- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
119

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 10. (584.) 8 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

SVENSK LÄRARETIDNING,

119

Debet.

Behållning från 1891
(hvaraf för småskrifter 80 kr.) ............ 5,719: 68

Inkomster under året:

^OlSmedlemsafgifteräO^o 2,009: -

871 prenumerationsafgifter
å pedagogiska
småskrifter a 0,25 ................- 217: 75

Räntemedel .........._....... 209: 84

Försålda småskrifter ...... 43: 50

Försålda årsskrifter......... 2: 40 2,482: 49

8,202: 17
Lagret af småskrifter
under året ökadt med 800
ex. »Comenius»
(bokhandelspris 0,50) ä Oqo.................. 80: -

Summa kr. 8,282: 17
Kredit.

Utgifter under året:

Centralstyrelsens
årssammanträde.................. 167: 10

Verkställande utskottets

sammanträden ............ 12: 15

Revisionen..................... 18: 80

Årsskriften..................... 589: -

Utsändning af årsskriften

och af medlemslistor ... 61: 03

Småskriften II (Comenius) 391: 50

Dess utsändning ___....... 22: -

Kommittén för
åstadkommande af bättre bibliska
planscher .................. 107: 50

Bidrag till svenska
folkundervisningens historia 11: 75

Sekreteraren .............___ 300: -

Kassaförvaltaren ............ 100: -

Tryckning af reversal...... 5: 75

Inbindning..................... 7: 50

Postporto, telegram och

skrifmateriel ___.....___ 38: 72 j $32- gQ

Afskrifning på
inventarierna_____..............___ 5: -

Behållning till 1893:

Insatta i Stockholms
Enskilda bank: ...............

på deposition mot4 1/2 % 4,000: -
» d:o » 4 %’... 2,000: -
» upp- och
afskrifnings-räkning..................... 254: 37

Inventarier..................... 30: -

Lager af 1,600 småskrifter
hos Looström & k:i...... 160: - 6,444: 37

Summa kr. 8,282: 17

Det öfverskott från tionde allmänna
folkskolläraremötet, som af dettas bestyrelse
blifvit öfverlämnadt till centralstyrelsen att
förvaltas för nästa allmänna
folkskolläraremötes räkning, utgjorde vid 1892 års
början .......__________......... 679: 28

och har genom under året

influtna räntemedel ____.......... 27: -

.stigit till.............. Kronor 706: 28,

hvilket belopp enligt oss förevisade
in-sättningsbevis innestår i Stockholms
Enskilda bank.

Enligt de vid centralstyrelsens och
verkställande utskottets sammanträden förda
protokoll, hvilka som vanligt utmärka sig
för reda och noggrannhet, har
centralstyrelsen under året haft ett sammanträde,
nämligen den 7, 8 och 9 januari,
verkställande utskottet 14. Samtliga dessa
protokoll vitsorda centralstyrelsens omsorg
om föreningens bästa, och dess
aktgifvande på, hvad som i ett eller annat
afseende kunnat anses vara till fromma för
den fosterländska folkbildningen och
svenska folkskolans lärarekår.

Helt naturligt är, att de förekommande
ärendenas mångfald och omfattning ställa

icke ringa och städse ökade anspråk på
centralstyrelsen. Att de män, som fått
föreningens förtroende att utgöra hennes
styrelse, i alla afseenden synas väl
motsvarat dessa fordringar, anse revisorerna
sig för sin del böra vitsorda.

Till hufvudsakligaste del tillkommer det
sekreteraren att bland annat verkställa
fattade beslut, ombesörja och öfvervaka
åstadkommandet af de skrifter och öfriga
handlingar, som föreningen i tryck utgifver,
samt verkställa åtminstone förberedande
utredningen af förekommande frågor.
Saknaden af en lätt tillgänglig och tidsenlig
förbindelse mellan sekreteraren å ena
sidan och kassaförvaltaren samt
vederbörande myndigheter, ämbetsverk, tryckeriet
o. s. v. å andra måste emellertid
nödvändigtvis i förenämda afseenden vålla
onödig tidsuppoffring och ej sällan för
föreningen menlig tidsutdräkt. Revisorerna
finna det därför i föreningens intresse
synnerligen önskvärdt, att centralstyrelsen
för beredande af möjlighet till snabbare
expedition låter hos sin sekreterare
anbringa en telefonapparat, för hvilken
årsafgiften lär utgöra endast 36 kronor.

Under det år, som revisionen omfattar,
har den svenska folkskolan firat sin
half-sekelfest. Att detta öfver allt i vårt land
skett med en ganska allmän tillslutning
samt under erkännande af folkskolans
stora gagn och betydelse för vårt folk, har
icke kunnat annat än skänka
folkskolevännen uppmuntrande tillfredsställelse, på
samma gång den välvilja, som härunder
gifvit sig tillkänna, är ägnad att uppfordra
lärarekåren till att genom fortsatt
plikttroget arbete söka att i ännu högre grad
tillvinna den svenska folkskolan
allmänhetens förtroende.

Vidkommande särskildt Sveriges
allmänna folkskollärareförening är det med
tillfredsställelse revisorerna kunna, såsom
här ofvan skett, konstatera föreningens
tillväxt i medlemsantal äfven under det
sist gångna året. Om detta förhållande i
och för sig måste anses glädjande och
vittna om föreningens lifaktighet i stort
sedt, kunna å andra sidan revisorerna icke
underlåta att uttala ett beklagande öfver
det ringa intresse för föreningen och dess
angelägenheter, som bland lärarne å en och
annan ort mera undantagsvis gjort sig
gällande. Därpå anse vi oss böra såsom
exempel anföra, att utlysta kretsmöten
stundom besökts af endast några få
medlemmar - ja en gång endast af ordföranden
- och att ett stort län i mellersta
Sverige med öfver 350 folk- och småskolor
numera äger endast tvänne kretsar med
tillsammans ett femtiotal ledamöter.

Om gagnet ej mindre för folkskolan själf
än hennes lärarekår af den
sammanslutning, som genom Sveriges allmänna
folkskollärareförening blifvit förverkligad,
vittnar ojäfaktigt det sakförhållande, att
under dennas korta tillvaro redan flera
nyttiga reformer på föreningens initiativ och
till följd af hennes åtgöranden blifvit af
statsmakterna vidtagna. Det torde därför
vara en bjudande plikt för hvarje sann
vän af vårt lands folkskoleväsen att med

ospardt nit verka för Sveriges allmänna
folkskollärareförenings ytterligare tillväxt i
enighet och styrka.

Med berömvärd ordning och reda äro
föreningens räkenskaper förda,
inkomst-och utgiftsposterna behörigen verificerade,
samt oss förevisade säkerhetshandlingar å
i banken insatta medel betryggande.

Med stöd af det anförda få vi härmed
till föreningen hemställa,

att full ansvarsfrihet för 1892 års
räkenskaper och förvaltning må
centralstyrelsen i föreskriften ordning
meddelas.

Stockholm den 28 februari 1893.
G. M. Celander. Nils Rosengren.

And. Lindén.

Riksdagen.

Folkskollärarnes änke- oeh pupillkassa.

Ajadra kammarens första tillfälliga
utskott har, såsom i förra numret
omnäm-des, tillstyrkt hrr E. Hammarlunds, F.
Bergs m. fl:s motion om förbättring i de
nuvarande pensions vill koren i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa. Utskottet
refererar till en början motionen,
hvarefter fullständigt återgifvas de delar af
senaste revisionsberättelsen, som angå de i
motionen vidrörda frågorna, äfvensom
direktionens yttrande och k. m:ts svar härå.
Därpå yttrar utskottet följande:

»Utskottet anser motionärernas yrkande
berättigadt och vill för sin del understödja
detsamma. De skäl, som därför finnas
anförda såväl i motionen som i den af
folkskollärarnes änke- och pupillkassas
revisorer afgifna berättelsen synas
utskottet fullt öfvertygande i afseende å
billigheten af den önskade förhöjningen af de
nu utgående pensionerna.

Det kan enligt utskottets mening icke
förnekas, att de pensionsbelopp, som nu
utgå, äro otillräckliga för att bereda ett
knappt lifsuppehalle, framför allt i de fall,
då pensionerna utgå på grund af lägre
delaktighetsbelopp an 700 kronor.

Med anledning af den erinran, som af
direktionen för ifrågavarande kassa
framställts därom, att det af riksdagen
beviljade anslaget anvisats att utgå endast så
länge det funnes for kassan behöfligt, vill
utskottet uttala den mening, att en
minskning af detsamma icke synes vara med
billighet öfverensstämmande och ej heller
torde komma att från riksdagens sida
ifrågasättas. Om kassans nuvarande
tillgångar, såsom antagligt är, befinnas större
än som erfordras för bestridande af nu
stadgade pensioner, anser utskottet därföre,
att öfverskottet bör komma delägarne till
godo genom höjda pensioner.

Då emellertid en noggrann utredning
måste föregå hvarje beslut i sådan
riktning, anser utskottet, att en utredning bör
så snart som möjligt företagas och att ett
uppskof härmed så mycket mindre bör
förekomma, som densamma antagligen
kräfver rätt mycket arbete, hvarföre i alla
händelser motionärernas syfte först efter
någon tid kan genomforas.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0123.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free