- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
68

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 6. (580.) 8 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

68

SVENSK LÄKARETIDNING.

N:r 6

Bräkne-Hoby, Blek.: Halfva skolrådet och
samtliga lärare och lärarinnor voro närvarande
vid möte den 23 januari. Till skolgångens
förbättrande beslöts, att tredskande föräldrar skulle
inkallas för kyrkorådet och varnas. De barn,
som före 14 år inhämtat folkskolans kurs och
erhållit betyg, skola vara skyldiga att besöka
repetitionsförhören samt att före inskrifningen
i nattvardsskolan en viss tid, t. ex. en månad,
hafva besökt skolan.

Ockelbo, Gflb,: Hvar fjortonde dag böra
lärarne till vederbörande skolrådsledamot lämna
uppgift om skolgången och denne, om ej annat
hjälper, inrapportera saken för skolrådet. Hos
k. m:t skall göras ansökan om tillstånd att
under den 5 timmars dagliga lästiden få göra
endast en half timmes uppehåll mellan tredje
och fjärde timmen. Såsom skäl anfördes dels
den långa skolvägen och dels åtskilliga
föräldrars fattigdom.

Vårvik, Älfsb.: Lärarne skola minst en gång
i månaden på egen fritid besöka småskolorna
för att rådgöra med lärarinnorna om
undervisningen. I anledning af domkapitlets
ämbets-skrifvelse anmodades lärarepersonalen att för
hvarje vecka afgifva rapport om
skolförsum-melser, på det att skolrådet må genast kunna
ingripa. Dessutom beslöts, att materiel skall
på skolkassans bekostnad utdelas åt de fattiga
barnen, att roteförhören skola inställas under
den kallare årstiden samt att lärarebostäderna
skola repareras.

Älfdalen, Kpbg: Vid möte mellan skolrådet
och lärarepersonalen uttalades först den åsikten,
att dessa möten afsåge endast öfverläggning;
beslut skulle skolrådet fatta på särskildt
sammanträde. Därefter öfverlades om ändring af
reglementet, om anordnande af
fortsättnings-skolor, om katekesläsningen och om inköp af
läroböcker. Från lärarnes sida uttalades önskan
om anskaffande af för hälsan oskadliga
vattenkärl samt därom, att dricksvattnet borde
undersökas af läkare. Vid mötets slut uttalade
ordföranden sin förhoppning om mycket godt af
dessa sammanträden.

Nye, Jönk.: Åt en person inom skolrådet
uppdrogs att på församlingens bekostnad låta
verkställa skurning, så ofta läraren finner nödigt.
Skolbarnen skola tills vidare verkställa eldning
och städning. Hos kommunalnämden skall
skolrådet begära säd och penningar för
anordnande af fria middagar åt fattiga skolbarn. Åt
sådana barn skall äfven utdelas nödig
skolmateriel gratis.

Älfkarleby, Upps.: Möte hölls i kyrkan
söndagen den 29 januari. Lärarne uttalade
önskvärdheten af, att i vissa skolor lästiden
ändrades. Vidare samtalades om tukten och om
undervisningsmateriel. Lärarne uppmanades
att snarast möjligt inkomma med förteckning
på behöflig materiel.

Vänge-Läby, Upps.: Vid gemensamt möte den
29 januari beslöts om påsklof och s. k.
pota-tislof samt att några försumliga föräldrar skulle
inkallas för kyrkorådet.

Ytterlännäs, Vnrl.: Framlagdt förslag till
kurser för de olika skolorna diskuterades och
antogs. Skolrådet, som uppmärksammat d:r
Gold-kuhls artiklar i Svensk Läraretidning i fråga
om skollokalernas rengöring, skulle vid
uppgörande af nästa års inkomst- och utgiftsstat
framkomma med förslag tilt ändring i
nuvarande förhållanden.

Våra skoltidningar

hade den 31 januari nedannämda år
följande antal j?ostfprenumeranter:

1891: 1892: 1893:

Svensk Läraretidning ... 2,174 2,403 2,397
Folkskolans Vän ......... 1,031 1,076 960

Af Folkskolans Väns 960
prenumeranter komma som vanligt mera än
fjärdedelen ensamt på Stockholm och Uppsala.
Styrelsen för härvarande lokalförening af
»Svenska folkskolans vänner» har i år
beställt 170 ex. för utdelning till
föreningens medlemmar. Dylik massprenumera-

tion äger som bekant icke rum för Svensk
Läraretidning. Frånräknas
Stockholmsprenumeranterna, ställer sig de båda
tidningarnas postprenumerantantal den 81 januari

sålunda:

1892: 1893:

Svensk Läraretidning............ 2,310 2,314

Folkskolans Vän.................. 853 763

Svensk Läraretidning synes i år komma
att få något större prenumerantantal än i
fjor. I måndags den 6 februari hade
genom postverket rekvirerats 2,497 ex. mot
2,490 ex. samma dag i fjor. Den lilla
minskningen den 31 januari af 6 ex.
beror sålunda uteslutande därpå, att
prenumeranterna i år verkställt sina
rekvisitioner några dagar senare än i fjor.
Fortfarande ingå beställningar på Svensk
Läraretidning å 100-tal i veckan.

Dödsfall.

G. E. Almberger f- Läraren vid Gäfle
folkskolor Gustaf Emil Almberger afled i
lungsot den 19 januari, 37 år gammal.
A. var född 1855, ägnade sig i sin
ungdom åt handeln, men ingick sedan vid
Linköpings folkskollärareseminarium, där
han aflade examen år 1880. Under de
senaste åtta åren har han med trohet och
nit arbetat vid Gäfle folkskolor. Den 22
januari vigdes hans stoft till den sista
hvilan. Skolhusen flaggade på half stång,
och kamrater sjöngo vid grafven, vid hvilken
äfven kyrkoherden och folkskoleinspektören
infunnit sig. Allas sorg var uppenbar.
Också var Almberger en dugande man,
rättskaffens och modig, en prydnad för sin
kår. Skada att hans saga vardt så kort,
säger Norrlandsposten. Enligt den dödes
egen förmodan hade han ådragit sig
lungsoten i de tillfälliga skollokalerna i gamla
fattighuset.

C. A. Carlsson f- Den 22 januari
afled i sitt hem i Fifvelstads socken f. d.
skolläraren Carl August Carlsson i en
ålder af 77 år. Född 1815 genomgick han
Linköpings seminarium 1846 och blef året
därpå anställd som lärare i Fifvelstad, där
den duglige och redbare mannen
oförtrutet arbetade i skolan till slutet af 70-talet.
Han innehade därjämte en mängd
kommunala förtroendeuppdrag.

A. G. Bremer f. Den J 2 januari
afled i sitt föräldrahem i St. Malm i
Södermanland folkskolläraren Axel Gustaf
Bremer, 29 år gammal. Efter aflagd
folkskollärareexamen i Linköping 1885
förordnades han följande år till extra lärare vid
Hernösands folkskola. 1891 utnämdes han
till ordinarie lärare i Nyhamn, men hann
icke tillträda denna befattning. Han
dukade under för en tärande lungsot. B. var
en dugande lärare, allmänt afhållen af
kamrater och lärjungar. Han var enda
barnet till folkskolläraren O. P. Olson i
St. Malm. Jordfästningen, som var
särdeles högtidlig, förrättades i St. Malms
kyrka den 23 januari af hofpredikanten
Fr. Öhmann, och vid grafven sjöngs af
kamrater »Stilla skuggor».

Pensionsbref, l

utfärdade under januari månad. |

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.592. L. M. Lignell, Fryele, Jönk.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.593. J. P. F. Törnell, Söderköping.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.594. J. Johansson, Urshult, Kron.

489 kr., fr. l jan. 1893.

1.595. N. J. Vågberg, Timrå, Vnrl.

436 kr., fr. l jan. 1893.

1.596. P. M. Hultqvist, Kristdala, Kalm.

473 kr., fr. l jan. 1893.

1.597. N. P. Kjellander, Björskog, Vstm.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.598. M. Gerdlund, Stensele, Vbtn.

520 kr., fr. l febr. 1893.

1.599. P. Persson, Mjällby, Blek.

525 kr., fr. l jan. 1893,

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Torvaldsen. 1) Första kvartalets lon skall
utbetalas inom förra hälften af mars, andra
kvartalets inom förra häften af juni o. s. v.
2) Ja, antingen fullmakt eller ock åtminstone
behörigen styrkt protokollsutdrag.

O. V. 1) Församlingen. 2) Ja. 3) Huru
det är möjligt, att Ni fått betala två gånger
för ett postförskotlspaket, förstå vi ej. Här
föreligger påtagligen något fel från postens
sida. Lämna närmare upplysningar, huru det
tillgått vid betalningen, och vi skola lämna
anvisning, huru Ni skall få tillbaka det för
mycket erlagda.

/. E. L. Ordförandens uppfattning är nog
riktig. Utredning längre fram, sedan flera
möten hållits.

Träskalle. Upplös talen i primfaktorer!
Produkten af de för bägge talen gemensamma
faktorerna är den största gemensamma
divi-sorn.

Pren. 86. 1) Sök förmå inspektören att
ingripa. 2) Det är skolrådet, som hos
länsstyrelsen skall begära statsbidrag för
slöjdundervisningen.

Ooiss. («/-) 1) och 2) Giltigheten synes
tvifvelaktig, ifall ej handlingen är omnämd i
i något protokoll eller undertecknad å
skolrådets vägnar. 3) Tidningen afsänd.

Oviss. (V.) Härom, så vidt vi kunnat finna,
intet stadgande.

V. J. Öja. Om ordinarie klockare och
organist behöfver taga tjänstledighet, tillkommer
det kyrkorådet att bevilja sådan samt att
förordna vikarie.

Onyttig revisor. Nej.

Jean. 1) Nej (det tillkommer nämligen
skolrådet att söka fastställelse å
regiementsändring-en). 2) Nej, åtminstone ej första året.

Al ing. Nej.

H. M. N. 1) Jo, 150 kr. 2) Jo, i synnerhet
om församlingen uppburit statsbidrag med 75
kr. 3) Till en början är bäst att påpeka felet
för skolrådets ordförande, som nog ordnar
saken. (Såsom villkor för statsbidrags åtnjutande
för fortsättningsskola är stadgadt, att
skoldistriktet skall tillskjuta lika stort belopp som
statsbidraget.) 4) Nej.

A. L. För biträdande lärare i folkskola kan
fås statsbidrag med högst 200 kr. pr år.

Minneslista.

Febr.

11. Nässjökretsens möte i Nässjö.
- Helsingborgskretsens möte i Helsingborg.
18. Rekarne lärareförenings möte i
Eskilstuna.

Familjenotiser,

Födde.

Anna och J. Aug. Börjesons son,
Brickegårdens skolhus, Karlskoga, 25 jan.

Albertina och P. A. Thoréns son, Bäcks
skolhus, 3 febr.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0072.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free