- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
96

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 8. (582.) 22 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

96

SVENSK LÄRARETIDNING

N:r,8

Andra kammarens första tillfälliga
utskott har afstyrkt motionen på den grund,
att tiden ej räcker till för dylik
undervisning, att lokala svårigheter möta o. s. v.
Reservation är anmäld af ett par
utskottsledamöter, som tillstyrkt bifall under något
förändrad form.

Förbättringskolonien vid Hall.

Åt denna uppfostringsanstalt för
vanartig ungdom hade k. m:t begärt ett belopp
af 15,000 kr. för år 1894, dels till
slutbetalning af koloniens kapitalskuld, dels
såsom bidrag till kostnaden för uppförande
af en köks- och matsalsbyggnad vid
kolonien. Statsutskottet tillstyrkte endast 7,100
kr. för slutbetalning af kapitalskulden.
Båda kamrarna beviljade emellertid i
lördags det af k. m:t begärda beloppet,
hvarigenom det blir möjligt för denna nyttiga |
anstalt att erhålla förbättrade anordningar
såväl för kök och matsalar för eleverna
som ock för bostäder åt kökspersonalen.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Fellingsbro, Öreb.: Gemensamt möte hölls
den 18 d:s och inleddes af skolrådets
ordförande med ett kraftigt och varmt erkännande
af lärarnes tunga och mödosamma arbete samt
det berättigade däruti, att lärarne må hafva
något att säga beträffande skolans
angelägenheter. Därpå uppstod diskussion om
nykterhetsundervisningen, hvarvid flertalet med
ordföranden i spetsen förordade varsamhet, så att
man ej gjorde sig skyldig till några
öfverdrif-ter. Till nästa skolrådssammanträde skall
hvarje skolrådsledamot efter att hafva
sam-rådt med sin lärare inkomma med förslag om
ordnande af skolornas eldning, städning och
skurning.

Tierp, Upps.: Angående förbättrandet af
ungdomens sedliga tillstånd gjordes följande
uttalande: »Såsom ett önskemål för framtiden
framhålles, att ungdomen genom
föreläsningskurser eller genom s. k. aftonskola finge sitt
kunskapsmått vidgadt och genom god läsning
och goda föredömen erhölle en lyftning till ett
bättre och anständigare uppförande.» Med
afseende på den ojämna skolgången beslöts, att
vederbörande lärare skall hvar fjortonde dag
till skolrådets tillsyningsman insända skriftlig
rapport rörande skolförsummelser, och om ej
detta hjälpte, skulle därom skriftlig
redogörelse aflåtas till skolrådet. Samtliga deltagare
blefvo efter mötets slut af kyrkoherden
inviterade till middag.

Arvika landsförsamling, Vrml.: Mötet beslöt att
anskaffa åtskillig skolmateriel samt nödiga
verktyg för slöjdundervisningen. Vidare utsågs en
person för hvarje skolområde att vid slutet af
hvarje år granska skolans
inventarieförteckning. Till lärobok i modersmålet antogs J. J.
Dalströms språklära, lilla upplagan.

Njutånger, Gflb.: Man uttalade sig för
uppmuntrande af djurskyddssaken och
skogsplanteringen. I afseende på de tredskande
föräldrarna beslöts, att församlingens pastor till
en början skulle gifva dem muntliga
föreställningar.

Dödsfall.

0. A. Beckman f- Af de män, som
aktivt deltogo i utarbetandet af 1842 års
folkskolestadga, fick blott en upplefva
stadgans 50-åriga tillvaro, nämligen sekreteraren
i sammansatta stats- och ekonomiutskottet
vid 1840 års riksdag, v. häradshöfdingen

Olof Alfred Beckman. Äfven han har nu,
åtta månader efter folkskolans
50-års-jubile-um, måst skatta åt förgängelsen i den höga
åldern af 77 Va år.

I egenskap af sekreterare i det
sammansatta utskottet affattade B. utskottets
förslag i folkskolefrågan, hvadan hans namn
är för alltid förknippadt med 1842 års
folkskolestadga. Ännu vid 50-års-jubileet
i fjor var han rask och kry och kunde
berätta en hel hop märkliga interiörer från
utskottets arbeten. I det »Minnesblad»,
som Svensk Läraretidning utgaf med
anledning af svenska folkskolans
50-års-jubi-leum, finnes Beckmans porträtt jämte ett
af honom upptecknadt »Minne från
folkskolestadgans födelsestund» (se denna
tidning år 1892, sid. 296). B. åtnjöt
anseende som skicklig och skarpsinnig jurist.
Han sörjes närmast af maka och en dotter.

D. G. Ågren f- Läraren vid
Östermalms folkskola härstädes Daniel Gustaf
Ågren afled den 17 dennes i en ålder af
endast 44 år. Å., som var född i Åmål
den 21 juni 1848, genomgick till en
början allmänt läroverk, hvarefter han aflade
folkskollärareexamen i Karlstad 1885 och
erhöll samma år anställning vid Östermalms
folkskola härstädes, vid hvilken skola han
befordrades till ordinarie den 3 juni 1889.
Ett svårare bröstlidande var närmaste
orsaken till hans tidiga bortgång.

A. Vellander t. Den 9 dennes afled
i Hudiksvall efter mångårigt lidande
folkskollärarinnan o Augusta Vellander, nära 67
år gammal. År 1865 anställdes hon som
småskollärarinna i Hudiksvall och har allt
sedan tjänstgjort dels som sådan, dels som
folkskollärarinna till vårterminens slut 1885,
då hon på grund af ålderdom och
sjuklighet erhöll afsked med pension. V. var
en nitisk och skicklig lärarinna och för
öfrigt utrustad med egenskaper, som
förvärfvade henne både lärjungars och
kamraters tillgifvenhet, skrifver H.-P.

Inbjudning.

Till det elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet, som kommer att hållas i
Göteborg den 9, 10 och 11 augusti detta
år, få vi undertecknade, som erhållit i
uppdrag att anordna detta möte, härmed
inbjuda lärare och lärarinnor vid folkskolor
och småskolor äfvensom
folkundervisningens öfriga målsmän och vänner.

I sammanhang med mötet kommer att
på sätt, hvarom närmare framdeles skall
tillkännagifvas, anordnas en utställning,
hvilken är afsedd att omfatta dels
undervisningsmateriel och skolmöbler samt dels
till skolhälsovården hörande föremål.

Anmälningar om Öfverläggningsämnen
och föredrag mottagas af bestyreisen under
tiden till den l nästkommande maj.

Anmälningar om deltagande i ofvan
nämda utställning torde jämväl inom
samma tid till bestyreisen insändas.

Alla skrifvelser rörande mötet torde
adresseras till Allmänna
Folkskolläraremötet, Göteborg.

Meddelanden angående program och
andra mötet rörande ärenden, såsom ut-

lösande af medlemskort, möjligen skeendfe
nedsättning i kostnad för resor och frakt,
anvisning å bostad m. m., komma efter
hand att bekantgöras.

Göteborg den 18 februari 1893.

J. M. Ambrosius.
Skolinspektör, ordförande.
^ Joh:s Johansson. Joh. Ohlander.

Öfverlärare, vice ord- Folkskollärare, sekre-

förande. terare.

Henrik E. Ahrenberg. Hans Hallen.
Grosshandlande. t. f. slöjdinspektör.

Gust. Johnsson. Anna Larsson.

Folkskollärare. Småskollärarinna.

A. E. Magnusson. Alfrida Mally.
Folkskollärare. Folkskollärarinna.

Sam. Nygren. B. C. Rodhe.

Seminarierektor. Skolföreståndare.

Eva Rodhe. Otto Salomon.

Skolföreståndarinna. Föreståndare för Nääs
slöjdlärareseminarium.
Nils Sandblad. K. G. Vikander.

Kyrkoherde. Folkskollärare.

(Bestyreisen vore tacksam, om
respektive tidningar godhetsfullt ville återgifva
förestående inbjudning.)

Pensionsbref,

utfärdade under februari månad.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1,600. Anna S. Olander, Råda, Gtbg.
378 kr., fr. l juli 1893.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

521. L. Hanssons änka, Gärdslöf, Mim.

140 kr., fr. l febr. 1893.

522. P. M. Rosenqvists 3 barn, S:t Ibb, Mim.

140 kr., fr. l maj 1892.

523. P. F. Collins änka o. 2 barn, Kalmar stad.

300 kr., fr. l jan. 1893.

Breflåda.

Ett så stort antal frågor hafva under de
senaste veckorna inkommit, att redaktionen omöj
ligt hinner att f. n. utreda dem alla.

Nemo 1) Ja. 2) Ja, därest han förmår det.

Felix. 1) Beror på när platsen tillträddes
som ordinarie och hvem som innehade platsen
före mars. 2) Cirkulär, infördt i denna
tidning n.r 5 år 1891. 3) Nej. 4) Intet
prejudikat. 5-9) Dessa frågor ligga alldeles utanför
Läraretidningens område.

Sten. Vi våga ej härom gifva bestämdt svar
men kunna ej se något hinder härför.
Säkrast att fråga någon domkapitelsledamot i Eder
stad.

M. T. 1) Jo, naturligtvis. 2) Ja.

Lurad, Säkerligen alldeles omöjligt. Ni -
liksom alla andra, som voro ordinarie lärare vid
1875 års slut - erhöll under år 1876 ett tryckt
tillkännagifvande, att om Ni ville vara delaktig
i änke- och pupillkassan, skulle Ni därom göra
anmälan senast före l jan. 1877. Edert kvitto
på, att Ni mottagit detta meddelande, finnes hos
kassans direktion. Då Ni uraktlåtit att ställa
Eder meddelandet till efterrättelse, kan nu
intet åtgöras därvid.

-rs-R. 1) Ja. 2) och 3) Ingen särskild
ansökning, blott uppgift enligt § 47 af
reglementet (se folkskolestadgan, femte upplagan,
sid. 94!).

H-.£. Ifall ni kastar en blick på Svensk
Läraretidnings innehållsförteckning (afd.
»Skol-och klockaremål»), finner Ni, att nästan hvarje
år meddelats ett eller flera utslag angående
klockares ringningsskyldighet. Se nu senast i
dagens nummer!

A. A. N. Vi kunna ej åtaga oss skaffa
afskrifter af annonser ur landsorfe-tidningar.
Ifall Ni vänder Eder direkt till tidningen i fråga j
eller till någon person i den stad, där
tidningen utgifves, torde Ni lätt kunna få den
önskade afskriften.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0100.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free