- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
55

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (579.) 1 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 5

SVENSK LÄRAEETIDMNG.

55

- Tjänstledighet har k. m:t beviljat
adjunkten vid folkskollärareseminariet i Karlstad O.
Törneblad under innevarande år för fullgörande
af uppdraget att vara folkskoleinspektör inom
större delen af Karlstads stift, utan att
därigenom nägon rubbning förorsakas i hans
prästerliga tjänsteårsberäkning. T. skall ensam
af-löna sin vikarie, hvilken likväl icke har rätt att
uppbära det till tjänsten hörande lönetillägget.

- Falköpings skollärareförening diskuterade
på möte den 27 januari frågan om åtgärders
vidtagande från föreningens sida för att
intressera Skaraborgs läns landsting och
slöjdkommitté för den pedagogiska slöjdundervisningens
införande i länets folkskolor. En kommitté af
tre personer, nämligen folkskoleinspektören
Särnblad, folkskolläraren Adolf Selander och
professorskan Hartelius jämte lärarinnan
fröken Hanna Andersson som suppleant, tillsattes
med uppgift att hos landstingsmän eller
slöjdkommittén inom länet verka för, att den
pedagogiska slöjdundervisningen måtte främjas
genom penninganslag såsom t. ex. i Älfsborgs
och Jönköpings m. fi. län. - Föreningen
antog stadgar för ett lärarebibliotek inom kretsen.

Riksdagen.

Motioner.

Vid motionstidens utgång i lördags voro
inom andra kammaren väckta följande
motioner, som beröra skol- och
undervisningsfrågor :

N:r 4. Af hr A. Bexell: om ändringar i
folkskolestadgan (förmiddagsjäsning).

N:r 5. Af densamme: om statsanslag för
geografiska läroböcker och förskrifter med
sentenser.

N:r 21. Af direktor E. A. Zotterman: om
ko-fodrets utbytande mot 100 kronor.

N:r 54. Af redaktör C. Bulow: om tyska
språket såsom obligatoriskt läroämne vid
folkskollärareseminarierna.

N:r 67. Af hr N. Olsson i Ättersta: om
anslag af 3,000 kr. åt mindre bemedlade lärjungar
vid landtmannaskolorna.

N:r 83. Af hr P. Pehrsson i Norsund: om
anslag af 7,500 kr. för samma ändamål.

N:r 84. Af direktor E. A. Zotterman-, om ett
extra anslag å 8,150 kr. till understöd åt Motala
stad för inrättande och uppehållande af en
samskola därstädes.

N:r 102. Af lektor S. J. Kardell: om 3,000
kronors anslag till löneförbättring åt
teeknings-lärarne vid de allmänna läroverken.

N:r 110. Af borgmästaren A. M. Lundberg:
om höjande af anslaget till högre folkskolor
med 5,000 kr. samt medgifvande att hvad som
är stadgadt rörande högre folkskola på landet
skall tillämpas jämväl beträffande sådana
städer, som icke hafva allmänt läroverk.

N:r 111. Af hrr Fridtjuv Berg och E,
Hammarlund: om småläroverkens indragning samt
deras ersättande med praktiska Öfverbyggnader
på folkskolan.

N:r 112. Af hr E. Hammarlund (med
hvilken ett 20-tal ledamöter instämt): om
statsunderstöd för den kvinnliga slöjdundervisningen.

N:r 113. Af hrr E. Hammarlund, Fr. Berg
m. fl.: om förbättring af de nuvarande
pensionsvillkoren i folkskollärarnes änke- och
pupillkassa.

N:r 114. Af hr E. Hammarlund: om
utarbetande af en fullständig folkskolestadga,
lämpad för de större städerna.

N:r 115. Af lektor G. Elopson: om 500 kr.
pension åt t. f. rektorn vid Åmåls läroverk L.
J. Dalgrens änka och barn.

N:r 122. Af rektor A. V. Nilsson i Lidköping:
om utvidgning af treklassiga läroverket i
Falköping.

N;r 123. Af häradshöfding D. G. Restadius:
om utvidgning af treklassiga läroverket i
Alingsås.

N-.r 151. Af adjunkten V. Vahlin (med
hvilken häradshöfding A. Lilienberg instämt): om
rätt att få använda nuvarande statsanslaget för

de högre folkskolorna äfven till understöd åt
högre folkskolor eller med dem jämförliga
enskilda läroanstalter jämväl i städerna.

N:r 153. Af P. Valdenström: om
latinskrif-ningens upphörande vid de allmänna läroverken.

N:r 164. Af folkskolläraren A. F. Liljeholml:
om medgifvande att högre folkskola må
upprättas äfven i stad samt om 4,000 kronors
anslag för utarbetande af läroplan för dessa skolor.

N:r 169. Af hrr Nils Nilsson i Skärhus och
Nils Scensson i Olseröd: om statsbidrag med
66 kr. 67 öre, i det fall att folkskollärares
kofoder ersattes med 100 kr.

N:r 184. Af folkskolläraren G. V. Scensson
i Rydaholm: om undervisning i skrifning och
räkning för beväringsynglingar.

JS:r 197. Af folkskolläraren N. Rosengren: om
tillägg till kyrkostämmoförordningen i syfte, att
årliga val af kassaförvaltare och
räkenskapsförare i kyrkoråd och skolråd må göras
obligatoriska.^______________

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Brännkyrka, Sthm : Vid möte mellan skolråd
och lärarepersonal i Brännkyrka den 24
januari begärde flertalet lärare genom skriftlig,
motiverad inlaga, att premier måtte afskaffas.
Skolrådets flertal fann likväl ej skäl att gilla
förslaget, hvilket denna gång förföll. Skolrådet
skulle bättre tillse, att skolgången måtte blifva
ordentlig och för detta ändamål förordnades
tillsyningsmän. Likaså skulle skolrådet bättre
söka efterkomma föreskrifterna om ledamots
närvaro vid terminernas början och slut samt
om förnyade besök i skolorna. För främjande
af samverkan mellan hem och skola skulle
föräldramöten anordnas minst en gång under
terminen, hvarom skolrådsledamot i samråd med
lärare vid hvarje skola ägde gå i författning.

Eksjö. Samtliga lärare och lärarinnor vid
stadens folk- och småskolor hade hos skolrådet
på anförda skäl begärt premiernas afskaffande.
Denna begäran blef vid det gemensamma mötet
af skolrådet afslagen.

Grenna landsfors:g: Lärarekåren gjorde
framställning om inköp af nya läseböcker för
distriktets skolor, om åtgärders vidtagande för
åstadkommande af bättre skolgång vid de s. k.
rote-och repetitionsförhören samt rörande
omarbetning af gällande läroplan och lärokurser.
Skolläraren J. Edv. Lundequist erhöll i uppdrag
att efter rådplägning med de öfriga lärarne
uppgöra förslag till ny läroplan och nya
lärokurser.

Lysvik, Vrml.: En lärare föreslog, att
skolrådet skulle draga försorg om renhållningen i
skolorna. Skolrådet beslöt dock att vidblifva
det hittills gängse bruket, att barnen eller deras
föräldrar skola i tur och ordning verkställa
skurningen. Tredskande föräldrar skulle
anmälas för närmast boende skolrådsledamot.

Frötuna, Sthm:’ Ett af ordföranden framlagdt
förslag till läsordning för treklassiga småskolor
gillades. Ett antal exemplar af Norléns
lärobok i modersmålet skulle inköpas för att
utlånas åt medellösa barn.

Värna, östg.: Förslag till nytt reglemente
skall uppsättas af en kommitté, bestående af
kontraktsprosten A. Sundberg samt
folkskol-lärarne A. Fredriksson vid Bersbo grufva och
C. A. Broman i Värna.

Alster, Vrml : Vid möte den 24 jan. beslöts,
att sommarferierna skola utsträckas till två
månader, att läseböcker och nödig materiel skola
inköpas, samt att skolhusen skola repareras.

C. P. Dahlgren.

Den 23 sistlidne januari afled härstädes
en i vidsträckta kretsar inom hufvudstaden
känd och högt värderad man, f.
bankokommissarien Carl Petter Dahlgren, i en ålder

af öfver 88 år. En omkring 50-årig
tjänstemannabana inom Sveriges riksbank, där
han 1823 började som kontorsskrifvare,
vittnar om duglighet och plikttrohet, och
de måöga både allmänna och enskilda
uppdrag, han städse fick mottaga, om det
stora förtroende, han inom samhället åtnjöt.

Till den gamles vackraste eftermälen
hör onekligen det varma intresse och
oförtrutna arbete, han ägnat hufvudstadens
folkundervisningsväsen. Under tiden 1846
-82 eller i 36 år var han oafbrutet
ledamot af Östermalms kyrko- och skolråd.
Jämte förut aflidne P. A. Siljeström samt
sekreteraren i riksbanken Richter m. fl.
tillhörde han den kommitté, hvilken i slutet
af 1850-talet hade i uppdrag att utarbeta
förslag till stadga angående
folkundervisningen i Stockholms stad, hvilket förslag
i väsentliga delar utgör den särskilda stadga
för Stockholms folkskolor, hvilken af k.
m:t utfärdades den 27 september 1861.
Såsom ledamot af den enligt samma stadga
för hela staden gemensamma
folkskoleöfverstyrelsen hade han sedermera under
20 års tid eller till 1882 tillfälle att
verksamt deltaga i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

En af huvuduppgifterna för hans
verksamhet för skolan var att söka få till stånd
en så fullständig folkundervisning som
möjligt. I sådant syfte arbetade han för
upprättande i hufvudstaden af en högre
folkskola, inom hvilken skulle läsas äfven ett
främmande språk. Det lyckades honom
icke, och ännu saknar Sveriges främsta
kommun en verklig fortsättningsskola, där
undervisning kunde lämnas utöfver
folkskolans kurs. För att emellertid få se sin
älsklingstanke åtminstone i någon mån
förverkligad, bekostade han under flera år
särskild undervisning i tyska språket för
högsta gossafdelningarna i några af
härvarande folkskolor.

Inom Östermalms församlings folkskola
lyckades han efter mycket motstånd få
införd slöjdundervisning, dock först sedan
han genom att från uppfostringsanstalten
å Galon hemföra ett parti där förfärdigade
slöjdalster kunnat öfvertyga vederbörande
om möjligheten för skolgossar att förfärdiga
sådana.

Sant är visserligen, att Dahlgrens
åsikter i ett och annat på senare tiden ej
kunde hålla jämna steg med utvecklingen,
men att hans öfvertygelse var fast och hans
arbete för densammas förverkligande
redbart och uthålligt, det skall alltid blifva
erkändt. Lägges nu härtill, att han såsom
enskild person var i hög grad hjälpsam
särskildt mot dem, som genom eget ärligt
arbete sökte komma fram i världen, må
man väl säga frid öfver hans minne och
önska, att hans vackra lifsgärning städse
må lefva i tacksam hågkomst. D.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress,, lämnas utan afseende.)

Dalecarlica. 1) Ej nödvändigt. 2)
Naturligtvis måste vid upprättande af förslaget
samtliga skolrådsledamöterna vara kallade på ett
eller annat sätt.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0059.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free