- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
120

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 10. (584.) 8 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

120

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 10

De betänkligheter, hvilka direktionen
uttalat i afseende å höjande af beloppen för
de pensioner, som utgå på grund af lägre
delaktighetsbelopp än 700 kronor, kan
utskottet ej dela. Då den afsedda
förhöjningen betingas å ena sidan däraf, att
pensionerna i och för sig måste anses
alldeles otillräckliga för det allra tarfligaste
lifsuppehälle, och å andra sidan däraf, att
den ökade kostnaden kan bestridas af
kassans tillgångar utan höjning af dit
ingående bidrag eller afgifter, så kan en
förbättring af de ifrågavarande obetydliga
pensionerna icke gifva något berättigande
åt anspråk från delägare i
pensionsinrättningar, där dessa förutsättningar icke äro
för handen.

Utskottet har icke förbisett, att dessa
frågor nyligen varit föremål för k. m:ts
pröfning, men då den uppfattning synes
hafva gjort sig gällande, att initiativet till
reformer af nu ifrågavarande beskaffenhet
böra utgå från riksdagen, har nämda
omständighet icke hos utskottet föranledt nå- j
gon tvekan om lämpligheten däraf, att
frågan genom riksdagen ånyo underställes
k. m:ts pröfning.

På grund af hvad sålunda anförts, får
utskottet, i enlighet med motionärernas
yrkande, hemställa:

att kammaren måtte för sin del
besluta, att riksdagen i skrifvelse till
k. m:t anhåller, att k. m:t täcktes
låta utreda, huruvida - utan
höjning af vare sig statsbidraget eller
delägarnes afgifter - en sådan
förbättring i de nuvarande
pensionsvillkoren i folkskollärarnes änke- och
pupillkassa må kunna äga rum, att
dels de lägsta pensionerna beräknas
efter belopp, motsvarande 700
kronors delaktighet, dels samtliga
pensioner utgå med högre procent af
delaktighetsbeloppet, än hvad nu är
fallet, samt att k. m:t ville till
riksdagen inkomma med det förslag,
hvartill utredningen kan föranleda.»
(Reservation är anmäld af hr G. P.
Östberg.)

Undervisning åt beväringsmän.

Hr G. V. Svenssons motion om
särskild undervisning åt beväringsmän
afgjor-des i andra kammaren sistlidne lördags
afton.

Utskottet hade afstyrkt motionen. Tre
utskottsledamöter, hrr E. Hammarlund,
F. Berg och E. Norman, hade uti
afgifven reservation tillstyrkt motionen i så
måtto, att k. m:t skulle anmodas »taga i
öfvervägande, huruvida icke sådan
anordning kan vidtagas, att beväringsmän, som
sakna nöjaktiga kunskaper i rätt- och
väl-skrifning samt räkning, må under
vapen-öfningstiden erhålla undervisning i nämda
ämnen».

Till förmån för denna reservation
uppträdde hrr G. V. Svensson, E.
Hammarlund (Svensson i Karlskrona instämde),
Henr. Hedlund, A. Hedin och Ivar
Månsson.

Utskottets ståndpunkt försvarades
däremot af utskottsledamöterna E. A. Zotter-

man och G. F. Östberg samt tvänne
militärer, öfverste C. Ericson och
öfverstelöjtnant M. Alsterlund.

Utan votering biföll kammaren det af
reservanterna framställda yrkandet, hvadan
ärendet nu går till första kammaren.

Nionde hufvudtiteln.

Kamrarnas beslut utföllo i enlighet med
statsutskottets förslag (se förra numret).

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Råda, Vrml.: För väckande af mera intresse
för skolan framhölls behofvet af mera
samverkan mellan föräldrar och skolråd. I dylikt
syfte borde äfven skolrådets ledamöter
emellanåt besöka skolorna. På af läraren
framställd önskan beslöts att vid fasta folkskolan
inrätta en skolträdgård.

Stenåsa, Kalm.: Öfverläggningen om
läsord-ning, läroböcker, undervisning om de
rusgifvande ämnena, skolbibliotek, trädgårdsskötselns
ordnande, renhållning och tillsyn ledde i
hufvudsak till godt resultat.

Uppsala möte 1593.

Förslag: till minnesfest den 20 mars 1893,
Herr Redaktör!

Då folkskolans lärare och lärarinnor
säkerligen gärna skulle vilja medelst en
enkel skolfest fira 300-års minnet af det
för svenska folkets kulturutveckling så
oerhördt betydelsefulla Uppsala möte 1593,
och då något förslag till ett sådant mera j
allmänt och enhälligt firande ej ännu varit |
synligt beder undertecknad att genom Eder
ärade tidning få framställa ett förslag i
detta syfte.

Såsom lämpligaste dagen för ett sådant
firande erbjuder sig osökt måndagen den
20 mars. Den 20 mars 1593 (visserligen,
som bekant, efter »gamla stilen», men det
gör ju ingenting till saken) underskrefs och
daterades nämligen Uppsala mötes beslut,
sedan beslutet den 19 enhälligt fattats.

Skolråden lära säkert med nöje medgifva,
att all egentlig skolundervisning för dagen j
inställes, och att tiden mellan kl. 10-11,30
f, m. i stället anslås till en enkel
minnesfest. Denna fest, till hvilken barnens
föräldrar äfven böra inbjudas, torde kunna
ordnas ungefär på följande enkla sätt.
Festen försiggår i tvänne afdelningar med
en kort rast mellan afdelningarna.

1. Psalmsång. Sv. ps. 268: 1-3.

2. Morgonbön (ungefär på öfligt sätt).

3. Psalmsång. Sv. ps. 120: 8, 9.

4. Läsning af Rom. 8: 12-17 (ingen
bi-belkatekisation!).

5. Kort uppbygglig tillämpning af det låsta
och i samband därmed en kort antydan om
reformationens religiösa betydelse (10 ä 15
minuter). Kan ske samtalsvis.

6. Psalmsång. Sv. ps. 199: 4, 5, 8 (eller
141: 10-14).

(Kort rast.)

7. Psalmsång. Sv. ps. 124: l, 2-

8. Alternativt, antingen:

a) En af läraren muntligen framställd kort
men åskådlig skildring af anledningarna till,
förloppet vid och betydelsen af Uppsala möte;
eller:

b) Uppläsning (genom några af de bäst
läsande barnen) af styckena 230 och 231 i folksko-

lans läsebok (sista upplagan) med tillämpande
afslutningsord af läraren.

9. Psalmsång. Sv. ps. 383: 4-6 (eller:
272: 1-3).

10. A/sjungande af en eller annan
fosterländsk sång.

11. Välsignelsen.

12. Psalmsång. Sv. ps. 124: 4.

Nödiga förberedelser må göras på
förhand. Att det i år är 400 år sedan en
af Sveriges ädlaste och störste söner,
reformatorn Olaus Petri föddes, torde i
lämpligt sammanhang äfven böra påpekas.

Om flagga finnes, bör den naturligtvis,
såsom på alla skolans festdagar, vara
hissad. Dess gula kors på djupblå grund
är en skön symbolisk maning till svenska
folket att med trohet förblifva vid korsets
evangelium: »/ detta tecken skall du
segra!»

l sammanhang härmed beder jag få
meddela, att inom kort utkommer af
undertecknad liturgiskt-musikaliskt fullständigt
Utarbetadt material till högtidlig
barnguds-tjänst, afsedd att till jubileets firande
hållas antingen andra böndagen, den 30 april,
eller måndagen den l maj på förmiddagen.
Den ena festen må dock icke förskjuta den
andra: båda hafva skäl för sig, och båda
kunna, i sant kristlig och nationell anda
ledda och utförda, blifva för barnen sköna,
outplånliga för tid och evighet
välsignelse-rika minnen. Gifve Gud sin nåd därtill!

Bollnäs den 5 mars 1893.

Richard Norén,
folkskoleinspektör.

Breflåda.

(Meddelanden oeh förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

D. M. Vi besvara endast frågor, som
direkt röra skolan eller lärarekåren.

»S-r. 1) Ja, visst kan han söka platsen.
2) Ja, därest ej församlingen medgifver, att
han får innehafva samtliga platserna.

Jan. 1) Ej nödvändigt. 2) Lärare äger
samtidigt söka huru många platser som helst
inom ett skoldistrikt.

Figge. Ja, för så vidt barnen äro
kyrkoskri fna inom församlingen i fråga.

A. B-n. 1) Nej. 2) Jo.

Alf. 1) Folkskoleinspektörernas berättelser
för senaste sexårsperioden äro ännu ej
aflämnade till trycket. 2) Obekant för oss. 3)
Gärna.

Oviss. Nej, icke därest skolrådet gifvit
order om lof.

P. G. Svanström & k:i, Stockholm.

Axel Vitas. 1) Nej, för så vidt det här år
fråga om ordinarie plats. 2) Ja. 3) Giltigt,
ifall det är utfärdadt, innan domkapitlet utsåg
examensvittne.

Lärare. Stockholms folkskolor hafva, oss
veterligt, ännu icke subskriberat på Svenska
akademiens stora ordbok.

Frågvis i Mörkö. Ej riktigt.

Dixi. Passar bättre i en lokaltidning.

Ax. Kommissionär i kammarrätten är vice
häradshöfding O. Sjöbohm.

Linus. Ja.

C. L. L. Se utländska tidningstaxan, som
finnes å Eder postanstalt!

Young teacher. 1) Vikarie skall icke betala
afgift till änke- och pupillkassan. 2) Nej. 3) F.

Minneslista.

Mars.

15. Senast denna dag äger lärarepersonalen
vid folk- och småskololorna utfå första
kvartalet af lönen. (K. kung. l8/u 87.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0124.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free