- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
118

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 10. (584.) 8 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

118

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 10

Två småskolehus skola under innevarande
år uppföras inom Enångers församling.

– Axel Eklunds bokhålleriinstitut i Lund har
innevarande termin 45 elever.

- 40 st. gevär med tillbehör få uttagas från
kronans förråd för att såsom lån användas vid
Bollnäs folkhögskola.

- Klockare- och organistvalet i Urshult den 13
sistl. november har fastställts af Växjö
domkapitel.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades i
Strängnäs den 4 d:s af folkskolläraren J. A.
Jacobsson från Ärtemark, Dalsland.

- Till heders-vicepresident vid den
skolkonferens, som kommer att hållas i samband med
världsutställningen i Chicago, har äfven blifvit
kallad hr Aug. Abrahamson å Nääs.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Svennevads, Husby-Oppunda, Östra Grefvie,
Gudmundrå och Hernösands församlingar.

- Folkskolläraren S. A. Lönnqvist i Gåsborn,
vald till ombud för Värmlands län i
folkriksdagen, har afsagt sig uppdraget, enär han
blifvit vägrad tjänstledighet i skolan.

- För skolhusbyggnader få enligt k. m:ts
medgifvande Bäfve och Lane-Ryrs församlingar i
Bohuslän hvardera upptaga amorteringslån å
8,000 kr.

- Hundskattemedlen för 1893 i Västerhaninge
socken äro anslagna till bespisande af de
fattigaste skolbarnen i socknens skolor den
kallare årstiden.

- Desinfektion skall äga rum i de af
Linköpings stads folkskolelokaler, där de flesta
sjukdomsfallen timat. Med anledning häraf komma
dessa skolor att stängas en kortare tid.

- Till allmänna läroverket i Karlskrona har
förre adjunkten H. Lagerdahl donerat 10,000
kr. Ena hälften af summan skall användas till
inköp af undervisningsmaterial, den andra
hälften afsättas till en stipendiefond.

- Till inspektör öfver de af »Haninge-Dalarö
lokalförening» med statsbidrag understödda
föreläsningskurserna har länsstyrelsen i
Stockholms län förordnat kapten G. G. Bredberg på
Berga i Västerhaninge.

- Till Södermanlands läns riksdagsmän skall
Nyköpings-kretsens lärareförening rikta en
anhållan, att de måtte understödja den inom
andra kammaren väckta motionen rörande
folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

- Undervisning i främmande språk, tyska och
engelska, har nyligen börjat meddelas åt
folkskolans lärjungar i Helsingborg af skolläraren
K. Lohmander. Företaget omfattas med stort
intresse. Flera tiotal elever, både gossar och
flickor, deltaga.

- Till fast folkskola kommer den på tre
stationer ambulerande skolan inom Skållerud,
Älfsb., att ombildas. I sammanhang härmed
upprättas en flyttande folkskola mellan
Skalle-ruds och Kulpens rotar, och en andre lärare
tillsättes.

- Sundsvalls skollärareförening hade den 3 d:s
sitt andra ordinarie sammanträde för året.
Därvid höll skolläraren N. J. Nyström föredrag
öfver ämnet »Några bilder ur den religiösa
målarekonsten». Det upplystes vid mötet, att
ett 70-tal folkskolebarn äro mottagna som
middagsgäster i burgna hem.

- Om skolförsummelser öfverlades vid
Mönsterås skollärareförenings möte den l dennes.
Såsom medel att hämma desamma påpekades
understöd åt behöfvande barn i form af kläder,
mat och böcker samt besök i hemmen. Vidare
framhölls vådan af att barn mottagas till
konfirmationsundervisning utan afgångsbetyg från
skolan.

- Skolhusinvigning ägde rum i N. Råda, Vrml.,
den 23 februari, då det nya skolhuset vid
Hagfors bruk högtidligen öppnades. Församlingens
pastor höll invigningstalet, hvarefter skolans
lärare höll föredrag om J. O. Vallin. Den
präktiga byggnaden, som innehåller fyra lärosalar
med tidsenlig materiel, kostar ungefär 32,000
kronor.

- Örebro läns folkhögskoleförbund hade
sammanträde i lördags, hvarvid folkskolläraren K.
F. Forsman höll föredrag öfver ämnet:
»Minnen och intryck från en tvåårig vistelse i Chile».
D:r Jonsson tackade för föredraget och
framhöll den stora betydelse det hade, att
universitets- och folkskollärare sökte främja
upplysningen genom föredrag.

- Slädparti för skolbarnen var nyligen
anordnadt af läraren A. Rydberg i Kareby
folkskola, Bohuslän. I 29 slädar företogs en
åktur på en half mil genom Kungälf till Bohus
färja och åter till Kareby. Efter återkomsten
serverades smörgåsar och kaffe, hvarjämte
barnen fingo roa sig med sång och lekar.
Belåtenheten hos de äldre och glädjen hos barnen
öfver den mycket lyckade tillställningen var
synnerligen stor.

- Om snustuggning höll professor Kjellberg
föredrag i Uppsala för någon tid sedan. Han
omtalade därvid, hurusom samvetslösa
tobaksagenter på åtskilliga ställen gratis utdelade
snusdosor ät skolgossar för att befordra
afsättningen. Med anledning häraf beslöt mötet att
ingå till ecklesiastikdepartementet med anhållan,
att något måtte göras för att skydda
skolbarnen mot nikotinförgiftning.

- Omkring 70 fattiga skolbarn i Hernösand
erhålla dagligen fri middagsmat under
vintermånaderna. Bespisningen försiggår i
residenset. Åtskilliga af stadens damer med
lands-höfdingskan i spetsen hafva anordnat det
människovänliga företaget. - I Arboga har dylik
bespisning fortgått under flera terminer. Fattiga
skolbarn till ett antal af omkring 40 erhålla
dagligen ett mål varm mat. Denna bekostas
af familjer i staden. Serveringen ombesörjes
i tur och ordning af ett 10-tal unga damer.

- Förkortad tjänstgöringsskyldighet har på
grund af styrkt sjuklighet medgifvits för
adjunkten vid Göteborgs folkskollärareseminarium
A. V. Larsson under innevarande vårtermin.
K, m:t har förklarat, att L:s tjänstgöring må
inskränkas till 101/2 lärotimmar i veckan, dock
med skyldighet för L. att själf utan bidrag af
statsmedel bestrida aflöningen åt den person,
som förordnas att biträda vid uppehållandet
af hans tjänst.

- Nääs slöjdlärareseminarium utställer i
Chicago en fullständig modellserie med å hvarje
modell vidfästade öfningar, utvisande den
metodiska gången, planscher öfver modellserierna,
taflor öfver kroppsställningar under slöjdandet,
böcker samt fyra större taflor, upptagande
grundsatserna för den svenska pedagogiska
slöjdens system och metod, upplysningar om
och statistiska meddelanden rörande
verksamheten vid läroanstalten samt slutligen ett antal
fotografier öfver byggnaderna och interiörer från
desamma.

- Om fosterländsk undervisning och uppfostran
öfverlades vid Nyköpingskretsens lärareförenings
möte i lördags och gjordes följande uttalande:
»Fosterländsk undervisning och uppfostran äro
af största vikt, om vi vilja främja vårt lands
och vårt folks framåtskridande och oberoende.
Alla skolans undervisningsämnen, äfven
gymnastik och slöjd, äro lämpliga medel,
hvarigenom kärlek till hem och fosterbygd kan väckas,
stärkas och befästas, och hvarigenom de unga
kunna sättas i stånd och dugliggöras att i sin
tid gagna fäderneslandet. Fosterländska fester
och goda föredömen af skola och hem i ett
sant och innerligt intresse för allt, som afser
att gagna vårt land och folk, hafva ock sin
stora betydelse.»

- Skolrote skall själf bekosta sina
sko/husbyggnader, då öfverenskommelse därom träffats med
församlingen, har kammarkollegium resolverat
genom utslag af den 19 december 1892.
Länsstyrelsen i Värmlands län hade förklarat Väse
församlings särskilda skolrotar berättigade att,
sedan församlingen öfvertagit
byggnadsskyldigheten, tillgodoräkna sig kostnaden för redan
uppförda skolhus. Då uti församlingens
häröfver anförda besvär styrkts, att mellan Forsås
Skolrote och församlingen å kyrkostämma den
26 maj 1874; öfverenskommelse träffats om
byggande och underhåll af skolhus inom nämda
rote, hvilken öfverenskommelse ej kan af skol-

roten mot församlingens bestridande upphäfvas,
och då dessutom hvarken församlingen eller
öfriga skolrotars byggnadsskyldige ifrågasatt
ändring i öfverenskommelse om skolrotarnas
byggnadsskyldighet, har kammarkollegium
upphäft länsstyrelsens utslag.

- Tre läraremöten årligen, oberoende af de
lagstadgade mötena mellan lärare och skolråd,
skola hädanefter hållas inom Orsa skoldistrikt.
Det första af dessa möten hölls den 24
februari. Därvid öfverlades om uppsatsskrifningen
i folkskolan. Mötet ansåg, att denna icke bör
börja i treklassig folkskolas första klass, men
att däremot de första grunderna af form- och
satslära där meddelas. Felen i uppsatsböckerna
böra med klassen genomgås på en särskild
timme. Undervisningen i innanläsning var äfven
föremål för mötets samtal. Följande resolution
antogs: »För att undervisningen i innanläsning
skall lämna tillfredsställande resultat, anser
mötet, att de båda läsemetoderna,
stafnings-och ljudmetoden, böra samtidigt användas.»

- Om gymnastikens behöflighet i folkhögskolan
öfverlade Örebro läns folkhögskoleförbund
sistlidne lördag. Följande resolution antogs:
»Folkhögskoleförbundet uttalar som sin öfvertygelse,
att ordnad gymnastik är nyttig och nödvändig
för både den manliga och kvinnliga ungdomen
i såväl sanitärt, moraliskt och intellektuelt
hänseende och som ett önskemål att såvidt
möjligt är få en gymnastiksal med en intresserad
och pedagogiskt utbildad lärare vid länets
folkhögskola för att väcka mera allmänt intresse
för saken och genom därifrån utgående elever
få för saken intresserade personer, hvilka sedan
ställa sig i spetsen för bildande af
gymnastikföreningar på landsbygden.»

- Vid folkhögskolan å Lunnevad hölls sistlidne
lördag stor fest, till hvilken infunnit sig
omkring 400 personer från skilda delar af
Östergötland. Bland annat diskuterades frågan:
»Genom hvilka medel kan folkbildningen i vårt
land ytterligare höjas?» Flera talare yttrade
sig och åtskilliga beaktansvärda förslag
framkommo, skrifver Ö. C. Man yrkade på, att
sockenbiblioteken bättre än hittills borde
om-vårdas, att söka få föreläsare, hvilka hölle
populära och upplysande föredrag ute i
landsbygderna, ja, någon menade, att det skulle
vara af nytta om kommunalrummen hölles
varma och upplysta en eller två aftnar i
veckan under vintermånaderna, då tillfälle skulle
beredas bygdens folk att där samlas till
läsning af goda böcker eller tidskrifter. Till den
närvarande folkhögskoleungdomen ställdes den
uppmaningen att söka samla
familjemedlemmarna någon stund hvarje afton kring en
god bok.

Ännu är det icke för sent att
prenumerera på Svensk Läraretidning för 1893.
Alla nummer från årets början kunna
fortfarande erhållas.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Sedan undertecknade, sonr blifvit
utsedda att granska Sveriges allmänna
folkskollärareförenings räkenskaper och
förvaltning för år 1892, fullgjort detta
uppdrag, afgifves härmed öfver den sålunda
verkställda revisionen följande

Revisionsberättelse.

Föreningens medlemsantal, sorn vid

årets början utgjorde ._.....___ 3,814

har under året ökats med......... 204

och utgjorde alltså vid årets slut 4,018
Antalet kretsar ökades under samma tid

från 164 till 167.

Föreningens räkenskaper för år 1892

innefattas i följande sammandrag.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0122.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free