- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
93

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 8. (582.) 22 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Jfcr 8

SVENSK LÄRARETIDNING.

93

Ilnses motsvara sitt ändamål, afslog
länsstyrelsen i Stockholms län en af skolrådet
gjord ansökning om utbekommande af
statsbidrag för aflönande under år 1892
af lärarinnan vid nämda skola.

Vid kyrkostämma den 5 juni 1892
beslöt församlingen, att en ny flyttande
mindre folkskola skulle inrättas, samt att
församlingens småskola skulle under årets
senare hälft blifva fast skola, och under
åberopande af detta beslut förnyade
skolrådet sin ansökning om utbekommande af
lönetillskott med 200 kr. för
småskollärarinnans aflönande under år 1892.

I afgifvet intyg meddelade
folkskoleinspektören, att församlingens skolväsende
genom det redan verkställda beslutet om
en ny mindre folkskolas upprättande samt
om småskolans förändrande till fast skola
i sin helhet väsentligen förbättrats och
särskildt småskolan blifvit satt i stånd
att uppfylla sitt ändamål. Som
emellertid de ändrade förhållandena vid
församlingens småskola tagit sin början först
j med 1892 års senare hälft, fann
länsstyrelsen det äskade bidraget af statsmedel
för samma skola ej kunna tillkomma
församlingen för mer än ett halft år, i följd
hvaraf bidrag för skolan utanordnades
med endast 100 kronor.

Häruti sökte skolrådet ändring hos k.
m:t under yrkande, att länsstyrelsen måtte
åläggas att till församlingen för förra
hälften af år 1892 utanordna ett belopp,
som motsvarade den tid, under hvilken
undervisningen i skolan fortgått, eller att,
om detta yrkande icke kunde vinna
afseende, församlingen måtte af gunst och nåd
få detta belopp sig tillerkändt. K. m:t
har den 27 sistl. januari ej funnit skäl
att göra ändring i länsstyrelsens beslut
eller att till ansökningen lämna bifall.

För skoländamål donerad
fastighet kan få utbytas men ej försäljas.

Vårdinge församling i Stockholms län
beslöt å kyrkostämma den 10 sistl.
september, att för Berga skolområde - som f. n.
begagnar en å Berga rusthålls ägor
uppförd skolhusbyggnad, hvilken jämte
tillhörande uthus och fem kappland jord
blifvit genom gåfvobref den 13 jan. 1865
skänkt af förre riksdagsmannen Per
Sahlström* - skulle vid Mölnbo uppföras ny
skolhusbyggnad, inrymmande såväl lokal
för folkskola af samma storlek som den
nuvarande eller för 50 barn som ock
småskolelokal för 36 barn jämte nödiga
lärarebostäder, för så vidt tillstånd af k. m:t
erhölles att, efter det den nya
skolhusbyggnaden blifvit uppförd, försälja, om
och när församlingen funne det för sig
fördelaktigt, den gamla skolhusbyggnaden
med tillhörande tomt och uthus.

Med anledning af församlingens
anhållan, det k. m:t täcktes tillåta, att, sedan
det nya skolhuset blifvit uppfördt, det
nuvarande skolhuset med därtill hörande
tomt och uthus finge afyttras, i händelse
församlingen skulle anse sådant vara för

* En af folkskolestadgans fäder. Porträtt och
biografi i Svensk Läraretidnings »Minnesblad
vid svenska folkskolans 50-års-jubileum».

sig fördelaktigt, har k. m:t den 27 sistl.
januari medgifvit, att Vårdinge församling
må i utbyte mot ifrågakomna donerade
fastighet sätta annan lägenhet af fullt
motsvarande värde, att allt framgent
användas för enahanda ändamål, hvartill den
donerade fastigheten enligt
donationsurkunden skulle nyttjas.

Fråga om tjänsteårsberäkning’.

Folkskolläraren i Askers församling K. O.
Sjölander har hos k. m:t anhållit dels att
för tjänstgöringen såsom extra lärare vid
folkskollärareseminariet i Linköping under
åren 1871-74 få åtnjuta pensionsrätt i
folkskollärarnes pensionsinrättning, dels
att få såsom ordinarie tjänsteår räkna den
tid han under åren 1874-76 tjänstgjort
såsom extra ordinarie lärare vid
Stockholms folkskolor.

Då enligt k. cirkulärbrefvet den <jl dec.
1877 angående delaktighet i
pensionsinrättningen för läraretjänsterna vid
folkskollärareseminariernas öfningsskolor (hvilket
bref bestämmer, att examinerad
folkskollärare, som efter vederbörande domkapitels
förordnande bestridi eller hädanefter
kommer att bestrida dylik läraretjänst, äger
att för åtnjutande af pension räkna denna
tjänstgöring såsom ordinarie tjänsteår) den
af Sjölander sökta förmånen rörande
tjänstgöringen vid Linköpings seminarium redan
tillkomme honom, har k. mit funnit
ansökningen i denna del icke föranleda
vidare yttrande. Den af S. gjorda
ansökningen beträffande tjänstgöringen vid
Stockholms folkskolor har k. m:t afslagit.

Skolrådsordförande, dömd för
försumlighet i Sitt ämbete. Efter
förordnande af länsstyrelsen i Kopparbergs
län hade landsfiskalen Axel Thorell vid
Malungs tingslags häradsrätt åtalat
kyrkoherden August Engborg i Äppelbo för
tjänstefel. Engborg hade dels försummat
att vidtaga nödiga åtgärder emot de inom
församlingen synnerligen talrikt yppade fall af
skolförsummelser, dels icke tillsett att vice
ordförande inom skolrådet utsetts i
behörig tid och dels icke inom vederbörlig tid
hållit kyrkostämma för val af ledamöter
i kyrkoråd och skolråd. K. m:t har den
14 dennes i likhet med underrätterna dömt
Engborg för vårdslöshet och försumlighet
i sitt ämbete att böta 50 kr. och att gälda
allmänna åklagarens kostnader i målet
med 208 kr. 18 öre.

Slöjdundervisning vid Umeå
folkskollärarinneseminarium. K. m:t har
den 27 sistl. januari föreskrifvit:

att undervisningen i slöjd vid Umeå
folkskollärarinneseminarium skall taga sin början
med innevarande års hösttermin;

att till aflönande af en utaf domkapitlet
förordnad lärarinna, som skall vara skyldig att
meddela sådan undervisning 12 till 16 timmar
i veckan, skall från och med nästa läsår af
anslaget till folkskollärareseminarierna utgå
arvode efter 800 kr. för år räknadt; samt

att under innevarande år må af nämda
anslag användas högst 400 kr. till anskaffande
af för undervisningen uti ifrågavarande
öfnings-ämne erforderlig materiel.

Småskollärarnes^tjänsteböcker. Då
från flera håll försports tvekan, huruvida
i de s, k. tjänsteböckerna för uppgifter
till småskollärares m. fl:s
ålderdomsunderstödsanstalt äfven böra införas uppgifter
för gångna år, hafva vi anmodats
meddela, att direktionen för nämda anstalt i
särskilda fall uttryckligen förklarat, att i
dessa tjänsteböcker bör upptagas allenast
sådan tjänstgöring, som infallit efter den
l januari 1893, naturligtvis under
förutsättning, att tjänstgöringen i öfrigt är af
beskaffenhet att böra i böckerna inflyta.

Berättelse om Lunds stifts
tjugufjärde allmänna folkskolläraremöte

i Malmö den 3-5 augusti 1892 har nu
utkommit från trycket. Den är utgifven
af mötets sekreterare och utgör ett häfte
om 158 sidor i stor oktav. Uti inledningen
redogöres i kort sammandrag för
mötes-bestyreisen, antalet deltagare, funktionärer
vid mötet, programmet samt mötets
utställning. Därpå följa de två
hufvudaf-delningarna: diskussion samt tal och
föredrag. I den förra afdelningen äro
inledningsföredragen fullständigt återgifna. Af
diskussionen har så mycket mer kunnat
gifvas en trogen och fyllig framställning,
som de olika talarne på ett par undantag
när varit i tillfälle att själfva granska
referaten af sina anföranden. Bland
diskussionsämnena må särskildt den fullständiga
redogörelsen för frågan om tyska språkets
införande vid seminarierna påpekas såsom
en fråga för dagen. I senare afdelningen
återfinnas samtliga de vid mötet hållna
talen och föredragen, bland hvilka märkas
prosten L. Feuks »Om svenska
folkskolans grundläggare», folkskoleinspektören
A. O. Stenkulas »Om glädje i skolan»
samt läraren Nils Olsson-Hörles »Malmö
folkskolors utveckling under de sista 50
åren». Berättelsen är i alla afseenden på
ett särdeles omsorgsfullt sätt redigerad och
gör utgifvaren all heder.

En internationell skolkongress

kommer, enligt hvad meddelas Svensk
Läraretidning, att anordnas i samband
med världsutställningen i Chicago.
Inbjudningen till denna »World’s
Educa-tional Congress» är utfärdad af chefen för
Förenta staternas undervisningsbyrå.
Kongressen hålles den 25-28 juli och skall
arbeta på icke mindre än 15 sektioner.
Före den allmänna kongressen hållas flera
specialkongresser under tiden 17-25 juli.
Bland de ifrågasatta
öfverläggningsäm-nena märkas följande:

Bör all undervisning vara kostnadsfri? -
Middagsspisning för fattiga skolbarn. -
Reformer beträffande skolhus och skolmöbler. -
Kan och bör undervisningen i religion skiljas
från undervisningen i moral? - Hvilket
slöjdsystem (franskt, tyskt, svenskt eller
amerikanskt) lämnar det bästa resultatet? -
Hvilket gymnastiksystem är det förmånligaste?

Såsom heders-vice-presidenter vid denna
kongress äro bl. a. följande svenskar
kallade: förre folkskoleinspektören C. J.
Meijerberg (som på grund af hög
ålder förklarat sig hindrad att infinna sig),
direktör Otto Salomon (äfvenledes hindrad

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0097.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free