- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
81

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 7. (581.) 15 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 7

SVENSK IÄRARETIDMN&

81

- Vid Råby räddningsanstalt i närheten af
Lund hafva under år 1892 varit intagna 32
gossar och 13 flickor. Af dessa hafva 7
gossar och 4 flickor under årets lopp blifvit
konfirmerade och sedan från anstalten afflyttat.

- Om kyrkosångens ordnande öfverlades vid
extra kyrkostämma den 7 d:s med Eskilstuna,
Klosters och Fors församlingar, och anslogs
för ändamålet 300 kr. att ställas till
kyrkorådets disposition.

- För skolhusbyggnader få upptagas
amorteringslån af följande församlingar: Torsåker i
Gäfleborgs län å 39,000 kr., Lärbo i Gotlands
län å 3,600 kr. och Fresta i Stockholms län å
4,000 kr.

- En hedersgåfva från tacksamma
församlingsbor öfverlämnades den 5 d:s till afgående
skolläraren Karl Fridner i Trehörna, som efter
25-årigt arbete erhållit pension och nu
afflyt-tar från orten. Gåfvan utgjordes af en större
silfverkanna.

- En fullständigare räknemetodik, utarbetad af
seminarieadjunkten L. C. Lindblom, är för
närvarande under tryckning och antages blifva
färdig i april månad. Arbetet, som blir
omkring 17 tryck-ark, utgifves från P. A.
Norstedt & söners förlag.

- Lönen oafkortad under sin sjukdom
åtnjuter en småskollärarinna i Lerbäck, Öreb.
Församlingen betalar vikariens aflöning helt
och hållet. En folkskollärarinna i samma
församling har under sin sjukdom erhållit 10 kr.
i månaden såsom bidrag till vikariens
aflö-nande.

- En gammal kyrkans och skolans tjänare är
organisten Johan Sundbäck i Sexdräga. Han
är född 1811, har oafbrutet skött ordinarie
organist-, kantors-*och klockarebefattning i 60 år
och dessutom varit folkskollärare i 30 år. S.
uppgifves ännu vid 82 års ålder med
noggrannhet sköta sin organisttjänst.

- Om middagsspisning åt de fattiga skolbarn,
som ej kunnat erhålla sådan genom skolrådets
försorg, har en framstående medlem af
Sundsvalls stad utfärdat ett upprop, som haft till
följd, att ett stort flertal af stadens förnämsta
familjer inbjudit ett eller flera skolbarn
hvardera till middagsspisning i sina hem.

- Göteborgs stadsfullmäktige hafva under åren
1875-92 beviljat i det närmaste 11/4 mill.
kronor till folkskolehus. Endast 30,000 kr. hafva
lånats för ändamålet; större delen har utgått
af brännvinsmedel. Nu föreligger förslag att
för en kostnad af nära 50,000 kr. tillbygga
och utvidga folkskolehuset å Hedberget.

- Följande läroböcker äro antagna för Tvings
skolor: Bäckmans bibliska historia n:r 5,
Dalströms språklära, Almquists geografi n:r 2,
Gelan-ders naturlära och Larsson-Lundahls räknebok
samt till läsebok i småskolorna Kastmans stora
upplaga. Den nya läseboken för folkskolan
skall inköpas. Nytt skolreglemente skall
upprättas.

- På grund af sjuklighet bland barnen
(skarlakansfeber) har hälsovårdsnämden i Linköping
gjort framställning hos respektive skolstyrelser,
att stadens folk- och småskolor samt de tre
lägre klasserna af allmänna läroverket och
läroverket för flickor måtte stängas under en
månads tid. Skolrådet beslöt vid
sammanträde i lördags att icke för närvarande
tillgripa denna åtgärd.

- F. d. folkskoleinspektören C. J. Meijerberg
har erhållit särskild inbjudning att deltaga i
den kongress för skolfrågor, hvilken kommer
att hållas i Chicago nästa juli i samband med
den stora utställningen. Inbjudningen, som
är affattad i för hr Meijerberg synnerligen
smickrande ordalag, innehåller äfven en
begäran att få upptaga honom bland
kongressens hederspresidenter.

- Härjedalens lärareförening bildades den 30
sistl. januari, då Svegs och Lillherrdals lärare
och lärarinnor voro församlade till möte i
Lillherrdals prästgård. Till ordförande valdes
skolläraren E. A. Granberg i Sveg och till
sekreterare lärarinnan Hulda Åslund i Ytterberg.
Föreningen, som f. n. räknar 15 medlemmar,

beslöt att söka inträde i Sveriges allmänna
f olkskollärareförenin g.

- Ett prydligt skolhus har uppförts i
Fröde-ryd, hvadan församlingen nu har tvänne
sådana. Flaggor komma att anskaffas till dem
båda. - I Gagnef skall uppföras två nya
småskolehus, hvilka skola vara färdiga till l
januari 1894. - Det nya skolhuset vid Farna,
Vstm., invigdes deri 6 d:s af skolrådets
ordförande. - Den 7 d:s firades i Ålem
invigningen af nybyggda Skytteanska
folkskolelokalen.

- Om skolgången öfverlades vid
Trosakretsens möte den 4 d:s. Såsom medel att få en
god skolgång till stånd framhölls bland annat,
att läraren måtte söka hos barnet alstra
kärlek för skolan, att en endräktig samverkan
mellan lärare och prästerskap måtte äga rum,
att lärare och skolrådsledamöter besöka
hemmen samt att föräldramöten ofta hållas. Efter
en stunds diskussion hänsköts frågan till en
tremannakommitté, som till nästa möte skall
inkomma med förslag till lösning af frågan.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
i Linköping den 8 d:s af folkskolläraren A. P.
Brage i Oppeby. - Folkskolläraren K. J.
Karlström i Norrbärke aflade den 11 d:s
organist-och kyrkosångareexamen i Västerås. - Inför
domkyrkoorganisten i Skara har aflagts
kyrkosångareexamen af folkskollärarne K. F.
Blomqvist i Göteborg, F. L. Larsson i Hasslösa och
C. A. Vidén i Malma samt organist- och
kyrkosångareexamen af folkskolläraren K. E.
Dahl-strand i Sätila, Älfsb.

- Ingen eftergift mot lag tillåtes, förklarade
kyrkorådet i Jättendal, med anledning af att
fiskaren Ågren hade ansett, att hans son, som
var odöpt, icke borde deltaga i
katekesläsningen i folkskolan och därför afhållit honom
därifrån. På grund häraf blef gossen afvisad från
skolan, ehuru fadern gärna ville för sin son
begagna densamma, och Å- själf inkallades till
kyrkorådet, som beslöt, att såväl Ågrens som
alla andra skolpliktiga barn skola vid
kristen-domsundervisningen läsa de läroämnen, som
folkskolestadgan föreskrifver.

- En sorgfällig barnuppfostran i hemmet med
inpräglande af gudsfruktan och laglydnad
förordades å kommunalstämma i Bollnäs såsom
botemedel mot de i länet utöfvade
våldsbragderna. Därjämte uttalades nödvändigheten af
att barnen under lofstunderna i skolan
öfver-vakades af läraren. - Å kommunalstämma i
Ramsjö rörande samma sak förordades större
skärpa i barnuppfostran, bättre samverkan
mellan hem och skola samt hållande af
föredrag rörande barnuppfostran, helst genom
någon af landstinget utsedd lämplig person.

- Om engelska språket i folkskolan öfverlades
vid Helsingborgskretsens lärareförenings möte
sistlidne lördag. Följande resolution antogs:
»Kretsen anser det vara en absolut omöjlighet
att i den egentliga folkskolan vinna tid för
undervisning i främmande språk; i en
öfverbyggnad på folkskola af hvad namn som helst
anses ett främmande språk lämpligen kunna
såsom valfritt ämne införas och vara nyttigt,
och bör engelskan i så fall hafva företräde
såsom varande mest praktiskt. På denna grund
bör engelska språket införas som obligatoriskt
undervisningsämne vid seminarierna.»

- Folkskolläraren och organisten T. G. Bohlin
i Ufvered, Skbg, som sedan den 29 sistl.
januari utan lof eller tillkännagifvet förfall
afhållit sig från tjänstgöring, är genom af
skolrådet utfärdad kungörelse i Post- och Inrikes
tidningar kallad och förständigad att senast
inom tre månader från den 11 d:s infinna sig
och sköta sina tjänsteåligganden eller anmäla
laga förfall vid äfventyr att han annars, i
enlighet med strafflagen kap. 25 och § 19,
varder från sina tjänstebefattningar och dem
åtföljande löneförmåner afsatt.

- Om en tältkåta åt kateketen Anders
Ab-mutsson Kurak hade Hernösands domkapitel
gjort framställning hos k. m:t samt begärt, att
k. m:t måtte af anslaget till Lappmarks
ecklesiastikverk för ändamålet anvisa ett
belopp af 65 kr. 50 öre. Ifrågavarande tältkåta

skulle begagnas dels vid lapparnes
undervisning och dels vid husandakt med lapparne.
Då till stöd för denna framställning icke
åberopats några sådana förhållanden, hvilka kunna
anses ådagalägga behofvet af särskildt för
ofvannämda kateket att vid fullgörandet af sin
undervisningsskyldighet äga tillgång till en
flyttbar tältkåta, har k. m:t funnit
framställningen icke kunna bifallas.

- På sin 50:e födelsedag den 8 d:s hälsades
folkskoleinspektören i Göteborg d:r J. M.
Ambrosius af folkskolestyrelsens ordförande,
folkskolornas öfverlärare och tillsyningslärare samt
lärarinnornas sångkör. Skolstyrelsens
ordförande framhöll, att d:r A. hade gifvit sig helt
åt folkskolan utan att splittra sina krafter på
mångahanda, och därför hade hans
verksamhet lämnat efter sig märkbara spår i
folkskoleväsendets utveckling. Talaren uttryckte den
förhoppningen, att Göteborgs folkskolor ännu
många år skulle få behålla sin inspektör och
tillönskade d:r Ambrosius hälsa och kraft att
framgångsrikt fortsätta sin gagnande
verksamhet.

- Sjukligheten bland barnen i hufvudstadens
såväl folkskolor som öfriga skolor är ovanligt
stor. I flera afdelningar har det under vissa
dagar händt, att större delen af barnen varit
frånvarande. Förliden måndag var i en
folkskola bortåt 40 % af barnantalet
frånvarande. I anledning häraf samt för
skollokalernas grundliga rengöring och utvädring
är undervisningen vid Adolf Fredriks folkskola,
hvarest omkring 15 % af barnen för
sjukdom varit frånvarande de senaste dagarna,
inställd under tre dagar från och med
sistlidne måndag. Uti Brummerska privatskolan
härstädes är undervisningen tills vidare helt
och hållet inställd.

- Skolväsendet i Grangärde är för
närvarande stadt i rask utveckling, skrifves till denna
tidning. När för tre år sedan församlingen
öfvertog skolhusbyggnaderna, stod det så illa
till som gärna kunde vara möjligt, enär de
respektive skolrotarna underlåtit såväl att bygga
som underhålla skolhusen under förväntan på,
att desamma skulle af församlingen öfvertagas.
Under de tre år, som sedan dess förflutit, hafva
nu emellertid tre nya skolhus uppförts,
hvarjämte tvänne större skolhus skola byggas
instundande sommar, nämligen i Grängesberg
och vid Enbacken (kyrkskolan). Beslutet om
det senare husets uppförande är dock
öfverklagadt af en del församlingsbor, som önska
tvänne skolhus i stället.

Riksdagen.

Slöjdundervisning vid seminarierna.

För närvarande meddelas
slöjdundervisning vid fyra af de manliga seminarierna,
nämligen Lunds, Karlstads, Linköpings och
Hernösands. I fjor beviljade riksdagen
anslag för undervisning i slöjd vid Växjö
seminarium, hvilken undervisning skall
börja hösten 1894.

Nu är meningen att införa
slöjdundervisning äfven vid de två återstående manliga
seminarierna, Göteborgs och Uppsala. I
årets statsverksproposition begär nämligen
k. mit 1,500 kr. på ordinarie stat samt
3,000 kr. för en gång för anordnande af
slöjdundervisning vid Göteborgs
seminarium, och i en under förra veckan
afläm-nad proposition äskar k. m:t på ordinarie
stat 1,500 kr. samt på extra stat för 1894
ett belopp af 400 kr. för anordnande af
slöjdundervisning vid Uppsala seminarium.

Såsom skäl för framställningen i hvad
rörer Göteborg anför därvarande
domkapitel,

att äfven om denna undervisning ej vore af
större vikt för seminarieelevernas egen utbild.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0085.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free