir om
rif-ning.

Vän af rättvisa. Skrifvelsen skall
öfverlämnas till vederbörande, då nog undersökning
om förhållandet kommer att ske.

Nappe. Se denna tidning n:r l för i år
(sid. 7)!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0047.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free